UAE's straffelov: En guide til strafferet i UAE

De Forenede Arabiske Emirater har etableret en omfattende straffelov, der fungerer som grundlaget for dens straffelov. Denne juridiske ramme spiller en afgørende rolle i at opretholde lov og orden i landet, mens den afspejler de kulturelle værdier og traditioner i UAE-samfundet. En forståelse af UAE's straffelov er afgørende for indbyggere, besøgende og virksomheder, der opererer i landet, for at sikre overholdelse og undgå juridiske konsekvenser. Denne artikel har til formål at give en omfattende vejledning til straffeloven i UAE, der udforsker de vigtigste aspekter og bestemmelser, der er skitseret i straffeloven.

Hvad er den vigtigste straffelov, der styrer UAE?

UAEs straffelov, officielt kendt som den føderale lov nr. 3 af 1987 om udstedelse af straffeloven, for nylig opdateret i 2022 med føderal lov nr. 31 af 2021, er baseret på en kombination af sharia-principper (islamisk lov) og nutidige juridisk praksis. Ud over islamiske principper trækker den strafferetlige proces i Dubai regulering fra straffesagsloven nr. 35 af 1991. Denne lov styrer indgivelse af straffeklager, strafferetlige efterforskninger, retssager, domme og appeller.

De vigtigste aktører, der er involveret i UAE-kriminalprocessen, er offeret/klageren, anklaget/tiltalte, politiet, den offentlige anklager og domstolene. Straffesager starter typisk, når offeret indgiver en klage mod en anklaget person på en lokal politistation. Politiet har pligt til at efterforske påståede lovovertrædelser, mens Statsadvokaten sigter den sigtede ved retten.

De Forenede Arabiske Emiraters domstolssystem omfatter tre hoveddomstole:

 • Retten i Første Instans: Når de er nye, kommer alle straffesager for denne domstol. Retten består af en enkelt dommer, som behandler sagen og afsiger dom. Men tre dommere hører og afgør sagen i en forbrydelsesretssag (som medfører hårde straffe). Der er ingen godtgørelse for en nævningeting på nuværende tidspunkt.
 • Ankeretten: Efter at Retten i Første Instans har afsagt sin dom, kan hver af parterne appellere til appelretten. Bemærk venligst, at denne domstol ikke behandler sagen på ny. Den skal kun afgøre, om der var en fejl i underrettens dom.
 • Kassationsretten: Enhver, der er utilfreds med appelrettens dom, kan anke videre til Kassationsretten. Denne domstols afgørelse er endelig.

Hvis du bliver dømt for en forbrydelse, skal du forstå Kriminel appelproces i UAE er vigtigt. En erfaren ankeadvokat kan hjælpe med at identificere grunde til at anke dommen eller dommen.

Hvad er de vigtigste principper og bestemmelser i UAE's straffelov?

UAEs straffelov (føderal lov nr. 3 af 1987) er baseret på en kombination af sharia-principper (islamisk lov) og nutidige juridiske begreber. Det har til formål at opretholde lov og orden, samtidig med at de kulturelle og religiøse værdier i UAE-samfundet bevares i henhold til de generelle principper, der er skitseret i artikel 1.

 1. Principper afledt af sharialoven
 • Forbud mod aktiviteter som hasardspil, alkoholforbrug, ulovlige seksuelle forhold
 • Hudud-forbrydelser som tyveri og utroskab har sharia-bestemte straffe, f.eks. amputation, stening
 • Retributiv "øje for øje" retfærdighed for forbrydelser som mord og legemsbeskadigelse
 1. Nutidige juridiske principper
 • Kodificering og standardisering af love på tværs af emirater
 • Klart definerede forbrydelser, straffe, lovbestemte begrænsninger
 • Retfærdig rettergang, uskyldsformodning, ret til advokat
 1. Nøglebestemmelser
 • Forbrydelser mod statens sikkerhed – forræderi, terrorisme osv.
 • Forbrydelser mod enkeltpersoner – mord, overfald, bagvaskelse, æresforbrydelser
 • Økonomisk kriminalitet – bedrageri, tillidsbrud, forfalskning, hvidvaskning af penge
 • Cyberkriminalitet – hacking, onlinesvindel, ulovligt indhold
 • Offentlig sikkerhed, moralske forbrydelser, forbudte aktiviteter

