Love mod skattesvig og skatteunddragelse i UAE

De Forenede Arabiske Emirater tager en stærk holdning mod skattesvig og skatteunddragelse gennem en række føderale love, der gør det strafbart at bevidst fejlrapportere finansielle oplysninger eller undgå at betale skyldige skatter og gebyrer. Disse love har til formål at opretholde integriteten af ​​UAE's skattesystem og forhindre ulovlige bestræbelser på at skjule indkomst, aktiver eller skattepligtige transaktioner fra myndighederne. Overtrædere kan stå over for betydelige bøder, herunder store pengebøder, fængselsstraffe, potentiel udvisning for udstationerede beboere og yderligere straffe som rejseforbud eller beslaglæggelse af penge og ejendom forbundet med skatteforseelserne. Ved at håndhæve strenge juridiske konsekvenser søger De Forenede Arabiske Emirater at afskrække skatteunddragelse og bedrageri, samtidig med at det fremmer gennemsigtighed og overholdelse af sine skatteregler på tværs af alle enkeltpersoner og virksomheder, der opererer i Emiraterne. Denne kompromisløse tilgang understreger vigtigheden af ​​en ordentlig skatteadministration og indtægter til at finansiere offentlige tjenester.

Hvad er lovene vedrørende skatteunddragelse i UAE?

Skatteunddragelse er en alvorlig kriminel lovovertrædelse i De Forenede Arabiske Emirater (UAE), styret af en omfattende juridisk ramme, der beskriver forskellige lovovertrædelser og tilsvarende sanktioner. Den primære lov om skatteunddragelse er UAEs straffelov, som specifikt forbyder forsætlig unddragelse af skatter eller afgifter på grund af de føderale eller lokale myndigheder. Straffelovens artikel 336 kriminaliserer sådanne handlinger, hvilket understreger landets forpligtelse til at opretholde et retfærdigt og gennemsigtigt skattesystem.

Ydermere giver UAEs føderale dekret-lov nr. 7 af 2017 om skatteprocedurer en detaljeret retlig ramme for håndtering af skatteunddragelse. Denne lov dækker en bred vifte af skatterelaterede lovovertrædelser, herunder manglende registrering af gældende skatter, såsom moms eller punktafgifter, manglende indsendelse af nøjagtige selvangivelser, skjule eller ødelægge optegnelser, give falske oplysninger og assistere eller lette andres skatteunddragelse.

For effektivt at bekæmpe skatteunddragelse har De Forenede Arabiske Emirater implementeret forskellige foranstaltninger, såsom udveksling af oplysninger med andre lande, strenge rapporteringskrav og forbedrede revisions- og undersøgelsesprocedurer. Disse foranstaltninger gør det muligt for myndighederne at identificere og retsforfølge enkeltpersoner eller virksomheder, der er involveret i skatteunddragelse. Virksomheder og enkeltpersoner, der opererer i UAE, er juridisk forpligtet til at føre nøjagtige optegnelser, overholde skattelove og -regler og søge professionel rådgivning, hvis det er nødvendigt for at sikre overholdelse. Manglende overholdelse af disse lovkrav kan resultere i strenge straffe, herunder bøder og fængsel, som beskrevet i de relevante love.

De Forenede Arabiske Emiraters omfattende juridiske rammer vedrørende skatteunddragelse understreger landets forpligtelse til at fremme et gennemsigtigt og retfærdigt skattesystem, fremme økonomisk vækst og beskytte offentlige interesser.

Hvad er sanktionerne for skatteunddragelse i UAE?

De Forenede Arabiske Emirater har fastsat strenge sanktioner for enkeltpersoner eller virksomheder, der er fundet skyldige i skatteunddragelse. Disse sanktioner er skitseret i forskellige love, herunder UAEs straffelov og det føderale dekret-lov nr. 7 af 2017 om skatteprocedurer. Sanktionerne har til formål at afskrække skatteunddragelse og sikre overholdelse af skattelove og -regler.

 1. Fængsling: Afhængigt af alvorligheden af ​​lovovertrædelsen kan personer, der er dømt for skatteunddragelse, risikere fængsel fra nogle få måneder til flere år. Ifølge artikel 336 i De Forenede Arabiske Emiraters straffelov kan forsætlig unddragelse af skatter eller afgifter resultere i fængsel i en periode fra tre måneder til tre år.
 2. Bøder: Der pålægges betydelige bøder for skatteunddragelse. I henhold til straffeloven kan bøder variere fra AED 5,000 til AED 100,000 (ca. $ 1,360 til $ 27,200) for forsætlig skatteunddragelse.
 3. Straffe for specifikke lovovertrædelser i henhold til forbundsdekret-lov nr. 7 af 2017:
  • Manglende tilmelding til merværdiafgift (moms) eller punktafgift, når det kræves, kan resultere i en bøde på op til AED 20,000 ($5,440).
  • Undladelse af at indsende selvangivelser eller indsendelse af unøjagtige selvangivelser kan føre til en bøde på op til 20,000 AED (5,440 USD) og/eller fængsel på op til et år.
  • Forsætlig skatteunddragelse, såsom at skjule eller ødelægge optegnelser eller give falske oplysninger, kan resultere i en straf på op til tre gange den unddragne skat og/eller fængsel på op til fem år.
  • At bistå eller lette andres skatteunddragelse kan også føre til bøder og fængsel.
 4. Yderligere bøder: Ud over bøder og fængselsstraf kan enkeltpersoner eller virksomheder, der er fundet skyldige i skatteunddragelse, stå over for andre konsekvenser, såsom suspension eller tilbagekaldelse af handelslicenser, sortlistning fra offentlige kontrakter og rejseforbud.

