kidnapning og bortførelse kriminalitetslove og udgivelser i UAE

Kidnapning og bortførelse er alvorlige strafbare handlinger i henhold til lovene i De Forenede Arabiske Emirater, da de krænker et individs grundlæggende ret til frihed og personlig sikkerhed. UAE føderale lov nr. 3 af 1987 om straffeloven beskriver de specifikke definitioner, klassifikationer og straffe relateret til disse forbrydelser. Landet tager en streng holdning mod sådanne lovovertrædelser med det formål at beskytte sine borgere og beboere mod traumer og potentielle skader forbundet med ulovlig indespærring eller transport mod ens vilje. At forstå de juridiske konsekvenser af kidnapning og bortførelse er afgørende for at opretholde et sikkert miljø og opretholde retsstatsprincippet i UAE's forskellige samfund.

Hvad er den juridiske definition af kidnapning i UAE?

I henhold til artikel 347 i UAEs føderale lov nr. 3 af 1987 om straffeloven defineres kidnapning som handlingen med at arrestere, tilbageholde eller fratage en person deres personlige frihed uden juridisk begrundelse. Loven specificerer, at denne ulovlige frihedsberøvelse kan ske ved brug af magt, bedrag eller trussel, uanset varigheden eller de midler, der anvendes til at udføre handlingen.

Den juridiske definition af kidnapning i UAE omfatter en bred vifte af scenarier og omstændigheder. Det omfatter tvangsbortførelse eller indespærring af en person mod deres vilje, såvel som at lokke eller bedrage dem ind i en situation, hvor de er frihedsberøvet. Brug af fysisk magt, tvang eller psykologisk manipulation for at begrænse en persons bevægelse eller frihed kvalificeres som kidnapning i henhold til UAE-lovgivningen. Bortførelsesforbrydelsen er fuldstændig, uanset om ofret flyttes til et andet sted eller tilbageholdes samme sted, så længe deres personlige frihed er ulovligt begrænset.

Hvad er de forskellige typer kidnapningsforbrydelser, der er anerkendt under UAE-lovgivningen?

UAEs straffelov anerkender og kategoriserer kidnapningsforbrydelser i forskellige typer baseret på specifikke faktorer og omstændigheder. Her er de forskellige typer kidnapningsforbrydelser under UAE-lovgivningen:

 • Simpel kidnapning: Dette henviser til den grundlæggende handling med ulovligt at fratage en person deres frihed gennem magt, bedrag eller trussel, uden yderligere skærpende omstændigheder.
 • Forværret kidnapning: Denne type involverer kidnapning ledsaget af skærpende faktorer såsom brug af vold, tortur eller påføring af fysisk skade på offeret eller involvering af flere gerningsmænd.
 • Kidnapning for løsesum: Denne forbrydelse finder sted, når kidnapningen udføres med den hensigt at opnå en løsesum eller anden form for økonomisk eller materiel vinding i bytte for løsladelse af offeret.
 • Forældres kidnapning: Dette indebærer, at den ene forælder ulovligt tager eller beholder deres barn fra den anden forælders forældremyndighed eller omsorg, og fratager sidstnævnte deres juridiske rettigheder over barnet.
 • Kidnapning af mindreårige: Dette henviser til kidnapning af børn eller mindreårige, som behandles som en særlig alvorlig forbrydelse på grund af ofrenes sårbarhed.
 • Kidnapning af embedsmænd eller diplomater: Bortførelsen af ​​embedsmænd, diplomater eller andre personer med officiel status betragtes som en særskilt og alvorlig lovovertrædelse under UAE-lovgivningen.

Hver type kidnapningsforbrydelse kan have forskellige straffe og straffe, med de alvorligste konsekvenser forbeholdt sager, der involverer skærpende faktorer, vold eller målretning mod sårbare personer såsom børn eller embedsmænd.

Hvad er forskellen mellem kidnapnings- og bortførelsesforbrydelser i UAE?

