Ansvar för en civilrättsadvokat

Ett civilmål i Dubai eller Förenade Arabemiraten är en rättslig tvist mellan två eller flera parter där en part (käranden) begär ersättning eller annan form av rättshjälp från en annan part (svaranden). Civilmål kretsar kring privata tvister om juridiska skyldigheter och ansvar som dessa parter är skyldiga varandra. Bevisbördan i tvistemål är i allmänhet "övervikten av bevis", vilket innebär att käranden måste bevisa att deras påståenden är mer sannolikt sanna än inte.

De rättsmedel som eftersträvas i tvistemål innefattar vanligtvis monetär ersättning (skadestånd), men kan också inkludera icke-monetär lättnad såsom förelägganden (domstolsbeslut om att göra eller sluta göra något), specifik prestation (beordrar en part att uppfylla en avtalsförpliktelse) eller deklaratoriska domar (domstolens uttalanden om parternas rättsliga ställning).

Civilrätt i UAE

Förenade Arabemiraten (UAE) stoltserar med ett unikt rättssystem som förenar traditionell islamisk lag med aspekter av moderna civilrättssystem. Civilrätten i Förenade Arabemiraten styr olika icke-kriminella frågor, inklusive personlig status, äganderätt och avtalsförpliktelser. Denna del av lagen är avgörande, eftersom den direkt påverkar invånarnas dagliga liv och den operativa dynamiken för företag inom UAE. 

Civilrättskällor

Civilrätten i Förenade Arabemiraten påverkas av en mängd olika källor, inklusive landets konstitution, federala lagar och internationella fördrag. Sharialagar spelar också en avgörande roll, särskilt i frågor om personlig status. Dessutom har Förenade Arabemiratens civilrätt påverkats av juridiska traditioner från hela världen, inklusive franska, romerska och egyptiska rättssystem, vilket leder till en kodifierad lagsamling som är både omfattande och anpassningsbar. Denna sammanslagning av influenser säkerställer att UAE:s rättssystem är robust, kapabelt att hantera komplexa juridiska utmaningar i ett modernt sammanhang.

Centrala principer för civilrätt

Förenade Arabemiratens civilrättssystem bygger på flera nyckelprinciper som vägleder juridiska tolkningar och domar. Principen om avtalsfrihet ger parterna befogenhet att ingå avtal på deras villkor, förutsatt att de inte strider mot allmän ordning eller moral. Egendomsrättigheterna skyddas starkt, vilket säkerställer att individer och enheter har säkra och tydliga rättigheter till sina tillgångar. Inom skadeståndsrättens område följer Förenade Arabemiraten principerna om ansvar och ersättning, vilket säkerställer att skador som orsakats av felaktiga handlingar kompenseras på ett adekvat sätt. 

Civilmål och process

Lagen om civilrättsliga förfaranden, inrättad genom federalt dekret-lag nr 42 från 2022, sätter ramarna för hantering av civila och kommersiella tvister. Den introducerar två primära rättsliga vägar för parter att inleda förfaranden i lokala domstolar: genom materiella anspråk eller via summariska förfaranden. Domstolarna lägger stor vikt vid bevis, där parterna förväntas styrka sina påståenden med tydlig och trovärdig dokumentation, vilket är avgörande i mål som rör arbetsskadeersättning.

 

Ett materiellt anspråk är en traditionell rättslig åtgärd som initieras av en kärande som lämnar in en framställning till en behörig domstol. Denna framställning beskriver detaljerna i konflikten och den lättnad som söks mot motparten, känd som svaranden. När anspråket har lämnats in är svaranden skyldig att svara och försvara sin ståndpunkt. Att lämna in ett materiellt yrkande regleras av artikel 16 i kabinettsbeslut nr 57 från 2018. Denna förordning föreskriver att en målsägande ska registrera sin talan hos ärendeförvaltningskontoret.

civilrättslig advokat är en jurist som företräder klienter i civila tvister som inte innebär brottsliga anklagelser. Deras primära ansvar är att verka för sin klients intressen under hela rättstvistsprocessen. Detta inkluderar allt från att granska Vid, arkivering stämningar, ledande Upptäckten, förhandlar bosättningar, hur man förbereder sig inför domstolsförhandlings, och företräda klienter i domstol om ärendet går till rättegång.

