Ymwadiad

TELERAU GWASANAETH

DARLLENWCH Y CYTUNDEB HWN YN OFALUS. MAE'R TELERAU GWASANAETH HON YN DISGRIFIO'R TELERAU DAN BYDD AMAL KHAMIS YN DARPARU GWASANAETHAU CYFREITHIOL DRWY EI WEFAN WWW.LAWYERSUAE.COM (y cyfeirir ato o hyn ymlaen yn y ddogfen hon fel “AMAL KHAMIS” “LAWYERS UAE” “Ni,” “Ni,”)

TRWY FYNEDU NEU DEFNYDDIO'R GWASANAETH, RYDYCH YN CYTUNO I GAEL EI Rhwymo GAN Y TELERAU GWASANAETH A NODIR ISOD. OS NAD YDYCH YN DYMUNO FOD YNG NGHYMRU GAN Y TELERAU GWASANAETH HYN, EFALLAI NA CHI FYNYCHU NEU DDEFNYDDIO'R GWASANAETH. MAE'R WEFAN HON YN PERCHNOGAETH AC YN EI RHEOLI GAN EIRIOLAETHWYR AMAL KHAMIS & YMGYNGHORYDD CYFREITHIOL.

CHI'N DEALL Y GALL EIRIOLAETHAU AMAL KHAMIS AC YMGYNGHORWYR CYFREITHIOL ADDASU'R CYTUNDEB HWN AR UNRHYW ADEG, AC Y BYDD ADDASIADAU O'R FATH YN EFFEITHIOL YN UNION WRTH OSTIO'R CYTUNDEB WEDI'I ADDASU AR Y SAFLE. RYDYCH YN CYTUNO I ADOLYGU'R CYTUNDEB O GYFNOD I FOD YN YMWYBYDDOL O ADDASIADAU O'R FATH A BYDD EICH MYNEDIAD PARHAUS NEU DDEFNYDD O'R GWASANAETH YN CAEL EI DDERBYN EICH DERBYN TERFYNOL I'R CYTUNDEB A DDIWYGWYD.

CYFLWYNIAD

Mae CyfreithwyrUAE.com yn blatfform ar-lein ar gyfer gwybodaeth gyfreithiol a hunangymorth. Mae'r wybodaeth a ddarperir gennym ni ynghyd â'r cynnwys ar ein gwefan sy'n ymwneud â materion cyfreithiol (“Gwybodaeth Gyfreithiol”) yn cael ei darparu ar gyfer eich personol chi ac nid yw'n gyfystyr â chyngor cyfreithiol. Nid ydym yn adolygu unrhyw wybodaeth a roddwch i ni ar gyfer cywirdeb neu ddigonolrwydd cyfreithiol, yn dod i gasgliadau cyfreithiol, yn rhoi barn am eich dewis o ffurflenni, nac yn cymhwyso'r gyfraith i ffeithiau eich sefyllfa.

Nid ydym yn Gwmni Cyfreithiol ac nid yw eich defnydd o'r gwasanaeth hwn yn gyfystyr â pherthynas atwrnai-cleient. Rydych yn deall mai dim ond Atwrnai trwyddedig all ddarparu cyngor cyfreithiol. Nid yw Amal Khamis nac unrhyw Wybodaeth Gyfreithiol a ddarperir gan CyfreithwyrUAE.com yn cymryd lle cyngor cyfreithiol gan atwrnai cymwys sydd â thrwydded i ymarfer mewn awdurdodaeth briodol.

Oni bai eich bod yn cael eich cynrychioli fel arall gan atwrnai, gan gynnwys Atwrnai Rhestredig, rydych chi'n cynrychioli'ch hun mewn unrhyw fater cyfreithiol rydych chi'n ymgymryd ag ef trwy ein Gwasanaethau.

Nid yw CyfreithwyrUAE.com neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig yn “Wasanaeth Atgyfeirio Cyfreithwyr”. Mae’r cyfeiriadur cyfreithwyr a gyhoeddir ar ein gwefan yn cael ei ddarparu i’r cyhoedd yn rhad ac am ddim ac mae er gwybodaeth yn unig. Nid yw DlíodóiríUAE.com yn cymeradwyo nac yn argymell unrhyw atwrnai ac nid yw ychwaith yn gwarantu cymwysterau na chymhwysedd unrhyw atwrnai.

