Responsabbiltà ta' Avukat ta' Każ Ċivili

Kawża ċivili f'Dubaj jew fl-UAE hija tilwima legali bejn żewġ partijiet jew aktar fejn parti waħda (l-attur) tfittex kumpens jew forma oħra ta' eżenzjoni legali minn parti oħra (il-konvenut). Każijiet ċivili jduru madwar tilwim privat dwar dmirijiet legali u responsabbiltajiet li dawn il-partijiet għandhom lil xulxin. L-oneru tal-prova f'każijiet ċivili huwa ġeneralment "il-preponderanza tal-evidenza," li jfisser li l-attur għandu jipprova li t-talbiet tagħhom huma aktar probabbli veri milli le.

Ir-rimedji mfittxija f'kawżi ċivili tipikament jinvolvu kumpens monetarju (danni), iżda jistgħu jinkludu wkoll eżenzjoni mhux monetarja bħal inġunzjonijiet (ordnijiet tal-qorti biex tagħmel jew tieqaf tagħmel xi ħaġa), eżekuzzjoni speċifika (li tordna lil parti twettaq obbligu kuntrattwali), jew sentenzi dikjaratorji (dikjarazzjonijiet tal-qorti dwar l-istatus legali tal-partijiet).

Liġi Ċivili fl-UAE

L-Emirati Għarab Magħquda (UAE) tiftaħar sistema legali unika li tgħaqqad il-liġi Islamika tradizzjonali ma 'aspetti ta' sistemi moderni tal-liġi ċivili. Il-liġi ċivili fl-UAE tirregola diversi kwistjonijiet mhux kriminali, inkluż l-istatus personali, id-drittijiet tal-proprjetà, u l-obbligi kuntrattwali. Dan is-segment tal-liġi huwa kruċjali, peress li jaffettwa direttament il-ħajja ta 'kuljum tar-residenti u d-dinamika operattiva tan-negozji fl-UAE. 

Sorsi tal-Liġi Ċivili

Il-liġi ċivili fl-UAE hija influwenzata minn varjetà ta 'sorsi, inklużi l-Kostituzzjoni tan-nazzjon, liġijiet federali, u trattati internazzjonali. Il-liġi tax-Xarija għandha wkoll rwol kruċjali, speċjalment fi kwistjonijiet ta’ status personali. Barra minn hekk, il-liġi ċivili tal-UAE ġiet influwenzata minn tradizzjonijiet legali minn madwar id-dinja, inklużi sistemi legali Franċiżi, Rumani u Eġizzjani, li wasslu għal korp ta’ liġi kodifikat li huwa kemm komprensiv kif ukoll adattabbli. Din l-amalgamazzjoni ta' influwenzi tiżgura li s-sistema legali tal-UAE hija robusta, kapaċi tindirizza sfidi legali kumplessi f'kuntest modern.

Prinċipji Ewlenin tal-Liġi Ċivili

Is-sistema tal-liġi ċivili tal-UAE hija mibnija fuq diversi prinċipji ewlenin li jiggwidaw l-interpretazzjonijiet u s-sentenzi legali. Il-prinċipju tal-libertà kuntrattwali jagħti s-setgħa lill-partijiet li jidħlu fi ftehim skond it-termini tagħhom, sakemm ma jiksrux l-ordni pubbliku jew il-morali. Id-drittijiet tal-proprjetà huma protetti bis-sħiħ, u jiżguraw li l-individwi u l-entitajiet ikollhom drittijiet siguri u ċari għall-assi tagħhom. Fil-qasam tal-liġi tad-delitt, l-UAE jaderixxi mal-prinċipji tar-responsabbiltà u l-kumpens, u jiżguraw li d-danni kkawżati minn atti illeċiti jiġu rimedjati b'mod adegwat. 