Ansvar för en civilrättslig advokat

Civil tvistemålsadvokater har en mångfacetterad roll som involverar specialiserad juridisk kunskap, knivskarpa analytiska förmågor, noggrann uppmärksamhet på detaljeroch utmärkt kommunikationsförmåga. Deras kärnuppgifter inkluderar:

Inledande ärendegranskning och utvärdering

 • Träffa potentiella kunder för samråd att förstå deras sida av tvist och samla in relevanta fakta och dokumentation
 • Analysera fallets meriter, bestämma giltigheten av rättsliga anspråk, identifiera relevanta lagar och prejudikat
 • Utveckla juridisk strategi för att maximera chanserna till ett gynnsamt resultat för kunden
 • Ge klient råd om man ska fortsätta rättstvister eller överväga alternativ som skiljedom eller förlikning

Förberedelser inför rättegången

 • Utkast och fil inledande klagomål eller svar som beskriver kundens argument och rättslig grund fall
 • Representera kunder i förlikningsförhandlingar för att undvika dyra rättegång förfaranden
 • Utför en fördjupad ärendeutredning genom intervjuer, bakgrundsforskning och granska bevis
 • hantera Upptäckten procedurer som deponering vittnen, utfärda stämningar och granska dokument
 • Forskning juridiska frågor, utveckla övertygande argument, och identifiera stödjande bevis för rättegång
 • Förbereda kunder och expertvittnen att vittna effektivt

Rättstvister

 • Presentera inledande och avslutande argument sammanfattar de viktigaste tvisten
 • Undersök och korsförhör vittnen för att få fram fakta som är gynnsamma för klienten
 • Invända mot frågor och bevis presenteras av det motsatta ombudet när så är lämpligt
 • Förklara tydligt komplext juridiska frågor och argument till domare och juryer
 • Svara på motioner inlämnat av motstående biträde
 • Förhandla förlikningar om tvist kan lösas utan full rättegång

Analys efter försök

 • Ge kunden råd om att acceptera bosättningar och villkor
 • Meddela klienten om dom och förklara utdömningen/påföljden
 • Diskutera alternativ som överklaganden eller förhandlingar om resultatet är ogynnsamt

Sammantaget fungerar civilrättsliga advokater som betrodda rådgivare, ärendehanterare, bevisinsamlare, juridiska forskare, förhandlare och rättstvister. Varje fall medför nya utmaningar, så de måste tillämpa strategiskt tänkande för att skräddarsy sitt tillvägagångssätt.

Civilrättsadvokattjänster

Civiljurister i Förenade Arabemiraten hantera ett brett utbud av icke-straffrättsliga juridiska frågor som involverar individer, företag och andra enheter. Några av de vanligaste områdena för civilrättslig praxis inkluderar:

 • kontrakt: Utformning, granskning och processföring avtalsbrott.
 • Fastighetslag: Lösa fastigheter, hyresvärd-hyresgäst, äganderättstvister och flera typer av byggtvister.
 • Företagsrätt: Rådgivning i bolagsform, fusioner, förvärv och förvaltningsfrågor.
 • Kommersiella tvister: Upprätthålla affärsrättigheter och lösa kommersiella tvister.
 • Arbetsrätt: Vägledning i frågor om efterlevnad av arbetsrätt, uppsägningar, diskriminering och trakasserier.
 • Familjerätt: Hantering av skilsmässa, vårdnad och förmynderskap, testamente och arv.
 • Försäkringstvister: Förlikning nekade anspråk, anklagelser om ond tro och ersättningstvister.
 • Personlig skada: Rättegångar vid olycksfall, medicinsk felbehandling och produktansvar.

Utöver rättstvister tillhandahåller civila advokater även juridisk rådgivning, utarbetande och granskning av dokument, efterlevnad av regelverk, vägledning om immateriella rättigheter, alternativ tvistlösning och andra tjänster som spänner över olika juridiska områden. Ring oss eller Whatsapp nu för en brådskande tid på +971506531334 +971558018669

Stadier av civilrättsliga processer

Ett civilrättsligt förfarande består av flera olika faser som bygger på varandra:

1. Inledande kundmöte och ärendegranskning

Först och främst börjar civilrättsliga tvister med att grundligt förstå klientens sida av tvisten under den första ärendegranskning och konsultationer. Erfarna advokater ställer strategiska frågor, granskar bakgrundsdokument och analyserar frågor för att ge god juridisk rådgivning.

De bestämmer giltigheten av påståenden, chanserna att lyckas och börjar formulera en övergripande fallteori och strategi baserad på fall förtjänster. Det är avgörande för klienter att ge alla relevanta detaljer i förväg så att advokater kan fatta välgrundade beslut när de driver rättstvister.

2. Bygga ärendet och ansökningar

När en advokat bestämmer sig för att företräda en klient i civilrättslig luppmaning, börjar förberedelsefasen för rättegången. Det handlar om aktiviteter som:

 • Fördjupad juridisk forskning om relevant stadgarrättspraxisjuridiska doktriner och så vidare
 • Utarbetande initial vädjanden och klagomål med detaljerade uppgifter om den faktiska bakgrunden, den rättsliga grunden för anspråken, försvar och lättnader
 • Samlar in fysiska bevis och dokumenterade bevis
 • Identifiera lämpliga expertvittnen
 • Intervjua vittnen för att förstå olika perspektiv
 • Utredning av motpartens förhållanden och argument

Korrekt ärendebygge och inlämnande av motioner sätter tonen för resten av rättegången så att civilrättsliga advokater ägnar betydande insatser under förrättegången.

