Cyfiawnder Troseddol yn Dubai: Mathau o Droseddau, Cosbau a Chosbau

Mae cyfraith droseddol yn Dubai neu'r Emiradau Arabaidd Unedig yn gangen o gyfraith sy'n cwmpasu pob trosedd a troseddau a gyflawnwyd gan unigolyn yn erbyn y wladwriaeth. Ei ddiben yw gosod ffin glir o'r hyn a ystyrir yn annerbyniol i'r wladwriaeth a chymdeithas. 

Mae adroddiadau Emiradau Arabaidd Unedig (UAE) mae ganddo unigryw system gyfreithiol sy'n deillio o gyfuniad o Cyfraith Islamaidd (Sharia)., yn ogystal â rhai agweddau ar cyfraith sifil ac cyfraith gyffredin traddodiadau. Mae troseddau a throseddau yn yr Emiradau Arabaidd Unedig yn dod o dan dri phrif gategori - troseddau, camymddwyn, ac felonies – gyda chategoreiddio yn pennu potensial cosbau a chosbau.

Rydym yn darparu trosolwg o agweddau allweddol ar yr Emiradau Arabaidd Unedig cyfraith droseddol system, gan gynnwys:

 • Troseddau a throseddau cyffredin
 • Mathau o gosbau
 • Y broses cyfiawnder troseddol
 • Hawliau'r sawl a gyhuddir
 • Cyngor i ymwelwyr ac alltudion

Cyfraith Droseddol Emiradau Arabaidd Unedig

Yr Emiradau Arabaidd Unedig system gyfreithiol yn adlewyrchu gwerthoedd diwylliannol a chrefyddol sydd wedi'u gwreiddio yn hanes a threftadaeth Islamaidd y wlad. Mae asiantaethau gorfodi'r gyfraith fel y heddlu anelu at hyrwyddo diogelwch y cyhoedd tra'n parchu arferion a normau lleol.

 • egwyddorion Sharia o gyfreitheg Islamaidd yn dylanwadu ar lawer o ddeddfau, yn enwedig ynghylch moesau ac ymddygiad.
 • Agweddau ar cyfraith sifil o systemau Ffrainc a'r Aifft i lunio rheoliadau masnachol a sifil.
 • Egwyddorion cyfraith gyffredin effeithio ar weithdrefn droseddol, erlyniad, a hawliau'r sawl a gyhuddir.

Mae'r system gyfiawnder ddilynol yn ymgorffori elfennau o bob traddodiad, wedi'i addasu i hunaniaeth genedlaethol unigryw'r Emiradau Arabaidd Unedig.

Mae’r egwyddorion allweddol sy’n sail i gyfraith droseddol yn cynnwys:

 • Rhagdybiaeth o ddiniweidrwydd - Ystyrir bod y sawl a gyhuddir yn ddieuog nes bod tystiolaeth yn profi euogrwydd y tu hwnt i amheuaeth resymol.
 • Hawl i gwnsler cyfreithiol - Mae gan y sawl a gyhuddir hawl i gael atwrnai ar gyfer ei amddiffyniad cyfreithiol trwy gydol treial.
 • Cosbau cymesur – Nod brawddegau yw cyd-fynd â difrifoldeb ac amgylchiadau trosedd.

Gall cosbau am droseddau difrifol fod yn llym yn ôl egwyddorion Sharia, ond mae adsefydlu a chyfiawnder adferol yn cael eu pwysleisio fwyfwy.