Kawża Ċivili u Proċedura

Il-Liġi tal-Proċeduri Ċivili, stabbilita bid-Digriet-Liġi Federali Nru 42 tal-2022, tistabbilixxi l-qafas għall-immaniġġjar tat-tilwim ċivili u kummerċjali. Tintroduċi żewġ toroq legali primarji għall-partijiet biex jibdew proċeduri fil-qrati lokali: permezz ta' talbiet sostantivi jew permezz ta' proċeduri sommarji. Il-qrati jagħmlu enfasi qawwija fuq l-evidenza, bil-partijiet mistennija jissostanzjaw it-talbiet tagħhom b’dokumentazzjoni ċara u kredibbli, li hija kruċjali f’każijiet li jinvolvu kumpens għal korriment fuq il-post tax-xogħol.

 

Talba sostantiva hija azzjoni legali tradizzjonali mibdija minn attur li jissottometti petizzjoni lil qorti ġurisdizzjonali xierqa. Din il-petizzjoni tiddeskrivi d-dettalji tal-kunflitt u l-eżenzjoni mitluba kontra l-parti li qed topponi, magħrufa bħala l-konvenut. Mal-preżentazzjoni tat-talba, il-konvenut huwa obbligat li jwieġeb, jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu. Il-preżentazzjoni ta’ talba sostantiva hija rregolata mill-Artikolu 16 tad-Deċiżjoni tal-Kabinett Nru 57 tal-2018. Dan ir-regolament jistipula li attur għandu jirreġistra t-talba tiegħu mal-Uffiċċju tal-Immaniġġjar tal-Kawżi.

avukat litigazzjoni ċivili huwa professjonist legali li jirrappreżenta lill-klijenti fi tilwim ċivili li ma jinvolvux akkużi kriminali. Ir-responsabbiltà primarja tagħhom hija li jsostnu l-interessi tal-klijenti tagħhom matul il-proċess tal-litigazzjoni. Dan jinkludi kollox mir-reviżjoni tal- każ, iffajljar kawżi, tmexxija iskoperta, negozjar insedjamenti, kif tipprepara għas-smigħ fil-qortii, u jirrappreżenta lill-klijenti fil-qorti jekk il-każ imur għal prova.

Responsabbiltajiet ta' Avukat dwar Litigazzjoni Ċivili

Ċivili avukati tal-litigazzjoni għandhom rwol multidimensjonali li jinvolvi speċjalizzati għarfien legali, abbiltajiet analitiċi li jaqtgħu leħja, metikoluż attenzjoni għad-dettall, u ħiliet ta 'komunikazzjoni eċċellenti. Id-dmirijiet ewlenin tagħhom jinkludu:

Reviżjoni u Evalwazzjoni tal-Każ Inizjali

 • Iltaqa' ma' klijenti prospettivi għal konsultazzjonijiet biex jifhmu n-naħa tagħhom tal- tilwim u tiġbor fatti u dokumentazzjoni pertinenti
 • Analizza l-merti tal-każ, jiddetermina l-validità ta ' pretensjonijiet legali, identifika rilevanti liġijiet u preċedenti
 • Żviluppa strateġija legali biex timmassimizza ċ-ċansijiet ta’ riżultat favorevoli għall-klijent
 • Avża lill-klijent dwar jekk għandhiex issegwi litigazzjoni jew tikkunsidra alternattivi bħall-arbitraġġ jew is-soluzzjoni

Preparazzjonijiet ta' Qabel il-Prova

 • Abbozz u fajl inizjali ilment jew tweġiba li tagħti dettalji dwar l-argumenti tal-klijent u bażi legali tal-każ
 • Tirrappreżenta lill-klijenti fi negozjati ta’ soluzzjoni biex tevita għalja prova proċeduri
 • Wettaq investigazzjoni fil-fond tal-każ permezz intervisti, riċerka fl-isfond, u tirrevedi l-evidenza
 • Ġestjoni iskoperta proċeduri bħal depożitu xhieda, il-ħruġ ta’ ċitazzjonijiet, u l-eżaminazzjoni ta’ dokumenti
 • Riċerka kwistjonijiet legali, tiżviluppa persważiv argumenti, u identifika appoġġ evidenza għall-prova
 • Ipprepara klijenti u xhieda esperti biex tixhed b’mod effettiv

