kidnappning och bortförande brottslagar och publicering i UAE

Kidnappning och bortförande är allvarliga brott enligt lagarna i Förenade Arabemiraten, eftersom de bryter mot en individs grundläggande rätt till frihet och personlig säkerhet. Förenade Arabemiratens federala lag nr 3 från 1987 om strafflagen beskriver specifika definitioner, klassificeringar och straff relaterade till dessa brott. Landet tar en strikt hållning mot sådana brott, i syfte att skydda sina medborgare och invånare från trauma och potentiell skada som är förknippad med olaglig instängning eller transport mot ens vilja. Att förstå de juridiska konsekvenserna av kidnappning och bortförande är avgörande för att upprätthålla en säker miljö och upprätthålla rättsstatsprincipen inom UAE:s olika samhällen.

Vad är den juridiska definitionen av kidnappning i Förenade Arabemiraten?

Enligt artikel 347 i Förenade Arabemiratens federala lag nr 3 från 1987 om strafflagen definieras kidnappning som handlingen att arrestera, fängsla eller beröva en person sin personliga frihet utan rättslig motivering. Lagen anger att detta olagliga frihetsberövande kan ske genom användning av våld, bedrägeri eller hot, oavsett varaktigheten eller de medel som används för att utföra handlingen.

Den juridiska definitionen av kidnappning i Förenade Arabemiraten omfattar ett brett spektrum av scenarier och omständigheter. Det inkluderar att tvångsbortföra eller begränsa en individ mot deras vilja, samt att locka eller lura dem till en situation där de är frihetsberövade. Användning av fysiskt våld, tvång eller psykologisk manipulation för att begränsa en persons rörelse eller frihet kvalificeras som kidnappning enligt UAE:s lag. Kidnappningsbrottet är fullständigt oavsett om offret flyttas till en annan plats eller hålls kvar på samma plats, så länge som deras personliga frihet är olagligt begränsad.

Vilka är de olika typerna av kidnappningsbrott som erkänns enligt UAE:s lag?

Förenade Arabemiratens strafflag erkänner och kategoriserar kidnappningsbrott i olika typer baserat på specifika faktorer och omständigheter. Här är de olika typerna av kidnappningsbrott enligt UAE:s lag:

 • Enkel kidnappning: Detta syftar på den grundläggande handlingen att olagligt beröva en person sin frihet genom våld, bedrägeri eller hot, utan några ytterligare försvårande omständigheter.
 • Grov kidnappning: Denna typ innebär kidnappning åtföljd av försvårande faktorer som användning av våld, tortyr eller tillfogande av fysisk skada på offret, eller inblandning av flera förövare.
 • Kidnappning för ransom: Detta brott inträffar när kidnappningen utförs i avsikt att erhålla en lösensumma eller annan form av ekonomisk eller materiell vinning i utbyte mot att offret friges.
 • Förälders kidnappning: Detta innebär att en förälder olagligt tar eller behåller sitt barn från den andra förälderns vårdnad eller vård, vilket berövar den senare deras lagliga rättigheter över barnet.
 • Kidnappning av minderåriga: Detta avser kidnappning av barn eller minderåriga, vilket behandlas som ett särskilt allvarligt brott på grund av offrens sårbarhet.
 • Kidnappning av offentliga tjänstemän eller diplomater: Kidnappning av regeringstjänstemän, diplomater eller andra personer med officiell status anses vara ett separat och allvarligt brott enligt UAE:s lag.

Varje typ av kidnappningsbrott kan medföra olika påföljder och bestraffningar, med de strängaste konsekvenserna reserverade för fall som involverar försvårande faktorer, våld eller inriktning mot utsatta individer som barn eller tjänstemän.

Vad är skillnaden mellan kidnappnings- och bortförandebrott i Förenade Arabemiraten?

