Delito de roubo: delitos e castigos por intrusión e entrada nos Emiratos Árabes Unidos

O roubo, que implica a entrada ilegal nun edificio ou vivenda coa intención de cometer un delito, é un delito grave nos Emiratos Árabes Unidos. A Lei Federal Nº 3 de 1987 dos Emiratos Árabes Unidos sobre o Código Penal describe as definicións, clasificacións e castigos específicos relacionados con delitos por intrusión, como o roubo. Estas leis teñen como obxectivo protexer a seguridade e os dereitos de propiedade das persoas e empresas dentro do país. Comprender as consecuencias legais dos delitos de roubo é fundamental para que os residentes e os visitantes manteñan a lei e a orde nas diversas comunidades dos Emiratos Árabes Unidos.

Cal é a definición legal de roubo nos Emiratos Árabes Unidos?

Segundo o artigo 401 da Lei Federal Nº 3 de 1987 dos Emiratos Árabes Unidos sobre o Código Penal, o roubo defínese precisamente como o acto de entrar nunha vivenda, vivenda ou calquera local destinado a residencia, traballo, almacenamento, educación, asistencia sanitaria ou culto a través de medios encubertos ou mediante o uso da forza contra obxectos ou persoas coa intención de cometer un delito grave ou delito menor como roubo, asalto, destrución de bens ou invasión. A definición legal é ampla e abarca a entrada ilegal a unha gran variedade de edificios e estruturas, non só propiedades residenciais.

A lei especifica varias circunstancias que constitúen roubo. Inclúe entrar nunha propiedade a través de métodos de entrada forzada, como romper fiestras, portas, abrir pechaduras ou usar ferramentas para evitar os sistemas de seguridade e obter accesos non autorizados. O roubo tamén se aplica aos casos nos que unha persoa entra nun local mediante un engano, como facerse pasar por un visitante lexítimo, un provedor de servizos ou mediante a obtención da entrada baixo pretextos falsos. De xeito crucial, a intención de cometer un acto delictivo posterior dentro do recinto, como roubo, vandalismo ou calquera outro delito, é o factor determinante que separa o roubo con roubo doutros delitos contra a propiedade como a invasión. Os Emiratos Árabes Unidos tómanse moi en serio o roubo xa que viola a santidade e a seguridade dos espazos públicos e privados.

Cales son os diferentes tipos de delitos de roubo segundo a lei penal dos Emiratos Árabes Unidos?

O Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos clasifica os delitos de roubo en varios tipos, cada un con diferentes graos de gravidade e as correspondentes penas. A clasificación ten en conta factores como o uso da forza, a implicación de armas, a presenza de persoas no recinto, a hora do día e o número de autores implicados. Aquí tes unha táboa que resume os principais tipos de delitos de roubo:

Tipo de infraccióndescrición
Roubo simpleA entrada ilícita a un inmoble coa intención de cometer un delito, sen o uso da forza, violencia ou armas contra as persoas presentes no recinto.
Roubo agravadoEntrada ilegal que implique o uso da forza, a violencia ou a ameaza de violencia contra persoas presentes no local, como propietarios, ocupantes ou persoal de seguridade.
Roubo armadoA entrada ilícita a un inmoble mentres leva unha arma ou arma de fogo, independentemente de que se utilice ou non.
Roubo pola noiteRoubo cometido durante as horas nocturnas, normalmente entre o solpor e o amencer, cando se prevé que o local estea ocupado por residentes ou empregados.
Roubo con CómplicesRoubo cometido por dúas ou máis persoas que actúan conxuntamente, que a miúdo implican un maior nivel de planificación e coordinación.

Cales son os cargos e castigos por intento de roubo nos Emiratos Árabes Unidos?

O Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos trata o intento de roubo como un delito separado do roubo completo. O artigo 35 do Código Penal establece que a tentativa de cometer un delito é punible, aínda que o delito pretendido non se completase, sempre que a tentativa constituíse un inicio da execución do delito. En concreto, o artigo 402 do Código Penal aborda a tentativa de roubo. Establece que toda persoa que intente cometer un roubo pero non o complete será castigada con pena de prisión por un período non superior a cinco anos. Este castigo aplícase independentemente do tipo de roubo que se intente (simple, agravado, armado ou nocturno).

É importante ter en conta que o castigo por intento de roubo pode aumentar se o intento implica o uso da forza, violencia ou armas. O artigo 403 establece que se o intento de roubo implicase o uso da forza contra persoas ou o porte de armas, a pena será de prisión de polo menos cinco anos. Ademais, se o intento de roubo implicase o uso de violencia contra persoas presentes no local, causando danos físicos, a pena poderá incrementarse a pena de prisión de polo menos sete anos, segundo o artigo 404.