Straffeloven blander sharia og nutidige principper, selvom nogle bestemmelser møder kritik af menneskerettighederne. Det anbefales at konsultere lokale juridiske eksperter.

Strafferet vs strafferetsplejeloven i UAE

Straffeloven definerer de materielle regler, der fastlægger, hvad der udgør en forbrydelse, og foreskriver den straf eller straf, der skal idømmes for beviste lovovertrædelser. Det er omfattet af UAE's straffelov (føderal lov nr. 3 af 1987).

Nøgleaspekter:

 • Kategorier og klassifikationer af forbrydelser
 • Elementer, der skal bevises, for at en handling kan kvalificeres som en forbrydelse
 • Den straf eller straf, der svarer til hver forbrydelse

For eksempel definerer straffeloven drab som en strafbar handling og præciserer straffen for en, der er dømt for drab.

Straffeprocesloven fastlægger på den anden side de proceduremæssige regler og processer for håndhævelse af de materielle straffelove. Det er skitseret i UAEs strafferetsplejelov (føderal lov nr. 35 af 1992).

Nøgleaspekter:

 • Beføjelser og begrænsninger for retshåndhævelse i efterforskninger
 • Procedurer for anholdelse, tilbageholdelse og sigtelse af en anklaget
 • Rettigheder og beskyttelse til anklagede
 • Gennemførelse af retssager og retssager
 • Ankeprocessen efter en dom

For eksempel fastsætter den regler for indsamling af beviser, processen med at sigte en person, gennemførelse af en retfærdig rettergang og appelmekanismen.

Mens straffeloven definerer, hvad en forbrydelse er, sikrer strafferetsplejeloven, at disse materielle love implementeres korrekt gennem en etableret retlig proces, fra efterforskning til retsforfølgning og retssager.

Førstnævnte skitserer juridiske konsekvenser, sidstnævnte muliggør håndhævelse af disse love.

  Klassificering af lovovertrædelser og forbrydelser i UAE strafferet

  Før du indgiver en kriminel klage, er det vigtigt at lære, hvilke typer af lovovertrædelser og forbrydelser der er under UAE-lovgivningen. Der er tre hovedforseelsestyper og deres straffe:

  • Overtrædelser (overtrædelser): Dette er den mindst barske kategori eller mindre lovovertrædelse af UAE-forseelser. De omfatter enhver handling eller undladelse, der medfører en straf eller straf på ikke mere end 10 dages fængsel eller en maksimal bøde på 1,000 dirham.
  • misdemeanors: En forseelse kan straffes med indespærring, en bøde på højst 1,000 til 10,000 dirham eller udvisning. Forseelsen eller straffen kan også tiltrække Diyyat, en islamisk betaling af "blodpenge".
  • Forbrydelser: Dette er de hårdeste forbrydelser under UAE-lovgivningen, og de kan straffes med maksimalt livsvarigt fængsel, død eller Diyyat.

  Hvordan håndhæves straffelove i UAE?

  Straffelovene i De Forenede Arabiske Emirater håndhæves gennem den kombinerede indsats fra retshåndhævende myndigheder, den offentlige anklagemyndighed og retssystemet, som beskrevet i UAEs strafferetsplejelov. Processen begynder typisk med en efterforskning, der udføres af politimyndigheder, efter at have modtaget oplysninger om en potentiel forbrydelse. De har magten til at indkalde enkeltpersoner, indsamle beviser, foretage anholdelser og henvise sager til den offentlige anklagemyndighed.

