Forbrydelser i UAE: Alvorlige forbrydelser og deres konsekvenser

De Forenede Arabiske Emirater har et robust retssystem, der tager en streng holdning til alvorlige strafbare handlinger, der er klassificeret som forbrydelser. Disse forbrydelser betragtes som de mest alvorlige overtrædelser af UAE-lovene, der truer både borgernes og beboernes sikkerhed og sikkerhed. Konsekvenserne for domme for forbrydelser er alvorlige, lige fra lange fængselsstraffe til store bøder, udvisning for udlændinge og potentielt endda dødsstraf for de mest forfærdelige handlinger. Det følgende skitserer de vigtigste kategorier af forbrydelser i De Forenede Arabiske Emirater og deres tilknyttede straffe, hvilket fremhæver nationens urokkelige forpligtelse til at opretholde lov og orden.

Hvad udgør en forbrydelse i UAE?

I henhold til UAE-lovgivningen betragtes forbrydelser som den mest alvorlige kategori af forbrydelser, der kan retsforfølges. Forbrydelser, der typisk er klassificeret som forbrydelser, omfatter overlagt mord, voldtægt, forræderi, grov overfald, der forårsager permanent invaliditet eller vansiring, narkotikahandel og underslæb eller uretmæssig tilegnelse af offentlige midler over et bestemt pengebeløb. Forbrydelser medfører generelt hårde straffe såsom lange fængselsstraffe på over 3 år, betydelige bøder, der kan nå op på hundredtusindvis af dirhams, og i mange tilfælde udvisning for udlændinge, der har lovligt ophold i UAE. De Forenede Arabiske Emiraters strafferetssystem betragter forbrydelser som ekstremt alvorlige lovbrud, der undergraver den offentlige sikkerhed og den sociale orden.

Andre alvorlige lovovertrædelser som kidnapning, væbnet røveri, bestikkelse eller korruption af offentlige embedsmænd, økonomisk bedrageri over visse tærskler og visse typer cyberkriminalitet såsom hacking af offentlige systemer kan også blive retsforfulgt som forbrydelser afhængigt af de specifikke omstændigheder og alvorligheden af ​​den kriminelle handling. UAE har implementeret strenge love relateret til forbrydelser og anvender strenge straffe, herunder dødsstraf for de mest alvorlige forbrydelser, der involverer handlinger som overlagt mord, oprør mod den regerende ledelse, tilslutning til terrororganisationer eller begå terrorhandlinger på UAE-jord. Samlet set kan enhver forbrydelse, der involverer grov legemsbeskadigelse, krænkelser af national sikkerhed eller handlinger, der åbenlyst tilsidesætter UAE-love og social etik, potentielt blive ophøjet til en forbrydelsesanklage.

Hvad er typerne af forbrydelser i UAE?

De Forenede Arabiske Emiraters retssystem anerkender forskellige kategorier af forbrydelser, hvor hver kategori bærer sit eget sæt af straffe, der er strengt defineret og håndhævet baseret på alvorligheden og omstændighederne ved lovovertrædelsen. Det følgende skitserer de vigtigste typer af forbrydelser, der er kraftigt retsforfulgt inden for UAE's juridiske rammer, og understreger landets nultolerance holdning over for sådanne alvorlige forbrydelser og dets forpligtelse til at opretholde lov og orden gennem hårde straffe og streng retspraksis.

Murder

At tage et andet menneskeliv gennem overlagt og forsætlig handling anses for at være den alvorligste forbrydelsesforbrydelse i UAE. Enhver handling, der resulterer i ulovligt drab på en person, retsforfølges som mord, idet retten tager hensyn til faktorer som graden af ​​anvendt vold, motiverne bag handlingen, og om den var drevet af ekstremistiske ideologier eller hadefulde overbevisninger. Overlagte morddomme resulterer i ekstremt strenge straffe, herunder livsvarigt fængselsstraffe, der kan strække sig til flere årtier bag tremmer. I de mest alvorlige tilfælde, hvor drabet anses for at være særligt afskyeligt eller en trussel mod den nationale sikkerhed, kan retten også idømme den dømte dødsstraf. De Forenede Arabiske Emiraters stærke holdning til mord stammer fra nationens kernetro på at bevare menneskeliv og opretholde social orden.