Mathau Allweddol o Droseddau a Throseddau

Mae adroddiadau Cod Cosbi Emiradau Arabaidd Unedig yn diffinio ystod eang o ymddygiadau a ystyrir yn droseddau. Mae categorïau allweddol yn cynnwys:

Troseddau Treisgar/Personol

 • Ymosodiad – Ymosodiad corfforol treisgar neu fygythiad yn erbyn person arall
 • Lladrad – Dwyn eiddo trwy rym neu fygythiad
 • Murder - Lladd bod dynol yn anghyfreithlon
 • Trais – Cyfathrach rywiol anghydsyniol dan orfod
 • Llingo – Atafaelu a chadw person yn anghyfreithlon

Troseddau Eiddo

 • Dwyn – Cymryd eiddo heb ganiatâd y perchennog
 • Byrgleriaeth – Mynediad anghyfreithlon i ddwyn o eiddo
 • Llosgi Bwriadol – Dinistrio neu ddifrodi eiddo drwy dân bwriadol
 • Embezzlement – Dwyn asedau a ymddiriedwyd i ofal rhywun

Troseddau Ariannol

 • Twyll - Twyll er budd anghyfreithlon (anfonebau ffug, lladrad ID, ac ati)
 • gwyngalchu arian - Cuddio arian a gafwyd yn anghyfreithlon
 • Torri ymddiriedaeth – Camddefnydd anonest o eiddo a ymddiriedwyd i chi

Seiberdroseddau

 • Hacio – Cyrchu systemau neu ddata cyfrifiadurol yn anghyfreithlon
 • Dwyn hunaniaeth – Defnyddio hunaniaeth rhywun arall i gyflawni twyll
 • Sgamiau ar-lein – Twyllo dioddefwyr i anfon arian neu wybodaeth

Troseddau sy'n Gysylltiedig â Chyffuriau

 • Masnachu – Smyglo sylweddau anghyfreithlon fel marijuana neu heroin
 • Meddiant – Cael cyffuriau anghyfreithlon, hyd yn oed mewn symiau bach
 • Treuliant – Cymryd sylweddau anghyfreithlon yn hamddenol

Troseddau Traffig

 • Goryrru – Mynd y tu hwnt i derfynau cyflymder dynodedig
 • Gyrru peryglus – Gweithredu cerbydau yn ddi-hid, gan beryglu niwed
 • DUI - Gyrru dan ddylanwad cyffuriau neu alcohol

Mae troseddau eraill yn cynnwys troseddau yn erbyn gwedduster cyhoeddus fel meddwdod cyhoeddus, tabŵau perthynas fel materion allbriodasol, a gweithredoedd a ystyrir yn amharchus o grefydd neu werthoedd diwylliannol lleol.

Mae alltudion, twristiaid ac ymwelwyr hefyd yn aml yn anfwriadol yn ymrwymo mân troseddau trefn gyhoeddus, yn aml oherwydd camddealltwriaeth diwylliannol neu ddiffyg ymwybyddiaeth o ddeddfau a normau lleol.

Cosbau a Chosbau

Nod cosbau am droseddau yw cyd-fynd â'r difrifoldeb a'r bwriad y tu ôl i droseddau. Mae dedfrydau troseddol posibl yn cynnwys:

Ffiniau

Graddio cosbau ariannol yn seiliedig ar y drosedd a’r amgylchiadau:

 • Mân ddirwyon traffig o ychydig gannoedd o AED
 • Cyhuddiadau twyll mawr yn arwain at ddirwyon o ddegau o filoedd o AED

Mae dirwyon yn aml yn cyd-fynd â chosbau eraill fel carcharu neu alltudio.

Carchar

Hyd amser carchar yn dibynnu ar ffactorau fel:

 • Math a difrifoldeb trosedd
 • Defnydd o drais neu arfau
 • Troseddau blaenorol a hanes troseddol

Mae masnachu cyffuriau, treisio, herwgipio a llofruddiaeth yn aml yn arwain at ddedfrydau o ddegawdau o garchar. Mae'r Cosb am Ddiffyg neu gall cynorthwyo i gyflawni'r troseddau hyn hefyd arwain at garchar.

Allgludo

Gall pobl nad ydynt yn ddinasyddion a geir yn euog o droseddau gael eu halltudio a'u gwahardd o'r Emiradau Arabaidd Unedig am gyfnodau hir o amser neu am oes.

