Cosbau Cam-drin Cyffuriau A Throseddau Masnachu Pobl yn Emiradau Arabaidd Unedig

Mae gan yr Emiraethau Arabaidd Unedig (UAE) rai o gyfreithiau cyffuriau llymaf y byd ac mae'n mabwysiadu polisi dim goddefgarwch tuag at droseddau sy'n ymwneud â chyffuriau. Mae trigolion ac ymwelwyr yn destun cosbau llym fel dirwyon mawr, carcharu, ac alltudio os canfyddir hynny yn groes i'r deddfau hyn. Nod y canllaw cynhwysfawr hwn yw taflu goleuni ar reoliadau cyffuriau Emiradau Arabaidd Unedig, gwahanol fathau o droseddau cyffuriau, cosbau a chosbau, amddiffyniadau cyfreithiol, a chyngor ymarferol i osgoi mynd i'r afael â'r cyfreithiau difrifol hyn.

Sylweddau anghyfreithlon ac mae rhai meddyginiaethau presgripsiwn a thros-y-cownter yn cael eu gwahardd yn bendant o dan Gyfraith Ffederal Rhif 14 o 1995 yn ymwneud â Rheoli Cyffuriau Narcotig ac Sylweddau Seicotropig. Mae'r gyfraith hon yn diffinio'r amrywiol yn fanwl rhestrau o gyffuriau anghyfreithlon a'u categoreiddio yn seiliedig ar y potensial ar gyfer cam-drin a chaethiwed.

1 troseddau masnachu mewn pobl
2 uae cosbau cyffuriau
3 cosb a chosb

Rheoliadau Gwrth-gyffuriau Llym Emiradau Arabaidd Unedig

Mae rhai agweddau allweddol o dan y ddeddfwriaeth hon yn cynnwys:

 • Cyfraith Ffederal Rhif 14 o 1995 (a elwir hefyd yn Gyfraith Narcotics): Y ddeddfwriaeth sylfaenol sy'n rheoli rheolaeth cyffuriau narcotig yn yr Emiradau Arabaidd Unedig. Mae'r gyfraith eang hon yn sefydlu fframwaith cyfreithiol ar gyfer brwydro yn erbyn toreth o sylweddau peryglus yn yr Emiradau Arabaidd Unedig. Mae'n ymdrin ag agweddau megis categoreiddio sylweddau rheoledig, diffinio troseddau sy'n ymwneud â chyffuriau, sefydlu cosbau a chosbau, canllawiau ar gyfer atafaeliadau ac ymchwiliadau gweinyddol, darpariaethau ar gyfer cyfleusterau adsefydlu, a mecanweithiau ar gyfer cydweithredu ag asiantaethau eraill.

 • Awdurdod Ffederal ar gyfer Rheoli Cyffuriau (FADC): Yr awdurdod canolog sy'n gyfrifol am oruchwylio'r Gyfraith Narcotics a chydlynu ymdrechion cenedlaethol yn erbyn masnachu mewn pobl narcotics ochr yn ochr ag asiantaethau domestig eraill fel Heddlu Dubai a Heddlu Abu Dhabi.

 • Hybu: Annog, annog, neu gynorthwyo mewn unrhyw weithred droseddol, gan gynnwys troseddau cysylltiedig â chyffuriau, sy'n dwyn cosbau serth yn yr Emiradau Arabaidd Unedig. Gall taliadau atal fod yn berthnasol hyd yn oed os na chyflawnwyd y drosedd arfaethedig yn llwyddiannus.

Mathau o Droseddau Cyffuriau yn Emiradau Arabaidd Unedig

Mae cyfreithiau Emiradau Arabaidd Unedig yn dosbarthu troseddau cyffuriau o dan dri phrif gategori, gyda chosbau llym yn cael eu gosod ar bob un:

1. Defnydd Personol

Mae meddu ar hyd yn oed symiau bach o gyffuriau narcotig at ddefnydd hamdden wedi'i wahardd o dan Erthygl 39 o'r Gyfraith Narcotics. Mae hyn yn berthnasol i ddinasyddion yn ogystal â thramorwyr sy'n byw yn yr Emiradau Arabaidd Unedig neu'n ymweld â nhw. Gall awdurdodau gynnal profion cyffuriau ar hap, chwiliadau a chyrchoedd i nodi troseddwyr defnydd personol.

