Lagar och straff mot förskingring i UAE

Förskingring är ett allvarligt tjänstemannabrott som involverar bedrägligt förskingring eller missbruk av tillgångar eller medel som anförtrotts någon av en annan part, till exempel en arbetsgivare eller kund. I Förenade Arabemiraten är förskingring strängt förbjuden och kan resultera i allvarliga juridiska konsekvenser enligt landets omfattande rättsliga ram. Förenade Arabemiratens federala strafflag beskriver tydliga lagar och påföljder relaterade till förskingring, vilket återspeglar nationens åtagande att upprätthålla integritet, transparens och rättsstatsprincipen i finansiella och kommersiella affärer. Med Förenade Arabemiratens växande status som ett globalt affärsnav är det avgörande för individer och organisationer som verkar inom dess gränser att förstå de juridiska konsekvenserna av förskingring.

Vad är den juridiska definitionen av förskingring enligt UAE:s lagar?

I Förenade Arabemiraten definieras förskingring enligt artikel 399 i den federala strafflagen som handlingen att förskingra, missbruka eller olagligt omvandla tillgångar, fonder eller egendom som har anförtrotts en individ av en annan part, såsom en arbetsgivare, klient eller institution. Denna definition omfattar ett brett spektrum av scenarier där någon i en förtroende- eller auktoritetsposition medvetet och olagligt tar äganderätt eller kontroll över tillgångar som inte tillhör dem.

De nyckelelement som utgör förskingring enligt Förenade Arabemiratens lag inkluderar förekomsten av ett förtroendeförhållande, där den anklagade individen har anförtrotts vårdnaden eller förvaltningen av tillgångar eller medel som tillhör en annan part. Dessutom måste det finnas bevis för avsiktlig förskingring eller missbruk av dessa tillgångar för personlig vinning eller nytta, snarare än en oavsiktlig eller oaktsam misshantering av medel.

Förskingring kan ta olika former, till exempel att en anställd avleder företagets medel för personligt bruk, en finansiell rådgivare som missbrukar klientinvesteringar eller att en regeringstjänsteman förskingrar offentliga medel. Det anses vara en form av stöld och ett förtroendebrott, eftersom den anklagade individen har brutit mot den förtroendeplikt som ålagts dem genom att missbruka tillgångar eller medel som inte rättmätigt var deras.

Är förskingring definierad på olika sätt i arabiska och islamiska juridiska sammanhang?

På arabiska är termen för förskingring "ikhtilas", vilket översätts till "förskingring" eller "olagligt tagande." Även om den arabiska termen har en liknande betydelse som det engelska ordet "förskingring", kan den juridiska definitionen och behandlingen av detta brott variera något i islamiska juridiska sammanhang. Enligt islamisk sharialag betraktas förskingring som en form av stöld eller "sariqah". Koranen och Sunnah (profeten Muhammeds läror och praxis) fördömer stöld och föreskriver specifika straff för dem som befunnits skyldiga till detta brott. Islamiska rättsforskare och jurister har dock tillhandahållit ytterligare tolkningar och riktlinjer för att skilja förskingring från andra former av stöld.

Enligt många islamiska rättsforskare anses förskingring vara ett allvarligare brott än vanlig stöld eftersom det innebär ett förtroendebrott. När en individ anförtros tillgångar eller medel förväntas de upprätthålla en förtroendeplikt och skydda dessa tillgångar. Förskingring ses därför som ett svek mot detta förtroende, och vissa forskare hävdar att det borde straffas hårdare än andra former av stöld.

Det är viktigt att notera att även om islamisk lag tillhandahåller riktlinjer och principer relaterade till förskingring, kan de specifika juridiska definitionerna och straffen variera mellan olika länder och jurisdiktioner med muslimsk majoritet. I Förenade Arabemiraten är den främsta källan till lagstiftning för att definiera och beivra förskingring den federala strafflagen, som är baserad på en kombination av islamiska principer och moderna juridiska praxis.

Vilka är straffen för förskingring i Förenade Arabemiraten?

Förskingring betraktas som ett allvarligt brott i Förenade Arabemiraten, och påföljderna kan skilja sig åt beroende på de specifika omständigheterna i fallet. Här är de viktigaste punkterna angående straffen för förskingring:

Allmänt förskingringsfall: Enligt Förenade Arabemiratens strafflag klassificeras förskingring vanligtvis som ett förseelse. Straffet kan innebära fängelse i upp till tre år eller ekonomiskt påföljd. Detta gäller när en individ tar emot lös tillgångar som pengar eller dokument på grundval av en inlåning, leasing, inteckning, lån eller byrå och olagligt förskingrar dem, vilket orsakar skada för de rättmätiga ägarna.

Olaglig innehav av förlorad eller felaktig egendom: Förenade Arabemiratens strafflag tar även upp situationer där en individ tar bort egendom som tillhör någon annan, i avsikt att behålla den för sig själv, eller medvetet tar besittning av egendom som innehas av misstag eller på grund av oundvikliga omständigheter. I sådana fall kan individen riskera fängelse i upp till två år eller en lägsta böter på 20,000 XNUMX AED.

Förskingring av intecknad egendom: Om en enskild förskingrar eller försöker förskingra lös egendom som han har ställt som säkerhet för en skuld, ska han drabbas av det angivna straffet för olovligt innehav av förlorad eller försvunnen egendom.

Offentliga anställda: Påföljderna för förskingring av anställda i den offentliga sektorn i Förenade Arabemiraten är strängare. Enligt federalt dekret-lag nr. 31 från 2021 ska alla offentliganställda som ertappas med att förskingra pengar under sitt jobb eller uppdrag få ett lägsta fängelsestraff på fem år.

