Criminal Justice in Dubai: Typer av brott, straff och straff

Straffrätt i Dubai eller Förenade Arabemiraten är en rättsgren som täcker alla brott och begångna brott av en individ mot staten. Dess syfte är att tydligt sätta en gräns för vad som anses oacceptabelt för staten och samhället. 

Smakämnen Förenade Arabemiraten (UAE) har en unik rättssystem som härrör från en kombination av Islamisk (sharia) lag, samt vissa aspekter av civilrätt och sedvanerätt traditioner. Brott och brott i Förenade Arabemiraten faller under tre huvudkategorier – överträdelser, förseelser, och brott – med kategoriseringsavgörande potential bestraffningar och påföljder.

Vi ger en översikt över viktiga aspekter av Förenade Arabemiraten straffrätt system, inklusive:

 • Vanliga brott och brott
 • Typer av straff
 • Den straffrättsliga processen
 • Den anklagades rättigheter
 • Råd till besökare och expats

Förenade Arabemiraten straffrätt

Förenade Arabemiraten rättssystem speglar kulturella och religiösa värderingar med rötter i landets historia och islamiska arv. Brottsbekämpande myndigheter som polis syfta till att främja allmän säkerhet samtidigt som lokala seder och normer respekteras.

 • Sharia principer från islamisk rättspraxis påverka många lagar, särskilt kring moral och beteende.
 • Aspekter av civilrätt från franska och egyptiska system formar kommersiella och civila bestämmelser.
 • Principer för sedvanerätt påverka straffprocessen, åtal och den anklagades rättigheter.

Det resulterande rättssystemet innehåller delar av varje tradition, anpassat till Förenade Arabemiratens unika nationella identitet.

Centrala principer som ligger till grund för straffrätten inkluderar:

 • Oskuldspresumtion – Den anklagade anses oskyldig tills bevis bevisar skuld utom rimligt tvivel.
 • Rätt till juridiskt biträde – Den anklagade har rätt till en advokat för sitt rättsliga försvar under en rättegång.
 • Proportionella straff – Straffet syftar till att passa brottets svårighetsgrad och omständigheter.

Straff för grova brott kan vara stränga enligt shariaprinciperna, men rehabilitering och återställande rättvisa betonas alltmer.

Viktiga typer av brott och brott

Smakämnen Förenade Arabemiratens strafflag definierar ett brett spektrum av beteenden som anses vara brottsliga. Nyckelkategorier inkluderar:

Våldsbrott/Personliga brott

 • Överfall – Våldsam fysisk attack eller hot mot annan person
 • Rån – Stöld av egendom genom våld eller hot
 • Mord – Olagligt dödande av en människa
 • Våldta – Påtvingat samlag utan samtycke
 • Kidnappning – Olagligt omhändertagande och kvarhållande av en person

Egendomsbrott

 • Stöld – Att ta egendom utan ägarens medgivande
 • Inbrott – Olagligt inträde för att stjäla från en fastighet
 • Mordbrand – Att förstöra eller skada egendom genom avsiktlig brand
 • Förskingring – Att stjäla tillgångar som anförtrotts någons vård

Ekonomiska brott

 • Bedrägeri – Bedrägeri för olaglig vinning (falska fakturor, ID-stöld, etc.)
 • Pengatvätt – Dölja olagligt erhållna medel
 • Förtroendebrott – Oärligt missbruk av egendom som anförtrotts dig

Internetbrottslighet

 • hacking – Olaglig åtkomst till datorsystem eller data
 • Identitetsstöld – Att använda någon annans identitet för att begå bedrägerier
 • Online-bedrägerier – Lura offer att skicka pengar eller information

Narkotikarelaterade brott

 • trafficking – Smuggling av illegala ämnen som marijuana eller heroin
 • Possession – Att ha illegala droger, även i små mängder
 • Konsumtion – Att ta illegala ämnen för fritidsändamål

Trafikbrott

 • Fortkörning – Överskridande av angivna hastighetsgränser
 • Farlig körning – Köra fordon hänsynslöst, riskera skada
 • DUI – Att köra påverkad av droger eller alkohol

Andra brott inkluderar brott mot allmän anständighet som offentligt berusning, relationstabu som utomäktenskapliga förhållanden och handlingar som anses vara respektlösa mot religion eller lokala kulturella värderingar.

Expats, turister och besökare begår ofta oavsiktligt mindre allmän ordningsbrott, ofta på grund av kulturella missförstånd eller bristande medvetenhet om lokala lagar och normer.