  Den offentlige anklagemyndighed gennemgår derefter beviserne og beslutter, om der skal rejses formelle anklager eller afvises. Hvis der rejses tiltale, fortsætter sagen til rettergang i den relevante domstol - Retten i Første Instans for forbrydelser og forseelser og Retten for forseelser for mindre lovovertrædelser. Retssager overvåges af dommere, som vurderer beviser og vidneudsagn fremlagt af anklagemyndigheden og forsvaret.

  Efter at retten har afsagt en dom, forbeholder både den dømte og anklagemyndigheden sig retten til at appellere til højere domstole som Appelretten og derefter Kassationsretten. Håndhævelsen af ​​endelige domme og domme udføres gennem politiet, den offentlige anklagemyndighed og fængselssystemet i UAE.

  offer for en forbrydelse uae
  politisag dubai
  uae retssystemer

  Hvad er processen for at anmelde en forbrydelse i UAE?

  Når der sker en forbrydelse i UAE, er det første skridt at indgive en klage til politiet på den nærmeste station, helst tæt på, hvor hændelsen fandt sted. Dette kan ske enten mundtligt eller skriftligt, men klagen skal klart beskrive de begivenheder, der udgør den påståede strafbare handling.

  Politiet vil få klageren til at afgive deres erklæring, som er optaget på arabisk og skal være underskrevet. Derudover tillader UAE-loven klagere at indkalde vidner, som kan bekræfte deres beretning og give troværdighed til påstandene. At lade vidner give supplerende kontekst kan i høj grad hjælpe den efterfølgende strafferetlige efterforskning.

  Når en klage er indgivet, påbegynder de relevante myndigheder en undersøgelse for at verificere påstandene og forsøge at identificere og lokalisere potentielle mistænkte. Afhængigt af forbrydelsens art kan dette involvere advokater fra politiet, immigrationsembedsmænd, kystvagter, kommuneinspektører, grænsepatrulje og andre retshåndhævende myndigheder.

  En vigtig del af efterforskningen er at afhøre eventuelle identificerede mistænkte og tage deres udtalelser. De mistænkte har også ret til at fremlægge deres egne vidner for at støtte deres version af begivenhederne. Myndigheder indsamler og analyserer alle tilgængelige beviser såsom dokumenter, fotos/videoer, retsmedicin og vidneudsagn.

  Hvis efterforskningen finder tilstrækkelige beviser for en kriminel handling, beslutter statsadvokaten derefter, om der skal rejses formel tiltale. Hvis der rejses tiltale, går sagen videre til UAE-domstolene i henhold til strafferetsplejeloven.

  På dette stadium bør de, der ønsker at forfølge en straffesag mod en anden part, tage visse skridt ud over politiets klage:

  • Få en lægeerklæring, der dokumenterer eventuelle skader
  • Indsaml andre beviser som forsikringsoptegnelser og vidneudsagn
  • Kontakt en erfaren straffeadvokat

  Hvis anklageren går videre med sigtelser, skal klageren muligvis anlægge et civilt søgsmål for at få straffesagen behandlet i retten.

  Hvilke typer forbrydelser kan anmeldes?

  Følgende forbrydelser kan anmeldes til politiet i UAE:

  • Murder
  • Homicide
  • Voldtage
  • Seksuelt overgreb
  • Indbrudstyveri
  • Tyveri
  • underslæb
  • Trafikrelaterede sager
  • Forfalskning
  • Varemærkeforfalskning
  • Narkotikaforbrydelser
  • Enhver anden forbrydelse eller aktivitet, der overtræder loven

  For hændelser forbundet med sikkerhed eller chikane kan politiet kontaktes direkte gennem deres Aman Service på 8002626 eller via en SMS til 8002828. Derudover kan enkeltpersoner anmelde forbrydelser online via Abu Dhabis politi hjemmeside eller i en hvilken som helst afdeling af Criminal Investigation Department (CID) i Dubai.

