Brott i UAE: allvarliga brott och deras konsekvenser

Förenade Arabemiraten har ett robust rättssystem som tar en hård hållning mot allvarliga brott som klassas som grova brott. Dessa grova brott anses vara de mest allvarliga överträdelserna av Förenade Arabemiratens lagar, vilket hotar säkerheten och säkerheten för både medborgare och invånare. Konsekvenserna för fällande domar för grovt brott är allvarliga, allt från långa fängelsestraff till rejäla böter, utvisning för utlandsvistelser och potentiellt till och med dödsstraff för de mest fruktansvärda handlingar. Följande beskriver de viktigaste kategorierna av brott i Förenade Arabemiraten och deras associerade straff, vilket belyser nationens orubbliga engagemang för att upprätthålla lag och ordning.

Vad utgör ett brott i Förenade Arabemiraten?

Enligt Förenade Arabemiratens lag anses grova brott vara den allvarligaste kategorin av brott som kan åtalas. Brott som vanligtvis klassificeras som grova brott inkluderar överlagt mord, våldtäkt, förräderi, grov misshandel som orsakar permanent funktionsnedsättning eller vanställdhet, narkotikahandel och förskingring eller förskingring av offentliga medel över ett visst penningbelopp. Brottebrott medför i allmänhet hårda straff såsom långa fängelsestraff som överstiger 3 år, betydande böter som kan nå upp till hundratusentals dirhams och i många fall utvisning för utlandsstationerade som lagligen vistas i Förenade Arabemiraten. Förenade Arabemiratens straffrättssystem ser grova brott som extremt allvarliga lagöverträdelser som undergräver allmän säkerhet och social ordning.

Andra allvarliga brott som kidnappning, väpnat rån, mutor eller korruption av offentliga tjänstemän, ekonomiskt bedrägeri över vissa trösklar och vissa typer av cyberbrott som hackning av statliga system kan också åtalas som grovt brott beroende på de specifika omständigheterna och svårighetsgraden av den kriminella handlingen. Förenade Arabemiraten har implementerat strikta lagar relaterade till brott och tillämpar stränga straff, inklusive dödsstraff för de mest allvarliga brotten som involverar handlingar som överlagt mord, uppvigling mot den styrande ledningen, gå med i terroristorganisationer eller begå terrordåd på UAE:s mark. Sammantaget kan alla brott som involverar allvarlig kroppsskada, kränkningar av nationell säkerhet eller handlingar som uppenbart struntar i Förenade Arabemiratens lagar och social etik potentiellt upphöjas till en anklagelse om grovt brott.

Vilka typer av brott finns i Förenade Arabemiraten?

Förenade Arabemiratens rättssystem erkänner olika kategorier av grova brott, där varje kategori bär sin egen uppsättning straff som är strikt definierade och verkställs baserat på brottets svårighetsgrad och omständigheter. Följande beskriver de huvudsakliga typerna av brott som åtalas med kraft inom UAE:s rättsliga ram, vilket understryker landets nolltoleranshållning mot sådana allvarliga brott och dess engagemang för att upprätthålla lag och ordning genom hårda straff och sträng jurisprudens.

Mord

Att ta ett annat människoliv genom överlagt och avsiktligt agerande anses vara det allvarligaste av grova brott i Förenade Arabemiraten. Varje handling som leder till olagligt dödande av en person åtalas som mord, där domstolen tar hänsyn till faktorer som graden av våld som använts, motiven bakom dådet och om det drivs av extremistiska ideologier eller hatiska övertygelser. Överlagda morddomar leder till extremt stränga straff, inklusive livstids fängelsestraff som kan sträcka sig till flera decennier bakom lås och bom. I de mest allvarliga fall där mordet ses som särskilt avskyvärt eller som ett hot mot den nationella säkerheten, kan domstolen även utdöma dödsstraff till den dömde. Förenade Arabemiratens starka inställning till mord härrör från nationens kärntro på att bevara mänskligt liv och upprätthålla social ordning.