Straff och straff

Straff för brott syftar till att passa grovheten och avsikten bakom brotten. Möjliga brottsdomar inkluderar:

böter

Skalning av monetära straff baserat på brottet och omständigheterna:

 • Mindre trafikböter på några hundra AED
 • Anklagelser om stora bedrägerier med böter på tiotusentals AED

Böter åtföljer ofta andra straff som fängelse eller utvisning.

Fängelse

Fängelsetiden beror på faktorer som:

 • Typ och svårighetsgrad av brott
 • Användning av våld eller vapen
 • Tidigare brott och kriminell historia

Droghandel, våldtäkt, kidnappning och mord ger ofta årtionden långa fängelsestraff. De Straff för nedsättning eller att medverka till att dessa brott begås kan också leda till fängelse.

Deportation

Icke-medborgare som befunnits skyldiga till brott kan deporteras och förbjudas från Förenade Arabemiraten under längre perioder eller livstid.

Corporal och dödsstraff

 • Prygel – Piskning som straff för moraliska brott enligt sharialagar
 • stening – Används sällan för äktenskapsbrottsdomar
 • Dödsstraff – Avrättning i extrema mordfall

Dessa kontroversiella domar återspeglar Förenade Arabemiratens rättssystems grunder i islamisk lag. Men de implementeras sällan i praktiken.

Rehabiliteringsinitiativ ger rådgivning och yrkesutbildning för att minska upprepade brott efter frigivningen. Icke-frihetsberövande alternativa sanktioner som samhällstjänst syftar till att återintegrera kriminella i samhället.

Process för det straffrättsliga systemet

Rättsväsendet i Förenade Arabemiraten innefattar omfattande förfaranden från första polisrapporter till brottmål och överklaganden. Viktiga steg inkluderar:

 1. Lämna in ett klagomål – Offer eller vittnen anmäler formellt påstådda brott till polisen
 2. Utredningar – Polisen samlar in bevis och bygger en ärendeakt för åklagare
 3. Åtal – Statliga advokater bedömer åtal och argumenterar för fällande dom
 4. Försök – Domare hör argument och bevis i rätten innan dom utfärdar domar
 5. döma – Dömda åtalade får straff baserat på anklagelserna
 6. överklaganden – Högre domstolar granskar och kan eventuellt upphäva domar

I varje skede har den anklagade rätt till juridisk representation och rättegång enligt lag i Förenade Arabemiraten.

Den anklagades rättigheter

Förenade Arabemiratens konstitution upprätthåller medborgerliga friheter och rättigheter till vederbörlig process, inklusive:

 • Oskuldspresumtion – Bevisbördan vilar på åklagaren snarare än på den åtalade
 • Tillgång till advokat – Obligatoriskt juridiskt ombud i brottsmål
 • Rätt till tolk – Översättningstjänster garanteras för icke-arabisktalande
 • Rätt att överklaga – Chans att bestrida domar i högre domstolar
 • Skydd mot missbruk – Konstitutionella bestämmelser mot godtyckligt gripande eller tvång

Att respektera dessa rättigheter förhindrar falska eller påtvingade erkännanden, vilket hjälper till att säkerställa rättvisa resultat.

typer brott uae
brottsfängelse
brottets svårighetsgrad

Råd till besökare och expats

Med tanke på kulturella klyftor och okända lagar begår turister och expats ofta oavsiktligt mindre kränkningar. Vanliga problem inkluderar:

 • Offentligt fylleri – Höga böter och varnade eller utvisade
 • Oanständiga handlingar – Obetydligt beteende, klädsel, offentliga uppvisningar av tillgivenhet
 • Trafikbrott – Skyltning ofta bara på arabiska, böter strängt upprätthålls
 • Receptbelagda mediciner – Att bära oavsedd medicin

Om frihetsberövad eller åtalad är viktiga steg:

 • Förbli lugn och samarbetsvillig – Respektfulla interaktioner förhindrar eskalering
 • Kontakta konsulatet/ambassaden – Meddela tjänstemän som kan ge hjälp
 • Säker juridisk hjälp – Konsultera kvalificerade advokater som är bekanta med UAE-systemet
 • Lära från sina misstag – Utnyttja kulturutbildningsresurser innan du reser

Grundliga förberedelser och medvetenhet hjälper besökare att undvika juridiska problem utomlands.

Förenade Arabemiraten prioriterar allmän ordning och säkerhet genom ett rättssystem som blandar islamiska och civilrättsliga traditioner. Medan vissa straff verkar hårda med västerländska mått mätt betonas rehabilitering och samhällets välbefinnande allt mer framför vedergällning.

