Leis e publicacións sobre secuestros e secuestros nos Emiratos Árabes Unidos

O secuestro e o secuestro son delitos penais graves segundo as leis dos Emiratos Árabes Unidos, xa que violan o dereito fundamental dunha persoa á liberdade e á seguridade persoal. A Lei Federal número 3 dos Emiratos Árabes Unidos de 1987 sobre o Código Penal describe as definicións, clasificacións e castigos específicos relacionados con estes delitos. O país adopta unha postura estrita contra estes delitos, co obxectivo de protexer aos seus cidadáns e residentes do trauma e danos potenciais asociados ao confinamento ou o transporte ilegal contra a propia vontade. Comprender as consecuencias legais do secuestro e o secuestro é fundamental para manter un ambiente seguro e defender o estado de dereito nas diversas comunidades dos Emiratos Árabes Unidos.

Cal é a definición legal de secuestro nos Emiratos Árabes Unidos?

Segundo o artigo 347 da Lei Federal número 3 de 1987 do Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos, o secuestro defínese como o acto de deter, deter ou privar a unha persoa da súa liberdade persoal sen xustificación legal. A lei especifica que esta privación ilícita de liberdade pode producirse mediante o uso da forza, o engano ou a ameaza, independentemente da duración ou dos medios empregados para realizar o acto.

A definición legal de secuestro nos Emiratos Árabes Unidos abarca unha gran variedade de escenarios e circunstancias. Inclúe o secuestro ou o confinamento forzoso dun individuo contra a súa vontade, así como atraelo ou enganalo nunha situación en que estea privado da súa liberdade. O uso da forza física, coa coerción ou a manipulación psicolóxica para restrinxir o movemento ou a liberdade dunha persoa califica como secuestro segundo a lei dos Emiratos Árabes Unidos. O delito de secuestro é total con independencia de que a vítima sexa trasladada a outro lugar ou retida no mesmo lugar, sempre que a súa liberdade persoal estea restrinxida ilegalmente.

Cales son os diferentes tipos de delitos de secuestro recoñecidos pola lei dos Emiratos Árabes Unidos?

O Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos recoñece e clasifica os delitos de secuestro en varios tipos en función de factores e circunstancias específicas. Aquí están os diferentes tipos de delitos de secuestro baixo a lei dos Emiratos Árabes Unidos:

 • Secuestro simple: Refírese ao acto básico de privar ilegalmente a unha persoa da súa liberdade mediante a forza, o engano ou a ameaza, sen ningunha circunstancia agravante adicional.
 • Secuestro agravado: Este tipo consiste en secuestros acompañados de agravantes como o uso da violencia, a tortura ou a inflicción de danos físicos á vítima, ou a implicación de múltiples autores.
 • Secuestro por rescate: Este delito prodúcese cando o secuestro se realiza coa intención de obter un rescate ou outra forma de lucro económico ou material a cambio da liberación da vítima.
 • Secuestro dos pais: Isto implica que un dos proxenitores toma ou retén ilegalmente o seu fillo da garda ou coidado do outro proxenitor, privándolle a este dos seus dereitos legais sobre o fillo.
 • Secuestro de menores: Refírese ao secuestro de nenos ou menores, que se trata como un delito especialmente grave pola vulnerabilidade das vítimas.
 • Secuestro de funcionarios públicos ou diplomáticos: O secuestro de funcionarios gobernamentais, diplomáticos ou outras persoas con estatuto oficial considérase un delito separado e grave segundo a lei dos Emiratos Árabes Unidos.

Cada tipo de delito de secuestro pode levar diferentes penas e castigos, quedando as consecuencias máis graves para os casos de agravantes, violencia ou o obxectivo de persoas vulnerables como nenos ou funcionarios.

Cal é a diferenza entre os delitos de secuestro e secuestro nos Emiratos Árabes Unidos?