Även om kidnappning och bortförande är relaterade brott, finns det några viktiga skillnader mellan de två enligt UAE:s lag. Här är en tabell som belyser distinktionerna:

AspectKidnappningBortförande
DefinitionOlagligt berövande av en persons frihet genom våld, bedrägeri eller hotOlagligt tagande eller överföring av en person från en plats till en annan, mot deras vilja
MovementInte nödvändigtvis nödvändigtInnebär förflyttning eller transport av offret
DurationKan vara för vilken varaktighet som helst, även tillfälligtInnebär ofta en längre tids fängelse eller frihetsberövande
IntentKan vara för olika ändamål, inklusive lösen, skada eller tvångOfta förknippad med specifika avsikter som gisslantagande, sexuellt utnyttjande eller olaglig instängning
Offrets ålderGäller offer i alla åldrarVissa bestämmelser behandlar specifikt bortförandet av minderåriga eller barn
påföljderPåföljderna kan variera beroende på försvårande faktorer, offrets status och omständigheterMedför vanligtvis hårdare straff än enkla kidnappningar, särskilt i fall som involverar minderåriga eller sexuellt utnyttjande

Det är viktigt att notera att även om Förenade Arabemiratens strafflag skiljer mellan kidnappning och bortförande, överlappar dessa brott ofta eller inträffar samtidigt. Ett bortförande kan till exempel innebära en första kidnappningshandling innan offret flyttas eller transporteras. De specifika anklagelserna och straffen bestäms utifrån omständigheterna i varje fall och tillämpliga bestämmelser i lagen.

Vilka åtgärder förhindrar kidnappnings- och bortförandebrott i Förenade Arabemiraten?

Förenade Arabemiraten har genomfört olika åtgärder för att förebygga och bekämpa kidnappnings- och bortförandebrott inom sina gränser. Här är några av de viktigaste åtgärderna:

 • Strikta lagar och straff: Förenade Arabemiraten har stränga lagar på plats som utdömer stränga straff för kidnappnings- och bortförandebrott, inklusive långa fängelsestraff och böter. Dessa stränga straff fungerar som ett avskräckande medel mot sådana brott.
 • Omfattande brottsbekämpning: Förenade Arabemiratens brottsbekämpande myndigheter, såsom polisen och säkerhetsstyrkorna, är välutbildade och utrustade för att reagera på kidnappnings- och bortförandeincidenter snabbt och effektivt.
 • Avancerad övervakning och övervakning: Landet har investerat i avancerade övervakningssystem, inklusive CCTV-kameror och övervakningsteknik, för att spåra och gripa förövare av kidnappnings- och bortförandebrott.
 • Kampanjer för allmänheten: Förenade Arabemiratens regering och relevanta myndigheter genomför regelbundet informationskampanjer för att utbilda medborgare och invånare om risker och förebyggande åtgärder relaterade till kidnappning och bortförande.
 • Internationellt samarbete: Förenade Arabemiraten samarbetar aktivt med internationella brottsbekämpande myndigheter och organisationer för att bekämpa gränsöverskridande fall av kidnappning och bortförande, samt för att underlätta ett säkert återvändande av offer.
 • Offerhjälp: Förenade Arabemiraten tillhandahåller stödtjänster och resurser till offer för kidnappning och bortförande, inklusive rådgivning, juridisk hjälp och rehabiliteringsprogram.
 • Reserådgivning och säkerhetsåtgärder: Regeringen utfärdar reserådgivning och säkerhetsriktlinjer för medborgare och invånare, särskilt när de besöker högriskområden eller länder, för att öka medvetenheten och främja försiktighetsåtgärder.
 • Samhällsengagemang: Brottsbekämpande myndigheter har ett nära samarbete med lokala samhällen för att uppmuntra vaksamhet, rapportering av misstänkta aktiviteter och samarbete för att förebygga och ta itu med fall av kidnappning och bortförande.

Genom att implementera dessa omfattande åtgärder syftar Förenade Arabemiraten till att skapa en säker miljö och avskräcka individer från att delta i sådana avskyvärda brott, vilket i slutändan skyddar säkerheten och välbefinnandet för dess medborgare och invånare.

Vilka är straffen för kidnappning i Förenade Arabemiraten?