RHYNGWEITHIAU GYDA ATTORNEYS

Pan fyddwch yn defnyddio ein Platfform, byddwch yn cael y cyfle i gychwyn cyswllt ag atwrnai (“Atwrnai Rhestredig”). Nid yw Atwrneiod Rhestredig yn weithwyr nac yn asiantau i GyfreithwyrUAE.com na Chyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig. Mae Atwrneiod Rhestredig yn gontractwyr annibynnol sy'n cynnal eu hymarfer cyfreithiol eu hunain ac sydd wedi cytuno i ddarparu atebion ar-lein, ymgynghoriadau cyfyngedig, neu wasanaethau cyfreithiol sylfaenol eraill i ddefnyddwyr CyfreithwyrUAE.com neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig. NID oes angen cyfathrebu ag Atwrnai Rhestredig trwy Eiriolwyr ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol Amal Khamis. Fodd bynnag, os dewiswch gyfathrebu ag Atwrnai Rhestredig trwy Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig, nodwch y canlynol (a) Pan fyddwch yn cysylltu ag Atwrnai Rhestredig trwy Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig, gall ef neu hi ddarparu ymgynghoriad cychwynnol, adolygiad cyfreithiol o'ch ffurflenni neu ddogfennau i chi , neu atebion i'ch cwestiynau cyfreithiol. Sylwch y bwriedir i unrhyw ryngweithiad o'r fath fod yn fan cychwyn ar gyfer ymdrin â mater cyfreithiol neu fynd i'r afael â chwestiynau cyfreithiol sylfaenol ac mae unrhyw berthynas atwrnai-cleient a ffurfiwyd yn ystod y rhyngweithio hwnnw'n gyfan gwbl rhyngoch chi a'r Twrnai Rhestredig (b) Pryd y byddwch cysylltwch ag Atwrnai Rhestredig trwy Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig, gall ef neu hi ofyn i chi am rywfaint o wybodaeth amdanoch chi a'ch materion cyfreithiol er mwyn mynd i'r afael â'ch cwestiynau yn iawn. Trwy ddefnyddio ein Gwasanaethau, rydych chi'n cydsynio i rannu gwybodaeth adnabod bersonol o'r fath er mwyn sicrhau cyngor cyfreithiol gyda'r atwrnai sy'n gwneud cais a chyda Chyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig. Bydd gan gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig fynediad at unrhyw gyfathrebiadau a gyflwynir trwy ein platfform at ddibenion cyflawni a sicrhau ansawdd (c) Pan fyddwch yn cysylltu ag Atwrnai Rhestredig trwy Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig, chi sy'n rheoli hyd a dyfnder y rhyngweithio. Gall unrhyw berthynas atwrnai-cleient a ffurfiwyd yn ystod y rhyngweithiad hwnnw, o’ch dewis chi, naill ai (i) ddod i ben pan ddaw’r rhyngweithio â’r Twrnai Rhestredig i ben, neu (ii) parhau os ydych yn dymuno cyflogi’r Twrnai Rhestredig ar gyfer gwasanaethau cyfreithiol pellach. (d) Os ydych yn dymuno creu perthynas atwrnai-cleient gydag Atwrnai Rhestredig sy’n ymestyn y tu hwnt i’ch defnydd o’n Gwasanaethau, bydd y berthynas honno ar ba bynnag delerau y byddwch yn eu sefydlu gyda’r atwrnai dan sylw. NID yw'r telerau hynny'n cynnwys Cyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig ac, ac eithrio rhag-drafod gostyngiadau arbennig i'n haelodau, nid ydym yn eu gosod, eu rheoli na'u dylanwadu. Er enghraifft, efallai y bydd yr Atwrnai Rhestredig yn gofyn i chi lofnodi cytundeb cynrychiolaeth ffurfiol ynglŷn â chwmpas y gwaith y bydd yn ei gyflawni, cost ei wasanaethau cyfreithiol, ac ymdrin ag unrhyw dreuliau parod a all godi. (e) Gall Cyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig wneud iawn am Atwrneiod Rhestredig am Wasanaethau a gyflawnir ar eich rhan, fodd bynnag, nid yw Cyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig yn derbyn unrhyw gyfran o ffioedd cyfreithiol a gesglir gan unrhyw atwrneiod yn ein rhwydwaith. Ym mhob achos, ni fydd Cyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig yn dylanwadu nac yn ymyrryd mewn unrhyw ffordd â barn broffesiynol annibynnol unrhyw atwrnai. Mae Atwrneiod Rhestredig yn cadw’r hawl i wrthod darparu gwasanaethau cyfreithiol ar eich rhan yn ôl eu disgresiwn llwyr.

