Ansvar for en civil sagsadvokat

En civil sag i Dubai eller UAE er en juridisk tvist mellem to eller flere parter, hvor en part (sagsøgeren) søger erstatning eller en anden form for retshjælp fra en anden part (sagsøgte). Civile sager drejer sig om private tvister om juridiske pligter og ansvar, som disse parter skylder hinanden. Bevisbyrden i civile sager er generelt "overvægten af ​​beviserne", hvilket betyder, at sagsøgeren skal bevise, at deres påstande mere sandsynligt er sande end ikke.

De retsmidler, der søges i civile sager, involverer typisk monetær kompensation (skadeserstatning), men kan også omfatte ikke-monetære lempelser såsom påbud (retskendelser om at gøre eller stoppe med at gøre noget), specifik opfyldelse (pålægge en part at opfylde en kontraktlig forpligtelse) eller deklaratoriske domme (rettens erklæringer om parternes retsstilling).

Civilret i UAE

De Forenede Arabiske Emirater (UAE) kan prale af et unikt retssystem, der fusionerer traditionel islamisk lov med aspekter af moderne civilretlige systemer. Civilret i UAE regulerer forskellige ikke-kriminelle forhold, herunder personlig status, ejendomsrettigheder og kontraktlige forpligtelser. Dette segment af loven er afgørende, da det direkte påvirker beboernes daglige liv og den operationelle dynamik i virksomheder i UAE. 

Kilder til civilret

Civilret i UAE er påvirket af en række forskellige kilder, herunder landets forfatning, føderale love og internationale traktater. Sharia-lovgivningen spiller også en afgørende rolle, især i spørgsmål om personlig status. Derudover er UAE's civilret blevet påvirket af juridiske traditioner fra hele verden, herunder franske, romerske og egyptiske retssystemer, hvilket fører til en kodificeret lovsamling, der er både omfattende og tilpasningsdygtig. Denne sammenlægning af påvirkninger sikrer, at UAE's retssystem er robust og i stand til at løse komplekse juridiske udfordringer i en moderne kontekst.

Centrale principper for civilret

De Forenede Arabiske Emiraters civilretlige system er bygget på flere nøgleprincipper, der vejleder juridiske fortolkninger og domme. Princippet om aftalefrihed giver parterne beføjelse til at indgå aftaler på deres vilkår, forudsat at de ikke strider mod den offentlige orden eller moral. Ejendomsrettigheder er strengt beskyttet, hvilket sikrer, at enkeltpersoner og enheder har sikre og klare rettigheder til deres aktiver. Inden for erstatningsretten overholder De Forenede Arabiske Emirater principperne om ansvar og kompensation, hvilket sikrer, at skader forårsaget af uretmæssige handlinger afhjælpes tilstrækkeligt. 

Civil sag og proces

Lov om civile procedurer, etableret ved føderal lovdekret nr. 42 af 2022, sætter rammerne for behandling af civile og kommercielle tvister. Den introducerer to primære juridiske veje for parterne til at indlede sager ved lokale domstole: gennem materielle krav eller via summariske procedurer. Domstolene lægger stor vægt på beviser, hvor parterne forventes at underbygge deres påstande med klar og troværdig dokumentation, hvilket er afgørende i sager, der involverer arbejdsskadeerstatning.

 

Et materielt krav er en traditionel retssag indledt af en sagsøger, der indgiver en begæring til en kompetent domstol. Dette andragende beskriver detaljerne i konflikten og den lettelse, der søges mod den modsatte part, kendt som sagsøgte. Efter indgivelsen af ​​kravet er sagsøgte forpligtet til at svare og forsvare deres holdning. Indgivelse af et realitetskrav er reguleret af artikel 16 i kabinetsafgørelse nr. 57 af 2018. Denne forordning foreskriver, at en sagsøger skal registrere sit krav til sagsbehandlingskontoret.

civil retssagsadvokat er en juridisk professionel, der repræsenterer klienter i civilretlige tvister der ikke involverer strafferetlige anklager. Deres primære ansvar er at forsvare deres klients interesser gennem hele retssagsprocessen. Dette inkluderer alt fra gennemgang af tilfælde, arkivering retssager, dirigering opdagelse, forhandler bosættelser, hvordan man forbereder sig til retsmødets og at repræsentere klienter i retten hvis sagen går til retssag.

