Incitación a disturbios e delitos sediciosos nos Emiratos Árabes Unidos

Manter a seguridade nacional, a orde pública e a estabilidade social é de suma importancia nos Emiratos Árabes Unidos (EAU). Como tal, o país estableceu un marco legal integral para abordar as accións que ameazan estes aspectos vitais da sociedade, incluíndo a incitación ao malestar e os delitos sediciosos. As leis dos Emiratos Árabes Unidos están deseñadas para salvagardar os intereses da nación e protexer os dereitos e a seguridade dos seus cidadáns e residentes criminalizando actividades como a difusión de información falsa, a incitación ao odio, a participación en protestas ou manifestacións non autorizadas e a participación en outros actos que poidan perturbar a orde pública. ou minar a autoridade do Estado. Estas leis contan con severas penas para os declarados culpables, o que reflicte o compromiso inquebrantable dos Emiratos Árabes Unidos de manter a lei e a orde preservando os valores, os principios e a cohesión social do país.

Cal é a definición legal de sedición segundo as leis dos Emiratos Árabes Unidos?

O concepto de sedición está claramente definido e abordado no sistema xurídico dos Emiratos Árabes Unidos, o que reflicte o compromiso do país de manter a seguridade nacional e a estabilidade social. Segundo o Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos, a sedición engloba unha serie de delitos que implican incitar á oposición ou a desobediencia contra a autoridade do estado ou tentar socavar a lexitimidade do goberno.

Os actos sediciosos baixo a lei dos Emiratos Árabes Unidos inclúen a promoción de ideoloxías que pretenden derrocar o sistema gobernante, incitar ao odio contra o Estado ou as súas institucións, insultar publicamente ao presidente, vicepresidente ou gobernantes dos emiratos e difundir información falsa ou rumores que poidan ameazar a orde pública. . Ademais, considérase delitos sediciosos participar ou organizar protestas, manifestacións ou reunións non autorizadas que poidan perturbar a seguridade pública ou pór en perigo os intereses da sociedade.

A definición legal de sedición dos Emiratos Árabes Unidos é ampla e abarca varias accións que poderían desestabilizar o tecido social do país ou socavar os seus principios reitores. Isto reflicte a postura inquebrantable da nación contra calquera actividade que supoña unha ameaza para a súa seguridade nacional, a orde pública e o benestar dos seus cidadáns e residentes.

Que accións ou discursos poden ser considerados como incitación á sedición ou delitos sediciosos nos Emiratos Árabes Unidos?

As leis dos Emiratos Árabes Unidos definen unha ampla gama de accións e discursos que poden considerarse delitos de sedición ou incitación á sedición. Estes inclúen:

 1. Promover ideoloxías ou crenzas que pretenden derrubar o sistema de goberno, socavar as institucións estatais ou desafiar a lexitimidade do goberno.
 2. Insultar ou difamar publicamente o presidente, o vicepresidente, os gobernantes dos emiratos ou os membros do Consello Supremo mediante a palabra, a escritura ou outros medios.
 3. Difundir información falsa, rumores ou propaganda que poida ameazar a orde pública, a estabilidade social ou os intereses do Estado.
 4. Incitar ao odio, á violencia ou á discordia sectaria contra o Estado, as súas institucións ou segmentos da sociedade en función de factores como a relixión, a raza ou a etnia.
 5. Participar ou organizar protestas, manifestacións ou reunións públicas non autorizadas que poidan perturbar a seguridade pública ou pór en perigo os intereses da sociedade.
 6. Publicar ou difundir materiais, xa sexan impresos ou en liña, que promovan ideoloxías sediciosas, inciten á oposición contra o Estado ou conteñan información falsa que poida menoscabar a seguridade nacional.

É importante ter en conta que as leis dos Emiratos Árabes Unidos sobre sedición son amplas e poden abarcar unha ampla gama de accións e discursos, tanto en liña como fóra de liña, que se considera que ameazan a estabilidade, a seguridade ou a cohesión social do país.

Cales son os castigos dos delitos relacionados coa sedición nos Emiratos Árabes Unidos?

Os Emiratos Árabes Unidos adoptan unha postura estrita contra os delitos relacionados coa sedición, impoñendo severas penas aos declarados culpables de tales delitos. As sancións están descritas no Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos e noutras leis relevantes, como o Decreto-Lei Federal número 5 de 2012 sobre a loita contra os delitos cibernéticos.