2. Hybu Cyffuriau

Mae gweithgareddau sy'n annog cam-drin cyffuriau hefyd yn wynebu cosbau llym fesul Erthyglau 33 i 38. Mae'r rhain yn cynnwys gwerthu, dosbarthu, cludo, cludo, neu storio cyffuriau narcotig hyd yn oed heb y bwriad i wneud elw neu draffig. Mae hwyluso bargeinion cyffuriau neu rannu cysylltiadau delwyr hefyd yn dod o dan y categori hwn.

3. Masnachu Cyffuriau

Mae'r troseddau mwyaf difrifol yn ymwneud â chylchoedd masnachu mewn pobl trawswladol sy'n smyglo celciau mawr o gyffuriau anghyfreithlon i'r Emiradau Arabaidd Unedig ar gyfer dosbarthu ac elw. Mae troseddwyr yn wynebu dedfrydau oes a hyd yn oed y gosb eithaf o dan amodau penodol yn Erthyglau 34 trwy 47 o'r Gyfraith Narcotics.

Cyffuriau meddiant ac masnachu mewn pobl yn ddifrifol troseddol troseddau yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig (UAE) sy'n cario difrifol cosbau. Mae'r canllaw hwn yn archwilio Emiradau Arabaidd Unedig cyffuriau deddfau, yn amlinellu gwahaniaethau allweddol rhwng cyhuddiadau meddiannu a masnachu mewn pobl, ac yn rhoi cyngor ar amddiffyn yn erbyn honiadau.

Diffinio Meddiant Cyffuriau yn erbyn Masnachu Pobl

Mae meddiant cyffuriau yn cyfeirio at ddal neu storio sylwedd anghyfreithlon at ddefnydd personol heb awdurdod. Mewn cyferbyniad, mae masnachu cyffuriau yn cynnwys gweithgynhyrchu, cludo, dosbarthu neu werthu cyffuriau anghyfreithlon. Mae masnachu mewn pobl yn aml yn awgrymu bwriad i ddosbarthu neu fudd masnachol, ac yn nodweddiadol mae'n cynnwys symiau mwy o gyffuriau. Mae'r ddau yn droseddau ar lefel ffeloniaeth yn yr Emiradau Arabaidd Unedig.

Cosbau a Chosbau Cyffuriau yn Emiradau Arabaidd Unedig

Emiradau Arabaidd Unedig gyfraith yn mabwysiadu safiad “dim goddefgarwch” tuag ato cyffuriauMeddiant neu mae defnyddio symiau bach hyd yn oed yn anghyfreithlon.

Y brif ddeddfwriaeth yw Cyfraith Ffederal Rhif 14 o 1995, sy'n gwahardd masnachu mewn pobl, hyrwyddo, a yn meddu narcotics. Mae'n categoreiddio sylweddau i mewn i dablau yn seiliedig ar berygl a photensial dibyniaeth.

 • Math o gyffur: Mae cosbau'n llymach am sylweddau caethiwus iawn sydd wedi'u categoreiddio fel rhai mwy peryglus, fel heroin a chocên.
 • Nifer a atafaelwyd: Mae cyfeintiau mwy o gyffuriau yn arwain at sancsiynau llymach.
 • Bwriad: Mae defnydd personol yn cael ei drin yn llai difrifol na throseddau sy'n ymwneud â masnachu mewn pobl neu ddosbarthu.
 • Statws dinasyddiaeth: Mae cosb drymach ac alltudio gorfodol yn cael eu gosod ar wladolion tramor o'u cymharu â dinasyddion Emiradau Arabaidd Unedig.
 • Troseddau blaenorol: Mae unigolion sydd â hanes o droseddau mynych yn wynebu cosbau cynyddol llym.

