Responsabilidade do avogado civil

Un caso civil en Dubai ou nos Emiratos Árabes Unidos é unha disputa legal entre dúas ou máis partes na que unha parte (o demandante) solicita unha compensación ou outra forma de reparación legal doutra parte (o demandado). Os casos civís xiran en torno a disputas privadas sobre os deberes e responsabilidades legais que estas partes se deben. A carga da proba nos casos civís é xeralmente "a preponderancia da proba", o que significa que o demandante debe demostrar que as súas afirmacións son máis probables que non sexan certas.

Os recursos que se buscan nos casos civís normalmente implican compensacións monetarias (danos), pero tamén poden incluír alivios non monetarios, como ordes xudiciais (ordes xudiciais para facer ou deixar de facer algo), execución específica (ordenar a unha parte a cumprir unha obriga contractual) ou sentenzas declarativas (declaracións xudiciais sobre a situación xurídica das partes).

Dereito civil nos Emiratos Árabes Unidos

Os Emiratos Árabes Unidos (EAU) posúen un sistema xurídico único que fusiona o dereito islámico tradicional con aspectos dos sistemas de dereito civil modernos. O dereito civil nos Emiratos Árabes Unidos rexe varias cuestións non penais, incluíndo o estado persoal, os dereitos de propiedade e as obrigas contractuais. Este segmento da lei é fundamental, xa que afecta directamente a vida diaria dos residentes e a dinámica operativa das empresas dos Emiratos Árabes Unidos. 

Fontes do Dereito Civil

O dereito civil nos Emiratos Árabes Unidos está influenciado por unha variedade de fontes, incluíndo a Constitución da nación, as leis federais e os tratados internacionais. A lei sharia tamén xoga un papel crucial, especialmente en asuntos de estatus persoal. Ademais, o dereito civil dos Emiratos Árabes Unidos viuse influenciado por tradicións xurídicas de todo o mundo, incluídos os sistemas xurídicos francés, romano e exipcio, o que leva a un corpo legal codificado que é completo e adaptable. Esta fusión de influencias garante que o sistema xurídico dos Emiratos Árabes Unidos sexa sólido, capaz de abordar desafíos legais complexos nun contexto moderno.

Principios clave do Dereito Civil

O sistema de dereito civil dos Emiratos Árabes Unidos baséase en varios principios clave que orientan as interpretacións e xuízos legais. O principio de liberdade contractual faculta ás partes para celebrar acordos nos seus termos, sempre que non atenten contra a orde ou a moral públicas. Os dereitos de propiedade están protexidos firmemente, garantindo que os individuos e as entidades teñan dereitos seguros e claros sobre os seus activos. No ámbito da lei de agravios, os Emiratos Árabes Unidos adhírense aos principios de responsabilidade e indemnización, garantindo que os danos causados ​​por actos ilícitos sexan reparados adecuadamente. 

Causa e Procedemento Civil

A Lei de axuizamento civil, establecida polo Decreto-Lei Federal no 42 de 2022, establece o marco para a tramitación dos conflitos civís e mercantís. Introduce dúas vías legais principais para que as partes incoen procedementos ante os tribunais locais: a través de reclamacións de fondo ou a través de procedementos sumarios. Os tribunais fan un gran énfase nas probas, e se espera que as partes fundamenten as súas alegacións con documentación clara e fidedigna, o que é crucial nos casos que impliquen indemnización por accidente laboral.

 

Unha reclamación substantiva é unha acción legal tradicional iniciada por un demandante que presenta unha petición ante un tribunal xurisdicional competente. Nesta petición explícanse os detalles do conflito e as medidas solicitadas contra a parte contraria, coñecida como acusada. Ao presentar a demanda, o demandado está obrigado a responder, defendendo a súa postura. A presentación dunha reclamación de fondo réxese polo artigo 16 da Decisión do Consello de Ministros número 57 de 2018. Este regulamento establece que o demandante debe rexistrar a súa reclamación na Oficina de Xestión de Casos.

avogado de litixios civís é un profesional do dereito que representa a clientes en disputas civís que non supoñan cargos penais. A súa responsabilidade principal é defender os intereses dos seus clientes durante todo o proceso de litixio. Isto inclúe todo, desde a revisión caso, arquivo accións xudiciais, dirección descubrimento, negociando asentamentos, como prepararse para a vista xudicials, e representación dos clientes ante os tribunais se o caso vai a xuízo.