  Hvad er procedurerne for strafferetlige efterforskninger og retssager i UAE?

  Kriminelle efterforskninger i UAE er underlagt strafferetsplejeloven og overvåges af den offentlige anklagemyndighed. Når en forbrydelse anmeldes, gennemfører politiet og andre retshåndhævende myndigheder en indledende undersøgelse for at indsamle beviser. Dette kan involvere:

  • Afhøring af mistænkte, ofre og vidner
  • Indsamling af fysisk bevismateriale, dokumenter, optagelser mv.
  • Udførelse af ransagninger, beslaglæggelser og retsmedicinske analyser
  • Samarbejde med eksperter og konsulenter efter behov

  Resultaterne forelægges for den offentlige anklagemyndighed, som gennemgår beviserne og beslutter, om der skal rejses tiltale eller afvises. Statsadvokaten vil invitere og særskilt afhøre klageren og mistænkte for at få klarhed over deres historier. På dette stadium kan hver af parterne fremlægge vidner for at bekræfte deres beretning og hjælpe statsadvokaten med at afgøre, om en sigtelse er nødvendig. Erklæringer på dette stadium er også lavet eller oversat til arabisk og underskrevet af begge parter. Hvis der rejses tiltale, forbereder anklagemyndigheden sagen til retssag.

  Straffesager i De Forenede Arabiske Emirater finder sted ved domstolene under dommernes kompetence. Processen involverer typisk:

  • Anklagerne bliver læst op af anklagemyndigheden
  • Den tiltalte erklærer sig skyldig eller ikke skyldig
  • Anklagemyndigheden og forsvaret fremlægger deres beviser og argumenter
  • Afhøring af vidner fra begge sider
  • Afsluttende udtalelser fra anklagemyndighed og forsvarer

  Dommeren/dommerne rådfører sig derefter i privat regi og afsiger en begrundet dom - frifinder den tiltalte, hvis den ikke er overbevist om skyld ud over enhver rimelig tvivl, eller udsteder en dom og en dom, hvis de finder den tiltalte skyldig baseret på beviserne.

  Både den dømte og anklagemyndigheden har ret til at anke dommen eller dommen til højere domstole. Appelretterne gennemgår sagens protokoller og kan stadfæste eller omstøde underrettens afgørelse.

  Under hele processen skal visse rettigheder, såsom uskyldsformodning, adgang til juridisk rådgivning og standarder for beviser og beviser, opretholdes i henhold til UAE-loven. Straffedomstole behandler sager lige fra mindre lovovertrædelser til alvorlige forbrydelser som økonomisk bedrageri, cyberkriminalitet og vold.

  Er det muligt at føre en straffesag, hvis gerningsmanden ikke kan findes?

  Ja, det er muligt at føre en straffesag i nogle tilfælde, selvom gerningsmanden ikke kan lokaliseres. Antag, at offeret har indsamlet beviser, der dokumenterer, hvordan de blev såret, og kan give klar dokumentation for, hvornår og hvor hændelsen fandt sted. I så fald vil det være muligt at føre en straffesag.

  Hvad er de juridiske rettigheder for ofre i henhold til UAE's straffelov?

  UAE træffer foranstaltninger til at beskytte og opretholde rettighederne for ofre for forbrydelser under den juridiske proces. Nøglerettigheder, der gives ofre i henhold til UAEs strafferetsplejelov og andre bestemmelser omfatter:

  1. Ret til at indgive en straffeklage Ofre har ret til at anmelde forbrydelser og indlede retssager mod gerningsmænd
  2. Rettigheder under undersøgelse
  • Ret til at få klager hurtigt og grundigt undersøgt
  • Ret til at afgive bevis og vidneforklaring
  • Ret til at deltage i visse efterforskningsforanstaltninger
  1. Rettigheder under retssagen
  • Ret til adgang til juridisk rådgivning og repræsentation
  • Ret til at deltage i retsmøder, medmindre det er udelukket af grunde
  • Ret til gennemgang/kommentering af fremlagte beviser
  1. Ret til at søge erstatning/erstatning
  • Ret til at kræve erstatning fra gerningsmænd for skader, skader, lægeudgifter og andre kvantificerbare tab
  • Ofre kan også søge refusion for rejse- og andre udgifter, men ikke for tabt løn/indkomst på grund af tid brugt på at overvære retssager
  1. Rettigheder relateret til privatliv, sikkerhed og support
  • Ret til at få identiteter beskyttet og fortrolige, hvis det kræves
  • Ret til beskyttelsesforanstaltninger for ofre for forbrydelser som menneskehandel, vold mv.
  • Adgang til ofrestøttetjenester, krisecentre, rådgivning og økonomiske hjælpemidler

  UAE har etableret mekanismer for ofre til at kræve erstatning og erstatning gennem civile retssager mod gerningsmænd. Derudover har ofre ret til juridisk bistand og kan udpege advokater eller få tildelt retshjælp. Supportenheder giver også gratis rådgivning og rådgivning.

  Samlet set sigter UAE-love på at beskytte ofres ret til privatliv, forhindre re-victimisering, sikre sikkerhed, muliggøre erstatningskrav og levere rehabiliteringstjenester under den strafferetlige proces.

  Hvad er forsvarsadvokatens rolle i straffesager?

  Forsvarsadvokaten er ansvarlig for at forsvare gerningsmanden i retten. De kan anfægte de beviser, som anklageren har fremlagt, og argumentere for, at gerningsmanden bør løslades eller idømmes en nedsat straf.

  Her er nogle af de pligter, som en straffeadvokat varetager i straffesager:

  • Forsvarsadvokaten kan udtale sig på gerningsmandens vegne ved retsmøder.
  • Hvis sagen ender med en domfældelse, vil advokaten samarbejde med den tiltalte for at bestemme en passende straf og fremlægge formildende omstændigheder for at reducere strafudmålingen.
  • Forsvarsadvokaten kan ved forhandling med anklagemyndigheden afgive indstilling om strafnedsættelse.
  • Forsvarsadvokaten er ansvarlig for at repræsentere den tiltalte i strafudmålingen.

  Hvilken rolle spiller retsmedicinske beviser i straffesager?

  Retsmedicinske beviser bruges ofte i straffesager til at fastslå fakta om en hændelse. Dette kan omfatte DNA-beviser, fingeraftryk, ballistiske beviser og andre typer videnskabelige beviser.

  Hvad er politiets rolle i straffesager?

  Ved anmeldelse af en klage vil politiet henvise den til de relevante afdelinger (retsmedicinsk afdeling, elektronisk kriminalafdeling mv.) til gennemgang.

  Politiet vil derefter henvise klagen til den offentlige anklagemyndighed, hvor en anklager får til opgave at gennemgå den i henhold til UAE's straffelov.

  Politiet vil også efterforske klagen og indsamle bevismateriale til støtte for sagen. De kan også anholde og tilbageholde gerningsmanden.

  Hvad er anklagerens rolle i straffesager?

  Når en klage indbringes for anklagemyndigheden, får en anklager til opgave at behandle den. Anklageren vil herefter tage stilling til, om sagen skal rejses eller ej. De kan også vælge at droppe sagen, hvis der ikke er tilstrækkelige beviser til at understøtte det.

  Anklageren vil også samarbejde med politiet om at efterforske klagen og indsamle bevismateriale. De kan også anholde og tilbageholde gerningsmanden.

  Hvad er offerets advokats rolle i straffesager?

