Leis de suborno, delitos de corrupción e castigos nos Emiratos Árabes Unidos

Os Emiratos Árabes Unidos (EAU) dispoñen de leis e regulamentos estritos para loitar contra o suborno e a corrupción. Cunha política de tolerancia cero cara a estes delitos, o país impón severas penas ás persoas e organizacións declaradas culpables de participar en tales actividades ilícitas. Os esforzos contra a corrupción dos Emiratos Árabes Unidos teñen como obxectivo manter a transparencia, defender o estado de dereito e fomentar un ambiente empresarial xusto para todas as partes interesadas. Ao adoptar unha postura firme contra o suborno e a corrupción, os Emiratos Árabes Unidos buscan cultivar a confianza, atraer investimento estranxeiro e establecerse como un centro empresarial líder a nivel mundial construído sobre principios de responsabilidade e conduta ética.

Cal é a definición de suborno segundo a lei dos Emiratos Árabes Unidos?

Segundo o sistema xurídico dos Emiratos Árabes Unidos, o suborno defínese en liñas xerais como o acto de ofrecer, prometer, dar, esixir ou aceptar unha vantaxe ou incentivo indebido, directa ou indirectamente, a cambio de que unha persoa actúe ou se absteña de actuar no desempeño de os seus deberes. Isto engloba formas tanto activas como pasivas de suborno, que implican funcionarios públicos, así como persoas e entidades privadas. O suborno pode adoptar varias formas, incluíndo pagos en efectivo, agasallos, entretemento ou calquera outra forma de gratificación destinada a influír indebidamente na decisión ou accións do destinatario.

O Código Penal Federal dos Emiratos Árabes Unidos e outras leis relevantes proporcionan un marco completo para definir e abordar varias formas de suborno. Isto inclúe delitos como o suborno de funcionarios públicos, o suborno no sector privado, o suborno de funcionarios públicos estranxeiros e os pagos de facilitación. As leis tamén cobren delitos relacionados como malversación, abuso de poder, branqueo de capitais e tráfico de influencias, que a miúdo se cruzan con casos de suborno e corrupción. En particular, a lexislación contra o suborno dos Emiratos Árabes Unidos aplícase non só ás persoas físicas, senón tamén ás corporacións e outras persoas xurídicas, polo que se fai responsables das prácticas corruptas. Tamén pretende manter a integridade, a transparencia e a responsabilidade en todos os sectores, fomentando un ambiente empresarial xusto e ético ao tempo que se promove o bo goberno e o estado de dereito.

Cales son os diferentes tipos de suborno recoñecidos nos Emiratos Árabes Unidos?

Tipo de subornodescrición
Suborno de Cargos PúblicosOfrecer ou aceptar sobornos para influír nas accións ou decisións dos funcionarios do goberno, incluídos ministros, xuíces, axentes da orde e funcionarios públicos.
Suborno no sector privadoOfrecer ou aceptar subornos no contexto de transaccións comerciais ou negocios, en que participen persoas ou entidades privadas.
Suborno de funcionarios públicos estranxeirosSubornar funcionarios públicos estranxeiros ou funcionarios de organizacións públicas internacionais para obter ou conservar negocios ou unha vantaxe indebida.
Pagos de facilitaciónPequenos pagamentos non oficiais realizados para axilizar ou garantir a realización de accións ou servizos rutineiros do goberno aos que o pagador ten dereito legalmente.
Comercio de InfluenciaOfrecer ou aceptar unha vantaxe indebida para influír no proceso de toma de decisións dun funcionario ou autoridade pública.
MalversaciónA apropiación indebida ou transferencia de bens ou fondos encomendados ao coidado de alguén para beneficio persoal.
Abuso de poderO uso indebido dun cargo ou autoridade oficial en beneficio persoal ou en beneficio doutros.
Lavado de cartosO proceso de ocultar ou disfrazar a orixe de diñeiro ou bens obtidos ilegalmente.