PERCHNOGION A CHYFLWYNO EICH DOGFENNAU

Nid yw Amal Khamis Advocates & Legal Consultants neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig yn hawlio perchnogaeth unrhyw ddogfennau rydych chi naill ai'n eu creu neu'n eu huwchlwytho a'u storio gan ddefnyddio ein Gwasanaethau (“Dogfennau”). Rydych chi'n rhoi caniatâd i Eiriolwyr ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol Amal Khamis neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig ddefnyddio'ch Dogfennau mewn cysylltiad â darparu Gwasanaethau i chi.

Rydych yn cydnabod ac yn cytuno y gall Eiriolwyr ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol Amal Khamis neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig gadw'r Dogfennau hyn yn ogystal â'u datgelu os oes angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith neu yn y gred ddidwyll bod cadw neu ddatgeliad o'r fath yn rhesymol angenrheidiol i gyflawni unrhyw un o'r canlynol : (1) cydymffurfio â phroses gyfreithiol, deddfau cymwys neu geisiadau'r llywodraeth; (2) i orfodi'r Telerau hyn; (3) i ymateb i honiadau bod unrhyw gynnwys yn torri hawliau trydydd parti; neu (4) i amddiffyn hawliau, eiddo, neu ddiogelwch personol Amal Khamis Advocates & Legal Consultants neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig, ei ddefnyddwyr a'r cyhoedd. Rydych chi'n deall y gall prosesu technegol a throsglwyddo'r Gwasanaeth, gan gynnwys eich cynnwys, gynnwys trosglwyddiadau dros wahanol rwydweithiau a newidiadau i gydymffurfio ac addasu i ofynion technegol rhwydweithiau neu ddyfeisiau cysylltu. Rydych yn cytuno nad oes gan Amal Khamis Advocates & Legal Consultants neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am ddileu neu fethu â storio unrhyw gynnwys a gynhelir neu a uwchlwythir gan y Gwasanaethau.

CANIATÁU

Trwy greu cyfrif, rydych chi'n cytuno y gallech dderbyn cyfathrebiadau e-bost gan Amal Khamis Advocates & Legal Consultants neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig, fel cylchlythyrau, cynigion arbennig, nodiadau atgoffa a diweddariadau. Rydych chi hefyd yn deall y gallwch chi dynnu'ch hun o'r cyfathrebiadau hyn trwy glicio ar y ddolen “Dad-danysgrifio” yn nhroedyn yr e-bost ei hun.

DEFNYDD DERBYNIOL.

Mae ein Gwasanaethau yn cynnwys nifer fawr o'r hyn a elwir gyda'i gilydd yn “Wasanaethau Cyfathrebu.” Mae'r rhain yn cynnwys gwasanaethau fel edafedd sylwadau, postiadau blog, cynhyrchion holi ac ateb, fforymau cyfathrebu gwasanaeth cwsmeriaid, a gwasanaethau neges eraill. Rydych yn cytuno i ddefnyddio'r Gwasanaethau Cyfathrebu i bostio, anfon a derbyn negeseuon neu ddeunyddiau sy'n briodol i'r Gwasanaeth Cyfathrebu penodol ac yn gysylltiedig ag ef. Wrth ddefnyddio Gwasanaeth Cyfathrebu, rydych chi'n cytuno na fyddwch chi'n gwneud unrhyw un o'r canlynol:

 • Difenwi, cam-drin, aflonyddu, stelcian, bygwth neu fel arall yn torri hawliau cyfreithiol eraill.
 • Cyhoeddi, postio, uwchlwytho, dosbarthu neu ledaenu unrhyw enwau, deunyddiau, neu wybodaeth sy'n cael ei ystyried yn amhriodol, yn halogedig, yn ddifenwol, yn torri, yn anweddus, yn anweddus neu'n anghyfreithlon.
 • Creu hunaniaeth ffug, cynrychioli'ch hun fel rhywun arall, neu lofnodi cytundeb fel rhywun arall neu ar ran rhywun arall neu fel arall ffugio neu ddileu unrhyw briodoleddau neu hysbysiadau arwyddocaol mewn ffeil a uwchlwythwyd.
 • Llwythwch ffeiliau sy'n cynnwys meddalwedd neu ddeunydd arall a ddiogelir naill ai gan gyfreithiau eiddo deallusol neu gan hawliau preifatrwydd neu gyhoeddusrwydd ac eithrio pryd
 • chi sy'n berchen ar yr hawliau angenrheidiol neu'n eu rheoli, neu
 • rydych wedi derbyn yr holl gydsyniadau angenrheidiol i wneud hynny.
 • Llwythwch ffeiliau llygredig, ffeiliau sy'n cynnwys firysau, neu unrhyw ffeiliau eraill a allai niweidio gweithrediad cyfrifiadur rhywun arall.
 • Hysbysebu, cynnig gwerthu, neu gynnig prynu unrhyw beth at ddibenion busnes ac eithrio i'r graddau cyfyngedig mae unrhyw Wasanaeth Cyfathrebu penodol yn caniatáu gweithgaredd o'r fath yn benodol.
 • Cyfyngu neu atal unrhyw ddefnyddiwr arall rhag defnyddio a mwynhau'r Gwasanaethau Cyfathrebu.
 • Cynaeafu neu fel arall gasglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy am eraill, heb eu caniatâd.
 • Torri unrhyw god ymddygiad neu ganllawiau eraill, a allai fod yn berthnasol ar gyfer unrhyw Wasanaeth Cyfathrebu penodol.
 • Torri unrhyw gyfreithiau neu reoliadau cymwys.

Er nad oes unrhyw rwymedigaeth ar Eiriolwyr ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol Amal Khamis neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig i fonitro'r Gwasanaethau Cyfathrebu, rydym yn cadw'r hawl, yn ôl ein disgresiwn ein hunain, i adolygu a chael gwared ar ddeunyddiau a bostiwyd i Wasanaeth Cyfathrebu, yn gyfan gwbl neu'n rhannol. Mae Eiriolwyr Amal Khamis ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig yn cadw'r hawl i ddatgelu unrhyw ddeunyddiau a bostiwyd, gwybodaeth neu weithgaredd yn ôl yr angen i fodloni unrhyw gyfraith, rheoliad, proses gyfreithiol neu gais llywodraethol cymwys.

DIM DEFNYDD UNLAWFUL NEU DDIOGEL

Dim ond os nad ydynt yn gwrthdaro â chyfreithiau eich awdurdodaeth(au) neu’n torri cyfreithiau eich awdurdodaeth y gallwch ddefnyddio ein Gwasanaethau. Nid yw argaeledd ein Gwasanaethau yn eich awdurdodaeth(au) yn wahoddiad nac yn gynnig gan Amal Khamis Advocates & Legal Consultants neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig i gael mynediad neu ddefnyddio ein gwefan neu Wasanaethau. Trwy ddefnyddio ein Gwasanaethau, rydych yn derbyn cyfrifoldeb yn unig nad yw eich defnydd chi neu unrhyw aelod o'r teulu o'n Gwasanaethau neu fynediad i'n Gwasanaethau yn torri unrhyw gyfreithiau perthnasol yn eich awdurdodaeth(au). Er mwyn gorfodi'r ddarpariaeth hon, mae Eiriolwyr ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol Amal Khamis neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig yn cadw'r hawl i wrthod aelodaeth, neu atal neu derfynu eich cyfrif ar unwaith a heb rybudd ymlaen llaw yn ôl ein disgresiwn llwyr.

