Tilskyndelse til uroligheder og oprørende lovovertrædelser i UAE

Opretholdelse af national sikkerhed, offentlig orden og social stabilitet er af afgørende betydning i De Forenede Arabiske Emirater (UAE). Som sådan har landet etableret en omfattende juridisk ramme for at håndtere handlinger, der truer disse vitale aspekter af samfundet, herunder tilskyndelse til uroligheder og oprørske lovovertrædelser. De Forenede Arabiske Emiraters love er designet til at beskytte nationens interesser og beskytte dens borgeres og indbyggeres rettigheder og sikkerhed ved at kriminalisere aktiviteter såsom spredning af falsk information, tilskyndelse til had, deltagelse i uautoriserede protester eller demonstrationer og deltage i andre handlinger, der kan forstyrre den offentlige orden eller underminere statens autoritet. Disse love medfører strenge straffe for dem, der er fundet skyldige, hvilket afspejler UAE's urokkelige forpligtelse til at opretholde lov og orden og samtidig bevare landets værdier, principper og sociale samhørighed.

Hvad er den juridiske definition af oprør under UAE-lovene?

Begrebet oprør er klart defineret og behandlet i UAE's retssystem, hvilket afspejler landets forpligtelse til at opretholde national sikkerhed og social stabilitet. Ifølge UAEs straffelov omfatter oprør en række lovovertrædelser, der involverer tilskyndelse til opposition eller ulydighed mod statens autoritet eller forsøg på at underminere regeringens legitimitet.

Oprørske handlinger under UAE-lovgivningen omfatter fremme af ideologier, der har til formål at vælte det herskende system, tilskyndelse til had mod staten eller dens institutioner, offentlig fornærmelse af præsidenten, vicepræsidenten eller emiraternes herskere og udbredelse af falsk information eller rygter, der kan true den offentlige orden . Derudover betragtes deltagelse i eller organisering af uautoriserede protester, demonstrationer eller sammenkomster, der kan forstyrre den offentlige sikkerhed eller bringe samfundsinteresser i fare.

UAE's juridiske definition af oprør er omfattende og omfatter forskellige handlinger, der potentielt kan destabilisere landets sociale struktur eller underminere dets styrende principper. Dette afspejler nationens urokkelige holdning mod enhver aktivitet, der udgør en trussel mod dens nationale sikkerhed, offentlige orden og dens borgeres og beboeres velfærd.

Hvilke handlinger eller tale kan betragtes som tilskyndelse til oprør eller oprørende lovovertrædelser i UAE?

De Forenede Arabiske Emiraters love definerer en bred vifte af handlinger og tale, der kan betragtes som oprørske lovovertrædelser eller tilskyndelse til oprør. Disse omfatter:

 1. Fremme ideologier eller overbevisninger, der har til formål at vælte det herskende system, underminere statsinstitutioner eller udfordre regeringens legitimitet.
 2. Offentligt at fornærme eller bagvaske præsidenten, vicepræsidenten, emiraternes herskere eller medlemmer af det øverste råd gennem tale, skrift eller på anden måde.
 3. Formidling af falsk information, rygter eller propaganda, der kan true den offentlige orden, social stabilitet eller statens interesser.
 4. Tilskyndelse til had, vold eller sekterisk splid mod staten, dens institutioner eller dele af samfundet baseret på faktorer som religion, race eller etnicitet.
 5. At deltage i eller organisere uautoriserede protester, demonstrationer eller offentlige forsamlinger, der kan forstyrre den offentlige sikkerhed eller bringe samfundsinteresser i fare.
 6. Udgivelse eller cirkulation af materialer, uanset om de er på tryk eller online, der fremmer oprørske ideologier, tilskynder til modstand mod staten eller indeholder falske oplysninger, der kan underminere den nationale sikkerhed.

Det er vigtigt at bemærke, at UAE's love om oprør er omfattende og kan omfatte en bred vifte af handlinger og tale, både online og offline, der anses for at true landets stabilitet, sikkerhed eller sociale samhørighed.

Hvad er straffene for oprørsrelaterede forbrydelser i UAE?

De Forenede Arabiske Emirater tager en streng holdning mod oprørsrelaterede forbrydelser og pålægger strenge straffe til dem, der er fundet skyldige i sådanne lovovertrædelser. Sanktionerne er beskrevet i De Forenede Arabiske Emiraters straffelov og andre relevante love, såsom det føderale dekret-lov nr. 5 af 2012 om bekæmpelse af cyberkriminalitet.