Indbrudstyveri

Indbrud og ulovlig indtræden i boliger, kommercielle virksomheder eller andre private/offentlige ejendomme med den hensigt at begå tyveri, ejendomsskade eller enhver anden kriminel handling udgør en grov lovovertrædelse af indbrud i henhold til UAE-lovgivningen. Sigtelser for indbrud kan forværres yderligere baseret på faktorer som at være bevæbnet med dødelige våben under begåelsen af ​​forbrydelsen, at påføre beboere fysiske skader, målrette lokaliteter af national betydning som regeringsbygninger eller diplomatiske missioner og være en gentagelsesforbryder med tidligere indbrudsdomme. Straffe for domme for grov indbrud er hårde, med minimum fængselsstraffe, der starter ved 5 år, men strækker sig ofte ud over 10 år for mere alvorlige sager. Derudover står udlændinge, der er dømt for indbrud, garanteret udvisning fra De Forenede Arabiske Emirater efter afslutningen af ​​deres fængselsstraffe. UAE betragter indbrud som en forbrydelse, der ikke kun berøver borgere deres ejendom og privatliv, men også kan eskalere til voldelige konfrontationer, der truer liv.

Bestikkelse

At deltage i enhver form for bestikkelse, hvad enten det er ved at tilbyde ulovlige betalinger, gaver eller andre fordele til offentlige embedsmænd og embedsmænd eller ved at acceptere sådanne bestikkelser, betragtes som en alvorlig forbrydelse i henhold til UAE's strenge antikorruptionslove. Dette dækker monetær bestikkelse, der har til formål at påvirke officielle beslutninger, såvel som ikke-monetære begunstigelser, uautoriserede forretningsforretninger eller tildeling af særlige privilegier i bytte for unødige fordele. De Forenede Arabiske Emirater har nultolerance over for en sådan graft, som underminerer integriteten i regerings- og virksomhedshandler. Straffe for bestikkelse omfatter fængselsstraffe, der kan overstige 10 år baseret på faktorer som de involverede pengebeløb, niveauet af de embedsmænd, der blev bestikket, og om bestikkelsen muliggjorde andre accessoriske forbrydelser. Store bøder, der løber op i millioner af dirhams, pålægges også dem, der er dømt for anklager om grov bestikkelse.

Kidnapning

Den ulovlige handling at bortføre, tvangsflytte, tilbageholde eller indespærre en person mod deres vilje ved brug af trusler, magt eller bedrag udgør den grove forbrydelse kidnapning i henhold til UAE-lovene. Sådanne lovovertrædelser betragtes som en alvorlig krænkelse af personlige friheder og sikkerhed. Kidnapningssager behandles som endnu mere alvorlige, hvis de involverer børneofre, omfatter krav om løsesum, er motiveret af terroristideologier eller resulterer i alvorlig fysisk/seksuel skade på ofret under fangenskab. UAEs strafferetssystem uddeler strenge straffe for kidnapningsdomme, der spænder fra minimum 7 års fængsel helt op til livstidsdomme og dødsstraf i de mest ekstreme tilfælde. Der er ingen mildhed vist, selv for relativt kortere bortførelser eller kidnapninger, hvor ofrene til sidst blev løsladt sikkert.

Seksualforbrydelser

Enhver ulovlig seksuel handling, lige fra voldtægt og seksuelle overgreb til seksuel udnyttelse af mindreårige, sexhandel, børnepornografi og andre perverse forbrydelser af seksuel karakter, betragtes som forbrydelser, der har ekstremt hårde straffe i henhold til UAE's sharia-inspirerede love. Nationen har vedtaget en nultolerancepolitik over for sådanne moralske forbrydelser, der betragtes som en krænkelse af islamiske værdier og samfundsetik. Straffe for domme for grov seksuel kriminalitet kan omfatte lange fængselsstraffe, der spænder fra 10 år til livstidsdomme, kemisk kastrering af voldtægtsdømte, offentlig piskning i visse tilfælde, fortabelse af alle aktiver og udvisning til udlandsdømte efter afsoning af deres fængselsstraffe. UAE's stærke juridiske holdning har til formål at virke afskrækkende, beskytte nationens moralske struktur og sikre beskyttelse af kvinder og børn, der er blandt de mest sårbare over for sådanne afskyelige handlinger.