Aínda que o secuestro e o secuestro son delitos relacionados, hai algunhas diferenzas fundamentais entre ambos segundo a lei dos Emiratos Árabes Unidos. Aquí tes unha táboa que destaca as distincións:

AspectoRaptoSecuestro
DefiniciónPrivación ilegal da liberdade dunha persoa mediante a forza, o engano ou a ameazaToma ou traslado ilícito dunha persoa dun lugar a outro, contra a súa vontade
MovementoNon necesariamente necesarioImplica o movemento ou transporte da vítima
DuraciónPode ser por calquera duración, incluso temporalMoitas veces implica un período máis longo de reclusión ou detención
IntenciónPode ser para varios fins, incluíndo rescate, dano ou coacciónAsociado frecuentemente con intencións específicas como a toma de reféns, a explotación sexual ou o confinamento ilegal
Idade da vítimaAplícase a vítimas de calquera idadeAlgunhas disposicións abordan especificamente o secuestro de menores ou nenos
penalidadesAs sancións poden variar en función de factores agravantes, estado da vítima e circunstanciasNormalmente conleva penas máis severas que o simple secuestro, especialmente nos casos de menores ou explotación sexual.

É importante ter en conta que, aínda que o Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos distingue entre secuestro e secuestro, estes delitos adoitan solaparse ou ocorrer simultáneamente. Por exemplo, un secuestro pode implicar un acto inicial de secuestro antes de que a vítima sexa trasladada ou transportada. As acusacións e penas concretas determinaranse en función das circunstancias de cada caso e das disposicións legais aplicables.

Que medidas evitan os delitos de secuestro e secuestro nos Emiratos Árabes Unidos?

Os Emiratos Árabes Unidos implementaron varias medidas para previr e combater os delitos de secuestro e secuestro dentro das súas fronteiras. Estas son algunhas das medidas clave:

 • Leis e sancións estritas: Os Emiratos Árabes Unidos teñen en vigor leis rigorosas que impón penas severas por delitos de secuestro e secuestro, incluíndo penas de prisión longas e multas. Estes castigos estritos serven como elemento disuasorio contra tales delitos.
 • Aplicación integral da lei: As axencias de aplicación da lei dos Emiratos Árabes Unidos, como a policía e as forzas de seguridade, están ben adestradas e equipadas para responder aos incidentes de secuestro e secuestro de forma rápida e eficaz.
 • Vixilancia e seguimento avanzados: O país investiu en sistemas de vixilancia avanzados, incluíndo cámaras CCTV e tecnoloxía de vixilancia, para rastrexar e deter aos autores de delitos de secuestro e secuestro.
 • Campañas de sensibilización pública: O goberno dos Emiratos Árabes Unidos e as autoridades competentes realizan regularmente campañas de concienciación pública para educar aos cidadáns e residentes sobre os riscos e as medidas de prevención relacionadas co secuestro e o secuestro.
 • Cooperación Internacional: Os Emiratos Árabes Unidos colaboran activamente coas axencias e organizacións internacionais de aplicación da lei para loitar contra os casos de secuestro e secuestro transfronteirizos, así como para facilitar o retorno seguro das vítimas.
 • Servizos de apoio ás vítimas: Os Emiratos Árabes Unidos ofrecen servizos e recursos de apoio ás vítimas de secuestros e secuestros, incluíndo asesoramento, asistencia xurídica e programas de rehabilitación.
 • Asesoramento de viaxe e medidas de seguridade: O goberno emite avisos de viaxe e pautas de seguridade para cidadáns e residentes, especialmente cando visitan zonas ou países de alto risco, para concienciar e promover medidas de precaución.
 • Compromiso coa comunidade: As axencias de aplicación da lei traballan en estreita colaboración coas comunidades locais para fomentar a vixilancia, a denuncia de actividades sospeitosas e a cooperación para previr e abordar os casos de secuestro e secuestro.

Ao implementar estas medidas integrais, os Emiratos Árabes Unidos pretenden crear un ambiente seguro e disuadir ás persoas de participar en crimes tan atroces, protexendo en última instancia a seguridade e o benestar dos seus cidadáns e residentes.

Cales son os castigos por secuestro nos Emiratos Árabes Unidos?