Masnachu mae troseddau yn cael dyfarniadau llymach, gan gynnwys y gosb eithaf. Gall sawl ffactor fel aildroseddu cyffuriau gynyddu dedfrydau. Taliadau Ategiad yn Emiradau Arabaidd Unedig hefyd yn gallu gwneud cais am gynorthwyo gyda gweithgareddau cyffuriau anghyfreithlon.

Mae rhai cosbau nodweddiadol yn cynnwys:

Ffiniau:

Rhoddir dirwyon ariannol o hyd at AED 50,000 yn seiliedig ar y math o gyffur a'r cyfaint, yn ogystal â charcharu. Cyflwynwyd dirwyon yn ddiweddar fel cosb amgen ar gyfer mân droseddau defnydd tro cyntaf.

Carchar:

Isafswm dedfrydau 4 blynedd am ddyrchafiad neu droseddau masnachu mewn pobl, yn amrywio hyd at garchar am oes. Mae cyfnodau cadw ar gyfer 'defnydd personol' yn seiliedig ar amgylchiadau ond yn para o leiaf 2 flynedd. Rhoddir y gosb eithaf mewn achosion eithriadol o fasnachu mewn pobl.

Allgludo:

Mae pobl nad ydynt yn ddinasyddion neu alltudion a gafwyd yn euog o droseddau cyffuriau yn cael eu diarddel yn orfodol o'r Emiradau Arabaidd Unedig ar ôl bwrw eu dedfryd, hyd yn oed am fân droseddau. Mae gwaharddiadau mynediad gydol oes hefyd yn cael eu gosod ar ôl alltudio.

Opsiynau Dedfrydu Amgen:

Ar ôl blynyddoedd o feirniadaeth dros ddeddfau llym ar garcharu cyffuriau, mae diwygiadau a gyflwynwyd yn 2022 yn darparu rhai opsiynau dedfrydu hyblyg fel dewisiadau amgen i garchar:

 • Rhaglenni adsefydlu
 • Cosbau gwasanaeth cymunedol
 • Dedfrydau gohiriedig yn amodol ar ymddygiad da
 • Hepgoriadau am gydweithredu rhwng pobl a ddrwgdybir sy'n cynorthwyo ymchwiliadau

Mae'r opsiynau hyn yn berthnasol yn bennaf i fân droseddau defnydd tro cyntaf neu amgylchiadau lliniarol, tra bod troseddau masnachu mewn pobl a chyflenwi yn dal i warantu dedfrydau carcharu llym yn unol â'r canllawiau dedfrydu cyffredinol.

Herio Eich Taliadau: Allwedd amddiffynfeydd ar gyfer Achosion Cyffuriau

Tra bod yr Emiradau Arabaidd Unedig yn mabwysiadu safiad llym tuag at droseddau cyffuriau, gellir defnyddio sawl strategaeth amddiffyn gyfreithiol i herio honiadau:

 • Gwrthwynebu i gyfreithlondeb y chwilio a'r atafaelu
 • Yn dangos diffyg gwybodaeth neu bwriad
 • Yn dadlau am dâl gostyngol neu ddedfryd arall
 • Anghydfod ynghylch meddiant gwirioneddol y cyffuriau
 • Holi dibynadwyedd y dystiolaeth a thystion
 • Herio statudau a chosbau anghyfansoddiadol
 • Gwendidau mewn tystiolaeth fforensig a phrofion
 • Cyffuriau wedi'u plannu neu eu halogi
 • Daliad gan yr heddlu
 • Meddygol Angen
 • Caethiwed fel amddiffyniad
 • Anghydfodau perchnogaeth neu gysylltiad â'r cyffuriau
 • Y tu hwnt i gwmpas a gwarant chwilio
 • Torri hawliau yn erbyn chwiliadau ac atafaeliadau afresymol
 • Ystyried rhaglen ddargyfeirio os yw ar gael

Yn fedrus cyfreithiwr yn gallu adnabod a chyflogi cryf amddiffynfeydd yn seiliedig ar fanylion eich achos dan sylw taliadau cyffuriau yn Emiradau Arabaidd Unedig.