Overfald og batteri

Mens tilfælde af simple overfald uden skærpende faktorer kan behandles som forseelser, klassificerer De Forenede Arabiske Emirater voldshandlinger, der involverer brug af dødelige våben, målretning mod sårbare grupper som kvinder, børn og ældre, påføring af permanent legemsbeskadigelse eller vansiring og overfald af grupper som forbrydelser. Sådanne tilfælde af grov overfald og vold, der resulterer i alvorlig skade, kan føre til domme med fængselsstraffe fra 5 år op til 15 år baseret på faktorer som forsæt, grad af vold og varig indvirkning på offeret. De Forenede Arabiske Emirater betragter sådanne uprovokerede voldelige handlinger mod andre som et alvorligt brud på den offentlige sikkerhed og en trussel mod lov og orden, hvis de ikke håndteres alvorligt. Overfald begået mod vagthavende retshåndhævere eller regeringsembedsmænd inviterer til skærpede straffe.

Vold i hjemmet

UAE har strenge love, der beskytter ofre for misbrug i hjemmet og vold i husholdninger. Handlinger med fysiske overgreb, følelsesmæssig/psykologisk tortur eller enhver anden form for grusomhed begået mod ægtefæller, børn eller andre familiemedlemmer udgør en forbrydelse af vold i hjemmet. Det, der adskiller det fra simple overgreb, er krænkelsen af ​​familiens tillid og hjemmemiljøets hellighed. Dømte gerningsmænd kan risikere fængselsstraffe på 5-10 år foruden bøder, tab af forældremyndighed/samværsret for børn og udvisning for udlændinge. Retssystemet har til formål at beskytte familieenheder, som er grundlaget for UAE-samfundet.

Forfalskning

Den kriminelle handling med svigagtig fremstilling, ændring eller replikering af dokumenter, valuta, officielle segl/stempler, underskrifter eller andre instrumenter med det formål at vildlede eller bedrage enkeltpersoner og enheder, er klassificeret som forbrydelsesfalsk under UAE-lovgivningen. Almindelige eksempler omfatter brug af forfalskede dokumenter til at opnå lån, udarbejdelse af falske uddannelsesbeviser, forfalskning af kontanter/checks osv. Falskdomme inviterer til strenge straffe fra 2-10 års fængsel baseret på den pengeværdi, der er blevet snydt, og om offentlige myndigheder er blevet bedraget. Virksomheder skal også opretholde omhyggelig journalføring for at undgå firmafalsk afgifter.

Tyveri

Mens småtyveri kan behandles som en forseelse, eskalerer De Forenede Arabiske Emiraters anklagemyndighed tyverianklager til forbrydelsesniveau baseret på den stjålne pengeværdi, brug af magt/våben, målretning mod offentlig/religiøs ejendom og gentagne lovovertrædelser. Tyveri har minimumsstraffe på 3 år, der kan gå op til 15 år for store indbrud eller røverier, der involverer organiserede kriminelle bander. For udlændinge er udvisning obligatorisk efter domfældelse eller fuldførelse af fængselsstraf. Den strenge holdning sikrer private og offentlige ejendomsrettigheder.

underslæb

Den ulovlige uretmæssig tilegnelse eller overførsel af midler, aktiver eller ejendom fra en person, som de var lovligt betroet, kvalificeres som underslæb. Denne tjenestemandsforbrydelse dækker handlinger foretaget af medarbejdere, embedsmænd, administratorer, bobestyrere eller andre med tillidsforpligtelser. Underslæb af offentlige midler eller aktiver betragtes som en endnu alvorligere lovovertrædelse. Straffen omfatter lange fængselsstraffe på 3-20 år baseret på det underslæbte beløb, og om det muliggjorde yderligere økonomisk kriminalitet. Monetære bøder, beslaglæggelser af aktiver og livstidsansættelsesforbud gælder også.

it-kriminalitet

Mens De Forenede Arabiske Emirater skubber til digitalisering, har det sideløbende vedtaget strenge love om cyberkriminalitet for at beskytte systemer og data. Større forbrydelser omfatter hacking af netværk/servere for at forårsage forstyrrelser, stjæling af følsomme elektroniske data, distribution af malware, elektronisk økonomisk bedrageri, online seksuel udnyttelse og cyberterrorisme. Straffe for dømte cyberkriminelle spænder fra 7 års fængsel til livstidsdomme for handlinger som brud på banksystemer eller nationale cybersikkerhedssystemer. De Forenede Arabiske Emirater betragter sikring af sit digitale miljø som afgørende for økonomisk vækst.