Mens kidnapning og bortførelse er relaterede lovovertrædelser, er der nogle vigtige forskelle mellem de to under UAE-loven. Her er en tabel, der fremhæver forskellene:

AspectKidnapningBortførelse
DefinitionUlovlig fratagelse af en persons frihed gennem magt, bedrag eller trusselUlovlig overtagelse eller overførsel af en person fra et sted til et andet, mod deres vilje
UrværkIkke nødvendigvis påkrævetIndebærer bevægelse eller transport af offeret
VarighedKan være for enhver varighed, selv midlertidigIndebærer ofte en længere periode med fængsling eller tilbageholdelse
IntentKan være til forskellige formål, herunder løsesum, skade eller tvangOfte forbundet med specifikke hensigter som gidseltagning, seksuel udnyttelse eller ulovlig indespærring
Offerets alderGælder for ofre i alle aldreNogle bestemmelser omhandler specifikt bortførelse af mindreårige eller børn
sanktionerSanktionerne kan variere baseret på skærpende faktorer, offerets status og omstændighederMedfører typisk hårdere straffe end simpel kidnapning, især i sager, der involverer mindreårige eller seksuel udnyttelse

Det er vigtigt at bemærke, at selvom De Forenede Arabiske Emiraters straffelov skelner mellem kidnapning og bortførelse, overlapper disse lovovertrædelser ofte eller forekommer samtidig. For eksempel kan en bortførelse involvere en indledende kidnapningshandling, før offeret flyttes eller transporteres. De specifikke anklager og straffe bestemmes ud fra omstændighederne i den enkelte sag og de gældende bestemmelser i loven.

Hvilke foranstaltninger forhindrer kidnapnings- og bortførelsesforbrydelser i UAE?

UAE har implementeret forskellige foranstaltninger for at forhindre og bekæmpe kidnapnings- og bortførelsesforbrydelser inden for sine grænser. Her er nogle af de vigtigste tiltag:

 • Strenge love og sanktioner: UAE har strenge love på plads, der pålægger strenge straffe for kidnapnings- og bortførelsesforbrydelser, herunder lange fængselsstraffe og bøder. Disse strenge straffe tjener som en afskrækkelse mod sådanne forbrydelser.
 • Omfattende retshåndhævelse: De Forenede Arabiske Emiraters retshåndhævende myndigheder, såsom politiet og sikkerhedsstyrkerne, er veluddannede og rustede til at reagere på kidnapnings- og bortførelseshændelser hurtigt og effektivt.
 • Avanceret overvågning og overvågning: Landet har investeret i avancerede overvågningssystemer, herunder CCTV-kameraer og overvågningsteknologi, for at spore og pågribe gerningsmændene til kidnapnings- og bortførelsesforbrydelser.
 • Offentlige oplysningskampagner: De Forenede Arabiske Emiraters regering og relevante myndigheder gennemfører regelmæssigt offentlige oplysningskampagner for at oplyse borgere og beboere om risici og forebyggelsesforanstaltninger i forbindelse med kidnapning og bortførelse.
 • Internationalt samarbejde: De Forenede Arabiske Emirater samarbejder aktivt med internationale retshåndhævende myndigheder og organisationer for at bekæmpe grænseoverskridende kidnapnings- og bortførelsessager samt for at lette sikker tilbagevenden af ​​ofre.
 • Offerstøttetjenester: UAE leverer støttetjenester og ressourcer til ofre for kidnapning og bortførelse, herunder rådgivning, juridisk bistand og rehabiliteringsprogrammer.
 • Rejserådgivning og sikkerhedsforanstaltninger: Regeringen udsender rejserådgivning og sikkerhedsretningslinjer for borgere og beboere, især når de besøger højrisikoområder eller lande, for at øge bevidstheden og fremme forebyggende foranstaltninger.
 • Fællesskabsengagement: Retshåndhævende myndigheder arbejder tæt sammen med lokalsamfund for at tilskynde til årvågenhed, rapportering af mistænkelige aktiviteter og samarbejde om at forebygge og behandle sager om kidnapning og bortførelse.

Ved at implementere disse omfattende foranstaltninger sigter UAE på at skabe et sikkert miljø og afskrække enkeltpersoner fra at deltage i sådanne afskyelige forbrydelser, hvilket i sidste ende beskytter borgernes og beboeres sikkerhed og velvære.