Litigazzjoni fil-Qrati

 • Ippreżenta l-argumenti tal-ftuħ u tal-għeluq jiġbor fil-qosor punti ewlenin ta’ tilwima
 • Teżamina u kontro-eżami tax-xhieda biex toħroġ fatti favorevoli għall-klijent
 • Oġġezzjona għal mistoqsijiet u evidenza preżentata mill-avukat oppost meta xieraq
 • Spjega b'mod ċar kumpless Kwistjonijiet legali u argumenti lill-imħallfin u l-ġurija
 • Irrispondi għall-mozzjonijiet ippreżentata mill-avukat oppost
 • Innegozja soluzzjonijiet jekk it-tilwima tista' tiġi solvuta mingħajr sħiħ prova

Analiżi ta' wara l-prova

 • Jagħti parir lill-klijent dwar jekk jaċċettax insedjamenti u termini
 • Avża lill-klijent dwar verdett u spjega l-għotja/piena imposta
 • Iddiskuti għażliet bħal appelli jew negozjati jekk ir-riżultat ma jkunx favorevoli

B'mod ġenerali, l-avukati tal-litigazzjoni ċivili jiffunzjonaw bħala konsulenti fdati, maniġers tal-każijiet, jiġbru l-evidenza, riċerkaturi legali, negozjaturi u litigaturi tal-awla. Kull każ iġib sfidi ġodda, għalhekk iridu japplikaw ħsieb strateġiku biex ifasslu l-approċċ tagħhom.

Servizzi ta' Avukati tal-Liġi Ċivili

Avukati ċivili fl-UAE jimmaniġġjaw firxa wiesgħa ta’ kwistjonijiet legali mhux kriminali li jinvolvu individwi, negozji, u entitajiet oħra. Uħud mill-aktar oqsma komuni ta’ prattika tal-liġi ċivili jinkludu:

 • Kuntratti: Abbozzar, reviżjoni u litigazzjoni ksur ta' kuntratt.
 • Liġi tal-Proprjetà: Issolvi proprjetà immobbli, sid-kerrej, tilwim dwar titolu u diversi tipi ta' tilwim ta' kostruzzjoni.
 • Liġi Korporattiva: Pariri dwar kwistjonijiet ta' inkorporazzjoni, fużjonijiet, akkwist u governanza.
 • Litigazzjoni Kummerċjali: L-infurzar tad-drittijiet tan-negozju u s-soluzzjoni tilwim kummerċjali.
 • Liġi tax-Xogħol: Gwida dwar konformità mal-liġi tax-xogħol, terminazzjonijiet, diskriminazzjoni u kwistjonijiet ta' fastidju.
 • Liġi tal-Familja: Immaniġġjar tad-divorzju, il-kustodja u l-kustodja tat-tfal, it-testmenti u l-wirt.
 • Litigazzjoni tal-Assigurazzjoni: Soluzzjoni ta' talbiet miċħuda, allegazzjonijiet ta' mala fide u tilwim ta' kumpens.
 • Korriment Personali: Litigazzjoni ta 'inċidenti, prattika ħażina medika u kawżi ta' responsabbiltà tal-prodott.

Lil hinn mil-litigazzjoni, l-avukati ċivili jipprovdu wkoll konsultazzjoni legali, abbozzar u reviżjoni tad-dokumenti, konformità regolatorja, gwida dwar il-proprjetà intellettwali, alternattiva soluzzjoni tat-tilwim u servizzi oħra li jkopru diversi oqsma legali. Ċemplilna jew Whatsapp issa għal appuntament urġenti fuq 971506531334 + 971558018669 +

Stadji ta' Proċess ta' Litigazzjoni Ċivili

Il-proċedura ta’ litigazzjoni ċivili tikkonsisti f’diversi fażijiet distinti li jibnu fuq xulxin:

1. Laqgħa tal-Klijent Inizjali u Reviżjoni tal-Każ

L-ewwel u qabel kollox, il-litigazzjoni ċivili tibda bil-fehim bir-reqqa tan-naħa tal-klijent tat-tilwima matul l-ewwel reviżjoni tal-każ u konsultazzjonijiet. Avukati b'esperjenza jistaqsu mistoqsijiet strateġiċi, jirrevedu dokumenti ta' sfond, u janalizzaw kwistjonijiet biex jipprovdu parir legali sod.

