Anstiftan till oroligheter och uppviglande brott i Förenade Arabemiraten

Att upprätthålla nationell säkerhet, allmän ordning och social stabilitet är av största vikt i Förenade Arabemiraten (UAE). Som sådant har landet etablerat en omfattande rättslig ram för att ta itu med handlingar som hotar dessa viktiga aspekter av samhället, inklusive uppvigling till oro och uppvigling. Förenade Arabemiratens lagar är utformade för att skydda nationens intressen och skydda medborgarnas och invånarnas rättigheter och säkerhet genom att kriminalisera aktiviteter som att sprida falsk information, hetsa till hat, delta i otillåtna protester eller demonstrationer och delta i andra handlingar som kan störa den allmänna ordningen eller undergräva statens auktoritet. Dessa lagar medför stränga straff för de som befinns skyldiga, vilket återspeglar Förenade Arabemiratens orubbliga åtagande att upprätthålla lag och ordning samtidigt som landets värderingar, principer och sociala sammanhållning bevaras.

Vad är den juridiska definitionen av uppvigling enligt lagar i Förenade Arabemiraten?

Begreppet uppvigling är tydligt definierat och behandlat inom UAE:s rättssystem, vilket återspeglar landets åtagande att upprätthålla nationell säkerhet och social stabilitet. Enligt Förenade Arabemiratens strafflag omfattar uppvigling en rad brott som involverar uppvigling till opposition eller olydnad mot statens auktoritet eller försök att undergräva regeringens legitimitet.

Upproriska handlingar enligt UAE:s lag inkluderar att främja ideologier som syftar till att störta det styrande systemet, uppvigla hat mot staten eller dess institutioner, offentligt förolämpa presidenten, vicepresidenten eller emiratens härskare och sprida falsk information eller rykten som kan hota den allmänna ordningen . Att delta i eller organisera otillåtna protester, demonstrationer eller sammankomster som kan störa den allmänna säkerheten eller äventyra samhällets intressen anses dessutom vara uppviglande brott.

Förenade Arabemiratens juridiska definition av uppvigling är omfattande och omfattar olika åtgärder som potentiellt skulle kunna destabilisera landets sociala struktur eller undergräva dess styrande principer. Detta återspeglar nationens orubbliga hållning mot alla aktiviteter som utgör ett hot mot dess nationella säkerhet, allmänna ordning och dess medborgares och invånares välbefinnande.

Vilka handlingar eller tal kan betraktas som uppvigling till uppvigling eller uppvigling i Förenade Arabemiraten?

Förenade Arabemiratens lagar definierar ett brett spektrum av handlingar och tal som kan betraktas som uppviglande brott eller uppvigling till uppvigling. Dessa inkluderar:

 1. Främja ideologier eller övertygelser som syftar till att störta det styrande systemet, undergräva statliga institutioner eller utmana regeringens legitimitet.
 2. Offentligt förolämpa eller förtala presidenten, vicepresidenten, emiratens härskare eller medlemmar av Högsta rådet genom tal, skrift eller på andra sätt.
 3. Spridning av falsk information, rykten eller propaganda som kan hota den allmänna ordningen, den sociala stabiliteten eller statens intressen.
 4. Anstifta hat, våld eller sekteristisk oenighet mot staten, dess institutioner eller delar av samhället baserat på faktorer som religion, ras eller etnicitet.
 5. Att delta i eller organisera otillåtna protester, demonstrationer eller offentliga sammankomster som kan störa den allmänna säkerheten eller äventyra samhällets intressen.
 6. Publicering eller spridning av material, oavsett om det är tryckt eller online, som främjar upproriska ideologier, uppviglar till opposition mot staten eller innehåller falsk information som kan undergräva den nationella säkerheten.

Det är viktigt att notera att Förenade Arabemiratens lagar om uppvigling är omfattande och kan omfatta ett brett utbud av handlingar och tal, både online och offline, som anses hota landets stabilitet, säkerhet eller sociala sammanhållning.

Vilka är straffen för upprorsrelaterade brott i Förenade Arabemiraten?

Förenade Arabemiraten intar en strikt hållning mot upprorsrelaterade brott och utdömer stränga straff för dem som befunnits skyldiga till sådana brott. Påföljderna beskrivs i Förenade Arabemiratens strafflag och andra relevanta lagar, såsom det federala dekretet-lag nr 5 från 2012 om bekämpning av cyberbrott.

