Cyfrifoldeb Cyfreithiwr Achos Sifil

Mae achos sifil yn Dubai neu'r Emiradau Arabaidd Unedig yn anghydfod cyfreithiol rhwng dau barti neu fwy lle mae un parti (yr achwynydd) yn ceisio iawndal neu fath arall o ryddhad cyfreithiol gan barti arall (y diffynnydd). Mae achosion sifil yn ymwneud ag anghydfodau preifat ynghylch dyletswyddau a chyfrifoldebau cyfreithiol sydd gan y partïon hyn i’w gilydd. Yn gyffredinol, baich y prawf mewn achosion sifil yw “goruchafiaeth y dystiolaeth,” sy'n golygu bod yn rhaid i'r achwynydd brofi bod ei honiadau yn fwy tebygol o fod yn wir na pheidio.

Mae’r rhwymedïau a geisir mewn achosion sifil fel arfer yn cynnwys iawndal ariannol (iawndal), ond gall hefyd gynnwys rhyddhad anariannol megis gwaharddebau (gorchmynion llys i wneud neu roi’r gorau i wneud rhywbeth), perfformiad penodol (gorchymyn parti i gyflawni rhwymedigaeth gytundebol), neu dyfarniadau datganiadol (datganiadau'r llys ar statws cyfreithiol y partïon).

Cyfraith Sifil yn Emiradau Arabaidd Unedig

Mae gan yr Emiraethau Arabaidd Unedig (UAE) system gyfreithiol unigryw sy'n uno cyfraith Islamaidd draddodiadol ag agweddau ar systemau cyfraith sifil modern. Mae cyfraith sifil yn yr Emiradau Arabaidd Unedig yn llywodraethu amrywiol faterion nad ydynt yn droseddol, gan gynnwys statws personol, hawliau eiddo, a rhwymedigaethau cytundebol. Mae'r rhan hon o'r gyfraith yn hollbwysig, gan ei bod yn effeithio'n uniongyrchol ar fywydau beunyddiol trigolion a deinameg gweithredol busnesau yn yr Emiradau Arabaidd Unedig. 

Ffynonellau Cyfraith Sifil

Mae amrywiaeth o ffynonellau yn dylanwadu ar gyfraith sifil yn yr Emiradau Arabaidd Unedig, gan gynnwys Cyfansoddiad y genedl, cyfreithiau ffederal, a chytundebau rhyngwladol. Mae cyfraith Sharia hefyd yn chwarae rhan hanfodol, yn enwedig mewn materion statws personol. Yn ogystal, mae traddodiadau cyfreithiol o bob cwr o'r byd wedi dylanwadu ar gyfraith sifil yr Emiradau Arabaidd Unedig, gan gynnwys systemau cyfreithiol Ffrainc, y Rhufeiniaid a'r Aifft, gan arwain at gorff o gyfraith wedi'i godeiddio sy'n gynhwysfawr ac yn addasadwy. Mae'r cyfuniad hwn o ddylanwadau yn sicrhau bod system gyfreithiol yr Emiradau Arabaidd Unedig yn gadarn, yn gallu mynd i'r afael â heriau cyfreithiol cymhleth mewn cyd-destun modern.

Egwyddorion Allweddol Cyfraith Sifil

Mae system cyfraith sifil yr Emiradau Arabaidd Unedig wedi'i seilio ar sawl egwyddor allweddol sy'n arwain dehongliadau a dyfarniadau cyfreithiol. Mae egwyddor rhyddid cytundebol yn grymuso partïon i wneud cytundebau ar eu telerau, ar yr amod nad ydynt yn mynd yn groes i drefn gyhoeddus neu foesau. Mae hawliau eiddo yn cael eu hamddiffyn yn gadarn, gan sicrhau bod gan unigolion ac endidau hawliau sicr a chlir i'w hasedau. Ym maes cyfraith camwedd, mae'r Emiradau Arabaidd Unedig yn cadw at egwyddorion atebolrwydd ac iawndal, gan sicrhau bod iawndal a achosir gan weithredoedd anghyfiawn yn cael ei unioni'n ddigonol. 

