Criminal Justice in Dubai: Typer af forbrydelser, straffe og sanktioner

Strafferet i Dubai eller UAE er en lovgren, der dækker alle lovovertrædelser og begåede forbrydelser af en person mod staten. Dens formål er klart at sætte en grænse for, hvad der anses for uacceptabelt for staten og samfundet. 

Forenede Arabiske Emirater (UAE) har en unik rets system der stammer fra en kombination af Islamisk (sharia) lov, samt nogle aspekter af civilret , common law traditioner. Forbrydelser og lovovertrædelser i UAE falder ind under tre hovedkategorier – overtrædelser, forseelser, , forbrydelser – med kategoriseringsbestemmende potentiale straffe og straffe.

Vi giver et overblik over nøgleaspekter af UAE kriminallov system, herunder:

 • Almindelige forbrydelser og lovovertrædelser
 • Typer af straffe
 • Den strafferetlige proces
 • Den anklagedes rettigheder
 • Rådgivning til besøgende og expats

UAE Straffelov

UAE rets system afspejler kulturelle og religiøse værdier forankret i landets historie og islamiske arv. Retshåndhævende myndigheder som politi sigte på at fremme den offentlige sikkerhed og samtidig respektere lokale skikke og normer.

 • Sharia principper fra islamisk retspraksis påvirke mange love, især omkring moral og adfærd.
 • Aspekter af civilret fra franske og egyptiske systemer former kommercielle og civile regler.
 • Principper for common law påvirke straffesager, retsforfølgning og anklagedes rettigheder.

Det resulterende retssystem inkorporerer elementer fra hver tradition, tilpasset UAEs unikke nationale identitet.

Nøgleprincipper bag strafferetten omfatter:

 • Formodning om uskyld - Den anklagede anses for uskyldig, indtil beviser beviser skyld ud over enhver rimelig tvivl.
 • Ret til juridisk rådgivning – Den anklagede har ret til en advokat til deres juridiske forsvar under en retssag.
 • Forholdsmæssige straffe – Dommene har til formål at passe til sværhedsgraden og omstændighederne ved en forbrydelse.

Straffe for alvorlige forbrydelser kan være strenge i henhold til sharia-principper, men rehabilitering og genoprettende retfærdighed lægges stadig mere vægt på.

Nøgletyper af forbrydelser og lovovertrædelser

UAE straffelov definerer en bred vifte af adfærd, der betragtes som kriminel. Nøglekategorier omfatter:

Voldelig/personlig kriminalitet

 • Assault – Voldeligt fysisk angreb eller trussel mod en anden person
 • Røveri – Tyveri af ejendom ved magt eller trussel
 • Murder – Ulovligt drab på et menneske
 • Voldtage – Tvunget seksuelt samkvem uden samtykke
 • Kidnapning – Ulovlig beslaglæggelse og tilbageholdelse af en person

Ejendomskriminalitet

 • Tyveri – Overtagelse af ejendom uden ejerens samtykke
 • Indbrudstyveri – Ulovlig indrejse for at stjæle fra en ejendom
 • brandstiftelse – Ødelæggelse eller beskadigelse af ejendom ved forsætlig brand
 • underslæb – At stjæle aktiver, der er betroet til nogens varetægt

Økonomiske forbrydelser

 • Svig – Svig for ulovlig vinding (falske fakturaer, ID-tyveri osv.)
 • Hvidvaskning – Skjulning af ulovligt opnåede midler
 • Tillidsbrud – Uærlig misbrug af ejendom betroet dig

it-kriminalitet

 • Hacking – Ulovlig adgang til computersystemer eller data
 • Identitetstyveri – Brug af en andens identitet til at begå bedrageri
 • Online svindel – At narre ofre til at sende penge eller information

Narkotikarelaterede lovovertrædelser

 • Trafficking – Smugling af ulovlige stoffer som marihuana eller heroin
 • Besiddelse – At have ulovlige stoffer, selv i små mængder
 • Forbrug – Indtagelse af ulovlige stoffer rekreativt

Trafikovertrædelser

 • Hurtigere – Overskridelse af de angivne hastighedsgrænser
 • Farlig kørsel – Betjening af køretøjer hensynsløst, risikerer skade
 • DUI – Kørsel under påvirkning af stoffer eller alkohol

Andre forbrydelser omfatter forbrydelser mod offentlig anstændighed som offentlig beruselse, forholdstabu som udenomsægteskabelige forhold og handlinger, der anses for at være respektløse over for religion eller lokale kulturelle værdier.

Expats, turister og besøgende begår også ofte utilsigtet mindreårige lovovertrædelser af den offentlige orden, ofte på grund af kulturelle misforståelser eller manglende bevidsthed om lokale love og normer.