Hvad er straffene for kidnapning i UAE?

Kidnapning betragtes som en alvorlig forbrydelse i De Forenede Arabiske Emirater, og sanktionerne for sådanne lovovertrædelser er beskrevet i det føderale lovdekret nr. 31 af 2021 om udstedelse af lov om forbrydelser og straffe. Straffen for kidnapning varierer afhængigt af omstændighederne og de specifikke faktorer, der er involveret i sagen.

I henhold til artikel 347 i UAEs straffelov er den grundlæggende straf for kidnapning fængsel i en periode på højst fem år. Men hvis kidnapningen involverer skærpende omstændigheder, såsom brug af vold, trusler eller bedrag, kan straffen være væsentligt hårdere. I sådanne tilfælde kan gerningsmanden risikere fængsel i en periode på op til ti år, og hvis kidnapningen resulterer i offerets død, kan straffen være livsvarigt fængsel eller endda dødsstraf.

Derudover, hvis kidnapningen involverer en mindreårig (under 18 år) eller en person med et handicap, er straffen endnu strengere. Artikel 348 i De Forenede Arabiske Emiraters straffelov fastslår, at kidnapning af en mindreårig eller en person med et handicap kan straffes med fængsel i mindst syv år. Hvis kidnapningen fører til offerets død, risikerer gerningsmanden livsvarigt fængsel eller dødsstraf.

Myndighederne er forpligtet til at sikre sikkerheden og trygheden for alle personer i landet, og enhver form for kidnapning eller bortførelse betragtes som en alvorlig lovovertrædelse. Ud over de juridiske sanktioner kan de, der er dømt for kidnapning, også stå over for yderligere konsekvenser, såsom udvisning for ikke-UAE-statsborgere og konfiskation af aktiver eller ejendom relateret til forbrydelsen.

Hvad er de juridiske konsekvenser for forældrenes kidnapning i UAE?

De Forenede Arabiske Emirater har specifikke love om forældrenes kidnapning, som behandles som en særskilt lovovertrædelse fra almindelige børnebortførelsessager. Forældres kidnapning er underlagt bestemmelserne i føderal lov nr. 28 af 2005 om personlig status. I henhold til denne lov defineres forældrekidnapning som en situation, hvor den ene forælder tager eller beholder et barn i strid med den anden forælders forældremyndighedsrettigheder. Konsekvenserne for sådanne handlinger kan være alvorlige.

For det første kan den krænkende forælder blive anklaget for kidnapning af forældre. Artikel 349 i De Forenede Arabiske Emiraters straffelov siger, at en forælder, der bortfører eller skjuler deres barn for den lovlige forældremyndighed, kan straffes med fængsel i op til to år og bøde. Derudover kan De Forenede Arabiske Emiraters domstole udstede ordrer om øjeblikkelig tilbagelevering af barnet til den lovlige forældremyndighed. Manglende overholdelse af sådanne ordrer kan resultere i yderligere juridiske konsekvenser, herunder potentiel fængsel eller bøder for foragt for retten.

I tilfælde af forældrekidnapning, der involverer internationale elementer, overholder De Forenede Arabiske Emirater principperne i Haagerkonventionen om de civile aspekter af international børnebortførelse. Domstolene kan beordre barnet tilbage til deres sædvanlige opholdsland, hvis bortførelsen viser sig at være i strid med konventionens bestemmelser.

Hvad er straffene for børnebortførelsesforbrydelser i UAE?

Børnebortførelse er en alvorlig forbrydelse i De Forenede Arabiske Emirater, der kan straffes med strenge straffe i henhold til loven. Ifølge artikel 348 i De Forenede Arabiske Emiraters straffelov kan kidnapning af en mindreårig (under 18 år) straffes med fængsel i en minimumsperiode på syv år. Hvis bortførelsen resulterer i barnets død, kan gerningsmanden risikere livsvarigt fængsel eller dødsstraf.

Derudover kan de, der er dømt for børnebortførelse, blive underlagt store bøder, konfiskation af aktiver og udvisning for ikke-UAE-statsborgere. De Forenede Arabiske Emirater vedtager en nultolerancetilgang over for forbrydelser mod børn, hvilket afspejler dets forpligtelse til at beskytte mindreåriges sikkerhed og velvære.