Mae'r canlynol wedi'u heithrio neu eu gwahardd yn benodol:

 • Defnydd mewn cysylltiad ag unrhyw fater cyfreithiol sy'n wacsaw, yn amherthnasol neu'n anghyfreithlon ei natur, fel y penderfynir gan Eiriolwyr ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol Amal Khamis neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig neu'r Twrnai Rhestredig yn ôl eu disgresiwn llwyr;
 • Defnyddiwch mewn cysylltiad ag unrhyw fater cyfreithiol sy'n ymwneud â throsedd dreisgar honedig;
 • Defnydd mewn cysylltiad ag unrhyw fater cyfreithiol sy'n ymwneud â deddfau awdurdodaethau y tu allan i'r Emiradau Arabaidd Unedig neu ei israniadau;
 • Defnyddiwch mewn cysylltiad ag unrhyw fater cyfreithiol yr ydych chi'n cael eich cynrychioli ar hyn o bryd neu'n rhagolygol gan gwnsler cyfreithiol.
 • Defnyddiwch mewn cysylltiad ag unrhyw fater cyfreithiol sydd, fel y penderfynir gan yr Atwrnai Rhestredig yn ôl ei ddisgresiwn llwyr, yn brin o deilyngdod i gyfiawnhau mynd ar drywydd, neu sydd wedi cael ei godi nifer gormodol neu afresymol o weithiau heb newid amgylchiadau;
 • Defnyddiwch mewn cysylltiad ag unrhyw fater cyfreithiol sy'n cynnwys unrhyw Atwrnai Rhestredig yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol heblaw fel eich cwnsler;
 • Defnydd mewn cysylltiad ag unrhyw fater cyfreithiol sy'n ymwneud yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol ag Amal Khamis Advocates & Legal Consultants neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig neu unrhyw un o'i gysylltiadau, cyfarwyddwyr, asiantau, gweithwyr, neu Eiriolwyr ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol Amal Khamis eraill neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig darparwyr gwasanaeth; neu
 • Defnydd mewn cysylltiad ag unrhyw fater cyfreithiol y mae gan eich Noddwr Rhaglen fuddiant anffafriol ynddo, neu y mae gan unrhyw gyfarwyddwr, swyddog, asiant neu weithiwr iddo fuddiant anffafriol ynddo. At ddibenion y ddarpariaeth hon, mae “Noddwr y Rhaglen” yn golygu unrhyw gwmni, sefydliad neu gysylltiad sy'n prynu neu'n cynnig ar ran ei aelodau neu ei weithwyr, cynllun cyfreithiol Eiriolwyr ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol Amal Khamis neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig trwy sianeli cyfanwerthu, sianeli manwerthu neu fel arall. . Gweler Noddwr eich Rhaglen am gyfyngiadau ychwanegol.

Ni chewch hacio, “crafu” na “chropian” Rocketlawyer.com boed yn uniongyrchol neu drwy gyfryngwyr fel pryfed cop, robotiaid, ymlusgwyr, crafwyr, fframio, iframes neu ffrydiau RSS, neu fel arall cyrchu neu geisio cyrchu unrhyw wybodaeth Amal Khamis Advocates & Nid yw Ymgynghorwyr Cyfreithiol na Chyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig ar gael i chi yn fwriadol ar ei wefan trwy danysgrifiad a brynwyd. Nid yw eich defnydd o wefan Amal Khamis Advocates & Legal Consultants neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig yn rhoi'r hawl i chi ailwerthu unrhyw gynnwys Amal Khamis Advocates & Legal Consultants neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig heb ganiatâd ysgrifenedig penodol ymlaen llaw gan Amal Khamis Advocates & Legal Consultants neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig.

TRWYDDED

Yn amodol ar eich cydymffurfiad â'r Telerau hyn, rhoddir trwydded anghyfyngedig, gyfyngedig, anhrosglwyddadwy, ddirymadwy i chi ddefnyddio'r Gwasanaethau fel y bwriadwn iddynt gael eu defnyddio. Fel defnyddiwr cofrestredig Eiriolwyr ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol Amal Khamis neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig, mae gennych drwydded i gadw, ar gyfer eich cofnodion personol eich hun, gopïau electronig neu gorfforol o ddogfennau rydych chi wedi'u creu ar Amal Khamis Advocates & Legal Consultants neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig. Ni chewch gopïo cynnwys ffurflenni neu gytundebau Amal Khamis Advocates & Legal Consultants neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig i'w defnyddio neu eu gwerthu y tu allan i Amal Khamis Advocates & Legal Consultants neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig. Mae unrhyw hawliau na roddir yn benodol yn y Telerau hyn yn cael eu cadw gan Amal Khamis Advocates & Legal Consultants neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig.