Ansvar for en civilretlig advokat

Civil retssagsadvokater har en mangefacetteret rolle, der involverer specialiseret juridisk viden, knivskarpe analytiske evner, minutiøse detaljeorienteretog fremragende kommunikationsevner. Deres kerneopgaver omfatter:

Indledende sagsgennemgang og evaluering

 • Mød potentielle kunder til konsultationer at forstå deres side af bestride og indsamle relevante fakta og dokumentation
 • Analyser sagens fordele, bestemme gyldigheden af retskrav, identificere relevante love og præcedens
 • Udvikle juridisk strategi for at maksimere chancerne for et gunstigt resultat for kunden
 • Rådgive klient om man skal forfølge retssager eller overveje alternativer som voldgift eller forlig

Forberedelser før forsøg

 • Udkast og fil initial klage eller svar med detaljer om kundens argumenter og juridisk grundlag af sagen
 • Repræsentere kunder i forligsforhandlinger for at undgå dyre retssag sagen
 • Udfør en dybdegående sagsundersøgelse igennem interviews, baggrundsforskning og gennemgang af beviser
 • Administrer opdagelse procedurer som deponering vidner, udstedelse af stævninger og undersøgelse af dokumenter
 • Forskning juridiske spørgsmål, udvikle overbevisende argumenter, og identificere støtte bevismateriale til retssag
 • Forbered kunder og sagkyndige vidner at vidne effektivt

Retssager

 • Præsenter indledende og afsluttende argumenter opsummering af de vigtigste stridspunkter
 • Undersøg og krydsforhør vidner for at bringe fakta frem til fordel for klienten
 • gøre indsigelse mod spørgsmål og bevismateriale fremlagt af den modstående advokat, når det er relevant
 • Forklar klart komplekst juridiske problemer og argumenter til dommere og juryer
 • Reager på bevægelser indgivet af den modsatte advokat
 • Forhandle forlig hvis tvist kan løses uden en fuld retssag

Analyse efter forsøg

 • Rådgive klienten om, hvorvidt den skal acceptere bosættelser og vilkår
 • Giv kunden besked om Dommen og forklare den idømte tildeling/straf
 • Diskuter muligheder som appeller eller forhandlinger, hvis resultatet er ugunstigt

Samlet set fungerer civilretsadvokater som betroede rådgivere, sagsbehandlere, bevisindsamlere, juridiske forskere, forhandlere og retssalsadvokater. Hver case bringer nye udfordringer, så de skal anvende strategisk tænkning for at skræddersy deres tilgang.

Civilretlig advokatservice

Civile advokater i UAE håndtere en bred vifte af ikke-kriminelle juridiske spørgsmål, der involverer enkeltpersoner, virksomheder og andre enheder. Nogle af de mest almindelige civilretlige praksisområder omfatter:

 • Kontrakter: Udarbejdelse, gennemgang og sagsbehandling kontraktbrud.
 • Ejendomsret: Løsning fast ejendom, udlejer-lejer, ejendomstvister og flere typer af byggekonflikter.
 • Selskabsret: Rådgivning om stiftelse, fusioner, opkøb og ledelsesspørgsmål.
 • Kommercielle retssager: Håndhævelse af forretningsrettigheder og løsning kommercielle tvister.
 • Ansættelsesret: Vejledning om overholdelse af arbejdslovgivningen, opsigelser, diskrimination og chikanespørgsmål.
 • Familieret: Håndtering af skilsmisse, forældremyndighed og værgemål, testamente og arv.
 • Forsikringssager: Forlig afviste krav, påstande i ond tro og kompensationstvister.
 • Personlig skade: Retssager om ulykker, medicinsk fejlbehandling og produktansvarssager.

Ud over retssager yder civile advokater også juridisk rådgivning, udarbejdelse og gennemgang af dokumenter, overholdelse af lovgivning, vejledning om intellektuel ejendom, alternativ konfliktløsning og andre tjenester, der spænder over forskellige juridiske områder. Ring til os eller Whatsapp nu for en hasteaftale kl + 971506531334 + 971558018669

Stadier af den civile retssagsproces

Den civile retssag består af flere adskilte faser, der bygger på hinanden:

1. Indledende kundemøde og sagsgennemgang

Først og fremmest starter civile retssager med en grundig forståelse af klientens side af tvisten under den indledende sagsgennemgang og konsultationer. Erfarne advokater stiller strategiske spørgsmål, gennemgår baggrundsdokumenter og analyserer spørgsmål for at give solid juridisk rådgivning.

De bestemmer gyldigheden af ​​påstande, chancerne for succes og begynder at formulere en overordnet case-teori og -strategi baseret på case fortjenester. Det er afgørende for klienter at give alle relevante detaljer på forhånd, så advokater kan træffe informerede beslutninger, når de forfølger retssager.

2. Opbygning af sag og arkivering

Når en advokat beslutter sig for at repræsentere en klient i civile lpåstand, begynder forberedelsesfasen før forsøget. Dette involverer aktiviteter som:

 • Dybdegående juridisk forskning i relevant vedtægterretspraksisjuridiske doktriner etc.
 • Udarbejdelsesinitial indlæg , klager detaljering af den faktiske baggrund, retsgrundlaget for krav, forsvar og søgsmål
 • Indsamling af fysisk bevis og dokumenteret bevismateriale
 • At identificere passende sagkyndige vidner
 • Interview af vidner for at forstå forskellige perspektiver
 • Undersøgelse af modpartens forhold og argumenter

Korrekt sagsopbygning og indgivelse af forslag sætter tonen for resten af ​​retssagen, så civile advokater dedikerer en betydelig indsats under forudgående retssag.

