Lagar om mutor, korruptionsbrott och straff i UAE

Förenade Arabemiraten (UAE) har strikta lagar och regler för att bekämpa mutor och korruption. Med en nolltoleranspolitik gentemot dessa brott, utdömer landet stränga straff för individer och organisationer som befunnits skyldiga till sådana olagliga aktiviteter. Förenade Arabemiratens ansträngningar mot korruption syftar till att upprätthålla transparens, upprätthålla rättsstatsprincipen och främja en rättvis affärsmiljö för alla intressenter. Genom att ta en bestämd hållning mot mutor och korruption försöker Förenade Arabemiraten odla förtroende, attrahera utländska investeringar och etablera sig som ett ledande globalt affärsnav byggt på principer om ansvarighet och etiskt uppförande.

Vad är definitionen av mutor enligt UAE:s lag?

Enligt UAE:s rättssystem definieras mutor brett som handlingen att erbjuda, lova, ge, kräva eller acceptera en otillbörlig fördel eller incitament, vare sig direkt eller indirekt, i utbyte mot att en person agerar eller avstår från att agera i utförandet av sina uppgifter. Detta omfattar både aktiva och passiva former av mutor, som involverar såväl offentliga tjänstemän som privatpersoner och enheter. Mutor kan anta olika former, inklusive kontanta betalningar, gåvor, underhållning eller någon annan form av tillfredsställelse avsedd att på ett felaktigt sätt påverka mottagarens beslut eller handlingar.

Förenade Arabemiratens federala strafflag och andra relevanta lagar tillhandahåller en omfattande ram för att definiera och ta itu med olika former av mutor. Detta inkluderar brott som mutor av offentliga tjänstemän, mutor i den privata sektorn, mutor av utländska offentliga tjänstemän och förmedlingsbetalningar. Lagarna omfattar också relaterade brott som förskingring, maktmissbruk, penningtvätt och handel med inflytande, som ofta korsar sig med mutor och korruptionsfall. Framför allt gäller Förenade Arabemiratens lagstiftning mot mutor inte bara för individer utan även för företag och andra juridiska personer, som håller dem ansvariga för korrupta metoder. Det syftar också till att upprätthålla integritet, transparens och ansvarsskyldighet inom alla sektorer, främja en rättvis och etisk affärsmiljö och samtidigt främja god förvaltning och rättsstatsprincipen.

Vilka är de olika typerna av mutor som erkänns i Förenade Arabemiraten?

Typ av mutorBeskrivning
Mutor av offentliga tjänstemänErbjuda eller ta emot mutor för att påverka handlingar eller beslut av regeringstjänstemän, inklusive ministrar, domare, brottsbekämpande tjänstemän och offentliga tjänstemän.
Mutor i den privata sektornErbjuda eller ta emot mutor i samband med kommersiella transaktioner eller affärsaffärer, som involverar privatpersoner eller enheter.
Mutor av utländska tjänstemänMuta utländska offentliga tjänstemän eller tjänstemän från offentliga internationella organisationer för att få eller behålla affärer eller en otillbörlig fördel.
Underlättande betalningarSmå inofficiella betalningar som görs för att påskynda eller säkra utförandet av rutinmässiga statliga åtgärder eller tjänster som betalaren har laglig rätt till.
Handel med inflytandeAtt erbjuda eller acceptera en otillbörlig fördel för att påverka en offentlig tjänstemans eller myndighets beslutsprocess.
FörskingringFörskingring eller överföring av egendom eller medel som anförtrotts någons vård för personlig vinning.
MaktmissbrukOtillbörligt utnyttjande av en officiell befattning eller myndighet för personlig nytta eller för att gynna andra.
PengatvättProcessen att dölja eller dölja ursprunget till illegalt erhållna pengar eller tillgångar.

Förenade Arabemiratens lagar mot mutor täcker ett brett spektrum av korrupta metoder, vilket säkerställer att olika former av mutor och relaterade brott tas upp och bestraffas i enlighet med detta, oavsett sammanhang eller parter som är inblandade.

Vilka är de viktigaste bestämmelserna i UAE:s lag mot mutor?

Här är de viktigaste bestämmelserna i UAE:s lag mot mutor:

 • Omfattande definition som täcker offentliga och privata mutor: Lagen ger en bred definition av mutor som omfattar både den offentliga och privata sektorn, vilket säkerställer att korrupta metoder i alla sammanhang åtgärdas.
 • Kriminaliserar aktiva och passiva mutor, inklusive utländska tjänstemän: Lagen kriminaliserar både handlingen att erbjuda en muta (aktiv muta) och handlingen att acceptera en muta (passiv muta), vilket utvidgar dess räckvidd till instanser som involverar utländska offentliga tjänstemän.
 • Förbjuder underlättande eller "fett"-betalningar: Lagen förbjuder betalning av små inofficiella summor, så kallade facilitation eller "grease"-betalningar, som ofta används för att påskynda rutinmässiga statliga åtgärder eller tjänster.
 • Hårda straff som fängelse och dryga böter: Lagen utdömer stränga straff för mutbrott, inklusive långa fängelsestraff och betydande ekonomiska böter, vilket fungerar som ett starkt avskräckande medel mot sådan korrupt praxis.
 • Företagsansvar för mutbrott av anställda/agenter: Lagen håller organisationer ansvariga för mutbrott som begås av deras anställda eller agenter, vilket säkerställer att företag upprätthåller robusta program mot mutor och utövar due diligence.
 • Extraterritoriell räckvidd för UAE-medborgare/bosatta utomlands: Lagen utvidgar sin jurisdiktion till att omfatta mutbrott begångna av UAE-medborgare eller bosatta utanför landet, vilket möjliggör åtal även om brottet inträffade utomlands.
 • Whistleblowerskydd för att uppmuntra rapportering: Lagen innehåller bestämmelser för att skydda whistleblowers som rapporterar fall av mutor eller korruption, och uppmuntrar individer att komma fram med information utan rädsla för repressalier.
 • Konfiskering av intäkter från mutor: Lagen tillåter konfiskering och återvinning av alla intäkter eller tillgångar som härrör från mutbrott, vilket säkerställer att de som är inblandade i korrupta metoder inte kan dra nytta av sina olagliga vinster.
 • Obligatoriska efterlevnadsprogram för UAE-organisationer: Lagen kräver att organisationer som verkar i Förenade Arabemiraten implementerar robusta program mot mutor, inklusive policyer, procedurer och utbildning, för att förhindra och upptäcka mutor.
 • Internationellt samarbete i mutundersökningar/åtal: Lagen underlättar internationellt samarbete och ömsesidig rättslig hjälp vid mututredningar och åtal, vilket möjliggör gränsöverskridande samarbete och informationsutbyte för att effektivt bekämpa transnationella mutfall.

Vilka är straffen för mutbrott i UAE?

Förenade Arabemiraten har en nolltolerans för mutor och korruption, med stränga påföljder som beskrivs i det federala dekretet-lag nr 31 från 2021 om utfärdande av lagen om brott och straff, särskilt artiklarna 275 till 287 i Förenade Arabemiratens strafflagstiftning . Konsekvenserna för mutbrott är allvarliga och varierar beroende på brottets karaktär och de inblandade parterna.

Mutor som involverar offentliga tjänstemän

 1. Fängelsetid
  • Att kräva, ta emot eller ta emot gåvor, förmåner eller löften i utbyte mot att utföra, underlåta eller bryta mot officiella plikter kan leda till ett tillfälligt fängelsestraff som sträcker sig från 3 till 15 år (artiklarna 275-278).
  • Längden på fängelsestraffet är beroende av brottets svårighetsgrad och de befattningar som innehas av de inblandade personerna.
 2. Ekonomiska påföljder
  • Utöver eller som ett alternativ till fängelse kan betydande böter utdömas.
  • Dessa böter beräknas ofta utifrån värdet av mutan eller som en multipel av mutbeloppet.

Mutor i den privata sektorn

 1. Aktiv muta (erbjuda en muta)
  • Att erbjuda muta i den privata sektorn är ett straffbart brott, med ett potentiellt fängelsestraff på upp till 5 år (artikel 283).
 2. Passiv muta (acceptera en muta)
  • Att acceptera en muta inom den privata sektorn kan ge fängelse i upp till 3 år (artikel 284).

Ytterligare konsekvenser och straff

 1. Förverkande av tillgångar
  • Myndigheterna i Förenade Arabemiraten har befogenhet att konfiskera alla tillgångar eller egendom som härrör från eller används för att begå mutbrott (artikel 285).
 2. Avstängning och svartlistning
  • Individer och företag som befunnits skyldiga till mutor kan riskera att utestängas från att delta i statliga kontrakt eller bli svartlistade från att bedriva verksamhet i Förenade Arabemiraten.
 3. Företagsstraff
  • Företag inblandade i mutbrott kan drabbas av stränga påföljder, inklusive upphävande eller återkallande av affärslicenser, upplösning eller placering under rättslig övervakning.
 4. Ytterligare straff för individer
  • Individer som döms för mutbrott kan få ytterligare påföljder, såsom förlust av medborgerliga rättigheter, förbud mot att inneha vissa positioner eller utvisning för icke-FAE-medborgare.

Förenade Arabemiratens strikta hållning mot mutbrott understryker vikten av att upprätthålla etiska affärsmetoder och implementera robusta anti-korruptionspolicyer och procedurer. Att söka juridisk rådgivning och följa de högsta standarderna för integritet är avgörande för individer och organisationer som verkar i Förenade Arabemiraten.

Hur hanterar Förenade Arabemiraten utredning och lagföring av mutfall?

Förenade Arabemiraten har etablerat specialiserade anti-korruptionsenheter inom brottsbekämpande myndigheter, såsom Dubais allmänna åklagare och Abu Dhabis rättsliga avdelning, ansvariga för att utreda mutanklagelser. Dessa enheter anställer utbildade utredare och åklagare som arbetar nära med finansiella underrättelseenheter, tillsynsorgan och andra statliga enheter. De har breda befogenheter att samla in bevis, beslagta tillgångar, frysa bankkonton och skaffa relevanta dokument och register.