  En gerningsmand kan i nogle tilfælde blive dømt og pålagt at betale offeret erstatning. Offerets advokat vil samarbejde med retten under domsafsigelsen eller senere for at indsamle beviser for at afgøre, om gerningsmanden har de økonomiske evner til at yde erstatning til offeret.

  Offerets advokat kan også repræsentere dem i civile sager mod lovovertrædere.

  Hvis du er blevet anklaget for at begå en forbrydelse, er det vigtigt at søge en kriminaladvokat. De vil være i stand til at rådgive dig om dine rettigheder og repræsentere dig i retten.

  strafferetssager
  strafferet uae
  offentlig anklagemyndighed

  Hvordan håndterer UAE's straffelov sager, der involverer udlændinge eller besøgende?

  De Forenede Arabiske Emirater håndhæver sit omfattende retssystem ligeligt over for borgere og ikke-statsborgere for enhver strafbar handling begået inden for dets grænser. Udenlandske statsborgere, udlændinge og besøgende er alle underlagt UAE's straffelove og retslige processer uden undtagelse.

  Hvis de bliver anklaget for en forbrydelse i UAE, vil udlændinge gennemgå anholdelse, sigtelse og retsforfølgning via de lokale domstole, hvor den påståede lovovertrædelse fandt sted. Forhandlingerne er på arabisk, med oversættelse til rådighed, hvis det er nødvendigt. De samme bevisstandarder, juridiske repræsentationsbestemmelser og retningslinjer for strafudmåling gælder uanset ens nationalitet eller opholdsstatus.

  Det er afgørende for udlændinge at forstå, at handlinger, der er acceptable andre steder, kan udgøre forbrydelser i UAE på grund af forskelle i love og kulturelle normer. Uvidenhed om loven undskylder ikke kriminel adfærd.

  Ambassader kan tilbyde konsulær bistand, men De Forenede Arabiske Emirater bevarer fuld myndighed over retsforfølgelse af udenlandske tiltalte. At respektere lokale love er et must for både besøgende og beboere.

  Udlændinge bør desuden bemærke, at de kan blive varetægtsfængslet under efterforskning, med procedurer forud for retssagen og rettigheder til at forstå. Retssager kan også opleve lange forsinkelser, der påvirker ens ophold. Unikt er det, at principper om dobbelt fare fra andre nationer muligvis ikke gælder - De Forenede Arabiske Emirater kan prøve en anden for en lovovertrædelse, som de tidligere har været retsforfulgt for andre steder.

  Hvad hvis offeret er i et andet land?

  Hvis offeret ikke befinder sig i UAE, kan de stadig levere beviser til støtte for en straffesag. Dette kan gøres ved hjælp af videokonferencer, online deponeringer og andre metoder til indsamling af beviser.

  Hvordan kan man tjekke status for en straffesag eller politiklage i UAE?

  Metoden til at spore forløbet af en kriminel sag eller politiklage indgivet i De Forenede Arabiske Emirater varierer baseret på det emirat, hvor sagen opstod. De to mest folkerige emirater, Dubai og Abu Dhabi, har forskellige tilgange.

  Dubai

  I Dubai kan beboere bruge en online portal oprettet af Dubais politistyrke, der tillader kontrol af sagsstatus ved blot at indtaste referencenummeret. Men hvis denne digitale tjeneste er utilgængelig, kan alternative kontaktmuligheder som:

  • Politiets callcenter
  • E-mail
  • Hjemmeside/app live chat

  Abu Dhabi

  På den anden side tager Abu Dhabi en anden vej ved at tilbyde en dedikeret sagssporingstjeneste gennem Abu Dhabis retsafdelings hjemmeside. For at bruge dette skal man først registrere sig for en konto ved hjælp af deres Emirates ID-nummer og fødselsdato, før man får adgang til at se sagsdetaljer online.

  Generelle tip

  Uanset hvilket emirat der er involveret, er det vigtigt at beholde det specifikke sagsreferencenummer for enhver online forespørgsel om dets status og fremskridt.

