Inċitament ta' Inkwiet u Reati Sedizzjużi fl-UAE

Iż-żamma tas-sigurtà nazzjonali, l-ordni pubbliku, u l-istabbiltà soċjali hija ta 'importanza kbira fl-Emirati Għarab Magħquda (UAE). Bħala tali, il-pajjiż stabbilixxa qafas legali komprensiv biex jindirizza azzjonijiet li jheddu dawn l-aspetti vitali tas-soċjetà, inkluż l-inċitament ta’ inkwiet u offiżi sedizjużi. Il-liġijiet tal-UAE huma mfassla biex jissalvagwardjaw l-interessi tan-nazzjon u jipproteġu d-drittijiet u s-sigurtà taċ-ċittadini u r-residenti tiegħu billi jikkriminalizzaw attivitajiet bħat-tixrid ta’ informazzjoni falza, l-inċitament tal-mibegħda, il-parteċipazzjoni fi protesti jew dimostrazzjonijiet mhux awtorizzati, u l-involviment f’atti oħra li jistgħu jfixklu l-ordni pubblika jew jimminaw l-awtorità tal-istat. Dawn il-liġijiet għandhom pieni ħorox għal dawk misjuba ħatja, li jirriflettu l-impenn bla waqfien tal-UAE biex iħarsu l-liġi u l-ordni filwaqt li jippreservaw il-valuri, il-prinċipji u l-koeżjoni soċjali tal-pajjiż.

X'inhi d-definizzjoni legali tas-sedizzjoni taħt il-liġijiet tal-UAE?

Il-kunċett ta’ sedizzjoni huwa definit u indirizzat b’mod ċar fis-sistema legali tal-UAE, li jirrifletti l-impenn tal-pajjiż li jżomm is-sigurtà nazzjonali u l-istabbiltà soċjali. Skont il-Kodiċi Penali tal-UAE, is-sedizzjoni tinkludi firxa ta’ reati li jinvolvu l-inċitament tal-oppożizzjoni jew id-diżubbidjenza kontra l-awtorità tal-istat jew it-tentattiv li jimmina l-leġittimità tal-gvern.

Atti sedizzjużi taħt il-liġi tal-UAE jinkludu l-promozzjoni ta’ ideoloġiji li għandhom l-għan li jwaqqgħu s-sistema ta’ tmexxija, l-inċitament tal-mibegħda kontra l-istat jew l-istituzzjonijiet tiegħu, li jinsulenta pubblikament lill-President, lill-Viċi President, jew lill-ħakkiema tal-emirati, u li jxerrdu informazzjoni falza jew xnigħat li jistgħu jheddu l-ordni pubblika . Barra minn hekk, il-parteċipazzjoni jew l-organizzazzjoni ta' protesti, dimostrazzjonijiet jew laqgħat mhux awtorizzati li jistgħu jfixklu s-sigurtà pubblika jew jipperikolaw l-interessi tas-soċjetà huma meqjusa bħala reati sedizjużi.

Id-definizzjoni legali tal-UAE tas-sedizzjoni hija komprensiva u tinkludi diversi azzjonijiet li potenzjalment jistgħu jiddestabilizzaw in-nisġa soċjali tal-pajjiż jew jimminaw il-prinċipji li jirregolaw tiegħu. Dan jirrifletti l-pożizzjoni soda tan-nazzjon kontra kwalunkwe attività li toħloq theddida għas-sigurtà nazzjonali tagħha, l-ordni pubbliku, u l-benessri taċ-ċittadini u r-residenti tagħha.

Liema azzjonijiet jew diskors jistgħu jitqiesu bħala inċitament għal sedizzjoni jew reati sedizjużi fl-UAE?

Il-liġijiet tal-UAE jiddefinixxu firxa wiesgħa ta 'azzjonijiet u diskors li jistgħu jitqiesu bħala reati sedizjużi jew li jinċitaw is-sedizzjoni. Dawn jinkludu:

 1. Il-promozzjoni ta' ideoloġiji jew twemmin li għandhom l-għan li jwaqqgħu s-sistema ta' tmexxija, jimminaw l-istituzzjonijiet tal-istat, jew jisfidaw il-leġittimità tal-gvern.
 2. Jinsulenta jew iffafama pubblikament lill-President, lill-Viċi President, lill-ħakkiema tal-emirati, jew lill-membri tal-Kunsill Suprem permezz ta’ diskors, kitba, jew mezzi oħra.
 3. It-tixrid ta' informazzjoni falza, xnigħat, jew propaganda li jistgħu jheddu l-ordni pubbliku, l-istabbiltà soċjali, jew l-interessi tal-istat.
 4. L-inċitament tal-mibegħda, il-vjolenza, jew id-diżgwid settarju kontra l-istat, l-istituzzjonijiet tiegħu, jew segmenti tas-soċjetà bbażati fuq fatturi bħal reliġjon, razza jew etniċità.
 5. Il-parteċipazzjoni jew l-organizzazzjoni ta’ protesti, dimostrazzjonijiet jew laqgħat pubbliċi mhux awtorizzati li jistgħu jfixklu s-sigurtà pubblika jew jipperikolaw l-interessi tas-soċjetà.
 6. Il-pubblikazzjoni jew iċ-ċirkolazzjoni ta’ materjali, kemm jekk stampati jew onlajn, li jippromwovu ideoloġiji sedizzjużi, jinċitaw oppożizzjoni kontra l-istat, jew fihom informazzjoni falza li tista’ timmina s-sigurtà nazzjonali.