Jiddeterminaw il-validità tat-talbiet, iċ-ċansijiet ta’ suċċess, u jibdew jifformulaw teorija u strateġija ġenerali tal-każ ibbażati fuq il-każ. merti. Huwa kruċjali għall-klijenti li jagħtu d-dettalji rilevanti kollha bil-quddiem sabiex l-avukati jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet infurmati meta jsegwu l-litigazzjoni.

2. Bini tal-Każ u Filings

Ladarba avukat jiddeċiedi li jirrappreżenta klijent f'ċivil littigazzjoni, tibda l-fażi ta’ preparazzjoni ta’ qabel il-prova. Dan jinvolvi attivitajiet bħal:

 • Riċerka legali fil-fond dwar rilevanti istatutikażistikaduttrini legali eċċ.
 • Abbozzar inizjali talbiet u, ilmenti li tagħti dettalji dwar l-isfond fattwali, il-bażi legali tat-talbiet, id-difiża u l-għajnuna mitluba
 • Ġbir ta 'prova fiżika u dokumentata evidenza
 • Identifikazzjoni xierqa xhieda esperti
 • Intervisti lix-xhieda biex jifhmu perspettivi differenti
 • Investigazzjoni dwar iċ-ċirkostanzi u l-argumenti tal-parti li qed topponi

Bini tal-każ proprju u preżentazzjoni ta' mozzjonijiet jistabbilixxi t-ton għall-kumplament tal-litigazzjoni sabiex l-avukati ċivili jiddedikaw sforz sostanzjali waqt il-pre-process.

3. Fażi ta 'skoperta

Il-proċess ta' skoperta jippermetti liż-żewġ partijiet jiskambjaw informazzjoni u evidenza rilevanti dwar il-kwistjonijiet in kwistjoni. Avukati tas-sengħa fil-litigazzjoni ċivili jużaw l-iskoperta għal:

 • Il-kxif ta' evidenza inkriminanti
 • fehim argumenti opposti biex jiġġielduhom aħjar
 • L-analiżi tal-prova biex tiddetermina settlement potenzjal

Metodi ta 'skoperta komuni jinkludu talbiet għal dokumentazzjoni, bil-miktub interrogatorji, maħlufa bil-miktub xhieda u depożizzjonijiet. L-ambitu, il-permessi u l-protokolli involuti jiddependu ħafna fuq il-liġijiet proċedurali tal-ġurisdizzjoni.

Rappreżentazzjoni aggressiva matul skoperta sofistikata tista 'tipprovdi strateġiċi vantaġġi. Hija fażi vitali ta' litigazzjoni.

4. Soluzzjoni u Negozjati

Idealment, it-tilwim ċivili jissolva permezz negozjar reċiproku u maħduma tajjeb settlement ftehimiet bejn il-partijiet. Għalkemm alternattivi bħall-arbitraġġ, il-medjazzjoni jew il-liġi kollaborattiva qed jiksbu trazzjoni, soluzzjonijiet barra l-qorti nnegozjati mill-avukati jibqgħu għażliet popolari.

L-avukati tal-litigazzjoni ċivili għandhom ħiliet speċjalizzati ta’ negozjar u esperjenza b’argumenti legali li jippermettulhom jiżguraw benefiċċji massimi għall-klijenti tagħhom. Raġonevoli insedjamenti jiġu evitati wkoll inċertezzi assoċjati ma' proċedimenti tal-qorti jew proċessi bil-ġurija.

Madankollu, kwistjonijiet ċivili kkumplikati b'somom kbar jew pieni f'riskju kultant jeħtieġu intervent tal-qorti meta n-negozjati jfallu.