Canlyniadau Llys Euogfarn

Y tu hwnt i garchar, y rhai euog of cyffuriau gall troseddau ddioddef:

 • Cofnod troseddol: Achosi rhwystrau i gyflogaeth a hawliau yn yr Emiradau Arabaidd Unedig
 • Atafaelu asedau: Gellir atafaelu arian parod, ffonau symudol, cerbydau ac eiddo
 • Carchar Dedfrydau a Dirwyon
 • Cyffur gorfodol triniaeth rhaglenni
 • Allgludo: Gorchymyn gwladolyn tramor i adael y wlad, oherwydd cyflawni trosedd difrifol.
 • Gwahardd o Emiradau Arabaidd Unedig: Gwaharddiad gydol oes ar ddychwelyd yn ôl i'r Emiradau Arabaidd Unedig, mae'n waharddiad parhaol o'r Emiradau Arabaidd Unedig.

Mae'r goblygiadau personol a phroffesiynol difrifol hyn yn dangos yr angen hanfodol am eiriolaeth gyfreithiol gadarn.

Mae'r rhain yn berthnasol yn bennaf i fân droseddau defnydd tro cyntaf neu amgylchiadau lliniarol, tra bod troseddau masnachu mewn pobl a chyflenwi yn dal i warantu dedfrydau carcharu llym yn unol â'r canllawiau dedfrydu cyffredinol.

Arwyddion Rhybudd i Deithwyr

Mae cyfreithiau cyffuriau difrifol yr Emiradau Arabaidd Unedig yn dal llawer o ymwelydd neu alltudiwr sydd newydd gyrraedd yn anymwybodol, gan eu glanio i drafferthion cyfreithiol difrifol. Mae rhai peryglon cyffredin yn cynnwys:

 • Cario meddyginiaeth waharddedig fel codin heb gymeradwyaeth
 • Cael eich twyllo i gario cyffuriau narcotig cudd yn ddiarwybod
 • Gan dybio na fydd defnydd canabis yn cael ei ganfod neu ei fod yn gyfreithlon
 • Gall credu eu llysgenhadaeth sicrhau rhyddhad yn hawdd os cânt eu dal

Mae camsyniadau o'r fath yn denu unigolion diarwybod i ddefnyddio neu gludo cyffuriau'n anghyfreithlon, gan arwain at siociau cadw a chofnodion troseddol. Yr unig ddull darbodus yw bod yn ymwybodol o sylweddau gwaharddedig, osgoi cymeriant narcotics o unrhyw fath yn ystod eich arhosiad Emiradau Arabaidd Unedig, a chadw'n glir o unigolion amheus yn gwneud ceisiadau neu offrymau rhyfedd yn ymwneud â phecynnau heb eu labelu'n feddygol, cymorth storio, a chynigion amheus tebyg.

Nwyddau gwaharddedig a chyfyngedig diweddaraf - Tollau Sharjah - Emiradau Arabaidd Unedig

Yr hyn na chewch ddod ag ef i'r Emiradau Arabaidd Unedig - Maes Awyr Rhyngwladol Abu Dhabi

Yr hyn na chewch ddod ag ef i mewn i'r Emiradau Arabaidd Unedig - Maes Awyr Rhyngwladol Dubai

4 trosedd yn ymwneud â chyffuriau
5 masnachu cyffuriau
6 wynebu dedfryd oes

Mae Cymorth Cyfreithiol Arbenigol yn Hanfodol

Mae unrhyw awgrym o gymryd rhan mewn sylweddau anghyfreithlon yn gwarantu cysylltu â chyfreithwyr troseddol arbenigol yn Emiradau Arabaidd Unedig ar unwaith cyn ymateb i swyddogion neu lofnodi unrhyw ddogfennau. Mae eiriolwyr cyfreithiol medrus yn trafod cyhuddiadau yn arbenigol trwy bwyso ar ddarpariaethau o fewn Cyfraith Ffederal Rhif 14 ei hun sy'n caniatáu i ddiffynyddion cydweithredol neu weithwyr am y tro cyntaf o bosibl gael dedfrydau di-garchar.