Cosb Gorfforol a Chyfalaf

 • Flogio – Chwipio fel cosb am droseddau moesol o dan gyfraith Sharia
 • llabyddio – Anaml y'i defnyddir ar gyfer euogfarnau godineb
 • Y gosb eithaf - Dienyddio mewn achosion llofruddiaeth eithafol

Mae'r dedfrydau dadleuol hyn yn adlewyrchu sylfeini system gyfreithiol yr Emiradau Arabaidd Unedig mewn cyfraith Islamaidd. Ond anaml y cânt eu gweithredu'n ymarferol.

Mae mentrau adsefydlu yn darparu cwnsela a hyfforddiant galwedigaethol i leihau troseddau mynych ar ôl rhyddhau. Nod sancsiynau eraill nad ydynt yn rhai carcharol fel gwasanaeth cymunedol yw ailintegreiddio troseddwyr i gymdeithas.

Proses y System Cyfiawnder Troseddol

Mae system gyfiawnder Emiradau Arabaidd Unedig yn cynnwys gweithdrefnau helaeth o adroddiadau cychwynnol yr heddlu drwodd treialon troseddol ac apeliadau. Mae camau allweddol yn cynnwys:

 1. Ffeilio Cwyn – Mae dioddefwyr neu dystion yn riportio troseddau honedig yn ffurfiol i’r heddlu
 2. Ymchwiliad – Yr heddlu yn casglu tystiolaeth ac yn adeiladu ffeil achos ar gyfer erlynwyr
 3. Erlyn – Mae cyfreithwyr y llywodraeth yn asesu cyhuddiadau ac yn dadlau dros euogfarn
 4. Treial – Barnwyr yn gwrando ar ddadleuon a thystiolaeth yn y llys cyn rhoi rheithfarn
 5. Dedfrydu – Mae diffynyddion a gafwyd yn euog yn derbyn cosbau yn seiliedig ar y cyhuddiadau
 6. Apeliadau – Adolygiad gan y llysoedd uwch ac euogfarnau a allai wrthdroi

Ar bob cam, mae gan y sawl a gyhuddir hawliau i gynrychiolaeth gyfreithiol a'r broses briodol fel y'i hymgorfforir yng nghyfraith Emiradau Arabaidd Unedig.

Hawliau'r Cyhuddedig

Mae Cyfansoddiad Emiradau Arabaidd Unedig yn cynnal hawliau sifil a hawliau prosesau dyledus, gan gynnwys:

 • Rhagdybiaeth o ddiniweidrwydd – Yr erlyniad yn hytrach na'r diffynnydd sydd â baich y prawf
 • Mynediad at atwrnai – Cynrychiolaeth gyfreithiol orfodol mewn achosion ffeloniaeth
 • Hawl i gyfieithydd – Sicrhawyd gwasanaethau cyfieithu ar gyfer siaradwyr nad ydynt yn Arabeg
 • Hawl i apelio – Cyfle i herio dyfarniadau mewn llysoedd uwch
 • Amddiffyn rhag camdriniaeth – Darpariaethau cyfansoddiadol yn erbyn arestio neu orfodi mympwyol

Mae parchu'r hawliau hyn yn atal cyffesion ffug neu orfodaeth, gan helpu i sicrhau canlyniadau teg.

mathau o droseddau uae
carchar trosedd
difrifoldeb y Trosedd

Cyngor i Ymwelwyr ac Alltudion

O ystyried bylchau diwylliannol a deddfau anghyfarwydd, mae twristiaid ac alltudion yn aml yn cyflawni mân droseddau yn anfwriadol. Mae materion cyffredin yn cynnwys:

 • Meddwdod cyhoeddus - Dirwy a rhybudd trwm, neu alltudio
 • Gweithredoedd anweddus - Ymddygiad anweddus, gwisg, arddangosiadau cyhoeddus o anwyldeb
 • Troseddau traffig – Arwyddion yn aml mewn Arabeg yn unig, dirwyon yn cael eu gorfodi'n llym
 • Cyffuriau presgripsiwn – Cario meddyginiaeth heb ei dynodi

Os caiff ei gadw neu ei gyhuddo, mae’r camau allweddol yn cynnwys:

 • Byddwch yn dawel ac yn gydweithredol - Mae rhyngweithiadau parchus yn atal gwaethygu
 • Cysylltwch â'r is-gennad/llysgenhadaeth – Hysbysu swyddogion a all roi cymorth
 • Cymorth cyfreithiol diogel - Ymgynghorwch â chyfreithwyr cymwys sy'n gyfarwydd â'r system Emiradau Arabaidd Unedig
 • Dysgu o gamgymeriadau – Defnyddio adnoddau hyfforddi diwylliannol cyn teithio

Mae paratoi ac ymwybyddiaeth drylwyr yn helpu ymwelwyr i osgoi trafferthion cyfreithiol dramor.

Mae'r Emiradau Arabaidd Unedig yn blaenoriaethu trefn gyhoeddus a diogelwch trwy system gyfreithiol sy'n asio traddodiadau cyfraith Islamaidd a sifil. Er bod rhai cosbau'n ymddangos yn llym yn ôl safonau'r Gorllewin, mae adsefydlu a lles cymunedol yn cael eu pwysleisio'n gynyddol dros ddial.

Fodd bynnag, mae cosbau difrifol posibl yn golygu bod yn rhaid i alltudion a thwristiaid fod yn ofalus a sensitifrwydd diwylliannol. Mae deall cyfreithiau ac arferion unigryw yn helpu i atal trafferthion cyfreithiol. Gyda pharch doeth at werthoedd lleol, gall ymwelwyr fwynhau lletygarwch ac amwynderau'r Emiradau Arabaidd Unedig yn llawn.


Cwestiynau Cyffredin

Beth sy'n unigryw am system gyfreithiol Emiradau Arabaidd Unedig o'i gymharu â gwledydd eraill?

Mae'r Emiradau Arabaidd Unedig yn cyfuno agweddau ar gyfraith Islamaidd Sharia, cyfraith sifil Ffrainc/Aifft, a rhai gweithdrefnau cyfraith gwlad o ddylanwad Prydain. Mae'r system hybrid hon yn adlewyrchu treftadaeth ddiwylliannol a blaenoriaethau modern y wlad.

Beth yw rhai enghreifftiau o droseddau a throseddau twristiaeth cyffredin yn yr Emiradau Arabaidd Unedig?

Mae ymwelwyr yn aml yn cyflawni mân droseddau trefn gyhoeddus yn anfwriadol fel meddwdod cyhoeddus, dillad anweddus, arddangosiadau cyhoeddus o anwyldeb, troseddau traffig, a chario meddyginiaethau fel narcotics presgripsiwn.

Beth ddylwn i ei wneud os caf fy arestio neu fy nghyhuddo o drosedd yn Dubai neu Abu Dhabi?

Byddwch yn bwyllog ac yn cydweithredu ag awdurdodau. Sicrhau cynrychiolaeth gyfreithiol ar unwaith - mae'r Emiradau Arabaidd Unedig angen cyfreithwyr ar gyfer achosion ffeloniaeth ac yn eu caniatáu ar gyfer camymddwyn. Dilynwch gyfarwyddiadau'r heddlu yn barchus ond gwyddoch eich hawliau.

A allaf yfed alcohol neu ddangos hoffter cyhoeddus gyda fy mhartner yn yr Emiradau Arabaidd Unedig?

Mae yfed alcohol yn gyfyngedig iawn. Dim ond mewn lleoliadau trwyddedig fel gwestai a bwytai y dylech ei fwyta'n gyfreithlon. Mae hoffter y cyhoedd gyda phartneriaid rhamantus hefyd yn cael ei wahardd - cyfyngu cyswllt i leoliadau preifat.

Sut y gellir adrodd am droseddau a ffeilio cwynion cyfreithiol gydag awdurdodau Emiradau Arabaidd Unedig?

I riportio trosedd yn ffurfiol, ffeiliwch gŵyn yn eich gorsaf heddlu leol. Mae Heddlu Dubai, Heddlu Abu Dhabi, a'r rhif Argyfyngau Cyffredinol i gyd yn derbyn cwynion swyddogol i gychwyn achos cyfiawnder troseddol.