 1. Prisión: Dependendo da natureza e gravidade do delito, as persoas condenadas por delitos relacionados coa sedición poden enfrontarse a longas penas de prisión. Segundo o artigo 183 do Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos, calquera persoa que estableza, dirixe ou se una a unha organización destinada a derrocar o goberno ou socavar o sistema de goberno do estado pode ser condenado a cadea perpetua ou a unha pena de prisión temporal non inferior a 10 anos.
 2. Pena de morte: Nalgúns casos extremadamente graves, como os que impliquen actos de violencia ou terrorismo en nome da sedición, pódese impoñer a pena de morte. O artigo 180 do Código Penal establece que quen sexa declarado culpable de cometer un acto de sedición que teña como resultado a morte doutra persoa pode enfrontarse á pena de morte.
 3. Obxetivo: Pódense impoñer multas substanciais xunto ou en lugar da prisión. Por exemplo, o artigo 183 do Código Penal estipula unha multa dentro dun rango específico para quen insulte publicamente ao presidente, ao vicepresidente ou aos gobernantes dos emiratos.
 4. Deportación: Os nacionais que non sexan dos Emiratos Árabes Unidos condenados por delitos relacionados coa sedición poden afrontar a deportación do país, ademais doutras penas como prisión e multas.
 5. Sancións por ciberdelincuencia: O Decreto-Lei Federal n.º 5 de 2012 sobre a loita contra os delitos cibernéticos establece sancións específicas para os delitos relacionados coa sedición cometidos por medios electrónicos, incluíndo prisión temporal e multas.

É fundamental ter en conta que as autoridades dos Emiratos Árabes Unidos teñen a facultade discrecional de impoñer as penas adecuadas en función das circunstancias específicas de cada caso, tendo en conta factores como a gravidade do delito, o impacto potencial na seguridade nacional e a orde pública, e as condicións do individuo. nivel de implicación ou intención.

Como diferencian as leis dos Emiratos Árabes Unidos entre a crítica/disidencia e as actividades sediciosas?

Crítica/DisidenciaActividades sediciosas
Expresado por medios pacíficos, lícitos e non violentosDesafiando a lexitimidade do goberno
Expresar opinións, suscitar preocupacións ou participar en debates respectuosos sobre asuntos de interese públicoPromover ideoloxías dirixidas a derrubar o sistema de goberno
Xeralmente protexida como liberdade de expresión, sempre que non incite ao odio ou á violenciaIncitar á violencia, á discordia sectaria ou ao odio
Contribuír ao crecemento e desenvolvemento da sociedadeDifundir información falsa que poida menoscabar a seguridade nacional ou a orde pública
Permitido dentro dos límites da leiConsiderado ilegal e punible segundo as leis dos Emiratos Árabes Unidos
Intención, contexto e impacto potencial avaliados polas autoridadesSupoñen unha ameaza para a estabilidade e a cohesión social do país

As autoridades dos Emiratos Árabes Unidos diferencian entre as formas lexítimas de crítica ou disidencia, que son xeralmente toleradas, e as actividades sediciosas, que se consideran ilegais e suxeitas a accións legais e castigos apropiados. Os factores clave considerados son a intención, o contexto e o impacto potencial das accións ou discursos en cuestión, así como se cruzan a liña de incitación á violencia, socavación das institucións estatais ou ameaza á seguridade nacional e á orde pública.

Que papel xoga a intención para determinar se as accións de alguén constitúen sedición?

A intención xoga un papel crucial para determinar se as accións ou o discurso dun individuo constitúen sedición segundo as leis dos Emiratos Árabes Unidos. As autoridades avalían a intención subxacente detrás das accións ou declaracións para diferenciar entre críticas ou disidencias lexítimas e actividades sediciosas que ameazan a seguridade nacional e a orde pública.

Se se considera que a intención é a expresión pacífica de opinións, a suscitación de preocupacións ou a participación en debates respectuosos sobre asuntos de interese público, xeralmente non se considera sedición. Non obstante, se a intención é incitar á violencia, promover ideoloxías dirixidas a derrocar o goberno ou socavar as institucións estatais e a estabilidade social, pode ser tipificado como delito sedicioso.

Ademais, tamén se teñen en conta o contexto e o impacto potencial das accións ou do discurso. Aínda que a intención non sexa explícitamente sediciosa, se as accións ou declaracións puidesen provocar disturbios públicos, discordia sectaria ou menoscabo da seguridade nacional, aínda poden considerarse actividades sediciosas segundo as leis dos Emiratos Árabes Unidos.

Existen disposicións específicas nas leis dos Emiratos Árabes Unidos sobre a sedición cometida a través de medios, plataformas en liña ou publicacións?

Si, as leis dos Emiratos Árabes Unidos teñen disposicións específicas sobre delitos relacionados coa sedición cometidos a través de medios, plataformas en liña ou publicacións. As autoridades recoñecen o potencial de que estas canles sexan utilizadas indebidamente para difundir contidos sediciosos ou para incitar a disturbios. O Decreto-Lei Federal número 5 de 2012 dos Emiratos Árabes Unidos sobre a loita contra os delitos cibernéticos describe as sancións para os delitos relacionados coa sedición cometidos por medios electrónicos, como prisión temporal e multas que van desde 250,000 AED (68,000 USD) ata 1,000,000 USD (272,000 USD).

Ademais, o Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos e outras leis relevantes tamén cobren actividades sediciosas que inclúen medios tradicionais, publicacións ou reunións públicas. As penas poden incluír prisión, multas fortes e mesmo a deportación para os nacionais que non sexan dos Emiratos Árabes Unidos condenados por tales delitos.

Volver arriba