As leis contra o suborno dos Emiratos Árabes Unidos cobren unha ampla gama de prácticas corruptas, o que garante que varias formas de suborno e delitos relacionados sexan abordados e castigados en consecuencia, independentemente do contexto ou das partes implicadas.

Cales son as disposicións fundamentais da lei contra o suborno dos Emiratos Árabes Unidos?

Estas son as principais disposicións da lei contra o suborno dos Emiratos Árabes Unidos:

 • Definición completa que abarca o suborno público e privado: A lei ofrece unha definición ampla de suborno que abarca tanto o sector público como o privado, garantindo que se aborden as prácticas corruptas en calquera contexto.
 • Criminaliza o suborno activo e pasivo, incluídos os funcionarios estranxeiros: A lei criminaliza tanto o acto de ofrecer un suborno (suborno activo) como o acto de aceptar un suborno (suborno pasivo), estendendo o seu alcance aos casos nos que interveñen funcionarios públicos estranxeiros.
 • Prohibe os pagos de facilitación ou "graxa": A lei prohibe o pago de pequenas cantidades non oficiais, coñecidas como pagos de facilitación ou "graxa", que adoitan utilizarse para acelerar as accións ou servizos rutineiros do goberno.
 • Penas severas como prisión e fortes multas: A lei impón penas severas para os delitos de suborno, incluíndo longas penas de prisión e multas económicas substanciais, que serven de forte disuasión contra tales prácticas corruptas.
 • Responsabilidade corporativa por delitos de suborno de empregados/axentes: A lei responsabiliza ás organizacións dos delitos de suborno cometidos polos seus empregados ou axentes, garantindo que as empresas manteñan sólidos programas de cumprimento contra o suborno e exercen a debida dilixencia.
 • Alcance extraterritorial para os nacionais/residentes dos Emiratos Árabes Unidos no estranxeiro: A lei amplía a súa xurisdición para cubrir os delitos de suborno cometidos por nacionais dos Emiratos Árabes Unidos ou residentes fóra do país, permitindo o procesamento aínda que o delito ocorrese no estranxeiro.
 • Protección de denunciantes para fomentar a denuncia: A lei inclúe disposicións para protexer aos denunciantes que denuncian casos de suborno ou corrupción, animando aos individuos a presentar información sen medo a represalias.
 • Decomiso de ingresos derivados do suborno: A lei permite o comiso e a recuperación de calquera produto ou bens derivados de delitos de suborno, garantindo que os implicados en prácticas corruptas non poidan beneficiarse dos seus beneficios ilícitos.
 • Programas de cumprimento obrigatorio para organizacións dos Emiratos Árabes Unidos: A lei obriga ás organizacións que operan nos Emiratos Árabes Unidos implementar sólidos programas de cumprimento contra o suborno, incluíndo políticas, procedementos e formación, para previr e detectar o suborno.
 • Cooperación internacional en investigacións/procesos por suborno: A lei facilita a cooperación internacional e a asistencia xurídica mutua nas investigacións e procesos de suborno, permitindo a colaboración transfronteiriza e o intercambio de información para combater os casos de suborno transnacionais de forma eficaz.

Cales son os castigos polos delitos de suborno nos Emiratos Árabes Unidos?

Os Emiratos Árabes Unidos adoptan un enfoque de tolerancia cero ante o suborno e a corrupción, con penas estritas descritas no Decreto-Lei Federal n.º 31 de 2021 sobre a emisión da Lei de delitos e sancións, concretamente nos artigos 275 a 287 do Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos. . As consecuencias dos delitos de suborno son graves e varían segundo a natureza do delito e as partes implicadas.