 1. Fængsling: Afhængigt af lovovertrædelsens karakter og alvor kan personer, der er dømt for oprørsrelaterede forbrydelser, risikere lange fængselsdomme. Ifølge artikel 183 i De Forenede Arabiske Emiraters straffelov kan enhver, der etablerer, leder eller tilslutter sig en organisation, der har til formål at vælte regeringen eller underminere statens styresystem, idømmes livsvarigt fængsel eller en midlertidig fængselsstraf på ikke mindre end 10 år.
 2. Dødsstraf: I nogle ekstremt alvorlige tilfælde, såsom dem, der involverer voldshandlinger eller terrorisme i oprørets navn, kan dødsstraf blive idømt. Straffelovens artikel 180 fastslår, at enhver, der findes skyldig i at have begået en oprørshandling, der resulterer i en andens død, kan risikere dødsstraf.
 3. Bøder: Der kan idømmes betydelige bøder ved siden af ​​eller i stedet for fængsel. For eksempel fastsætter straffelovens artikel 183 bøder inden for et bestemt område for enhver, der offentligt fornærmer præsidenten, vicepræsidenten eller emiraternes herskere.
 4. Udvisning: Ikke-UAE-statsborgere, der er dømt for oprørsrelaterede forbrydelser, kan risikere at blive udvist fra landet, foruden andre straffe såsom fængsel og bøder.
 5. Straffe for cyberkriminalitet: Det føderale lovdekret nr. 5 af 2012 om bekæmpelse af cyberkriminalitet skitserer specifikke sanktioner for oprørsrelaterede lovovertrædelser begået via elektroniske midler, herunder midlertidig fængsel og bøder.

Det er afgørende at bemærke, at myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater har skønsbeføjelser til at pålægge passende straffe baseret på de specifikke omstændigheder i hver enkelt sag, under hensyntagen til faktorer såsom lovovertrædelsens alvor, den potentielle indvirkning på den nationale sikkerhed og den offentlige orden og den enkeltes niveau af involvering eller hensigt.

Hvordan skelner UAE-lovene mellem kritik/dissens og oprørske aktiviteter?

Kritik/dissensOprørske aktiviteter
Udtrykt gennem fredelige, lovlige og ikke-voldelige midlerUdfordrer regeringens legitimitet
At give udtryk for meninger, give udtryk for bekymringer eller deltage i respektfulde debatter om spørgsmål af offentlig interesseFremme ideologier rettet mod at vælte det herskende system
Generelt beskyttet som ytringsfrihed, så længe den ikke tilskynder til had eller voldTilskyndelse til vold, sekterisk splid eller had
At bidrage til samfundets vækst og udviklingFormidling af falsk information, der kan underminere den nationale sikkerhed eller den offentlige orden
Tilladt inden for lovens grænserBetragtes som ulovlig og strafbar i henhold til lovene i UAE
Hensigt, kontekst og potentiel påvirkning vurderet af myndighederUdgør en trussel mod landets stabilitet og sociale samhørighed

De Forenede Arabiske Emiraters myndigheder skelner mellem legitime former for kritik eller dissens, som generelt tolereres, og oprørske aktiviteter, som anses for ulovlige og er underlagt retslige skridt og passende straffe. De nøglefaktorer, der tages i betragtning, er hensigten, konteksten og den potentielle virkning af de pågældende handlinger eller tale, samt hvorvidt de krydser grænsen til at tilskynde til vold, underminere statsinstitutioner eller true den nationale sikkerhed og den offentlige orden.

Hvilken rolle spiller hensigt ved at afgøre, om nogens handlinger udgør oprør?

Hensigt spiller en afgørende rolle i at afgøre, om en persons handlinger eller tale udgør oprør under UAE-lovene. Myndighederne vurderer den underliggende hensigt bag handlingerne eller udtalelserne for at skelne mellem legitim kritik eller uenighed og oprørske aktiviteter, der truer den nationale sikkerhed og den offentlige orden.

Hvis hensigten anses for at være fredelig udtryk for meninger, rejse bekymringer eller deltage i respektfulde debatter om spørgsmål af offentlig interesse, betragtes det generelt ikke som oprør. Men hvis hensigten er at tilskynde til vold, fremme ideologier rettet mod at vælte regeringen eller underminere statsinstitutioner og social stabilitet, kan det blive klassificeret som en oprørsk lovovertrædelse.

Derudover tages der også hensyn til konteksten og den potentielle virkning af handlingerne eller talen. Selvom hensigten ikke er eksplicit oprørende, hvis handlingerne eller udtalelserne kan resultere i offentlig uro, sekterisk splid eller underminering af den nationale sikkerhed, kan de stadig blive betragtet som oprørske aktiviteter i henhold til UAE-lovene.

Er der specifikke bestemmelser i UAE-lovgivningen vedrørende oprør begået gennem medier, onlineplatforme eller publikationer?

Ja, lovene i UAE har specifikke bestemmelser vedrørende oprørsrelaterede lovovertrædelser begået gennem medier, onlineplatforme eller publikationer. Myndighederne anerkender potentialet for, at disse kanaler kan misbruges til at sprede oprørende indhold eller tilskynde til uroligheder. De Forenede Arabiske Emiraters føderale lovdekret nr. 5 af 2012 om bekæmpelse af cyberkriminalitet skitserer sanktioner for oprørsrelaterede lovovertrædelser begået via elektroniske midler, såsom midlertidig fængsel og bøder, der spænder fra AED 250,000 ($68,000) til AED 1,000,000 ($ 272,000).

Derudover dækker UAEs straffelov og andre relevante love også oprørske aktiviteter, der involverer traditionelle medier, publikationer eller offentlige forsamlinger. Straffe kan omfatte fængsel, store bøder og endda udvisning for ikke-UAE-statsborgere, der er dømt for sådanne lovovertrædelser.

Rul til top