Responsabilidades do avogado do litixio civil

Civil avogados litigantes teñen un papel polifacético que implica especializados coñecementos xurídicos, habilidades analíticas nítidas, meticulosas atención aos detalles, e excelentes habilidades de comunicación. As súas funcións principais inclúen:

Revisión e avaliación inicial do caso

 • Reúnete con clientes potenciais para consultas para comprender o seu lado do disputa e recoller os feitos e a documentación pertinentes
 • Analizar os méritos dos casos, determinar a validez de reclamacións legais, identificar relevantes leis e precedentes
 • Desenvolver estratexia legal para maximizar as posibilidades de un resultado favorable para o cliente
 • Asesorar ao cliente sobre se seguir litixio ou considerar alternativas como arbitraxe ou liquidación

Preparativos previos ao xuízo

 • Borrador e arquivo inicio reclamación ou resposta que detalla os argumentos do cliente e base legal de caso
 • Representar clientes en negociacións de liquidación para evitar custosos xuízo trámites
 • Realizar unha investigación de casos en profundidade mediante entrevistas, investigación de antecedentes e revisando probas
 • Xestionar descubrimento procedementos como a deposición testemuñas, expedición de citacións e exame de documentos
 • Investigar cuestións legais, desenvolver persuasivo argumentos, e identificar o apoio evidencia para xuízo
 • Preparar clientes e testemuñas periciais para testificar con eficacia

Contencioso Xudicial

 • Presentar argumentos de apertura e peche resume os principais puntos de disputa
 • Interrogar e contrainterrogar as testemuñas para pór en evidencia feitos favorables ao cliente
 • Oporse a preguntas e evidencia presentada polo avogado contrario cando proceda
 • Explica claramente o complexo cuestións legais e argumentos a xuíces e xurados
 • Responde aos movementos presentado polo avogado contrario
 • Negociar acordos se a disputa pode resolverse sen un pleno xuízo

Análise post-ensaio

 • Informar ao cliente sobre se acepta asentamentos e termos
 • Notificar ao cliente veredito e explicar o premio/sanción imposta
 • Discuta opcións como recursos ou negociacións se o resultado é desfavorable

En xeral, os avogados de litixios civís funcionan como asesores de confianza, xestores de casos, recopiladores de probas, investigadores xurídicos, negociadores e litigantes de sala. Cada caso trae novos retos, polo que deben aplicar o pensamento estratéxico para adaptar o seu enfoque.

Servizos de Avogado Civil

Avogados civiles nos Emiratos Árabes Unidos manexan unha ampla gama de asuntos xurídicos non penais que involucren individuos, empresas e outras entidades. Algunhas das áreas de práctica do dereito civil máis comúns inclúen:

 • Contratos: Redacción, revisión e litixio incumprimentos do contrato.
 • Dereito da propiedade: Resolvendo bens inmobles, propietario-inquilino, disputas de títulos e varios tipos de conflitos de construción.
 • Dereito Mercantil: Asesoramento en temas de constitución, fusión, adquisición e goberno.
 • Litixios comerciais: Facer valer os dereitos empresariais e resolver disputas comerciais.
 • Dereito laboral: Orientación en materia de cumprimento da lexislación laboral, baixas, discriminación e acoso.
 • Dereito de familia: Xestión de divorcios, custodia e tutela dos fillos, testamentos e herdanzas.
 • Litixios de seguros: Resolución de reclamacións denegadas, denuncias de mala fe e disputas de compensación.
 • Danos persoais: Litixios de accidentes, neglixencias médicas e demandas por responsabilidade do produto.

Ademais dos litixios, os avogados civís tamén ofrecen consulta xurídica, elaboración e revisión de documentos, cumprimento normativo, orientación sobre propiedade intelectual, alternativas resolución de disputas e outros servizos que abranguen diversas áreas xurídicas. Chámanos ou Whatsapp agora para unha cita urxente en + 971506531334 + 971558018669

Fases do Proceso Civil

O procedemento contencioso civil consta de varias fases distintas que se constrúen unhas sobre outras:

1. Reunión inicial do cliente e revisión do caso

En primeiro lugar, o litixio civil comeza coa comprensión completa do lado do cliente da disputa durante o primeiro momento. revisión do caso e consultas. Os avogados experimentados fan preguntas estratéxicas, revisan documentos de antecedentes e analizan problemas para ofrecer un bo consello xurídico.

Determinan a validez das afirmacións, as posibilidades de éxito e comezan a formular unha teoría e estratexia xeral do caso baseada no caso. méritos. É fundamental que os clientes ofrezan todos os detalles relevantes por adiantado para que os avogados poidan tomar decisións informadas ao iniciar un litixio.

2. Construción do expediente e arquivos

Unha vez que un avogado decide representar a un cliente no civil llitigación, comeza a fase de preparación previa ao xuízo. Isto implica actividades como:

 • Investigación xurídica en profundidade sobre temas relevantes estatutosxurisprudenciadoutrinas xurídicas etc.
 • Redacción inicial súplicas   reclamacións detallando os antecedentes de feito, o fundamento xurídico das alegacións, as defensas e as medidas solicitadas
 • Recollida de probas físicas e documentadas evidencia
 • Identificación adecuada testemuñas periciais
 • Entrevistar testemuñas para comprender diferentes perspectivas
 • Investigación das circunstancias e argumentos da parte contraria

Construción de casos axeitado e presentación de mocións marca o ton para o resto do litixio para que os avogados civís dediquen un esforzo substancial durante a fase previa ao xuízo.