Suborno de funcionarios públicos

 1. Prazo de prisión
  • Esixir, aceptar ou recibir obsequios, beneficios ou promesas a cambio de cumprir, omitir ou incumprir funcións oficiais pode levar a unha pena de prisión temporal que vai de 3 a 15 anos (artigos 275-278).
  • A duración da pena de prisión depende da gravidade do delito e dos cargos ocupados polas persoas implicadas.
 2. Sancións económicas
  • Ademais ou como alternativa á prisión, pódense impoñer multas substanciais.
  • Estas multas adoitan calcularse en función do valor do suborno ou como un múltiplo do importe do suborno.

Suborno no sector privado

 1. Soborno activo (ofrecer un suborno)
  • Ofrecer un suborno no sector privado é un delito punible, con posibles penas de prisión de ata 5 anos (artigo 283).
 2. Suborno pasivo (aceptar un suborno)
  • Aceptar un suborno no sector privado pode resultar en prisión de ata 3 anos (artigo 284).

Consecuencias e sancións adicionais

 1. Decomiso de bens
  • As autoridades dos Emiratos Árabes Unidos teñen o poder de confiscar calquera ben ou propiedade derivada ou utilizada na comisión de delitos de suborno (artigo 285).
 2. Inhabilitación e lista negra
  • As persoas e empresas declaradas culpables de suborno poden enfrontarse á prohibición de participar en contratos gobernamentais ou a ser incluídas na lista negra de realizar negocios nos Emiratos Árabes Unidos.
 3. Sancións Corporativas
  • As empresas implicadas en delitos de suborno poden enfrontarse a sancións severas, incluíndo suspensión ou revogación de licenzas comerciais, disolución ou colocación baixo supervisión xudicial.
 4. Sancións adicionais para persoas físicas
  • As persoas condenadas por delitos de suborno poden enfrontarse a sancións adicionais, como a perda de dereitos civís, a prohibición de ocupar determinados cargos ou a deportación de cidadáns que non sexan nacionais dos Emiratos Árabes Unidos.

A postura estrita dos Emiratos Árabes Unidos sobre os delitos de suborno subliña a importancia de manter prácticas comerciais éticas e implementar políticas e procedementos anticorrupción sólidos. Buscar asesoramento xurídico e cumprir cos máis altos estándares de integridade é fundamental para as persoas e organizacións que operan nos Emiratos Árabes Unidos.

Como xestionan os Emiratos Árabes Unidos a investigación e a persecución dos casos de suborno?

Os Emiratos Árabes Unidos estableceron unidades especializadas anticorrupción dentro das axencias de aplicación da lei, como a Fiscalía Pública de Dubai e o Departamento Xudicial de Abu Dhabi, responsables de investigar as denuncias de suborno. Estas unidades empregan investigadores e fiscais adestrados que traballan en estreita colaboración con unidades de intelixencia financeira, organismos reguladores e outras entidades gobernamentais. Teñen amplos poderes para reunir probas, incautar bens, conxelar contas bancarias e obter documentos e rexistros relevantes.

Unha vez reunidas as probas suficientes, o caso remítese ao Ministerio Fiscal, quen revisa as probas e decide se se procede á denuncia penal. Os fiscais dos Emiratos Árabes Unidos son independentes e teñen a autoridade de presentar casos ante os tribunais. O sistema xudicial dos Emiratos Árabes Unidos segue procedementos legais estritos, adheríndose aos principios do debido proceso e do xuízo xusto, tendo os acusados ​​dereito a representación legal e a oportunidade de presentar a súa defensa.

Ademais, a Institución Fiscalizadora do Estado (SAI) xoga un papel crucial no seguimento e auditoría das axencias gobernamentais e na garantía do uso axeitado dos fondos públicos. Se se detectan casos de suborno ou uso indebido de fondos públicos, a EFS pode remitir o asunto ás autoridades competentes para unha investigación posterior e un posible procesamento.

Cales son as defensas dispoñibles para os cargos de suborno segundo a lei dos Emiratos Árabes Unidos?