O secuestro considérase un delito grave nos Emiratos Árabes Unidos, e as penas para tales delitos están descritas no Decreto-Lei Federal número 31 de 2021 sobre a emisión da Lei de delitos e sancións. A pena por secuestro varía segundo as circunstancias e os factores específicos que interveñan no caso.

Segundo o artigo 347 do Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos, a pena básica para o secuestro é a prisión por un período non superior a cinco anos. Non obstante, se o secuestro implica circunstancias agravantes, como o uso da violencia, ameazas ou enganos, o castigo pode ser significativamente máis duro. Nestes casos, o agresor pode enfrontarse a unha pena de prisión de ata dez anos, e se o secuestro provoca a morte da vítima, a pena pode ser a cadea perpetua ou mesmo a pena de morte.

Ademais, se o secuestro implica un menor (menor de 18 anos) ou unha persoa con discapacidade, o castigo é aínda máis grave. O artigo 348 do Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos establece que o secuestro dun menor ou dunha persoa con discapacidade é castigado con prisión por un período non inferior a sete anos. Se o secuestro provoca a morte da vítima, o agresor pode enfrontarse á cadea perpetua ou á pena de morte.

As autoridades comprométense a garantir a seguridade de todas as persoas dentro do país, e calquera forma de secuestro ou secuestro considérase un delito grave. Ademais das sancións legais, os condenados por secuestro tamén poden enfrontarse a consecuencias adicionais, como a deportación de non nacionais dos Emiratos Árabes Unidos e a confiscación de calquera ben ou propiedade relacionada co delito.

Cales son as consecuencias legais do secuestro dos pais nos Emiratos Árabes Unidos?

Os Emiratos Árabes Unidos teñen leis específicas que abordan o secuestro dos pais, que se trata como un delito distinto dos casos xerais de secuestro de menores. O secuestro dos pais réxese polo disposto na Lei Federal no 28 de 2005 sobre o Estatuto Persoal. Segundo esta lei, o secuestro dos proxenitores defínese como unha situación na que un dos proxenitores toma ou conserva un fillo en violación dos dereitos de custodia do outro proxenitor. As consecuencias deste tipo de accións poden ser graves.

En primeiro lugar, o pai infractor pode enfrontarse a cargos penais por secuestro dos pais. O artigo 349 do Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos establece que un proxenitor que secuestra ou oculta o seu fillo ao gardián legal pode ser castigado con pena de prisión de ata dous anos e multa. Ademais, os tribunais dos Emiratos Árabes Unidos poden ditar ordes para a devolución inmediata do neno ao custodio legal. O incumprimento de tales ordes pode dar lugar a outras consecuencias legais, incluíndo posibles penas de prisión ou multas por desacato ao tribunal.

Nos casos de secuestro dos pais que impliquen elementos internacionais, os Emiratos Árabes Unidos adhírense aos principios da Convención da Haia sobre os aspectos civís do secuestro internacional de menores. Os tribunais poden ordenar a devolución do menor ao seu país de residencia habitual se se considera que o secuestro infrinxe as disposicións do convenio.

Cales son os castigos polos delitos de secuestro de menores nos Emiratos Árabes Unidos?

O secuestro de menores é un delito grave nos Emiratos Árabes Unidos, castigado con penas severas segundo a lei. Segundo o artigo 348 do Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos, o secuestro dun menor (menor de 18 anos) é castigado con prisión por un período mínimo de sete anos. Se o secuestro provoca a morte do neno, o autor pode enfrontarse á cadea perpetua ou á pena de morte.

Ademais, os condenados por secuestro de menores poden ser obxecto de multas fortes, confiscación de bens e deportación para os non nacionais dos Emiratos Árabes Unidos. Os Emiratos Árabes Unidos adoptan un enfoque de tolerancia cero cos delitos contra os nenos, que reflicte o seu compromiso de protexer a seguridade e o benestar dos menores.

Que apoio hai dispoñible para as vítimas de secuestro e as súas familias nos Emiratos Árabes Unidos?

Os Emiratos Árabes Unidos recoñecen o impacto traumático do secuestro nas vítimas e nas súas familias. Como tal, hai varios servizos e recursos de apoio dispoñibles para axudalos durante e despois de tales experiencias.