3. Upptäcktsfas

Upptäcktsprocessen gör det möjligt för båda parter att utbyta relevant information och bevis om frågorna i tvisten. Skickliga civilrättsliga advokater använder upptäckt för:

 • Att avslöja inkriminerande bevis
 • Förståelse motsatta argument för att bättre motverka dem
 • Analysera bevis för att avgöra lösning potentiell

Vanliga upptäcktsmetoder inkluderar förfrågningar om dokumentation, skriftlig förhör, edsvuren skriven vittnesbörd och avsättningar. Omfattningen, tillstånden och protokollen som är involverade beror till stor del på jurisdiktionens processuella lagar.

Aggressiv representation under sofistikerad upptäckt kan ge strategiska fördelar. Det är en viktig processfas.

4. Uppgörelse och förhandlingar

Helst löser civilrättsliga tvister igenom ömsesidig förhandling och välgjorda lösning avtal mellan parterna. Även om alternativ som skiljedom, medling eller samarbetsrätt vinner framträdande, är förlikningar utanför domstol som förhandlas fram av advokater fortfarande populära alternativ.

Civilrättsadvokater har specialiserad förhandlingskompetens och erfarenhet av juridiska argument som gör att de kan säkra maximal nytta för sina kunder. Rimlig bosättningar Undvik också osäkerheter i samband med utdragna domstolsförfaranden eller rättegångar av jury.

Som sagt, komplicerade civilrättsliga ärenden med stora summor eller påföljder på spel kräver ibland domstolsingripande när förhandlingarna misslyckas.

5. Motioner och förberedelser inför rättegången

När rättstvister fortskrider kan advokater lämna in viktiga uppgifter motioner inför rättegången i frågor som:

 • Begär domstolen att besluta om tillåtligheten av viss bevisning eller vittnesmål
 • Söker summarisk dom eller avskedande av redan lösta frågor
 • Exklusive skadlig information eller vittnen från att påverka domstolen

Dessutom förbereder de intensivt argument, repeterar klient och expert vittnesbörd, samla bevis och utställningar, utarbeta frågeformulär för val av jury, se till att domstolarnas tidsfrister hålls och ta itu med eventuella överklaganden eller ändringar i sista minuten.

Noggrann pre-trial prep ger en markerad Fördelen under rättstvister så det är en viktig fas.

6. Rättegången

Trots bästa förlikningsinsatser hamnar komplexa civilrättsliga tvister i rättssalen. Tvisteadvokatens nivå på erfarenhet med prövningar blir nu avgörande. Det är här de är specialiserade rättegångsförespråkande färdigheter spelar in när de passionerat argumenterar för motioner, presenterar bevis, korsförhör vittnen, ger inledande och avslutande uttalanden och mer.

Erfarna civilrättsliga advokater är mästare på att förenkla invecklade frågor till övertygande berättelser för domare och juryer under rättegångar. De representerar kraftfullt kunder samtidigt som de navigerar i komplexa procedurregler.

7. Rättegång efter rättegång

Tvisterna upphör inte nödvändigtvis när domen har meddelats. Advokater efter rättegång analyserar domen, kommunicerar resultat till klienter, ger råd om alternativ som överklaganden om så är lämpligt och säkerställer att deras klients rättsliga ställning säkras efter domstolens beslut.

Får ljud juridisk rådgivning omedelbart efter rättegång kan göra stor skillnad för efterföljande strategier när man hanterar en ogynnsam dom.

Ring oss nu för en brådskande tid på +971506531334 +971558018669

Hur bästa civila advokater underlättar UAE-tvistlösning

Civilrättsliga tvister och tvistlösning utanför domstol förblir i sig komplicerade. Kvalitet Advokater förblir oumbärliga i att formulera förhandlingspositioner, föra uppgörelser, bygga rättssalargument, effektivt hantera upptäcktsprocedurer och ge råd om lokala efterlevnadskompetenser. Deras juridiska visdom destillerar komplexa civilrättsliga processer.

Professionella UAE civila advokater duscha också stöd genom personlig rådgivning, stadig kommunikation och uppriktig empati när du beskattar rättsliga problem. Deras behärskning över konstitutionella principer, etiska koder och civilrättsliga nyanser består utan motstycke. Att hitta och arbeta med pålitliga civila advokater från Emirati som har ett fantastiskt branschrykte effektiviserar därför laglig lösning av ditt civilmål. Ring oss eller Whatsapp nu för en brådskande tid på +971506531334 +971558018669

Bläddra till början