 1. Fängelse: Beroende på brottets art och svårighetsgrad kan personer som döms för upprorsrelaterade brott riskera långa fängelsestraff. Enligt artikel 183 i Förenade Arabemiratens strafflag kan alla som etablerar, driver eller går med i en organisation som syftar till att störta regeringen eller undergräva statens styrsystem dömas till livstids fängelse eller ett tillfälligt fängelsestraff på inte mindre än 10 år.
 2. Dödsstraff: I vissa extremt allvarliga fall, som de som involverar våldshandlingar eller terrorism i namn av uppvigling, kan dödsstraff utdömas. Artikel 180 i brottsbalken säger att den som befinns skyldig till att ha begått en uppviglingshandling som resulterat i en annans död kan dömas till dödsstraff.
 3. Böter: Betydande böter kan utdömas vid sidan av eller i stället för fängelse. Till exempel föreskriver artikel 183 i strafflagen böter inom ett visst intervall för alla som offentligt förolämpar presidenten, vicepresidenten eller emiratens härskare.
 4. Deportation: Medborgare utanför Förenade Arabemiraten som döms för uppviglingsrelaterade brott kan utvisas från landet, förutom andra påföljder som fängelse och böter.
 5. Påföljder för cyberbrott: Det federala lagdekretet nr 5 från 2012 om bekämpning av cyberbrott beskriver specifika påföljder för uppviglingsrelaterade brott som begås på elektronisk väg, inklusive tillfälligt fängelse och böter.

Det är viktigt att notera att myndigheterna i Förenade Arabemiraten har rätt att utdöma lämpliga straff baserat på de specifika omständigheterna i varje fall, med hänsyn till faktorer som brottets svårighetsgrad, den potentiella inverkan på nationell säkerhet och allmän ordning och individens nivå av engagemang eller avsikt.

Hur skiljer Förenade Arabemiratens lagar på kritik/oliktänkande och uppviglande aktiviteter?

Kritik/OliktänkandeUppviglande aktiviteter
Uttryckt på fredliga, lagliga och icke-våldsfria sättUtmanar regeringens legitimitet
Att uttrycka åsikter, ta upp farhågor eller delta i respektfulla debatter om frågor av allmänt intresseFrämja ideologier som syftar till att störta det styrande systemet
Allmänt skyddad som yttrandefrihet, så länge den inte uppmuntrar till hat eller våldUppviglar till våld, sekteristisk oenighet eller hat
Att bidra till samhällets tillväxt och utvecklingSpridning av falsk information som kan undergräva nationell säkerhet eller allmän ordning
Tillåtet inom lagens gränserAnses vara olagligt och straffbart enligt lagar i Förenade Arabemiraten
Avsikt, sammanhang och potentiell påverkan utvärderas av myndigheterUtgör ett hot mot landets stabilitet och sociala sammanhållning

Myndigheterna i Förenade Arabemiraten skiljer mellan legitima former av kritik eller oliktänkande, som i allmänhet tolereras, och uppviglande aktiviteter, som anses olagliga och föremål för rättsliga åtgärder och lämpliga straff. De nyckelfaktorer som beaktas är avsikten, sammanhanget och potentiella effekterna av handlingarna eller talet i fråga, samt om de går över gränsen till att uppmuntra till våld, undergräva statliga institutioner eller hota nationell säkerhet och allmän ordning.

Vilken roll spelar uppsåt för att avgöra om någons handlingar utgör uppvigling?

Uppsåt spelar en avgörande roll för att avgöra om en individs handlingar eller tal utgör uppvigling enligt lagar i Förenade Arabemiraten. Myndigheterna utvärderar den underliggande avsikten bakom handlingar eller uttalanden för att skilja mellan legitim kritik eller oliktänkande och uppviglande aktiviteter som hotar nationell säkerhet och allmän ordning.

Om avsikten anses vara ett fredligt uttryck av åsikter, att väcka oro eller att delta i respektfulla debatter om frågor av allmänt intresse, betraktas det i allmänhet inte som uppvigling. Men om avsikten är att uppmuntra till våld, främja ideologier som syftar till att störta regeringen eller undergräva statliga institutioner och social stabilitet, kan det klassas som ett upproriskt brott.

Dessutom beaktas även sammanhanget och den potentiella effekten av handlingar eller tal. Även om avsikten inte är uttryckligen uppviglande, om åtgärderna eller uttalandena kan resultera i offentlig oro, sekteristisk oenighet eller undergrävning av nationell säkerhet, kan de fortfarande betraktas som uppviglande aktiviteter enligt lagar i Förenade Arabemiraten.

Finns det specifika bestämmelser i UAE:s lagar om uppvigling som begås via media, onlineplattformar eller publikationer?

Ja, Förenade Arabemiratens lagar har specifika bestämmelser om upprorsrelaterade brott som begås via media, onlineplattformar eller publikationer. Myndigheterna inser potentialen för att dessa kanaler kan missbrukas för att sprida upproriskt innehåll eller uppmuntra till oroligheter. Förenade Arabemiratens federala dekret-lag nr 5 från 2012 om bekämpning av cyberbrott beskriver påföljder för upprorsrelaterade brott begångna på elektronisk väg, såsom tillfälligt fängelse och böter från 250,000 68,000 AED (1,000,000 272,000 USD) till XNUMX XNUMX USD (XNUMX XNUMX USD).

Dessutom täcker Förenade Arabemiratens strafflag och andra relevanta lagar också upprorisk verksamhet som involverar traditionella medier, publikationer eller offentliga sammankomster. Påföljder kan inkludera fängelse, rejäla böter och till och med utvisning för icke-Förenade Arabemiratens medborgare som dömts för sådana brott.

Bläddra till början