Hvidvaskning af penge

De Forenede Arabiske Emirater har vedtaget omfattende love for at bekæmpe hvidvaskningsaktiviteter, der gør det muligt for kriminelle at legitimere deres dårligt opnåede gevinster ved lovovertrædelser som bedrageri, narkotikahandel, underslæb osv. Enhver handling med at overføre, skjule eller skjule den sande oprindelse af midler fra ulovlige kilder udgør forbrydelsen hvidvaskning af penge. Dette omfatter komplekse metoder som handel med over-/underfakturering, brug af shell-selskaber, ejendoms-/banktransaktioner og kontantsmugling. Hvidvaskdomme inviterer til hårde straffe på 7-10 års fængsel, foruden bøder op til det hvidvaskede beløb og eventuel udlevering til udenlandske statsborgere. UAE er medlem af globale anti-hvidvaskningsorganer.

Skatteunddragelse

Mens De Forenede Arabiske Emirater historisk set ikke har opkrævet personlig indkomstskat, beskatter det virksomheder og pålægger strenge regler for selskabsskat. Forsætlig unddragelse gennem svigagtig underrapportering af indkomst/fortjeneste, urigtig fremstilling af finansielle poster, undladelse af at registrere sig for skat eller foretage uautoriserede fradrag er klassificeret som en forbrydelse i henhold til UAE's skattelove. Skatteunddragelse ud over et vist tærskelbeløb fører til en potentiel fængselsstraf på 3-5 år sammen med bøder på op til det tredobbelte af det unddragne skattebeløb. Regeringen sortlister også dømte virksomheder, der udelukker dem fra fremtidige operationer.

Gambling

Alle former for gambling, inklusive kasinoer, racervæddemål og onlinevæddemål, er strengt forbudte aktiviteter i hele UAE i henhold til sharia-principperne. At drive enhver form for ulovlig spilleketsjer eller spillested betragtes som en forbrydelse, der kan straffes med op til 2-3 års fængsel. Hårdere straffe på 5-10 år gælder for dem, der bliver taget i at drive større organiserede gambling-ringe og netværk. Udvisning er obligatorisk for udstationerede forbrydere efter fængselsstraf. Kun visse socialt accepterede aktiviteter som tombolaer for velgørende formål er undtaget fra forbuddet.

Narkotikahandel

UAE håndhæver en streng nultolerancepolitik over for handel, fremstilling eller distribution af enhver form for ulovlige narkotiske stoffer og psykotrope stoffer. Denne forbrydelse medfører strenge straffe, herunder minimum 10 års fængsel og bøder, der løber op i millioner af dirhams baseret på den handlede mængde. For betydelige kommercielle mængder kan dømte endda risikere livsvarigt fængsel eller henrettelse, bortset fra beslaglæggelser af aktiver. Dødsstraffen er obligatorisk for narkotikakonger, der bliver taget i drift af store internationale narkotikasmuglingsnetværk gennem UAE's lufthavne og havne. Udvisning gælder for udlændinge efter deres dom.

tilskyndelse

I henhold til UAE-lovene gør handlingen med forsætlig at hjælpe, facilitere, opmuntre eller assistere ved begåelsen af ​​en forbrydelse, at man er ansvarlig for anklager om støtte. Denne forbrydelse gælder, uanset om medvirkeren direkte deltog i den kriminelle handling eller ej. Tilskyndelse til domme kan føre til straffe svarende til eller næsten lige så hårde som for de vigtigste gerningsmænd til forbrydelsen, baseret på faktorer som graden af ​​involvering og spillets rolle. For alvorlige forbrydelser som mord kan forbrydere potentielt risikere livsvarigt fængsel eller dødsstraf i ekstreme tilfælde. De Forenede Arabiske Emirater betragter støtte som muliggør kriminelle aktiviteter, der forstyrrer den offentlige orden og sikkerhed.