Inbrott

Att bryta in i och olagligt ta sig in i bostadshus, kommersiella anläggningar eller andra privata/offentliga fastigheter med avsikt att begå stöld, egendomsskada eller någon annan brottslig handling utgör grovt inbrott enligt UAE:s lagar. Anklagelserna om inbrott kan förvärras ytterligare baserat på faktorer som att vara beväpnad med dödliga vapen under utförandet av brottet, att tillfoga passagerare fysiska skador, rikta in sig på platser av nationell betydelse som regeringsbyggnader eller diplomatiska beskickningar och att vara en återfallsförbrytare med tidigare fällande domar om inbrott. Påföljderna för fällande domar för grovt inbrott är hårda, med lägsta fängelsestraff som börjar vid 5 år men sträcker sig ofta över 10 år för mer allvarliga fall. Utlandsboende som dömts för inbrott står dessutom inför garanterade utvisning från Förenade Arabemiraten efter att deras fängelsestraff har slutförts. Förenade Arabemiraten ser inbrott som ett brott som inte bara berövar medborgarna deras egendom och integritet utan också kan eskalera till våldsamma konfrontationer som hotar liv.

Bestickning

Att delta i någon form av mutor, antingen genom att erbjuda olagliga betalningar, gåvor eller andra förmåner till offentliga tjänstemän och tjänstemän eller genom att acceptera sådana mutor, anses vara ett allvarligt brott enligt UAE:s stränga antikorruptionslagar. Detta omfattar monetära mutor som syftar till att påverka officiella beslut, såväl som icke-monetära förmåner, otillåtna affärsaffärer eller beviljande av särskilda privilegier i utbyte mot otillbörliga förmåner. Förenade Arabemiraten har nolltolerans för sådant transplantat som undergräver integriteten i regerings- och företagsaffärer. Påföljder för mutor inkluderar fängelsestraff som kan överstiga 10 år baserat på faktorer som de inblandade penningbeloppen, nivån på de mutade tjänstemännen och om mutan möjliggjorde andra sidobrott. Höga böter som uppgår till miljontals dirhams utdöms också för dem som dömts för mutbrott.

Kidnappning

Den olagliga handlingen att bortföra, tvångsförflytta, fängsla eller begränsa en individ mot deras vilja genom användning av hot, våld eller bedrägeri utgör grovt brott kidnappning enligt UAE:s lagar. Sådana brott ses som en allvarlig kränkning av personliga friheter och säkerhet. Kidnappningsfall behandlas som ännu allvarligare om de involverar barnoffer, inkluderar krav på lösen, är motiverade av terroristideologier eller leder till allvarlig fysisk/sexuell skada på offret under fångenskap. Förenade Arabemiratens straffrättsliga system delar ut stränga straff för kidnappningsdomar som sträcker sig från minst 7 års fängelse hela vägen upp till livstidsstraff och dödsstraff i de mest extrema fallen. Det finns ingen mildhet, inte ens för relativt kortare bortföranden eller kidnappningar där offren till slut släpptes säkert.

Sexuella brott

Alla olagliga sexuella handlingar, allt från våldtäkt och sexuella övergrepp till sexuellt utnyttjande av minderåriga, sexhandel, barnpornografi och andra perversa brott av sexuell karaktär, betraktas som grova brott som har extremt hårda straff enligt UAE:s sharia-inspirerade lagar. Nationen har antagit en nolltoleranspolitik mot sådana moraliska brott som ses som en kränkning av islamiska värderingar och samhällelig etik. Straff för grova sexualbrottsdomar kan inkludera långa fängelsestraff från 10 år till livstidsstraff, kemisk kastrering av våldtäktsdömda, offentlig prygel i vissa fall, förverkande av alla tillgångar och utvisning för utlandsdömda efter avtjänat fängelsestraff. Förenade Arabemiratens starka rättsliga ställning syftar till att verka avskräckande, skydda nationens moraliska struktur och säkerställa skydd av kvinnor och barn som är bland de mest sårbara för sådana avskyvärda handlingar.