3. Opdagelsesfase

Opdagelsesprocessen giver begge parter mulighed for at udveksle relevante oplysninger og beviser om de omtvistede spørgsmål. Dygtige civilretlige advokater bruger opdagelse til:

 • Afdækning af belastende beviser
 • Forståelse modsatrettede argumenter for bedre at imødegå dem
 • Analysere bevis for at bestemme afregning potentiale

Almindelige opdagelsesmetoder omfatter anmodninger om dokumentation, skriftlig forhør, svoret skrevet vidnesbyrd og aflejringer. Omfanget, tilladelserne og de involverede protokoller afhænger i vid udstrækning af jurisdiktionens processuelle love.

Aggressiv repræsentation under sofistikeret opdagelse kan give strategisk fordele. Det er en vigtig retssagsfase.

4. Forlig og forhandlinger

Ideelt set løses civile tvister igennem gensidig forhandling og gennemarbejdet afregning aftaler parterne imellem. Selvom alternativer som voldgift, mægling eller samarbejdslovgivning vinder indpas, er udenretslige forlig forhandlet af advokater stadig populære muligheder.

Civilretsadvokater har specialiserede forhandlingsevner og erfaring med juridiske argumenter, som giver dem mulighed for at sikre sig maksimale fordele for deres kunder. Rimelig bosættelser undgå også usikkerheder forbundet med langvarige retssager eller retssager ved nævningeting.

Når det er sagt, kræver komplicerede civile sager med store beløb eller bøder på spil nogle gange domstolsindgreb, når forhandlinger mislykkes.

5. Bevægelser og forberedelser før retssagen

Efterhånden som retssager skrider frem, kan advokater anmelde vigtige sager foreløbig retssag om emner som:

 • Anmoder retten at tage stilling til, om visse beviser eller vidneudsagn kan antages til realitetsbehandling
 • Søger summarisk dom eller afskedigelse af allerede afgjorte problemer
 • Eksklusive skadelige oplysninger eller vidner fra at påvirke retten

Derudover forbereder de intenst argumenter, øver klient og ekspert vidneudsagn, samle beviser og udstillinger, udarbejde udkast til spørgeskema til juryudvælgelse, sikre domstolsfrister overholdes, og adressere eventuelle appeller eller ændringer i sidste øjeblik.

Grundig præ-trial forberedelse giver en markeret fordel under retssager, så det er en vital fase.

6. Retssagen

På trods af den bedste løsningsindsats ender komplekse civile tvister i retssalen. Retssagsadvokatens niveau af erfaring med forsøg bliver nu altafgørende. Det er her, de har specialiseret sig retssagsfortalervirksomhed færdigheder kommer i spil, når de lidenskabeligt argumenterer for bevægelser, fremlægger beviser, krydsforhører vidner, afgiver åbnings- og afsluttende udtalelser og meget mere.

Erfarne civilretlige advokater er mestre i at forenkle komplicerede spørgsmål til overbevisende fortællinger for dommere og juryer under retssager. De repræsenterer energisk kunder, mens de navigerer i komplekse procedureregler.

7. Retssager efter retssagen

Tvisterne slutter ikke nødvendigvis, når dommen er bekendtgjort. Advokater efter retssager analyserer dommen, kommunikerer resultaterne til klienter, rådgiver om muligheder som appeller, hvis det er relevant, og sikrer, at deres klients retsstilling er sikret efter rettens afgørelse.

Får lyd juridisk rådgivning umiddelbart efter retssagen kan gøre en stor forskel for efterfølgende strategier, når der skal behandles en ugunstig dom.

Ring til os nu for en hasteaftale kl + 971506531334 + 971558018669

Hvordan Top civile advokater letter UAE-tvistbilæggelse

Civile retssager og udenretslig tvistbilæggelse forbliver i sig selv komplicerede. Kvalitet Advokater forbliver uundværlige i at formulere forhandlingspositioner, skabe forbindelse til forlig, opbygge retssalsargumenter, effektiv styring af opdagelsesprocedurer og rådgive om lokaliserede komplikationer. Deres juridiske visdom destillerer komplekse civilretlige processer.

Professionelle UAE civile advokater udøse også støtte gennem personlig rådgivning, stabil kommunikation og oprigtig empati under beskatning af juridiske vanskeligheder. Deres beherskelse over forfatningsmæssige principper, etiske kodekser og civilretlige nuancer fortsætter uden sidestykke. At lokalisere og arbejde med pålidelige Emirati civile advokater, der bærer et fantastisk industriomdømme, strømliner derfor den lovlige løsning af din civile sag. Ring til os eller Whatsapp nu for en hasteaftale kl + 971506531334 + 971558018669

Rul til top