En primeiro lugar, as autoridades dos Emiratos Árabes Unidos priorizan a seguridade e o benestar das vítimas do secuestro. As axencias de aplicación da lei traballan con rapidez e dilixencia para localizar e rescatar ás vítimas, utilizando todos os recursos e coñecementos dispoñibles. As unidades de apoio ás vítimas do corpo policial prestan asistencia, asesoramento e orientación inmediatas ás vítimas e ás súas familias durante o proceso de investigación e recuperación.

Ademais, os Emiratos Árabes Unidos teñen varias organizacións gobernamentais e non gobernamentais que ofrecen servizos de apoio integral ás vítimas de delitos, incluído o secuestro. Estes servizos poden incluír asesoramento psicolóxico, asistencia xurídica, asistencia financeira e programas de rehabilitación a longo prazo. Organizacións como a Dubai Foundation for Women and Children e os Ewa'a Shelters for Victims of Human Trafficking ofrecen atención e apoio especializados adaptados ás necesidades únicas das vítimas de secuestro e das súas familias.

Cales son os dereitos das persoas acusadas de secuestro nos Emiratos Árabes Unidos?

As persoas acusadas de secuestro nos Emiratos Árabes Unidos teñen dereito a certos dereitos e proteccións legais segundo as leis e a constitución dos Emiratos Árabes Unidos. Estes dereitos inclúen:

 1. Presunción de inocencia: As persoas acusadas de secuestro presúmese inocente ata que un xulgado non se demostre a súa culpabilidade.
 2. Dereito á representación legal: Os acusados ​​teñen dereito a ser representados por un avogado da súa elección ou a que o nomee o Estado se non poden pagar a representación legal.
 3. Dereito ao debido proceso: O sistema xurídico dos Emiratos Árabes Unidos garante o dereito ao debido proceso, que inclúe o dereito a un xuízo xusto e público nun prazo razoable.
 4. Dereito á Interpretación: Os acusados ​​que non falan nin entenden árabe teñen dereito a un intérprete durante os procesos xudiciais.
 5. Dereito a presentar probas: Os acusados ​​teñen dereito a presentar probas e testemuñas na súa defensa durante o xuízo.
 6. Dereito de recurso: As persoas condenadas por secuestro teñen dereito a recorrer o veredicto e a condena ante un tribunal superior.
 7. Dereito a un trato humano: Os acusados ​​teñen dereito a ser tratados con humanidade e dignidade, sen ser sometidos a tortura nin a tratos crueis, inhumanos ou degradantes.
 8. Dereito á privacidade e ás visitas familiares: Os acusados ​​teñen dereito á intimidade e dereito a recibir visitas dos seus familiares.

Os acusados ​​deben ser conscientes dos seus dereitos e buscar asesoramento legal para garantir que os seus dereitos estean protexidos durante todo o proceso legal.

Como xestionan os Emiratos Árabes Unidos os casos internacionais de secuestro que involucren cidadáns dos Emiratos Árabes Unidos?

A Lei Federal número 38 de 2006 dos Emiratos Árabes Unidos sobre a extradición de persoas acusadas e condenadas proporciona a base legal para os procedementos de extradición en casos de secuestro internacional. Esta lei permite aos Emiratos Árabes Unidos solicitar a extradición de persoas acusadas ou condenadas por secuestrar a un cidadán dos Emiratos Árabes Unidos no estranxeiro. Ademais, o artigo 16 do Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos outorga xurisdición aos Emiratos Árabes Unidos sobre os delitos cometidos contra os seus cidadáns fóra do país, o que permite o procesamento dentro do sistema xurídico dos Emiratos Árabes Unidos. Os Emiratos Árabes Unidos tamén son asinantes de varias convencións internacionais, incluíndo a Convención Internacional contra a Toma de Reféns, que facilita a cooperación e a asistencia xurídica en casos de secuestro transfronteirizo. Estas leis e acordos internacionais facultan ás autoridades dos Emiratos Árabes Unidos para tomar medidas rápidas e garantir que os autores de secuestros internacionais se enfronten á xustiza.

Volver arriba