Misshandel

Även om fall av enkla misshandel utan försvårande faktorer kan behandlas som förseelser, klassificerar Förenade Arabemiraten våldshandlingar som involverar användning av dödliga vapen, inriktning på utsatta grupper som kvinnor, barn och äldre, tillfogande av permanent kroppsskada eller vanställdhet och misshandel av grupper som grova brott. Sådana fall av grov misshandel och misshandel som resulterar i allvarlig skada kan leda till fällande domar med fängelsestraff som sträcker sig från 5 år upp till 15 år baserat på faktorer som uppsåt, graden av våld och varaktig påverkan på offret. Förenade Arabemiraten ser sådana oprovocerade våldshandlingar mot andra som ett allvarligt brott mot den allmänna säkerheten och ett hot mot lag och ordning om de inte hanteras hårt. Överfall som begås mot jourhavande brottsbekämpande myndigheter eller regeringstjänstemän inbjuder till skärpta straff.

Våld i hemmet

Förenade Arabemiraten har strikta lagar som skyddar offer för övergrepp i hemmet och våld i hushållen. Handlingar av fysisk misshandel, känslomässig/psykologisk tortyr eller någon annan form av grymhet som begås mot makar, barn eller andra familjemedlemmar utgör grovt våld i hemmet. Det som skiljer det från enkla övergrepp är kränkningen av familjens förtroende och hemmiljöns helighet. Dömda gärningsmän kan riskera fängelsestraff på 5-10 år utöver böter, förlust av vårdnad/besöksrätt för barn och utvisning för utlandsstationerade. Rättssystemet syftar till att skydda familjeenheter som är grunden för samhället i UAE.

Förfalskning

Den brottsliga handlingen att bedrägligt tillverka, ändra eller replikera dokument, valuta, officiella sigill/stämplar, signaturer eller andra instrument med avsikt att vilseleda eller lura individer och enheter klassificeras som grovt förfalskning enligt lagar i Förenade Arabemiraten. Vanliga exempel är att använda förfalskade dokument för att erhålla lån, att förbereda falska utbildningsbevis, förfalska kontanter/checkar etc. Förfalskning dömer till stränga straff från 2-10 års fängelse baserat på det penningvärde som lurats och huruvida offentliga myndigheter har blivit lurade. Företag måste också hålla noggrann journalföring för att undvika företagsförfalskning.

Stöld

Även om ringa stöld kan behandlas som ett förseelse, eskalerar åklagarmyndigheten i Förenade Arabemiraten stöldanklagelserna till grovt brott baserat på det stulna penningvärdet, användning av våld/vapen, inriktning på offentlig/religiös egendom och upprepade brott. Grov stöld medför minsta straff på 3 år som kan gå upp till 15 år för storskaliga inbrott eller rån som involverar organiserade kriminella gäng. För utlandsstationerade är utvisning obligatorisk vid fällande dom eller fullbordat fängelsestraff. Den strikta hållningen skyddar privat och offentlig äganderätt.

Förskingring

Den olagliga förskingringen eller överföringen av medel, tillgångar eller egendom av någon till vilken de lagligen anförtrotts kvalificeras som förskingring. Detta tjänstemannabrott omfattar handlingar av anställda, tjänstemän, förvaltare, exekutorer eller andra med förtroendeplikt. Förskingring av offentliga medel eller tillgångar anses vara ett ännu allvarligare brott. Påföljderna inkluderar långa fängelsestraff på 3-20 år baserat på beloppet som förskingrats och om det möjliggjorde ytterligare ekonomiska brott. Monetära böter, beslag av tillgångar och livstidsanställningsförbud gäller också.