Det er vigtigt at bemærke, at myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater har skønsbeføjelser til at pålægge sanktioner baseret på de specifikke omstændigheder i hver enkelt sag, under hensyntagen til faktorer som størrelsen af ​​den unddragne skat, lovovertrædelsens varighed og graden af ​​samarbejde fra gerningsmanden .

De Forenede Arabiske Emiraters strenge straffe for skatteunddragelse afspejler landets forpligtelse til at opretholde et retfærdigt og gennemsigtigt skattesystem og fremme overholdelse af skattelove og -regler.

Hvordan håndterer UAE grænseoverskridende skatteunddragelsessager?

De Forenede Arabiske Emirater har en flerstrenget tilgang til at håndtere grænseoverskridende skatteunddragelsessager, som involverer internationalt samarbejde, juridiske rammer og samarbejde med globale organisationer. For det første har UAE underskrevet forskellige internationale aftaler og konventioner, der letter udvekslingen af ​​skatteoplysninger med andre lande. Disse omfatter bilaterale skatteaftaler og konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager. Ved at udveksle relevante skattedata kan UAE hjælpe med at efterforske og retsforfølge sager om skatteunddragelse, der spænder over flere jurisdiktioner.

For det andet har UAE implementeret robuste nationale love for at bekæmpe grænseoverskridende skatteunddragelse. Forbundsdekret-lov nr. 7 af 2017 om skatteprocedurer skitserer bestemmelser om deling af oplysninger med udenlandske skattemyndigheder og pålæggelse af sanktioner for skatteunddragelse, der involverer udenlandske jurisdiktioner. Denne retlige ramme gør det muligt for myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater at gribe ind over for enkeltpersoner eller enheder, der bruger offshore-konti, shell-selskaber eller andre midler til at skjule skattepligtig indkomst eller aktiver i udlandet.

Desuden har De Forenede Arabiske Emirater vedtaget Common Reporting Standard (CRS), en international ramme for automatisk udveksling af finansielle kontooplysninger mellem deltagende lande. Denne foranstaltning øger gennemsigtigheden og gør det sværere for skatteyderne at skjule offshore-aktiver og unddrage sig skatter på tværs af grænser.

Derudover samarbejder UAE aktivt med internationale organisationer som Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. Disse partnerskaber giver UAE mulighed for at tilpasse sig globale bedste praksisser, udvikle internationale standarder og koordinere indsatsen for at bekæmpe grænseoverskridende skatteunddragelse og ulovlige pengestrømme effektivt.

Er der fængselsstraf for skatteunddragelse i Dubai?

Ja, personer, der er fundet skyldige i skatteunddragelse i Dubai, kan risikere fængsel som en straf i henhold til UAE-loven. De Forenede Arabiske Emiraters straffelov og andre relevante skattelove, såsom Federal Decre-Law No. 7 of 2017 on Tax Procedures, skitserer potentielle fængselsdomme for skatteunddragelse.

Ifølge artikel 336 i De Forenede Arabiske Emiraters straffelov kan enhver, der forsætligt unddrager sig betaling af skatter eller afgifter på grund af den føderale eller lokale regering, blive fængslet i en periode fra tre måneder til tre år. Desuden specificerer det føderale lovdekret nr. 7 af 2017 om skatteprocedurer fængsel som en potentiel straf for visse skatteunddragelsesforbrydelser, herunder:

 1. Manglende indgivelse af selvangivelse eller indgivelse af unøjagtige selvangivelser kan medføre fængsel i op til et år.
 2. Forsætlig skatteunddragelse, såsom at skjule eller ødelægge optegnelser eller give falske oplysninger, kan resultere i fængsel på op til fem år.
 3. At bistå eller lette andres skatteunddragelse kan også føre til fængsel.

Det er vigtigt at bemærke, at længden af ​​fængselsstraffen kan variere afhængigt af de specifikke omstændigheder i sagen, såsom størrelsen af ​​unddraget skat, forseelsens varighed og graden af ​​samarbejde fra gerningsmanden.

Rul til top