Pan fyddwch chi'n trosglwyddo cynnwys defnyddiwr ar Amal Khamis Advocates & Legal Consultants neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig, rydych chi trwy hyn yn rhoi hawl anecsgliwsif, heb freindal, i ddefnyddio, atgynhyrchu, i Amal Khamis Advocates & Legal Consultants neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig a'i gysylltiadau. addasu, addasu, cyhoeddi, cyfieithu, creu gweithiau deilliadol o, dosbarthu, perfformio ac arddangos unrhyw gynnwys o'r fath, gan gynnwys ledled y byd mewn unrhyw gyfrwng. Os byddwch yn cyflwyno adborth neu awgrymiadau am ein Gwasanaethau, efallai y byddwn yn defnyddio eich adborth neu awgrymiadau heb rwymedigaeth i chi.

HAWLIAU EIDDO DEWNEUDOL

Mae Eiriolwyr Amal Khamis ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig yn cadw pob hawl, teitl a diddordeb yn ac i'w wasanaethau, gan gynnwys, heb gyfyngiad, testun, graffeg, darluniau, logos, nodau gwasanaeth, hawlfreintiau, ffotograffau, fideos, cerddoriaeth, a'r holl ddeallusol cysylltiedig hawliau eiddo. Ac eithrio fel y darperir yn wahanol yn y cytundeb hwn, ni chewch, ac ni chewch ganiatáu i eraill: atgynhyrchu, addasu, cyfieithu, gwella, dadgrynhoi, dadosod, peiriannydd gwrthdroi gwerthu, trwyddedu, is-drwyddedu, rhentu, prydlesu, dosbarthu, copïo, arddangos yn gyhoeddus, cyhoeddi, addasu, golygu neu greu gweithiau deilliadol o unrhyw un o’n cynhyrchion a’n gwasanaethau;

Cysylltiadau â Safleoedd Trydydd Parti

Gall gwefannau Eiriolwyr ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol Amal Khamis neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig gynnwys dolenni i adnoddau trydydd parti a busnesau ar y Rhyngrwyd, a elwir yma yn “ddolenni” neu “Safleoedd Cysylltiedig.” Darperir y dolenni hynny er hwylustod i chi i'ch helpu i nodi a dod o hyd i adnoddau Rhyngrwyd eraill a allai fod o ddiddordeb i chi. Nid yw Eiriolwyr ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol Amal Khamis na Chyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig yn noddi ac nid yw'n gysylltiedig yn gyfreithiol ag unrhyw “safleoedd cysylltiedig” trydydd parti. Nid yw Eiriolwyr Amal Khamis ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig wedi'u hawdurdodi'n gyfreithiol i ddefnyddio unrhyw enw masnach, nod masnach cofrestredig, logo, sêl swyddogol neu ddeunydd hawlfraint a all ymddangos yn y ddolen.

Nid yw Eiriolwyr Amal Khamis ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol na Chyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig yn rheoli, yn cymeradwyo nac yn monitro cynnwys unrhyw Wefan Gysylltiedig. Mae hynny'n cynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw ddolen bellach sydd wedi'i chynnwys mewn Gwefan Gysylltiedig, ac unrhyw newidiadau neu ddiweddariadau i Wefan Gysylltiedig. Nid yw Eiriolwyr Amal Khamis ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol na Chyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig yn gyfrifol am weddarlledu nac am unrhyw fath arall o drosglwyddiad a dderbynnir o unrhyw Wefan Gysylltiedig. Nid yw'r Telerau hyn yn cwmpasu eich rhyngweithio â Gwefannau Cysylltiedig. Dylech adolygu telerau ac amodau a pholisïau preifatrwydd unrhyw wefannau trydydd parti yn ofalus.

Os ydych chi'n defnyddio unrhyw wasanaeth a ddarperir ar Wefan Gysylltiedig, (a) ni fydd Eiriolwyr ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol Amal Khamis na Chyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig yn gyfrifol am unrhyw weithred neu anwaith gan y trydydd parti, gan gynnwys mynediad trydydd parti i'ch data cwsmeriaid neu ddefnydd ohonynt a (b) Nid yw Eiriolwyr ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol Amal Khamis na Chyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig yn gwarantu nac yn cefnogi unrhyw wasanaeth a ddarperir gan y trydydd parti.