  Hvis de digitale muligheder ikke er tilgængelige eller oplever tekniske vanskeligheder, kan direkte henvendelse til enten den oprindelige politistation, hvor klagen blev indgivet, eller de retslige myndigheder, der fører tilsyn med sagen, give de nødvendige opdateringer.

  Det er vigtigt at bemærke, at selvom disse online-sporingstjenester sigter mod at øge gennemsigtigheden, er de stadig under udvikling af systemer, der kan støde på begrænsninger med jævne mellemrum. Traditionelle kommunikationskanaler med retshåndhævelse og domstolene er fortsat pålidelige alternativer.

  Hvordan håndterer UAE's straffelov voldgift eller alternativ tvistbilæggelse?

  UAEs strafferetssystem beskæftiger sig primært med retsforfølgning af strafbare handlinger gennem retssystemet. Det giver dog mulighed for voldgift og alternative tvistbilæggelsesmetoder i visse tilfælde, før der rejses formelle tiltale.

  For mindre strafferetlige klager kan politimyndighederne først forsøge at løse sagen gennem mægling mellem de involverede parter. Hvis der opnås forlig, kan sagen afsluttes uden at gå videre til retssagen. Dette bruges almindeligvis til problemer som afviste checks, mindre overfald eller andre forseelser.

  Bindende voldgift anerkendes også for visse civile sager, der har strafferetlige konsekvenser, såsom arbejdskonflikter eller kommercielle konflikter. Et udpeget voldgiftspanel kan træffe en afgørelse, der er juridisk eksigibel. Men for mere alvorlige kriminelle anklager vil sagen gå gennem de almindelige retsforfølgningskanaler i UAE-domstolene.

  Hvorfor har du brug for en lokal specialiseret og erfaren straffeadvokat

  At blive anklaget for strafferetlige anklager i De Forenede Arabiske Emirater kræver specialistjuridisk ekspertise, som kun en lokal, erfaren kriminaladvokat kan levere. De Forenede Arabiske Emiraters unikke retssystem, der blander civil- og sharia-love, kræver dybdegående viden, der kommer fra mange års erfaring med at arbejde inden for dets retlige processer. En advokat baseret i Emiraterne forstår de nuancer, som internationale praktiserende læger kan overse.

  Mere end blot at forstå lovene, tjener en lokal straffeadvokat som en uvurderlig guide til at navigere i UAE's domstole. De er velbevandrede i retssystemets protokoller, procedurer og dynamik. Deres sprogkundskaber i arabisk sikrer nøjagtig oversættelse af dokumenter og klar kommunikation under høringer. Aspekter som disse kan være kritiske fordele.

  Derudover har UAE-advokater med etablerede karrierer ofte forbindelser, omdømme og en dyb kulturel forståelse – aktiver, der kan gavne en klients sagsstrategi. De forstår, hvordan samfundets skikke og værdier spiller sammen med lovene. Denne sammenhæng informerer om, hvordan de konstruerer juridiske forsvar og forhandler om gunstige beslutninger med myndigheder.

  Fra håndtering af forskellige strafferetlige anklager til korrekt håndtering af bevismateriale har en specialiseret lokal straffeadvokat finpudset taktik, der er specifik for UAE-domstolene. Deres strategiske repræsentation trækker fra direkte erfaring, der er unikt relevant for din situation. Selvom al juridisk rådgivning er vigtig, når den anklages, kan det gøre en afgørende forskel at have en advokat, der er dybt forankret i UAEs strafferet.

  Uanset om du er blevet efterforsket, arresteret eller sigtet for en kriminel handling i De Forenede Arabiske Emirater, er det vigtigt at have en advokat, der forstår landets love. Din juridiske konsultation med os vil hjælpe os med at forstå din situation og bekymringer. Kontakt os for at aftale et møde. Ring til os nu for en Hasteaftale og møde på +971506531334 +971558018669