Huwa importanti li wieħed jinnota li l-liġijiet tal-UAE dwar is-sedizzjoni huma komprensivi u jistgħu jinkludu firxa wiesgħa ta 'azzjonijiet u diskors, kemm online kif ukoll offline, li huma meqjusa li jheddu l-istabbiltà, is-sigurtà jew il-koeżjoni soċjali tal-pajjiż.

X'inhuma l-pieni għal reati relatati mas-sedizzjoni fl-UAE?

L-UAE jieħdu pożizzjoni stretta kontra r-reati relatati mas-sedizzjoni, billi jimponu pieni ħorox fuq dawk misjuba ħatja ta’ tali reati. Il-pieni huma deskritti fil-Kodiċi Penali tal-UAE u liġijiet rilevanti oħra, bħad-Digriet-Liġi Federali Nru 5 tal-2012 dwar il-Ġlieda kontra ċ-Ċiberkriminalità.

 1. Priġunerija: Skont in-natura u s-severità tar-reat, individwi misjuba ħatja ta’ reati relatati mas-sedizzjoni jistgħu jiffaċċjaw sentenzi twal ta’ ħabs. Skont l-Artikolu 183 tal-Kodiċi Penali tal-UAE, kull min jistabbilixxi, imexxi, jew jingħaqad ma' organizzazzjoni mmirata biex iwaqqa' l-gvern jew idgħajjef is-sistema ta' governanza tal-istat jista' jiġi kkundannat għal għomru ħabs jew ħabs temporanju ta' mhux inqas minn 10 snin.
 2. Piena kapitali: F'xi każijiet estremament serji, bħal dawk li jinvolvu atti ta' vjolenza jew terroriżmu f'isem sedizzjoni, tista' tiġi imposta l-piena tal-mewt. L-Artikolu 180 tal-Kodiċi Penali jgħid li kull min jinstab ħati li wettaq att ta’ sedizzjoni li jirriżulta fil-mewt ta’ persuna oħra jista’ jiffaċċja l-piena tal-mewt.
 3. Multi: Multi sostanzjali jistgħu jiġu imposti flimkien jew minflok priġunerija. Pereżempju, l-Artikolu 183 tal-Kodiċi Penali jistipula multa fi ħdan firxa speċifika għal kull min jinsulta pubblikament lill-President, lill-Viċi President, jew lill-ħakkiema tal-emirati.
 4. Deportazzjoni: Ċittadini mhux tal-UAE misjuba ħatja ta’ reati relatati mas-sedizzjoni jistgħu jiffaċċjaw deportazzjoni mill-pajjiż, flimkien ma’ pieni oħra bħal priġunerija u multi.
 5. Penali taċ-Ċiberkriminalità: Id-Digriet-Liġi Federali Nru 5 tal-2012 dwar il-Ġlieda kontra ċ-Ċiberkriminalità jiddeskrivi pieni speċifiċi għal reati relatati mas-sedizzjoni mwettqa permezz ta' mezzi elettroniċi, inklużi priġunerija temporanja u multi.

Huwa kruċjali li wieħed jinnota li l-awtoritajiet tal-UAE għandhom id-diskrezzjoni li jimponu pieni xierqa bbażati fuq iċ-ċirkostanzi speċifiċi ta’ kull każ, filwaqt li jqisu fatturi bħas-severità tar-reat, l-impatt potenzjali fuq is-sigurtà nazzjonali u l-ordni pubbliku, u l-individwu. livell ta’ involviment jew intenzjoni.

Il-liġijiet tal-UAE kif jiddistingwu bejn kritika/dissens u attivitajiet sedizzjużi?