Straffe og Straffe

Straffe for forbrydelser har til formål at passe til sværhedsgraden og hensigten bag lovovertrædelser. Mulige straffedomme omfatter:

bøder

Monetære sanktioner skalering baseret på forbrydelsen og omstændighederne:

 • Mindre trafikbøder på et par hundrede AED
 • Anklager om større bedrageri, der medfører bøder på titusindvis af AED

Bøder ledsager ofte andre straffe som fængsling eller udvisning.

Fængsling

Fængselstiden afhænger af faktorer som:

 • Forbrydelsens art og sværhedsgrad
 • Brug af vold eller våben
 • Tidligere lovovertrædelser og kriminel historie

Narkotikahandel, voldtægt, kidnapning og mord medfører ofte årtier lange fængselsdomme. Det Straf for Abetment eller at medvirke til at begå disse forbrydelser kan også resultere i fængsel.

Udvisning

Ikke-borgere, der er fundet skyldige i forbrydelser, kan blive deporteret og udelukket fra UAE i længere perioder eller livstid.

Korporal og dødsstraf

 • Flogging – Pisk som straf for moralske forbrydelser i henhold til sharia-loven
 • Stening – Sjældent brugt til utroskabsdomme
 • Dødsstraf – Henrettelse i ekstreme drabssager

Disse kontroversielle sætninger afspejler UAE-retssystemets grundlag i islamisk lov. Men de bliver sjældent implementeret i praksis.

Rehabiliteringsinitiativer giver rådgivning og erhvervsuddannelse for at reducere gentagne lovovertrædelser efter løsladelse. Ikke-frihedsberøvede alternative sanktioner som samfundstjeneste har til formål at reintegrere kriminelle i samfundet.

Strafferetssystemets proces

De Forenede Arabiske Emiraters retssystem involverer omfattende procedurer fra første politirapporter til og med straffesager og anker. Nøgletrin omfatter:

 1. Indgivelse af en klage – Ofre eller vidner melder formelt påståede forbrydelser til politiet
 2. Undersøgelse – Politiet indsamler beviser og opbygger en sagsmappe til anklagemyndigheden
 3. Retsforfølgelse – Statsadvokater vurderer anklager og argumenterer for domfældelse
 4. Trial – Dommere hører argumenter og beviser i retten, før de afsiger domme
 5. domfældelse – Dømte tiltalte får straffe baseret på anklagerne
 6. Klager – Højere domstole gennemgår og potentielt omstødelse af domme

På alle stadier har den anklagede ret til juridisk repræsentation og retfærdig rettergang som nedfældet i UAE-loven.

Anklagedes rettigheder

De Forenede Arabiske Emiraters forfatning opretholder borgerlige frihedsrettigheder og retfærdig rettergang, herunder:

 • Formodning om uskyld – Bevisbyrden påhviler anklageren frem for den tiltalte
 • Adgang til advokat – Obligatorisk advokatbistand i forbrydelsessager
 • Ret til tolk – Oversættelsestjenester sikret for ikke-arabisktalende
 • Ret til at klage – Mulighed for at anfægte afgørelser i højere domstole
 • Beskyttelse mod misbrug – Forfatningsmæssige bestemmelser mod vilkårlig arrestation eller tvang

At respektere disse rettigheder forhindrer falske eller tvungne tilståelser, hvilket hjælper med at sikre retfærdige resultater.

typer forbrydelser uae
kriminalitet fængsel
alvorligheden af ​​forbrydelsen

Rådgivning til besøgende og expats

På grund af kulturelle huller og ukendte love begår turister og expats ofte utilsigtet mindre krænkelser. Almindelige problemer omfatter:

 • Offentlig fuldskab – Stærke bøder og advaret eller udvist
 • Uanstændige handlinger – Umulig opførsel, påklædning, offentlig hengivenhed
 • Trafikovertrædelser – Skiltning ofte kun på arabisk, bøder håndhæves strengt
 • Receptpligtig medicin – Bære ikke-bestemt medicin

Hvis tilbageholdt eller sigtet, omfatter nøgletrin:

 • Forbliv rolig og samarbejdsvillig – Respektfulde interaktioner forhindrer eskalering
 • Kontakt konsulat/ambassade – Underret embedsmænd, der kan yde bistand
 • Sikker juridisk hjælp – Rådfør dig med kvalificerede advokater, der er fortrolige med UAE-systemet
 • Lær af fejl – Udnyt kulturelle træningsressourcer, før du rejser

Grundig forberedelse og opmærksomhed hjælper besøgende med at undgå juridiske problemer i udlandet.

UAE prioriterer offentlig orden og sikkerhed gennem et retssystem, der blander islamiske og civilretlige traditioner. Mens nogle straffe ser hårde ud efter vestlige standarder, bliver rehabilitering og samfundets velvære i stigende grad understreget frem for gengældelse.