Hvilken støtte er tilgængelig for ofre for kidnapning og deres familier i UAE?

De Forenede Arabiske Emirater anerkender den traumatiske virkning af kidnapningen på ofrene og deres familier. Som sådan er forskellige supporttjenester og ressourcer tilgængelige for at hjælpe dem under og efter sådanne prøvelser.

For det første prioriterer myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater sikkerheden og trivslen for kidnapningsofre. Retshåndhævende myndigheder arbejder hurtigt og flittigt for at lokalisere og redde ofre ved at bruge alle tilgængelige ressourcer og ekspertise. Ofrestøtteenheder i politistyrken yder øjeblikkelig assistance, rådgivning og vejledning til ofre og deres familier under efterforsknings- og genopretningsprocessen.

Ydermere har UAE adskillige regerings- og ikke-statslige organisationer, der tilbyder omfattende støttetjenester til ofre for kriminalitet, herunder kidnapning. Disse tjenester kan omfatte psykologisk rådgivning, juridisk bistand, økonomisk bistand og langsigtede rehabiliteringsprogrammer. Organisationer som Dubai Foundation for Women and Children og Ewa'a Shelters for Victims of Human Trafficking yder specialiseret pleje og støtte, der er skræddersyet til de unikke behov hos kidnapningsofre og deres familier.

Hvad er rettighederne for personer, der er anklaget for kidnapning i UAE?

Personer anklaget for kidnapning i De Forenede Arabiske Emirater har ret til visse juridiske rettigheder og beskyttelse i henhold til UAE's love og forfatning. Disse rettigheder omfatter:

 1. Uskyldsformodning: Personer, der er anklaget for kidnapning, anses for uskyldige, indtil det modsatte er bevist af en domstol.
 2. Ret til juridisk repræsentation: Anklagede personer har ret til at blive repræsenteret af en advokat efter eget valg eller til at få en udpeget af staten, hvis de ikke har råd til juridisk repræsentation.
 3. Ret til rettidig proces: UAE-retssystemet garanterer retten til retfærdig rettergang, som omfatter retten til en retfærdig og offentlig rettergang inden for en rimelig tidsramme.
 4. Ret til fortolkning: Anklagede personer, der ikke taler eller forstår arabisk, har ret til en tolk under retssager.
 5. Ret til at fremlægge beviser: Anklagede personer har ret til at fremlægge beviser og vidner til deres forsvar under retssagen.
 6. Ret til appel: Personer, der er dømt for kidnapning, har ret til at anke dommen og dommen til en højere domstol.
 7. Ret til human behandling: Anklagede personer har ret til at blive behandlet humant og med værdighed uden at blive udsat for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling.
 8. Ret til privatliv og familiebesøg: Anklagede personer har ret til privatliv og ret til at modtage besøg af deres familiemedlemmer.

Anklagede personer bør være opmærksomme på deres rettigheder og søge juridisk rådgivning for at sikre, at deres rettigheder er beskyttet gennem hele den juridiske proces.

Hvordan håndterer UAE internationale kidnapningssager, der involverer UAE-borgere?

De Forenede Arabiske Emiraters føderale lov nr. 38 af 2006 om udlevering af anklagede og dømte personer giver det juridiske grundlag for udleveringsprocedurer i sager om international kidnapning. Denne lov giver UAE mulighed for at anmode om udlevering af personer, der er anklaget eller dømt for kidnapning af en UAE-borger i udlandet. Derudover giver artikel 16 i UAE's straffelov UAE jurisdiktion over forbrydelser begået mod dets borgere uden for landet, hvilket muliggør retsforfølgelse inden for UAE's retssystem. De Forenede Arabiske Emirater har også underskrevet flere internationale konventioner, herunder den internationale konvention mod gidseltagning, som letter samarbejde og juridisk bistand i sager om grænseoverskridende kidnapning. Disse love og internationale aftaler giver myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater bemyndigelse til at handle hurtigt og sikre, at gerningsmændene til international kidnapning står over for retfærdighed.

Rul til top