Mae prif atwrneiod yn trosoli eu profiad ymgyfreitha i leihau'r risg o garcharu a sicrhau hepgoriadau alltudio i ddinasyddion tramor sy'n cael eu dal mewn mân droseddau cyffuriau. Mae eu tîm yn helpu i drafod lleoliadau rhaglen adsefydlu ac ataliadau dedfryd amodol trwy ddadleuon technegol cynnil. Maent yn parhau i fod ar gael 24 × 7 i ddarparu ymgynghoriad cyfreithiol brys i garcharorion sy'n mynd i banig.

Er bod cyfreithiau cyffuriau Emiradau Arabaidd Unedig yn ymddangos yn llym ar yr wyneb, mae'r system gyfiawnder yn sefydlu gwiriadau a balansau y gall arbenigwyr cyfreithiol cymwys eu defnyddio i wella canlyniadau'n ddramatig i'r rhai sydd wedi'u caethiwo yn y system gyfreithiol ddifrifol hon. Mae'r cafeat yn gorwedd mewn gweithredu'n gyflym ar arestio a pheidio ag oedi nes bod gwaith papur yr erlyniad yn cael ei gymeradwyo ar frys mewn Arabeg heb amgyffred y goblygiadau.

Y cam cyntaf hollbwysig yw cysylltu cyfreithwyr amddiffyn troseddol yn Abu Dhabi neu Dubai ar gyfer gwerthuso achosion brys a llunio strategaeth ar gyfer y dull gorau o ystyried y manylion unigol megis math o drosedd a graddfa, manylion yr adran arestio, cefndir y diffynnydd a ffactorau ansoddol eraill sy'n llywio'r sefyllfa gyfreithiol. Cwmnïau cyfreithiol arbenigol cynnig cyfrinachol ymgynghoriad tro cyntaf i arestio tramorwyr ofn y llwybr dryslyd o'u blaenau.

Ffoniwch ni nawr am apwyntiad brys yn +971506531334 +971558018669

Cosbau Cam-drin Cyffuriau a Throseddau Masnachu Pobl yn Emiradau Arabaidd Unedig: 10 Ffaith Hanfodol

 1. Mae hyd yn oed presenoldeb cyffuriau hybrin gweddilliol yn haeddu cosb
 2. Defnydd hamdden yr un mor anghyfreithlon â smyglo swmp
 3. Sgrinio cyffuriau gorfodol yn cael ei orfodi ar gyfer pobl dan amheuaeth
 4. Cyfnod carchar o 4 blynedd o leiaf ar gyfer masnachu mewn pobl rhagnodedig
 5. Mae tramorwyr yn wynebu cael eu halltudio ar ôl dedfrydu
 6. Siawns am lwybrau dedfrydu eraill i'r rhai sy'n gwneud y tro cyntaf
 7. Mae cario meddyginiaethau presgripsiwn heb eu cymeradwyo yn beryglus
 8. Mae cyfreithiau Emirates yn berthnasol i deithwyr sy'n cludo teithwyr hefyd
 9. Cymorth cyfreithiwr amddiffyn arbenigol anhepgor
 10. Gweithredu'n gyflym yn hanfodol ar ôl cadw

Casgliad

Mae llywodraeth Emiradau Arabaidd Unedig yn parhau â'i hymrwymiad diwyro yn erbyn narcotics anghyfreithlon trwy gosbau llym, mentrau diogelwch fel gwyliadwriaeth teledu cylch cyfyng hollbresennol a thechnolegau sgrinio ffiniau datblygedig, ymgyrchoedd ymwybyddiaeth y cyhoedd, a chefnogaeth ymroddedig i asiantaethau gwrth-gyffuriau rhanbarthol a byd-eang.