Internetbrottslighet

När Förenade Arabemiraten driver digitaliseringen har de samtidigt antagit stränga lagar om cyberbrott för att skydda system och data. Större brott inkluderar att hacka nätverk/servrar för att orsaka störningar, stjäla känslig elektronisk data, distribuera skadlig programvara, elektroniskt ekonomiskt bedrägeri, sexuell exploatering online och cyberterrorism. Straff för dömda cyberbrottslingar sträcker sig från 7 års fängelse till livstidsstraff för handlingar som brott mot banksystem eller nationella cybersäkerhetsinställningar. Förenade Arabemiraten ser att värna om sin digitala miljö är avgörande för ekonomisk tillväxt.

Pengatvätt

Förenade Arabemiraten har antagit omfattande lagar för att bekämpa penningtvättsaktiviteter som gör det möjligt för brottslingar att legitimera sina illvunna vinster från brott som bedrägeri, narkotikahandel, förskingring etc. Varje handling att överföra, dölja eller dölja det verkliga ursprunget till medel som härrör från illegala källor utgör brottet penningtvätt. Detta inkluderar komplexa metoder som handel med över-/underfakturering, användning av skalbolag, fastighets-/banktransaktioner och kontantsmuggling. Penningtvättsdomar kräver hårda straff på 7-10 års fängelse, förutom böter upp till det tvättade beloppet och eventuell utlämning för utländska medborgare. Förenade Arabemiraten är medlem i globala organ mot penningtvätt.

Skatteflykt

Även om Förenade Arabemiraten historiskt sett inte har tagit ut personlig inkomstskatt, beskattar det företag och inför strikta regler för företagsskatteanmälningar. Avsiktlig skatteflykt genom bedräglig underrapportering av inkomster/vinster, felaktig framställning av finansiella uppgifter, underlåtenhet att registrera sig för skatter eller göra otillåtna avdrag klassificeras som ett brott enligt UAE:s skattelagar. Skatteflykt utöver ett visst tröskelbelopp leder till potentiell fängelse på 3-5 år tillsammans med straff på upp till tre gånger det undandragna skattebeloppet. Regeringen svartlistar också dömda företag som hindrar dem från framtida verksamhet.

Betting

Alla former av hasardspel, inklusive kasinon, racingspel och vadslagning online, är strängt förbjudna aktiviteter i hela Förenade Arabemiraten enligt shariaprinciperna. Att driva någon form av olagligt spelutbud eller spelplats anses vara ett grovt brott som kan bestraffas med upp till 2-3 års fängelse. Hårdare straff på 5-10 år gäller för dem som ertappats med att driva större organiserade spelkretsar och nätverk. Utvisning är obligatoriskt för utländska brottslingar efter fängelsetiden. Endast vissa socialt accepterade aktiviteter som lotterier för välgörande ändamål är undantagna från förbudet.

Droghandel

Förenade Arabemiraten upprätthåller en strikt nolltoleranspolicy mot handel, tillverkning eller distribution av alla slags illegala narkotiska ämnen och psykotropa droger. Detta grova brott drar till sig stränga straff inklusive minst 10 års fängelse och böter som uppgår till miljontals dirhams baserat på den mängd som säljs. För betydande kommersiella kvantiteter kan dömda till och med få livstids fängelse eller avrättning, förutom beslag av tillgångar. Dödsstraffet är obligatoriskt för drogkungarna som fångats i stora internationella nätverk för narkotikasmuggling genom Förenade Arabemiratens flygplatser och hamnar. Utvisning gäller utlänningar efter domen.

Släppande

Enligt lagar i Förenade Arabemiraten gör handlingen att avsiktligt hjälpa, underlätta, uppmuntra eller hjälpa till att begå ett brott en ansvarig för anklagelser om stöd. Detta brott gäller oavsett om medborgaren direkt deltagit i den brottsliga gärningen eller inte. Åberopande fällande domar kan leda till straff lika eller nästan lika hårda som för de huvudsakliga gärningsmännen till brottet, baserat på faktorer som graden av inblandning och rollspel. För allvarliga brott som mord kan angripare riskera livstids fängelse eller dödsstraff i extrema fall. Förenade Arabemiraten anser att hjälpsamhet möjliggör brottslig verksamhet som stör allmän ordning och säkerhet.