Men potentiellt stränga straff innebär att expats och turister måste iaktta försiktighet och kulturell känslighet. Att förstå unika lagar och seder hjälper till att förhindra juridiska problem. Med försiktig respekt för lokala värderingar kan besökare till fullo njuta av UAE:s gästfrihet och bekvämligheter.


Vanliga frågor

Vad är unikt med Förenade Arabemiratens rättssystem jämfört med andra länder?

Förenade Arabemiraten blandar aspekter av islamisk sharialagstiftning, fransk/egyptisk civilrätt och vissa common law-förfaranden från brittiskt inflytande. Detta hybridsystem speglar landets kulturarv och moderna prioriteringar.

Vilka är några exempel på vanliga turistbrott och brott i Förenade Arabemiraten?

Besökare begår ofta oavsiktligt mindre allmän ordningsbrott som offentligt fylleri, oanständiga kläder, offentliga uttryck för tillgivenhet, trafiköverträdelser och att bära mediciner som receptbelagda narkotika.

Vad ska jag göra om jag blir arresterad eller anklagad för ett brott i Dubai eller Abu Dhabi?

Förbli lugn och samarbeta med myndigheter. Säker juridisk representation omedelbart – Förenade Arabemiraten kräver advokater för grova fall och tillåter dem för förseelser. Följ polisens instruktioner med respekt men vet dina rättigheter.

Kan jag dricka alkohol eller visa allmän tillgivenhet med min partner i Förenade Arabemiraten?

Att dricka alkohol är kraftigt begränsat. Konsumera det bara lagligt på licensierade platser som hotell och restauranger. Offentlig tillgivenhet med romantiska partners är också förbjuden – begränsa kontakten till privata miljöer.

Hur kan brott rapporteras och juridiska klagomål lämnas in till myndigheter i Förenade Arabemiraten?

För att formellt anmäla ett brott, lämna in ett klagomål till din lokala polisstation. Dubai Police, Abu Dhabi Police och det allmänna nödnumret accepterar alla officiella klagomål för att utlösa straffrättsliga förfaranden.

Vad är några exempel på egenskapen & finansiella brott och deras straff i UAE?

Bedrägeri, penningtvätt, förskingring, stöld och inbrott leder ofta till fängelsestraff + återbetalningsböter. Anlagd anlagd brand kan leda till upp till 15 års fängelse med tanke på brandriskerna i täta städer i Förenade Arabemiraten. Cyberbrott leder också till böter, utrustningskonfiskering, utvisningar eller fängelse.

Kan jag ta med min vanliga receptbelagda medicin när jag reser till Dubai eller Abu Dhabi?

Att bära oavsedda läkemedel, till och med vanliga recept, riskerar internering eller åtal i Förenade Arabemiraten. Besökare bör undersöka reglerna noggrant, begära resetillstånd och ha läkares recept nära till hands.

Hur kan en lokal UAE-advokat hjälpa dig i ditt brottmål

Som anges i artikel 4 i de allmänna bestämmelserna för Federal lag nr 35/1992, varje person som anklagas för brott mot livstidsfängelse eller död måste biträdas av en trovärdig advokat. Om personen inte hade råd att göra det, ska domstolen utse en för honom.

Generellt sett har åklagaren exklusiv behörighet att utföra utredningen och riktar åtal enligt bestämmelserna i lagen. I vissa fall som anges i artikel 10 i federal lag nr 35/1992 behöver dock inte åklagarens hjälp och den klagande kan väcka talan själv eller genom sin juridiska ombud.

Det är viktigt att notera att i Dubai eller Förenade Arabemiraten måste den kvalificerade Emirati-advokaten vara väl bevandrad i arabiska och ha rätt till publik; annars söker de hjälp av en tolk efter att ha avlagt en ed. Anmärkningsvärt är det faktum att de brottsliga åtgärderna upphör. Återkallelse eller död av offret skulle förfalla brottsligheten.

Du kommer att behöva en UAE advokat som kan hjälpa dig att navigera dig igenom det straffrättsliga systemet för att du ska få den rättvisa du förtjänar. För utan hjälp av ett juridiskt sinne kommer inte lagen att hjälpa de offer som behöver den mest.

Din juridiska konsultation med oss ​​hjälper oss att förstå din situation och dina problem. Om du eller någon nära och kära står inför brottsanklagelser i Förenade Arabemiraten kan vi hjälpa dig. 

Kontakta oss för att boka ett möte. Vi har de bästa brottsadvokaterna i Dubai eller Abu Dhabi för att hjälpa dig. Att få straffrätt i Dubai kan vara lite överväldigande. Du behöver en kriminaladvokat som är kunnig och erfaren inom landets straffrättssystem. För brådskande samtal +971506531334 +971558018669

Bläddra till början