Achos a Gweithdrefn Sifil

Mae'r Gyfraith Gweithdrefnau Sifil, a sefydlwyd gan Archddyfarniad Ffederal-Law Rhif 42 o 2022, yn gosod y fframwaith ar gyfer ymdrin ag anghydfodau sifil a masnachol. Mae’n cyflwyno dau lwybr cyfreithiol sylfaenol i bartïon gychwyn achos mewn llysoedd lleol: drwy hawliadau sylweddol neu drwy weithdrefnau diannod. Mae’r llysoedd yn rhoi pwyslais cryf ar dystiolaeth, a disgwylir i bartïon gadarnhau eu hawliadau gyda dogfennaeth glir a chredadwy, sy’n hanfodol mewn achosion sy’n ymwneud â iawndal am anafiadau yn y gweithle.

 

Mae hawliad o sylwedd yn achos cyfreithiol traddodiadol a gychwynnir gan achwynydd sy'n cyflwyno deiseb i lys awdurdodaeth briodol. Mae'r ddeiseb hon yn amlinellu manylion y gwrthdaro a'r rhyddhad a geisir yn erbyn y parti sy'n gwrthwynebu, a adwaenir fel y diffynnydd. Ar ôl ffeilio'r hawliad, mae'n ofynnol i'r diffynnydd ymateb, gan amddiffyn ei safiad. Mae ffeilio hawliad sylweddol yn cael ei lywodraethu gan Erthygl 16 o Benderfyniad Cabinet Rhif 57 o 2018. Mae’r rheoliad hwn yn nodi bod yn rhaid i achwynydd gofrestru ei hawliad gyda’r Swyddfa Rheoli Achosion.

cyfreithiwr cyfreitha sifil yn weithiwr cyfreithiol proffesiynol sy'n cynrychioli cleientiaid yn anghydfodau sifil nad ydynt yn cynnwys cyhuddiadau troseddol. Eu prif gyfrifoldeb yw eiriol dros fuddiannau eu cleient drwy gydol y broses ymgyfreitha. Mae hyn yn cynnwys popeth o adolygu'r achos, ffeilio lawsuits, dargludo darganfod, negodi aneddiadau, sut i baratoi ar gyfer gwrandawiad llyss, ac cynrychioli cleientiaid yn y llys os aiff yr achos i treial.

Cyfrifoldebau Cyfreithiwr Ymgyfreitha Sifil

Sifil cyfreithwyr ymgyfreithio â rôl amlochrog sy'n cynnwys arbenigol gwybodaeth gyfreithiol, galluoedd dadansoddol razor-miniog, manwl sylw i fanylion, a sgiliau cyfathrebu rhagorol. Mae eu dyletswyddau craidd yn cynnwys:

Adolygu a Gwerthuso Achosion Cychwynnol

 • Cyfarfod â darpar gleientiaid ar gyfer ymgynghoriadau i ddeall eu hochr hwy o'r anghydfod a chasglu ffeithiau a dogfennaeth berthnasol
 • Dadansoddi rhinweddau achos, pennu dilysrwydd hawliadau cyfreithiol, nodi perthnasol deddfau a chynseiliau
 • Datblygu strategaeth gyfreithiol i wneud y mwyaf o siawns o ganlyniad ffafriol i'r cleient
 • Cynghori cleient ynghylch a ddylid mynd ar drywydd ymgyfreitha neu ystyried dewisiadau eraill fel cyflafareddu neu setlo

Paratoadau Cyn Treial

 • Drafft a ffeil cychwynnol gwyn neu ymateb yn manylu ar ddadleuon y cleient a sail gyfreithiol o achos
 • Cynrychioli cleientiaid yn trafodaethau setliad i osgoi costus treial trafodion
 • Perfformio ymchwiliad achos manwl drwy cyfweliadau, ymchwil cefndirol, a adolygu tystiolaeth
 • Rheoli darganfod gweithdrefnau fel dyddodi tystion, cyhoeddi subpoenas, ac archwilio dogfennau
 • Ymchwilio i faterion cyfreithiol, datblygu perswadiol dadleuon, a nodi cefnogi tystiolaeth ar gyfer treial
 • Paratoi cleientiaid a tystion arbenigol i dystio yn effeithiol

Ymgyfreitha yn y Llys

 • Cyflwyno dadleuon agoriadol a chloi crynhoi pwyntiau allweddol o anghydfod
 • Archwilio a chroesholi tystion i ddod â ffeithiau sy'n ffafriol i'r cleient allan
 • Gwrthwynebu cwestiynau a tystiolaeth a gyflwynir gan y cwnsel gwrthwynebol pan fo hynny'n briodol
 • Egluro cymhleth yn glir materion cyfreithiol a dadleuon i farnwyr a rheithgorau
 • Ymateb i gynigion ffeilio gan gwnsler gwrthwynebol
 • Negodi setliadau os gellir datrys anghydfod heb lawn treial