Kidnappning anses vara ett allvarligt brott i Förenade Arabemiraten, och påföljderna för sådana brott anges i det federala dekretet-lag nr 31 från 2021 om utfärdande av lagen om brott och straff. Straffet för människorov varierar beroende på omständigheterna och de specifika faktorer som är inblandade i fallet.

Enligt artikel 347 i Förenade Arabemiratens strafflag är grundstraffet för kidnappning fängelse i högst fem år. Men om kidnappningen innebär försvårande omständigheter, såsom användning av våld, hot eller bedrägeri, kan straffet bli betydligt hårdare. I sådana fall kan gärningsmannen dömas till fängelse i upp till tio år, och om kidnappningen leder till att offret dör kan straffet bli livstids fängelse eller till och med dödsstraff.

Dessutom, om kidnappningen involverar en minderårig (under 18 år) eller en person med funktionsnedsättning, är straffet ännu strängare. Artikel 348 i Förenade Arabemiratens strafflag säger att kidnappning av en minderårig eller en person med funktionsnedsättning är straffbart med fängelse i minst sju år. Om kidnappningen leder till offrets död riskerar gärningsmannen livstids fängelse eller dödsstraff.

Myndigheterna har åtagit sig att säkerställa säkerheten och säkerheten för alla individer i landet, och varje form av kidnappning eller bortförande anses vara ett allvarligt brott. Utöver de rättsliga påföljderna kan de som döms för kidnappning också få ytterligare konsekvenser, såsom utvisning för icke-FAE-medborgare och konfiskering av alla tillgångar eller egendom relaterade till brottet.

Vilka är de juridiska konsekvenserna för föräldrars kidnappning i Förenade Arabemiraten?

Förenade Arabemiraten har särskilda lagar som tar itu med föräldrars kidnappning, som behandlas som ett brott som skiljer sig från allmänna fall av bortförande av barn. Föräldrars kidnappning regleras av bestämmelserna i federal lag nr 28 från 2005 om personlig status. Enligt denna lag definieras kidnappning av föräldrar som en situation där en förälder tar eller behåller ett barn i strid med den andra förälderns vårdnadsrätt. Konsekvenserna för sådana handlingar kan bli allvarliga.

För det första kan den kränkande föräldern bli åtalad för kidnappning av föräldrar. Artikel 349 i Förenade Arabemiratens strafflag säger att en förälder som bortför eller döljer sitt barn från den lagliga vårdnadshavaren kan straffas med fängelse i upp till två år och böter. Dessutom kan domstolarna i Förenade Arabemiraten utfärda order om att barnet omedelbart ska återlämnas till den lagliga vårdnadshavaren. Underlåtenhet att följa sådana order kan leda till ytterligare rättsliga konsekvenser, inklusive potentiella fängelse eller böter för förakt för domstol.

I fall av kidnappning av föräldrar som involverar internationella element, följer Förenade Arabemiraten principerna i Haagkonventionen om de civila aspekterna av internationella bortföranden av barn. Domstolarna kan besluta om att barnet ska återlämnas till sitt hemvistland om bortförandet visar sig strida mot konventionens bestämmelser.

Vilka är straffen för brott mot bortförande av barn i Förenade Arabemiraten?

Bortförande av barn är ett allvarligt brott i Förenade Arabemiraten, som kan bestraffas med stränga straff enligt lagen. Enligt artikel 348 i Förenade Arabemiratens strafflag är kidnappning av en minderårig (under 18 år) straffbart med fängelse i minst sju år. Om bortförandet leder till att barnet avlider riskerar gärningsmannen livstids fängelse eller dödsstraff.

Dessutom kan de som döms för bortförande av barn bli föremål för rejäla böter, konfiskering av tillgångar och utvisning för medborgare utanför Förenade Arabemiraten. Förenade Arabemiraten antar en nolltolerans för brott mot barn, vilket återspeglar dess engagemang för att skydda minderårigas säkerhet och välbefinnande.

Vilket stöd finns tillgängligt för offer för kidnappning och deras familjer i Förenade Arabemiraten?