Segundo o marco legal dos Emiratos Árabes Unidos, as persoas ou entidades que se enfrontan a cargos de suborno poden ter varias defensas dispoñibles, dependendo das circunstancias específicas do caso. Aquí tes algunhas defensas potenciais que se poderían plantexar:

 1. Falta de Intención ou Coñecemento
  • O acusado pode argumentar que non tiña a intención ou o coñecemento necesario para cometer o delito de suborno.
  • Esta defensa podería ser aplicable se o acusado pode demostrar que actuou sen comprender a verdadeira natureza da transacción ou que descoñecía a existencia dun suborno.
 2. Coacción ou coacción
  • Se o acusado pode demostrar que estaba baixo coacción ou coaccionado para aceptar ou ofrecer un suborno, isto podería servir como defensa.
  • Non obstante, a carga da proba para establecer coacción ou coacción adoita ser alta e o acusado debe proporcionar probas convincentes para apoiar esta afirmación.
 3. Entrapment
  • Nos casos nos que as autoridades policiais ou funcionarios do goberno induzan ou atraparon o acusado a cometer o delito de suborno, pódese aplicar unha defensa por atrapamento.
  • O acusado deberá demostrar que non tiña predisposición para cometer o delito e que foi sometido a presións ou incentivos indebidos por parte das autoridades.
 4. Erro de feito ou de dereito
  • O acusado pode argumentar que cometeu un verdadeiro erro de feito ou de dereito, o que lles leva a crer que as súas accións non foron ilegais.
  • Esta defensa é difícil de establecer, xa que as leis contra o suborno dos Emiratos Árabes Unidos son amplamente difundidas e coñecidas.
 5. Falta de Xurisdición
  • Nos casos que impliquen elementos transfronteirizos, o acusado pode impugnar a xurisdición dos Emiratos Árabes Unidos sobre o presunto delito.
  • Esta defensa podería ser relevante se o delito de suborno tivo lugar totalmente fóra da xurisdición territorial dos Emiratos Árabes Unidos.
 6. Estatuto de limitacións
  • Dependendo do delito de suborno específico e do prazo de prescrición aplicable segundo a lei dos Emiratos Árabes Unidos, o acusado pode argumentar que o procesamento está prescrito e non pode continuar.

É importante ter en conta que a dispoñibilidade e éxito destas defensas dependerá das circunstancias específicas de cada caso e das probas presentadas. Recoméndase aos acusados ​​que se enfrontan a cargos de suborno nos Emiratos Árabes Unidos que busquen avogados de avogados experimentados familiarizados coas leis contra o suborno e o sistema xurídico dos Emiratos Árabes Unidos.

Como se aplica a lei antisuborno dos Emiratos Árabes Unidos ás corporacións e empresas dos Emiratos Árabes Unidos?

As leis contra o suborno dos Emiratos Árabes Unidos, incluído o Decreto-Lei Federal número 31 de 2021 sobre a emisión da Lei de delitos e sancións, aplícanse ás corporacións e empresas que operan no país. As empresas poden ser consideradas penalmente responsables dos delitos de suborno cometidos polos seus empregados, axentes ou representantes que actúen en nome da empresa.

A responsabilidade corporativa pode xurdir cando se comete un delito de suborno en beneficio da empresa, aínda que a dirección ou a dirección da empresa descoñecían a conduta ilegal. As empresas poden enfrontarse a sancións severas, incluíndo multas substanciais, suspensión ou revogación de licenzas comerciais, disolución ou colocación baixo supervisión xudicial.

Para mitigar os riscos, espérase que as empresas dos Emiratos Árabes Unidos implementen políticas sólidas contra o suborno e a corrupción, realicen a debida dilixencia sobre os intermediarios de terceiros e proporcionen formación regular aos empregados sobre o cumprimento das leis contra o suborno. O incumprimento de controis internos e medidas preventivas adecuadas pode expoñer ás empresas a importantes consecuencias legais e reputacionais.

Volver arriba