3. Fase de descubrimento

O proceso de descubrimento permite que ambas partes intercambien información e probas relevantes sobre os problemas en disputa. Os avogados especializados en litixios civís utilizan o descubrimento para:

 • Descubrindo probas incriminatorias
 • Entendemento argumentos contrapostos para contrarrestarlles mellor
 • Analizar a proba para determinar asentamento potencial

Os métodos de descubrimento comúns inclúen solicitudes de documentación escritas interrogatorios, xurado escrito testemuño e deposicións. O alcance, os permisos e os protocolos implicados dependen en gran medida das leis procesuais da xurisdición.

A representación agresiva durante o descubrimento sofisticado pode proporcionar estratéxicos vantaxes. É unha fase vital do litixio.

4. Liquidación e Negociacións

Idealmente, as disputas civís resolvense mediante negociación mutua e ben elaborado asentamento acordos entre partidos. Aínda que alternativas como a arbitraxe, a mediación ou o dereito colaborativo están gañando forza, os acordos extraxudiciais negociados polos avogados seguen sendo opcións populares.

Os avogados do litixio civil teñen habilidades de negociación especializadas e experiencia con argumentos legais que lles permiten asegurar máximos beneficios para os seus clientes. Razonable asentamentos evitar tamén as incertezas asociadas a procesos xudiciais prolongados ou xuízos por xurado.

Dito isto, asuntos civís complicados con grandes sumas ou sancións en xogo ás veces requiren a intervención xudicial cando fallan as negociacións.

5. Mocións e preparacións previas ao xuízo

A medida que o litixio progresa, os avogados poden presentar un expediente importante mocións previas ao xuízo en cuestións como:

 • Solicitando ao xulgado para pronunciarse sobre a admisibilidade de determinadas probas ou testemuños
 • Buscando xuízo sumario ou desestimación de cuestións xa resoltas
 • Excluíndo información prexudicial ou testemuñas de influír no xulgado

Ademais, preparan intensamente argumentos, ensaian cliente e experto testemuña testemuña, reunir probas e exposicións, redactar o cuestionario para a selección do xurado, garantir o cumprimento dos prazos dos tribunais e abordar calquera apelación ou cambio de última hora.

A preparación previa ao xuízo minuciosa proporciona un marcado vantaxe durante o litixio xudicial polo que é unha fase vital.

6. O Xuízo

A pesar dos mellores esforzos de resolución, as complexas disputas civís acaban na sala do xulgado. Nivel do avogado litigante de experiencia con ensaios agora pasa a ser primordial. Aquí é onde están especializados defensa do xuízo as habilidades entran en xogo mentres argumentan con paixón mocións, presentan probas, interrogan testemuñas, dan declaracións iniciais e finais e moito máis.

Os avogados experimentados en litixios civís son mestres en simplificar cuestións enrevesadas en narracións convincentes para xuíces e xurados durante os xuízos. Representan vigorosamente os clientes mentres navegan por regras de procedemento complexas.

7. Litixios posteriores ao xuízo

As disputas non necesariamente rematan unha vez que se anuncia o veredicto. Os avogados de litixios posteriores ao xuízo analizan a sentenza, comunican os resultados aos clientes, aconsellan sobre opcións como recursos, se é o caso, e aseguran que a posición xurídica do seu cliente estea asegurada tras a decisión do tribunal.

Conseguindo son asesoramento xurídico inmediatamente despois do xuízo pode marcar unha gran diferenza para as estratexias posteriores cando se trata dun veredicto desfavorable.

Chámanos agora para unha cita urxente a + 971506531334 + 971558018669

Como os mellores avogados civís facilitan a resolución de disputas dos Emiratos Árabes Unidos

Os litixios civís e a resolución extraxudicial de disputas seguen sendo intrínsecamente complicados. Calidade Os avogados seguen sendo indispensables na formulación de posturas de negociación, en relación con acordos, na construción de argumentos na sala, na xestión eficiente dos procedementos de descubrimento e no asesoramento sobre complicacións de cumprimento localizadas. A súa sabedoría xurídica destila complexos procesos de dereito civil.

Avogados profesionais civís dos Emiratos Árabes Unidos Tamén ducha apoio a través de asesoramento personalizado, comunicación constante e empatía sincera durante as dificultades legais. O seu dominio sobre os principios constitucionais, os códigos éticos e os matices do dereito civil persiste sen parangón. Localizar e traballar con avogados civís emiratís fiables con reputación estelar na industria, polo tanto, simplifica a resolución legal do seu caso civil. Chámanos ou Whatsapp agora para unha cita urxente en + 971506531334 + 971558018669

Volver arriba