Förenade Arabemiraten erkänner den traumatiska effekten av kidnappning på offren och deras familjer. Som sådan finns olika stödtjänster och resurser tillgängliga för att hjälpa dem under och efter sådana prövningar.

För det första prioriterar myndigheterna i Förenade Arabemiraten säkerheten och välbefinnandet för kidnappningsoffer. Brottsbekämpande myndigheter arbetar snabbt och flitigt för att lokalisera och rädda offer, med alla tillgängliga resurser och expertis. Brottsofferstödsenheter inom polisstyrkan ger omedelbar hjälp, rådgivning och vägledning till offren och deras familjer under utrednings- och återhämtningsprocess.

Dessutom har Förenade Arabemiraten flera statliga och icke-statliga organisationer som erbjuder omfattande stödtjänster till brottsoffer, inklusive kidnappning. Dessa tjänster kan innefatta psykologisk rådgivning, rättshjälp, ekonomiskt stöd och långsiktiga rehabiliteringsprogram. Organisationer som Dubai Foundation for Women and Children och Ewa'a Shelters for Victims of Human Trafficking tillhandahåller specialiserad vård och stöd skräddarsytt för de unika behoven hos kidnappningsoffer och deras familjer.

Vilka rättigheter har personer som anklagas för kidnappning i Förenade Arabemiraten?

Individer som anklagas för kidnappning i Förenade Arabemiraten har rätt till vissa lagliga rättigheter och skydd enligt UAE:s lagar och konstitution. Dessa rättigheter inkluderar:

 1. Oskuldspresumtion: Individer som anklagas för kidnappning antas vara oskyldiga tills motsatsen bevisats av en domstol.
 2. Rätt till juridiskt ombud: Anklagade individer har rätt att låta sig företrädas av en advokat efter eget val eller att få en utsedd av staten om de inte har råd med juridiskt ombud.
 3. Rätt till vederbörlig process: Förenade Arabemiratens rättssystem garanterar rätten till korrekt process, vilket inkluderar rätten till en rättvis och offentlig rättegång inom en rimlig tidsram.
 4. Rätt till tolkning: Åtalade personer som inte talar eller förstår arabiska har rätt till tolk under rättegång.
 5. Rätt att lägga fram bevis: Åtalade personer har rätt att lägga fram bevis och vittnen till sitt försvar under rättegången.
 6. Rätt till överklagande: Individer som dömts för människorov har rätt att överklaga domen och domen till högre domstol.
 7. Rätt till mänsklig behandling: Anklagade individer har rätt att bli behandlade humant och med värdighet, utan att utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling.
 8. Rätt till integritet och familjebesök: Åtalade individer har rätt till privatliv och rätt att få besök av sina familjemedlemmar.

Anklagade individer bör vara medvetna om sina rättigheter och söka juridisk rådgivning för att säkerställa att deras rättigheter skyddas under hela rättsprocessen.

Hur hanterar UAE internationella kidnappningsfall som involverar UAE-medborgare?

Förenade Arabemiratens federala lag nr 38 från 2006 om utlämning av anklagade och dömda personer ger den rättsliga grunden för utlämningsförfaranden i fall av internationell kidnappning. Denna lag tillåter Förenade Arabemiraten att begära utlämning av personer som anklagas eller döms för att ha kidnappat en medborgare i Förenade Arabemiraten utomlands. Dessutom ger artikel 16 i Förenade Arabemiratens strafflag UAE jurisdiktion över brott som begås mot dess medborgare utanför landet, vilket möjliggör åtal inom UAE:s rättssystem. Förenade Arabemiraten har också undertecknat flera internationella konventioner, inklusive den internationella konventionen mot gisslantagande, som underlättar samarbete och juridisk hjälp i gränsöverskridande kidnappningsfall. Dessa lagar och internationella överenskommelser ger myndigheterna i Förenade Arabemiraten möjlighet att vidta snabba åtgärder och se till att förövarna av internationell kidnappning ställs inför rätta.

Bläddra till början