YMWADIAD SYLWADAU A RHWYMEDIGAETH

Ni ddylid dibynnu ar y Wybodaeth a dderbynnir trwy Amal Khamis Advocates & Legal Consultants neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig ar gyfer penderfyniadau personol neu gyfreithiol. Dylech ymgynghori â gweithiwr proffesiynol priodol am gyngor penodol wedi'i deilwra i'ch sefyllfa. Yn fyr, mae eich defnydd o'n Gwasanaethau ar eich menter eich hun.

I'R MAINT LLAWN A GANIATEIR GAN Y GYFRAITH, NID YW EIRIOLAETHAU AMAL KHAMIS AC YMGYNGHORWYR A CHYFREITHWYR CYFREITHIOL Emiradau Arabaidd Unedig, Emiradau Arabaidd Unedig A'I GYSYLLTIADAU, CYFLENWYR A DOSBARTHWYR YN GWNEUD GWARANT, NAILL AI YN MYNEGOL NEU'N OBLYGEDIG, AM Y GWASANAETHAU. DARPERIR Y GWASANAETHAU AR “FEL Y MAE.” A SAIL “FEL AR GAEL”. RYDYM YN GWAHODDIAD YN BENNIG UNRHYW WARANT O FEL RHYFEDD, FFITRWYDD AT DDIBEN ARBENNIG, AC HEB THROSEDDU. NI DDYLID DIBYNNU AR YR WYBODAETH A'R BARN A DDERBYNIWYD TRWY'R WEFAN AM BENDERFYNIADAU PERSONOL, MEDDYGOL, CYFREITHIOL NEU ARIANNOL A DYLAI YMGYNGHORI Â GWEITHREDWR PRIODOL I GAEL CYNGOR PENODOL SY'N DEILIEDIG I'CH SEFYLLFA.

I'R MAINT LLAWN A GANIATEIR GAN Y GYFRAITH, NAD OES UNRHYW DIGWYDD O EIRIOLWYR AMAL KHAMIS NAC YMGYNGHORWYR CYFREITHIOL A'I GYFREITHWYR Emiradau Arabaidd Unedig, EI GYSYLLTIADAU, EI GYFLENWYR NEU'I DDOSBARTHWYR, YN ATEBOL AM UNRHYW UNRHYW ANUNIONGYRCHOL, ARBENNIG, ARBENNIG, ACHLYSUROL, ACHLYSUROL, ARBENNIG, ARBENNIG, SY'N COLLIEDIG. DATA, BUSNES, NEU ELW, Waeth beth fo'r Damcaniaeth Gyfreithiol, P'un ai EIRIOLWYR AMAL KHAMIS AC YMGYNGHORWYR A CHYFREITHWYR CYFREITHIOL Emiradau Arabaidd Unedig WEDI RHYBUDD O BOSIBL DIFRODAU O'R FATH, A HYD YN OED OS BYDD METHIANT I'W DDILLAD YN CAEL EI WNEUD.

NI FYDD GAN EIRIOLWYR AMAL KHAMIS AC YMGYNGHORWYR A CHYFREITHWYR CYFREITHIOL Emiradau Arabaidd Unedig GYFRIFOLDEB NAC ATEBOLRWYDD O UNRHYW FATH AM UNRHYW FATH O WASANAETHAU PROFFESIYNOL A DDARPERIR GAN UNRHYW Dwrnai RYDYCH YN DOD I'W DDOD AR NEU DRWY EIN GWEFAN, AC UNRHYW DDEFNYDD UNIGOL AR EICH GWEFAN NEU ATEBOLRWYDD

EIRIOLAETHAU AMAL KHAMIS AC YMGYNGHORWYR CYFREITHIOL A CHYFREITHWYR ATEBOLRWYDD CYFFREDIN Emiradau Arabaidd Unedig AR GYFER POB HAWLIAD SY'N GYSYLLTIEDIG Â'R GWASANAETHAU NI FYDD UN O DIGWYDD YN FWY NA $500 NEU'R SWM A DALWYD CHI I EIRIOLAETHAU AMAL KHAMIS A'R CYNGHORWYR CYFREITHIOL UAE12. O DAN SYLW.