Fodd bynnag, mae'r darpariaethau cyfreithiol diwygiedig bellach yn cydbwyso cosb ag adsefydlu trwy gyflwyno hyblygrwydd dedfrydu ar gyfer mân droseddau. Mae hyn yn arwydd o newid pragmatig i helpu i ddiwygio defnyddwyr achlysurol tra'n cadw sancsiynau llym ar gyfer pedleriaid cyffuriau a masnachwyr cyffuriau.

Ar gyfer ymwelwyr ac alltudion, mae osgoi unrhyw gaethiwed yn gofyn am fod yn wyliadwrus ynghylch sylweddau gwaharddedig, cymeradwyo meddyginiaethau, cydnabod amheus Gwneud a gweithredu'n ddoeth. Fodd bynnag, mae llithro yn digwydd er gwaethaf y rhagofalon gorau. Ac mae'r ymateb gwaethaf yn ymwneud â brys, panig neu ymddiswyddiad. Yn lle hynny, mae cyfreithwyr troseddol arbenigol yn darparu'r ymateb brys cywir i fynd i'r afael â'r peirianwaith cyfreithiol cymhleth, yn negodi'n arbenigol ar ran eu cleient ac yn cyflawni canlyniadau realistig.

Efallai bod gan yr Emiradau Arabaidd Unedig rai o'r deddfau cyffuriau caletaf yn fyd-eang, ond nid ydyn nhw'n hollol anhyblyg ar yr amod bod arweiniad arbenigol yn cael ei sicrhau yn ystod dyddiau cychwynnol tyngedfennol. Cyfreithwyr amddiffyn arbenigol yw'r achubiaeth orau o hyd cyn i hoelion carcharu gau pob drws adbrynu.

Dod o Hyd i'r Cywir Cyfreithiwr

Ceisio an Emiradau Arabaidd Unedig arbenigol atwrnai effeithlon yn hanfodol wrth fwrw golwg ar ganlyniadau enbyd fel dedfrydau degawd o hyd neu ddienyddiad.

Cwnsler delfrydol fydd:

 • Profiadol gyda lleol cyffuriau achosion
 • Angerddol am gyflawni’r canlyniad gorau
 • Strategol mewn cyd-dynnu'n gryf amddiffynfeydd
 • Gradd uchel gan gleientiaid y gorffennol
 • Rhugl yn Arabeg a Saesneg

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw'r rhai mwyaf cyffredin cyffuriau troseddau yn yr Emiradau Arabaidd Unedig?

Y mwyaf aml cyffuriau troseddau yn meddiant of canabis, MDMA, opiwm, a thabledi presgripsiwn fel Tramadol. Masnachu mae cyhuddiadau yn aml yn ymwneud â symbylyddion hashish ac amffetaminau.

Sut alla i wirio os oes gen i a cofnod troseddol yn yr Emiradau Arabaidd Unedig?

Cyflwyno cais i Adran Cofnodion Troseddol Emiradau Arabaidd Unedig gyda chopïau o'ch pasbort, cerdyn adnabod Emirates, a stampiau mynediad / gadael. Byddant yn chwilio cofnodion ffederal ac yn datgelu os o gwbl euogfarnau ar ffeil. Mae gennym ni a gwasanaeth i wirio cofnodion troseddol.

A allaf deithio i'r Emiradau Arabaidd Unedig os oes gen i blentyn dan oed blaenorol euogfarn cyffuriau rhywle arall?

Yn dechnegol, gellir gwrthod mynediad i'r rhai â thramor euogfarnau cyffuriau mewn rhai amgylchiadau. Fodd bynnag, ar gyfer mân droseddau, mae'n debygol y byddwch yn dal i fynd i mewn i'r Emiradau Arabaidd Unedig os yw rhai blynyddoedd wedi mynd heibio ers y digwyddiad. Serch hynny, mae'n ddoeth cynnal ymgynghoriad cyfreithiol ymlaen llaw.

Ffoniwch ni nawr am apwyntiad brys yn +971506531334 +971558018669

Sgroliwch i'r brig