Beth yw rhai enghreifftiau o eiddo & ariannol troseddau a'u cosbau yn yr Emiradau Arabaidd Unedig?

Mae twyll, gwyngalchu arian, ladrad, a byrgleriaeth yn aml yn arwain at ddedfrydau o garchar + dirwyon adfer. Mae llosgi bwriadol yn cario hyd at 15 mlynedd o garchar o ystyried risgiau tân mewn dinasoedd trwchus Emiradau Arabaidd Unedig. Mae seiberdroseddau hefyd yn arwain at ddirwyon, atafaelu dyfeisiau, alltudio neu garchar.

A allaf ddod â'm meddyginiaeth presgripsiwn rheolaidd wrth deithio i Dubai neu Abu Dhabi?

Mae cario cyffuriau heb eu dynodi, hyd yn oed presgripsiynau cyffredin, mewn perygl o gael eu cadw neu eu cyhuddo yn yr Emiradau Arabaidd Unedig. Dylai ymwelwyr ymchwilio'n drylwyr i reoliadau, gofyn am ganiatâd teithio, a chadw presgripsiynau meddyg wrth law.

Sut gall Eiriolwr Emiradau Arabaidd Unedig lleol eich Helpu ar gyfer eich Achos Troseddol

Fel y nodwyd o dan Erthygl 4 o Ddarpariaethau Cyffredinol Cyfraith Ffederal Rhif 35/1992, rhaid i unrhyw berson a gyhuddir o ffeloniaeth o garchar am oes neu farwolaeth gael ei gynorthwyo gan gyfreithiwr credadwy. Os na allai'r person fforddio gwneud hynny, bydd y llys yn penodi un iddo.

Yn gyffredinol, mae gan yr erlyniad yr awdurdodaeth unigryw i gynnal yr ymchwiliad ac mae'n cyfarwyddo ditiadau yn unol â darpariaethau'r gyfraith. Fodd bynnag, nid oes angen cymorth yr erlynydd ar rai achosion a restrir yn Erthygl 10 o Gyfraith Ffederal Rhif 35/1992, a chaiff yr achwynydd ffeilio'r weithred ei hun neu trwy ei gynrychiolydd cyfreithiol.

Mae'n bwysig nodi, yn Dubai neu'r Emiradau Arabaidd Unedig, bod yn rhaid i'r Eiriolwr Emirati cymwys fod yn hyddysg mewn Arabeg a bod ganddo'r hawl i gynulleidfa; fel arall, maent yn ceisio cymorth cyfieithydd ar ôl tyngu llw. Yn nodedig yw'r ffaith bod y gweithredoedd troseddol yn dod i ben. Byddai tynnu'r dioddefwr yn ôl neu farwolaeth yn dod â'r achos troseddol i ben.

Bydd angen a cyfreithiwr Emiradau Arabaidd Unedig pwy all eich helpu i lywio'ch ffordd drwy'r system cyfiawnder troseddol i chi gael y cyfiawnder yr ydych yn ei haeddu. Oherwydd heb gymorth meddwl cyfreithiol, ni fydd y gyfraith yn helpu'r dioddefwyr sydd ei angen fwyaf.

Bydd eich ymgynghoriad cyfreithiol gyda ni yn ein helpu i ddeall eich sefyllfa a’ch pryderon. Os ydych chi neu rywun annwyl yn wynebu cyhuddiadau troseddol yn yr Emiradau Arabaidd Unedig, gallwn ni helpu. 

Cysylltwch â ni i drefnu cyfarfod. Mae gennym y cyfreithwyr troseddol gorau yn Dubai neu Abu Dhabi i'ch helpu chi. Gall cael cyfiawnder troseddol yn Dubai fod ychydig yn llethol. Mae angen cyfreithiwr troseddol arnoch sy'n wybodus ac yn brofiadol yn system cyfiawnder troseddol y wlad. Ar gyfer Galwadau Brys +971506531334 +971558018669

Sgroliwch i'r brig