oprør

Enhver handling, der anstifter had, foragt eller utilfredshed over for UAE-regeringen, dens herskere, retslige institutioner eller forsøg på at tilskynde til vold og offentlig uorden, udgør en forbrydelse af oprør. Dette omfatter provokation gennem taler, publikationer, onlineindhold eller fysiske handlinger. Nationen har nultolerance over for sådanne aktiviteter, der betragtes som trusler mod den nationale sikkerhed og stabilitet. Ved domfældelse er straffene strenge – lige fra 5 års fængsel til livstidsdomme og dødsstraf for de alvorligste oprørssager, der involverer terrorisme/væbnet opstand.

Antitrust

De Forenede Arabiske Emirater har antitrust-regler for at fremme fri markedskonkurrence og beskytte forbrugernes interesser. Forbrydelser omfatter kriminel forretningspraksis som prisfastsættelseskarteller, misbrug af markedsdominans, indgåelse af konkurrencebegrænsende aftaler for at begrænse handelen og virksomhedsbedrageri, der forvrider markedsmekanismerne. Virksomheder og enkeltpersoner, der er dømt for grove antitrust-forbrydelser, risikerer strenge økonomiske sanktioner på op til 500 millioner dirham sammen med fængselsstraffe for de vigtigste gerningsmænd. Konkurrenceregulatoren har også beføjelser til at beordre opløsning af monopolistiske enheder. Virksomheders udelukkelse fra offentlige kontrakter er en yderligere foranstaltning.

love i UAE for forbrydelser

De Forenede Arabiske Emirater har vedtaget et omfattende sæt love under den føderale straffelov og andre vedtægter for strengt at definere og straffe forbrydelser. Dette omfatter den føderale lov nr. 3 af 1987 om strafferetsplejeloven, føderal lov nr. 35 af 1992 om bekæmpelse af narkotika og psykotrope stoffer, føderal lov nr. 39 af 2006 om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, den føderale straffelov, der dækker forbrydelser som mord , tyveri, overfald, kidnapning og det nyligt opdaterede føderale dekret lov nr. 34 af 2021 om bekæmpelse af cyberkriminalitet.

Adskillige love trækker også principper fra sharia for at kriminalisere moralske forbrydelser, der betragtes som forbrydelser, såsom den føderale lov nr. 3 af 1987 om udstedelse af straffeloven, som forbyder forbrydelser i forbindelse med offentlig anstændighed og ære som voldtægt og seksuelle overgreb. De Forenede Arabiske Emiraters juridiske rammer efterlader ingen tvetydighed i definitionen af ​​forbrydelsers alvorlige karakter og giver mandat til domme fra domstole baseret på detaljerede beviser for at sikre retfærdig retsforfølgning.

Kan en person med en forbrydelse rejse til eller besøge Dubai?

Personer med en kriminel forbrydelse kan stå over for udfordringer og begrænsninger, når de forsøger at rejse til eller besøge Dubai og andre emirater i UAE. Nationen har strenge adgangskrav og udfører grundige baggrundstjek af besøgende. De, der er dømt for alvorlige forbrydelser, især forbrydelser som mord, terrorisme, narkotikahandel eller andre lovovertrædelser relateret til statens sikkerhed, kan blive permanent udelukket fra at komme ind i De Forenede Arabiske Emirater. For andre forbrydelser vurderes indrejse fra sag til sag under hensyntagen til faktorer som typen af ​​forbrydelse, tid, der er forløbet siden domfældelsen, og om en præsidentiel benådning eller lignende udsættelse blev givet. Besøgende skal være opmærksomme på enhver kriminel historie under visumprocessen, da at skjule fakta kan føre til nægtet indrejse, retsforfølgelse, bøder og udvisning ved ankomsten til UAE. Samlet set mindsker det at have en betydelig forbrydelsesrekord ens chancer for at få lov til at besøge Dubai eller De Forenede Arabiske Emirater.

Rul til top