DATGANIAD A DIWYDIANT

Ar eich rhan chi a'ch etifeddion, ysgutorion, asiantau, cynrychiolwyr, ac aseinio, rhyddhau'n llawn, rhyddhau am byth, a dal Eiriolwyr ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol Amal Khamis neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig, eich Noddwr Rhaglen a'i gysylltiadau a'u swyddogion, gweithwyr, cyfarwyddwyr a swyddogion priodol. asiantau sy'n ddiniwed rhag unrhyw golledion, iawndal, treuliau, gan gynnwys ffioedd atwrneiod rhesymol, hawliau, hawliadau, a gweithredoedd o unrhyw fath ac anaf (gan gynnwys marwolaeth) sy'n deillio o'ch defnydd o'r Gwasanaeth neu'n ymwneud â'ch defnydd o'r Gwasanaeth. Rydych yn cytuno bod y datganiad hwn wedi cael caniatâd yn wirfoddol ac yn rhydd ac rydych yn cadarnhau eich bod yn deall yn llawn yr hyn yr ydych yn cytuno iddo.

Rydych yn cytuno i indemnio a dal Eiriolwyr ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol Amal Khamis neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig, eich Noddwr Rhaglen a'i gysylltiadau a'u swyddogion, gweithwyr, cyfarwyddwyr ac asiantiaid priodol yn ddiniwed rhag unrhyw golled, iawndal, treuliau, gan gynnwys ffioedd twrneiod rhesymol, hawliau , hawliadau, gweithredoedd o unrhyw fath ac anaf (gan gynnwys marwolaeth) sy'n deillio o hawliadau unrhyw drydydd parti yn ymwneud â'ch defnydd o'r Gwasanaeth, eich toriad i'r Telerau hyn neu eich torri unrhyw hawliau rhywun arall.

LLYWODRAETHOL Y GYFRAITH

Bydd y Telerau hyn yn cael eu llywodraethu gan gyfreithiau'r Emiraethau Arabaidd Unedig.

CYTUNDEB CYFAN

Mae'r Telerau hyn yn ffurfio'r cytundeb cyfan rhyngoch chi ac Amal Khamis Advocates & Legal Consultants neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig o ran pwnc y Telerau hyn, ac maent yn disodli ac yn disodli unrhyw gytundebau blaenorol neu gyfoes eraill, neu delerau ac amodau sy'n berthnasol i destun y rhain Termau. Nid yw'r Telerau hyn yn creu unrhyw hawliau buddiolwr trydydd parti.

AROS, AMRYWIAETH AC ASEINIAD

Nid yw ein methiant i orfodi darpariaeth yn ildiad o’i hawl i wneud hynny’n ddiweddarach. Os canfyddir bod darpariaeth yn anorfodadwy, bydd gweddill darpariaethau'r Telerau yn parhau i fod yn gwbl weithredol a bydd term y gellir ei orfodi yn cael ei ddisodli gan adlewyrchu ein bwriad mor agos â phosibl. Ni chewch aseinio unrhyw un o'ch hawliau o dan y Telerau hyn, a bydd unrhyw ymgais o'r fath yn ddi-rym. Gall Eiriolwyr Amal Khamis ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol neu Gyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig aseinio ei hawliau i unrhyw un o'i gysylltiadau neu is-gwmnïau, neu i unrhyw olynydd er budd unrhyw fusnes sy'n gysylltiedig â'r Gwasanaethau.

DIWYGIADAU

Efallai y byddwn yn adolygu'r Telerau hyn o bryd i'w gilydd, a byddwn bob amser yn postio'r fersiwn fwyaf cyfredol ar ein gwefan. Os yw adolygiad yn lleihau eich hawliau yn ystyrlon, byddwn yn eich hysbysu (trwy, er enghraifft, bostio ar ein blog neu ar y dudalen hon). Trwy barhau i ddefnyddio neu gyrchu'r Gwasanaethau ar ôl i'r diwygiadau ddod i rym, rydych chi'n cytuno i gael eich rhwymo gan y Telerau diwygiedig.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau ynghylch eich defnydd o'r platfform hwn, mae croeso i chi gysylltu â ni yn: achos@lawyersuae.com neu ffoniwch + 971 50 6531334.

Sgroliwch i'r brig