Kritika/DissensAttivitajiet Sedizzjużi
Espress permezz ta' mezzi paċifiċi, legali u mhux vjolentiSfida tal-leġittimità tal-gvern
Li ġġib opinjonijiet, tqajjem tħassib, jew tidħol f'dibattiti ta' rispett dwar kwistjonijiet ta' interess pubblikuIl-promozzjoni ta' ideoloġiji mmirati biex iwaqqgħu s-sistema ta' tmexxija
Ġeneralment protetta bħala libertà tal-espressjoni, sakemm ma tinċitax il-mibegħda jew il-vjolenzaL-inċitament tal-vjolenza, id-diskord settarju, jew il-mibegħda
Jikkontribwixxi għat-tkabbir u l-iżvilupp tas-soċjetàIt-tixrid ta’ informazzjoni falza li tista’ timmina s-sigurtà nazzjonali jew l-ordni pubbliku
Permess fil-konfini tal-liġiMeqjus bħala illegali u punibbli skont il-liġijiet tal-UAE
Intenzjoni, kuntest, u impatt potenzjali evalwati mill-awtoritajietJippreżentaw theddida għall-istabbiltà u l-koeżjoni soċjali tal-pajjiż

L-awtoritajiet tal-UAE jiddifferenzjaw bejn forom leġittimi ta’ kritika jew dissens, li huma ġeneralment tollerati, u attivitajiet sedizzjużi, li huma meqjusa illegali u soġġetti għal azzjoni legali u pieni xierqa. Il-fatturi ewlenin meqjusa huma l-intenzjoni, il-kuntest, u l-impatt potenzjali tal-azzjonijiet jew tad-diskors inkwistjoni, kif ukoll jekk jaqsmux il-linja biex jinċitaw il-vjolenza, jimminaw l-istituzzjonijiet tal-istat, jew jheddu s-sigurtà nazzjonali u l-ordni pubbliku.

X'rwol għandha l-intenzjoni biex tiddetermina jekk l-azzjonijiet ta' xi ħadd jikkostitwixxux sedizzjoni?

L-intenzjoni għandha rwol kruċjali biex tiddetermina jekk l-azzjonijiet jew id-diskors ta' individwu jikkostitwixxux sedizzjoni taħt il-liġijiet tal-UAE. L-awtoritajiet jevalwaw l-intenzjoni sottostanti wara l-azzjonijiet jew id-dikjarazzjonijiet biex jiddifferenzjaw bejn kritika leġittima jew dissens u attivitajiet sedizzjużi li jheddu s-sigurtà nazzjonali u l-ordni pubbliku.

Jekk l-intenzjoni titqies li hija l-espressjoni paċifika ta’ opinjonijiet, li tqajjem tħassib, jew li tkun involuta f’dibattiti rispettużi dwar kwistjonijiet ta’ interess pubbliku, ġeneralment ma titqiesx sedizzjoni. Madankollu, jekk l-intenzjoni hija li jinċita l-vjolenza, jippromwovi ideoloġiji mmirati biex iwaqqgħu l-gvern, jew jimminaw l-istituzzjonijiet statali u l-istabbiltà soċjali, jista 'jiġi kklassifikat bħala reat sedizjuż.

Barra minn hekk, jitqiesu wkoll il-kuntest u l-impatt potenzjali tal-azzjonijiet jew tad-diskors. Anke jekk l-intenzjoni mhix espliċitament sedizjuża, jekk l-azzjonijiet jew id-dikjarazzjonijiet jistgħu jirriżultaw f'inkwiet pubbliku, inkwiet settarju, jew id-dgħajjef tas-sigurtà nazzjonali, xorta jistgħu jitqiesu bħala attivitajiet sedizjużi taħt il-liġijiet tal-UAE.

Hemm dispożizzjonijiet speċifiċi fil-liġijiet tal-UAE dwar is-sedizzjoni mwettqa permezz tal-midja, pjattaformi online jew pubblikazzjonijiet?

Iva, il-liġijiet tal-UAE għandhom dispożizzjonijiet speċifiċi dwar reati relatati mas-sedizzjoni mwettqa permezz tal-midja, pjattaformi online, jew pubblikazzjonijiet. L-awtoritajiet jirrikonoxxu l-potenzjal li dawn il-kanali jintużaw ħażin għat-tixrid ta' kontenut sedizzjuż jew biex jinċitaw inkwiet. Id-Digriet-Liġi Federali Nru 5 tal-2012 tal-UAE dwar il-Ġlieda kontra ċ-Ċiberkriminalità jiddeskrivi penali għal reati relatati mas-sedizzjoni mwettqa permezz ta' mezzi elettroniċi, bħal priġunerija temporanja u multi li jvarjaw minn AED 250,000 ($ 68,000) sa AED 1,000,000 ($ 272,000).

Barra minn hekk, il-Kodiċi Penali tal-UAE u liġijiet rilevanti oħra jkopru wkoll attivitajiet sedizzjużi li jinvolvu midja tradizzjonali, pubblikazzjonijiet jew laqgħat pubbliċi. Il-pieni jistgħu jinkludu priġunerija, multi kbar, u anke deportazzjoni għal ċittadini mhux tal-UAE misjuba ħatja ta’ tali reati.

Skrollja Top