Vad är skillnaden mellan förskingring och andra ekonomiska brott som bedrägeri eller stöld i UAE?

I Förenade Arabemiraten är förskingring, bedrägeri och stöld distinkta ekonomiska brott med olika juridiska definitioner och konsekvenser. Här är en tabelljämförelse för att belysa skillnaderna:

BrottDefinitionViktiga skillnader
FörskingringOlagligt förskingring eller överföring av egendom eller medel som lagligen anförtrotts någons vård, men inte deras egen egendom.– Innebär ett förtroendebrott eller maktmissbruk över någon annans egendom eller medel. – Egendomen eller medlen erhölls från början lagligt. – Ofta begås av anställda, agenter eller individer i förtroendeuppdrag.
BedrägeriAvsiktligt bedrägeri eller felaktig framställning för att erhålla en orättvis eller olaglig vinst eller för att beröva en annan person pengar, egendom eller juridiska rättigheter.– Innehåller ett inslag av bedrägeri eller felaktig framställning. – Gärningsmannen kan eller kanske inte har laglig tillgång till egendomen eller medlen initialt. – Kan ta sig olika former, såsom ekonomiskt bedrägeri, identitetsbedrägeri eller investeringsbedrägeri.
StöldOlagligt tagande eller tillägnande av egendom eller medel som tillhör en annan person eller enhet, utan deras samtycke och med avsikt att permanent beröva dem deras ägande.– Innebär fysiskt tagande eller tillägnande av egendom eller medel. – Gärningsmannen har inte laglig tillgång eller auktoritet över egendomen eller medlen. – Kan begås på olika sätt, såsom inbrott, rån eller snatteri.

Medan alla tre brotten involverar olagligt förvärv eller missbruk av egendom eller medel, ligger nyckelskillnaden i den initiala tillgången och auktoriteten över tillgångarna, såväl som de medel som används.

Förskingring innebär ett förtroendebrott eller missbruk av auktoritet över någon annans egendom eller medel som lagligen anförtrotts åt gärningsmannen. Bedrägeri inbegriper bedrägeri eller felaktig framställning för att få en orättvis vinning eller beröva andra deras rättigheter eller tillgångar. Stöld, å andra sidan, innebär fysiskt tagande eller tillägnande av egendom eller medel utan ägarens medgivande och utan laglig tillgång eller behörighet.

Hur hanteras ärenden om förskingring som involverar utlänningar i Förenade Arabemiraten?

Förenade Arabemiraten har ett robust rättssystem som gäller både medborgare och utlänningar som bor i landet. När det gäller förskingringsfall som involverar utlandsstationerade, hanterar myndigheterna i Förenade Arabemiraten dem med samma seriösa och följsamhet till lagen som de skulle göra för Emiratiska medborgare.

I sådana fall innebär det rättsliga förfarandet vanligtvis en utredning av berörda myndigheter, såsom polisen eller åklagarmyndigheten. Om tillräckliga bevis hittas kan den utlandsstationerade bli åtalad för förskingring enligt UAE:s strafflag. Ärendet skulle sedan fortsätta genom rättssystemet, där den utländska personen skulle prövas i en domstol.

Förenade Arabemiratens rättssystem diskriminerar inte baserat på nationalitet eller uppehållstillstånd. Utlandsstationerade som befunnits skyldiga till förskingring kan få samma påföljder som emiratiska medborgare, inklusive fängelse, böter eller bådadera, beroende på fallets detaljer och tillämplig lag.

Vidare, i vissa fall kan förskingringsfallet även innebära ytterligare rättsliga konsekvenser för den utlandsstationerade, såsom återkallelse av deras uppehållstillstånd eller utvisning från Förenade Arabemiraten, särskilt om brottet bedöms som särskilt allvarligt eller om individen anses utgöra ett hot mot allmän säkerhet eller landets intressen.

Vilka är rättigheterna och de lagliga alternativen för offer för förskingring i Förenade Arabemiraten?

Offer för förskingring i Förenade Arabemiraten har vissa rättigheter och lagliga alternativ tillgängliga för dem. Förenade Arabemiratens rättssystem erkänner allvaret av ekonomiska brott och syftar till att skydda intressen hos individer och enheter som berörs av sådana brott. För det första har offer för förskingring rätt att lämna in ett formellt klagomål till berörda myndigheter, såsom polisen eller åklagarmyndigheten. När ett klagomål väl har lämnats in är myndigheterna skyldiga att undersöka saken noggrant och samla bevis. Om tillräckliga bevis hittas kan ärendet gå vidare till rättegång och offret kan uppmanas att lämna vittnesmål eller lämna in relevanta dokument.

Utöver straffrättsliga förfaranden kan offer för förskingring i Förenade Arabemiraten också väcka civilrättsliga åtgärder för att begära ersättning för eventuella ekonomiska förluster eller skador som uppstår till följd av förskingringen. Detta kan göras genom de civila domstolarna, där offret kan väcka talan mot gärningsmannen och begära återbetalning eller skadestånd för de förskingrade medlen eller egendomen. Förenade Arabemiratens rättssystem lägger stor vikt vid att skydda offrens rättigheter och säkerställa att de får rättvis och rättvis behandling under hela rättsprocessen. Brottsoffer kan också ha möjlighet att söka juridisk representation och hjälp från advokater eller brottsofferstöd för att säkerställa att deras rättigheter upprätthålls och deras intressen skyddas.

Bläddra till början