5. Mozzjonijiet u Preparazzjonijiet ta’ Qabel il-Proċess

Hekk kif il-litigazzjoni timxi 'l quddiem, l-avukati jistgħu jressqu importanti mozzjonijiet ta' qabel il-proċess dwar kwistjonijiet bħal:

 • Talba lill-qorti li tiddeċiedi dwar l-ammissibbiltà ta’ ċerti provi jew xhieda
 • Tfittex sentenza sommarja jew tkeċċija ta' kwistjonijiet diġà riżolti
 • Eskluża informazzjoni ta' preġudizzju jew xhieda milli jinfluwenzaw il-qorti

Barra minn hekk, huma jħejju b'mod intens l-argumenti, jippruvaw lill-klijent u lill-espert xhieda tax-xhieda, tiġbor evidenza u esibiti, abbozza kwestjonarju għall-għażla tal-ġurija, tiżgura li l-iskadenzi tal-qorti jiġu sodisfatti, u tindirizza kwalunkwe appelli jew bidliet tal-aħħar minuta.

Prepazzjoni ta 'qabel il-prova bir-reqqa tipprovdi mmarkata vantaġġ waqt litigazzjoni fl-awla u għalhekk hija fażi vitali.

6. Il-Prova

Minkejja l-aħjar sforzi ta' soluzzjoni, tilwim ċivili kumpless jispiċċa fl-awla. Il-livell tal-avukat tal-litigazzjoni ta esperjenza bil-provi issa ssir importanti ħafna. Dan huwa fejn speċjalizzati tagħhom avukatura bi prova ħiliet jidħlu fis-seħħ hekk kif jargumentaw b’mod passjonat mozzjonijiet, jippreżentaw evidenza, kontro-eżaminaw xhieda, jagħtu dikjarazzjonijiet tal-ftuħ u tal-għeluq, u aktar.

Avukati ta' litigazzjoni ċivili mgħoddija huma kaptani fis-simplifikazzjoni ta' kwistjonijiet konvoluti f'narrattivi konvinċenti għall-imħallfin u l-ġurija waqt il-proċessi. Huma jirrappreżentaw b'mod vigoruż lill-klijenti filwaqt li jinnavigaw regoli proċedurali kumplessi.

7. Litigazzjoni ta' wara l-Proċess

It-tilwim mhux bilfors jispiċċa ladarba jitħabbar il-verdett. L-avukati tal-litigazzjoni wara l-proċess janalizzaw is-sentenza, jikkomunikaw ir-riżultati lill-klijenti, jagħtu pariri dwar għażliet bħall-appelli jekk ikun xieraq, u jiżguraw li l-pożizzjoni legali tal-klijent tagħhom tkun żgurata wara d-deċiżjoni tal-qorti.

Jkollna ħoss parir legali immedjatament wara l-proċess jista 'jagħmel differenza kbira għall-istrateġiji sussegwenti meta jittrattaw verdett sfavorevoli.

Ċemplilna issa għal appuntament urġenti fuq 971506531334 + 971558018669 +

Kif L-Avukati Ċivili ta' Fuq Jiffaċilitaw is-Soluzzjoni tat-Tilwim fl-UAE

Il-litigazzjoni ċivili u s-soluzzjoni tat-tilwim barra l-qorti għadhom intrinsikament ikkumplikati. Kwalità L-avukati jibqgħu indispensabbli fil-formulazzjoni ta' pożizzjonijiet ta' negozjar, kollegament ta' soluzzjonijiet, bini ta' argumenti fl-awla, ġestjoni effiċjenti ta' proċeduri ta' skoperta u pariri dwar intricacies ta' konformità lokalizzati. L-għerf legali tagħhom jiddistilla proċessi kumplessi tal-liġi ċivili.

Avukati ċivili professjonali tal-UAE wkoll doċċa appoġġ permezz ta 'pariri personalizzati, komunikazzjoni kostanti u empatija sinċiera waqt tassazzjoni ta' sitwazzjonijiet legali. Il-ħakma tagħhom fuq prinċipji kostituzzjonali, kodiċijiet etiċi u sfumaturi tal-liġi ċivili tippersisti mingħajr paragun. Is-sejba u l-ħidma ma' avukati ċivili Emirati affidabbli li għandhom reputazzjoni tal-industrija stellari għalhekk tissimplifika s-soluzzjoni legali tal-każ ċivili tiegħek. Ċemplilna jew Whatsapp issa għal appuntament urġenti fuq 971506531334 + 971558018669 +