En resumo, aínda que o intento de roubo conlleva un castigo menos grave que o roubo completo, aínda se considera un delito grave segundo a lei dos Emiratos Árabes Unidos. Os cargos e as penas dependen das circunstancias concretas, como o uso da forza, a violencia ou as armas, e a presenza de persoas no recinto durante a tentativa de delito.

Cal é a condena típica ou o tempo de cárcere para as condenas por roubo nos Emiratos Árabes Unidos?

A condena típica ou o tempo de prisión para as condenas por roubo nos Emiratos Árabes Unidos varía dependendo do tipo e gravidade do delito. O roubo simple sen agravantes pode levar a penas de prisión que van de 1 a 5 anos. No caso de roubo agravado que implique uso da forza, violencia ou armas, a pena de prisión pode ir de 5 a 10 anos. Nos casos de roubo con forza armada ou roubo con lesións físicas, a pena pode ser de ata 15 anos ou máis de prisión.

Que defensas legais se poden utilizar para os cargos de roubo nos Emiratos Árabes Unidos?

Cando se enfrontan cargos de roubo nos Emiratos Árabes Unidos, poden ser aplicables varias defensas legais, dependendo das circunstancias específicas do caso. Aquí tes algunhas defensas legais potenciais que se poderían utilizar:

  • Falta de intención: Para ser condenado por roubo, a fiscalía debe demostrar que o acusado tiña a intención de cometer un delito ao entrar ilegalmente. Se o acusado pode demostrar que non tiña esa intención, podería ser unha defensa válida.
  • Identidade equivocada: Se o acusado pode probar que foron identificados ou acusados ​​erróneamente de cometer o roubo, pode levar á retirada ou a desestimación dos cargos.
  • Coerción ou coacción: Nos casos en que o acusado fose obrigado ou coacción a cometer o roubo baixo ameaza de violencia ou dano, poderá ser aplicable a defensa de coacción ou coacción.
  • Intoxicación: Aínda que a intoxicación voluntaria xeralmente non é unha defensa válida, se o acusado pode probar que estaba intoxicado involuntariamente ou o seu estado mental estaba significativamente deteriorado, podería usarse como un factor atenuante.
  • Consentimento: Se o acusado tivese permiso ou consentimento para entrar no local, aínda que se obtivese mediante engano, podería negar o elemento de entrada ilegal da acusación de roubo.
  • Atrapamento: En casos raros nos que o acusado foi inducido ou persuadido a cometer o roubo polas autoridades policiais, a defensa de atrapamento pode ser levantada.
  • Incapacidade mental ou demente: Se o acusado padecía unha enfermidade ou incapacidade psíquica recoñecida no momento do suposto roubo, podería utilizarse potencialmente como defensa.

É importante ter en conta que a aplicabilidade e o éxito destas defensas xurídicas dependen dos feitos e circunstancias específicos de cada caso, así como da capacidade de achegar probas e argumentos legais.

Cales son as principais diferenzas entre os delitos de roubo, roubo e roubo segundo as leis dos Emiratos Árabes Unidos?

OfensaDefiniciónElementos clavepenalidades
RouboToma e expulsión ilícitas de bens alleos con intención de conservalos sen consentimentoToma de propiedade, Sen o consentimento do propietario, Intención de conservar a propiedadeDe poucos meses a varios anos de prisión, Multas, Posible cadea perpetua en casos graves
RouboEntrada ilegal a un inmoble con intención de cometer roubo ou outras actividades ilegaisEntrada ilegal, Intención de cometer delito despois da entradaDe poucos meses a varios anos de prisión, Multas, Posible cadea perpetua en casos graves
RouboRoubo cometido co uso da violencia ou coa coacciónRoubo de bens, Uso da violencia ou coacciónDe poucos meses a varios anos de prisión, Multas, Posible cadea perpetua en casos graves

Esta táboa destaca as definicións clave, os elementos e as posibles sancións por delitos de roubo, roubo e roubo segundo a lexislación dos Emiratos Árabes Unidos. As penas poden variar en función de factores como a gravidade do delito, o valor dos obxectos roubados, o uso da forza ou de armas, o momento do crime (por exemplo, pola noite), a participación de varios autores e o obxectivo específico. do crime (por exemplo, áreas de culto, escolas, residencias, bancos).

Volver arriba