När tillräckligt med bevis har samlats in hänskjuts ärendet till åklagarmyndigheten, som granskar bevisningen och beslutar om åtal ska väckas. Åklagare i Förenade Arabemiraten är oberoende och har befogenhet att föra ärenden inför domstol. Förenade Arabemiratens rättssystem följer strikta rättsliga förfaranden, i enlighet med principerna om rättvis rättegång och rättvis rättegång, med svarande har rätt till juridiskt ombud och möjlighet att presentera sitt försvar.

Dessutom spelar den statliga revisionsinstitutionen (SAI) en avgörande roll när det gäller att övervaka och granska statliga myndigheter och säkerställa korrekt användning av offentliga medel. Om fall av mutor eller missbruk av offentliga medel upptäcks kan SAI hänskjuta ärendet till lämpliga myndigheter för vidare utredning och eventuellt åtal.

Vilka försvar finns tillgängliga för mutanklagelser enligt UAE:s lag?

Enligt UAE:s rättsliga ram kan individer eller enheter som står inför anklagelser om mutor ha flera försvar tillgängliga för dem, beroende på de specifika omständigheterna i fallet. Här är några potentiella försvar som kan höjas:

 1. Brist på avsikt eller kunskap
  • Den tilltalade kan hävda att de inte hade den nödvändiga avsikten eller kunskapen för att begå mutbrottet.
  • Detta försvar kan vara tillämpligt om svaranden kan visa att de handlat utan att förstå transaktionens sanna natur eller att de inte var medvetna om förekomsten av en muta.
 2. Tvång eller tvång
  • Om den tilltalade kan bevisa att de var under tvång eller tvingades att acceptera eller erbjuda muta, kan detta tjäna som ett försvar.
  • Bevisbördan för att fastställa tvång eller tvång är dock vanligtvis hög, och svaranden måste tillhandahålla övertygande bevis för att stödja detta påstående.
 3. entrapment
  • I fall där den tilltalade föranleddes eller fångades in i att begå mutbrottet av brottsbekämpande myndigheter eller regeringstjänstemän, kan ett instängningsförsvar vara tillämpligt.
  • Den tilltalade måste visa att de inte hade någon benägenhet att begå brottet och att de utsattes för otillbörliga påtryckningar eller uppmuntran från myndigheterna.
 4. Fel av fakta eller lag
  • Den tilltalade kan hävda att de gjorde ett verkligt fel i fakta eller lag, vilket fick dem att tro att deras handlingar inte var olagliga.
  • Detta försvar är utmanande att etablera, eftersom Förenade Arabemiratens lagar mot mutor är allmänt publicerade och välkända.
 5. Brist på jurisdiktion
  • I fall som involverar gränsöverskridande element kan svaranden ifrågasätta Förenade Arabemiratens jurisdiktion över det påstådda brottet.
  • Detta försvar kan vara relevant om mutbrottet ägde rum helt utanför UAE:s territoriella jurisdiktion.
 6. Stadga om begränsningar
  • Beroende på det specifika mutbrottet och tillämplig preskriptionstid enligt UAE-lag, kan den tilltalade hävda att åtalet är preskriberat och inte kan fortsätta.

Det är viktigt att notera att tillgängligheten och framgången för dessa försvar beror på de specifika omständigheterna i varje fall och de bevis som presenteras. Åtalade som står inför anklagelser om mutor i Förenade Arabemiraten rekommenderas att söka juridisk rådgivning från erfarna advokater som är bekanta med Förenade Arabemiratens lagar och rättssystem mot mutor.

Hur gäller Förenade Arabemiratens lag mot mutor för företag och företag i Förenade Arabemiraten?

Förenade Arabemiratens lagar mot mutor, inklusive det federala dekretet-lag nr 31 från 2021 om utfärdande av lagen om brott och straff, gäller för företag och företag som är verksamma inom landet. Företag kan hållas straffrättsligt ansvariga för mutbrott som begås av deras anställda, agenter eller representanter som agerar på företagets vägnar.

Företagsansvar kan uppstå när ett mutbrott begås till förmån för företaget, även om företagets ledning eller ledning var omedveten om det olagliga beteendet. Företag kan drabbas av stränga straff, inklusive betydande böter, avstängning eller återkallelse av affärslicenser, upplösning eller placering under rättslig övervakning.

För att minska riskerna förväntas företag i Förenade Arabemiraten implementera robusta policyer mot mutor och korruption, genomföra due diligence på tredje parts mellanhänder och tillhandahålla regelbunden utbildning till anställda om efterlevnad av anti-mutlagar. Underlåtenhet att upprätthålla adekvata interna kontroller och förebyggande åtgärder kan utsätta företag för betydande juridiska och anseende konsekvenser.

Bläddra till början