Upproriskhet

Varje handling som framkallar hat, förakt eller missnöje gentemot Förenade Arabemiratens regering, dess härskare, rättsliga institutioner eller försök att uppmuntra till våld och allmän oordning utgör grovt brott som uppvigling. Detta inkluderar provokation genom tal, publikationer, onlineinnehåll eller fysiska handlingar. Nationen har nolltolerans för sådana aktiviteter som ses som hot mot nationell säkerhet och stabilitet. Vid fällande dom är straffen stränga – allt från 5 års fängelse till livstidsstraff och dödsstraff för de allvarligaste uppviglingsfallen som involverar terrorism/väpnat uppror.

Antitrust

Förenade Arabemiraten har antitrustbestämmelser för att främja fri marknadskonkurrens och skydda konsumenternas intressen. Brottsbrott inkluderar kriminella affärsmetoder som priskarteller, missbruk av marknadsdominans, ingående av konkurrensbegränsande avtal för att begränsa handeln och företagsbedrägerier som snedvrider marknadsmekanismerna. Företag och individer som döms för grova antitrustbrott riskerar stränga ekonomiska påföljder på upp till 500 miljoner dirham tillsammans med fängelsestraff för huvudförövarna. Konkurrensregulatorn har också befogenheter att beordra upplösning av monopolistiska enheter. Företagens avstängning från statliga kontrakt är en ytterligare åtgärd.

lagar i Förenade Arabemiraten för grova brott

Förenade Arabemiraten har antagit en omfattande uppsättning lagar under den federala strafflagen och andra lagar för att strikt definiera och bestraffa brott. Detta inkluderar federal lag nr 3 från 1987 om straffprocessrätt, federal lag nr 35 från 1992 om bekämpning av narkotika och psykotropa ämnen, federal lag nr 39 från 2006 om anti-penningtvätt, den federala strafflagen som täcker brott som mord , stöld, misshandel, kidnappning och det nyligen uppdaterade federala dekretets lag nr 34 från 2021 om bekämpning av cyberbrott.

Flera lagar hämtar också principer från sharia för att kriminalisera moraliska brott som betraktas som grova brott, såsom den federala lagen nr 3 från 1987 om utfärdande av strafflagen som förbjuder brott som rör allmän anständighet och heder som våldtäkt och sexuella övergrepp. Förenade Arabemiratens rättsliga ram lämnar ingen tvetydighet när det gäller att definiera den allvarliga karaktären hos brott och mandaterar domar från domstolar baserat på detaljerade bevis för att säkerställa rättvis åtal.

Kan en person med grovt brott resa till eller besöka Dubai?

Individer med ett brottsregister kan möta utmaningar och restriktioner när de försöker resa till eller besöka Dubai och andra emirat i Förenade Arabemiraten. Nationen har stränga inträdeskrav och genomför grundliga bakgrundskontroller av besökare. De som döms för allvarliga brott, särskilt brott som mord, terrorism, narkotikahandel eller andra brott relaterade till statens säkerhet, kan permanent hindras från att komma in i Förenade Arabemiraten. För andra brott utvärderas inträde från fall till fall med hänsyn till faktorer som typen av brott, tid som förflutit sedan fällande dom och om en presidentens benådning eller liknande uppskov beviljades. Besökare måste vara uppmärksamma på eventuell kriminell historia under visumprocessen eftersom att dölja fakta kan leda till nekad inresa, åtal, böter och utvisning vid ankomst till Förenade Arabemiraten. Sammantaget minskar ens chanser att få besöka Dubai eller Förenade Arabemiraten avsevärt att ha ett betydande brottsregister.

Bläddra till början