Men potentielt strenge sanktioner betyder, at udstationerede og turister skal udvise forsigtighed og kulturel følsomhed. At forstå unikke love og skikke hjælper med at forhindre juridiske problemer. Med forsigtig respekt for lokale værdier kan besøgende fuldt ud nyde UAE's gæstfrihed og faciliteter.


Ofte stillede spørgsmål

Hvad er unikt ved UAE-retssystemet sammenlignet med andre lande?

De Forenede Arabiske Emirater blander aspekter af islamisk sharia-lovgivning, fransk/egyptisk civilret og nogle almindelige lovprocedurer fra britisk indflydelse. Dette hybridsystem afspejler landets kulturarv og moderne prioriteter.

Hvad er nogle eksempler på almindelige turistforbrydelser og lovovertrædelser i UAE?

Besøgende begår ofte utilsigtet mindre offentlige ordensforbrydelser som offentlig fuldskab, uanstændigt tøj, offentlig hengivenhed, færdselsovertrædelser og medbringelse af medicin som receptpligtig narkotika.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver arresteret eller anklaget for en forbrydelse i Dubai eller Abu Dhabi?

Forbliv rolig og samarbejde med myndighederne. Sikker juridisk repræsentation med det samme - De Forenede Arabiske Emirater kræver advokater for forbrydelsessager og tillader dem for forseelser. Følg respektfuldt politiets anvisninger, men kender dine rettigheder.

Kan jeg drikke alkohol eller vise offentlig hengivenhed med min partner i UAE?

Indtagelse af alkohol er stærkt begrænset. Brug det kun lovligt inden for licenserede spillesteder som hoteller og restauranter. Offentlig hengivenhed med romantiske partnere er også forbudt - begrænse kontakten til private omgivelser.

Hvordan kan forbrydelser anmeldes og juridiske klager indgives til UAE myndigheder?

For formelt at anmelde en forbrydelse skal du indgive en klage på din lokale politistation. Dubai Police, Abu Dhabi Police og det generelle nødnummer accepterer alle officielle klager for at udløse strafferetssager.

Hvad er nogle eksempler på ejendom & finansielle forbrydelser og deres straffe i UAE?

Svig, hvidvaskning af penge, underslæb, tyveri og indbrud fører ofte til fængselsstraffe + restitutionsbøder. Brandstiftelse medfører op til 15 års fængsel på grund af brandrisikoen i tætte UAE-byer. Cyberkriminalitet resulterer også i bøder, konfiskering af udstyr, udvisninger eller fængsling.

Kan jeg medbringe min almindelige receptpligtige medicin, når jeg rejser til Dubai eller Abu Dhabi?

At medbringe ikke-udpegede lægemidler, selv almindelige recepter, risikerer tilbageholdelse eller sigtelse i UAE. Besøgende bør undersøge reglerne grundigt, anmode om rejsetilladelser og have lægens recepter lige ved hånden.

Hvordan kan en lokal UAE-advokat hjælpe dig i din straffesag

Som anført i artikel 4 i de generelle bestemmelser fra Føderal lov nr. 35/1992, enhver person, der er anklaget for en forbrydelse af livsfængsel eller død, skal bistås af en troværdig advokat. Hvis personen ikke havde råd til det, udpeger retten en til ham.

Generelt har anklagemyndigheden enekompetence til at udføre efterforskningen og retter anklager i henhold til lovens bestemmelser. Nogle sager, der er anført i artikel 10 i føderal lov nr. 35/1992, har imidlertid ikke brug for anklagerens hjælp, og klageren kan indgive handlingen selv eller gennem sin juridiske repræsentant.

Det er vigtigt at bemærke, at i Dubai eller UAE skal den kvalificerede Emirati-advokat være velbevandret i arabisk og har ret til et publikum; ellers søger de hjælp hos en tolk efter at have aflagt en ed. Bemærkelsesværdigt er det faktum, at de kriminelle handlinger udløber. Tilbagetrækning eller død af offeret ville bortfalde den kriminelle handling.

Du skal bruge en UAE advokat som kan hjælpe dig med at navigere dig igennem det strafferetlige system, så du får den retfærdighed, du fortjener. For uden bistand fra et juridisk sind vil loven ikke hjælpe de ofre, der har mest brug for det.

Din juridiske konsultation med os vil hjælpe os med at forstå din situation og dine bekymringer. Hvis du eller en pårørende står over for kriminelle anklager i UAE, kan vi hjælpe. 

Kontakt os for at aftale et møde. Vi har de bedste straffeadvokater i Dubai eller Abu Dhabi til at hjælpe dig. At få strafferet i Dubai kan være lidt overvældende. Du har brug for en kriminaladvokat, der er vidende og erfaren i landets strafferetssystem. For hasteopkald + 971506531334 + 971558018669

Rul til top