Dadansoddiad Ôl-Treial

 • Rhowch gyngor i'r cleient a ddylid ei dderbyn aneddiadau a thelerau
 • Hysbysu'r cleient o dyfarniad ac esbonio'r dyfarniad/cosb a osodwyd
 • Trafodwch opsiynau fel apeliadau neu drafodaethau os yw'r canlyniad yn anffafriol

Ar y cyfan, mae cyfreithwyr ymgyfreitha sifil yn gweithredu fel cynghorwyr dibynadwy, rheolwyr achos, casglwyr tystiolaeth, ymchwilwyr cyfreithiol, negodwyr, ac ymgyfreithwyr ystafell llys. Mae pob achos yn dod â heriau newydd, felly mae'n rhaid iddynt ddefnyddio meddwl strategol i deilwra eu hymagwedd.

Gwasanaethau Cyfreithiwr Cyfraith Sifil

Cyfreithwyr sifil yn yr Emiradau Arabaidd Unedig yn delio ag ystod eang o faterion cyfreithiol nad ydynt yn droseddol sy'n ymwneud ag unigolion, busnesau ac endidau eraill. Mae rhai o’r meysydd ymarfer cyfraith sifil mwyaf cyffredin yn cynnwys:

 • Contractau: Drafftio, adolygu ac ymgyfreitha tor-cytundeb.
 • Cyfraith Eiddo: Datrys eiddo tiriog, landlord-denant, anghydfodau teitl a sawl un mathau o anghydfodau adeiladu.
 • Cyfraith Gorfforaethol: Cynghori ar faterion corffori, uno, caffael a llywodraethu.
 • Ymgyfreitha Masnachol: Gorfodi hawliau busnes a datrys anghydfodau masnachol.
 • Cyfraith Cyflogaeth: Arwain ar gydymffurfio â chyfraith llafur, terfynu, materion gwahaniaethu ac aflonyddu.
 • Cyfraith Teulu: Ymdrin ag ysgariad, gwarchodaeth plant a gwarcheidiaeth, ewyllysiau ac etifeddiaeth.
 • Ymgyfreitha Yswiriant: Setlo hawliadau a wadwyd, honiadau anonest ac anghydfodau iawndal.
 • Anaf Personol: Achosion cyfreithiol damweiniau, camymddwyn meddygol ac atebolrwydd cynnyrch.

Y tu hwnt i ymgyfreitha, mae cyfreithwyr sifil hefyd yn darparu ymgynghoriad cyfreithiol, drafftio ac adolygu dogfennau, cydymffurfiaeth reoleiddiol, canllawiau eiddo deallusol, dewis arall. datrys anghydfod a gwasanaethau eraill sy'n rhychwantu meysydd cyfreithiol amrywiol. Ffoniwch ni neu Whatsapp nawr am apwyntiad brys yn +971506531334 +971558018669

Camau Proses Ymgyfreitha Sifil

Mae gweithdrefn ymgyfreitha sifil yn cynnwys sawl cam gwahanol sy'n adeiladu ar ei gilydd:

1. Cyfarfod Cleient Cychwynnol ac Adolygu Achos

Yn gyntaf ac yn bennaf, mae ymgyfreitha sifil yn dechrau gyda dealltwriaeth drylwyr o ochr y cleient o'r anghydfod yn ystod y cyfnod cychwynnol adolygiad achos ac ymgynghoriadau. Mae cyfreithwyr profiadol yn gofyn cwestiynau strategol, yn adolygu dogfennau cefndir, ac yn dadansoddi materion i ddarparu cyngor cyfreithiol cadarn.

Maent yn pennu dilysrwydd hawliadau, siawns o lwyddo, ac yn dechrau llunio theori achos cyffredinol a strategaeth yn seiliedig ar achos rhinweddau. Mae'n hanfodol i gleientiaid roi'r holl fanylion perthnasol ymlaen llaw fel y gall cyfreithwyr wneud penderfyniadau gwybodus wrth fynd ar drywydd ymgyfreitha.

2. Adeiladu'r Achos a'r Ffeiliau

Unwaith y bydd cyfreithiwr yn penderfynu cynrychioli cleient mewn sifil ligaeth, mae'r cyfnod paratoi cyn treial yn dechrau. Mae hyn yn cynnwys gweithgareddau fel:

 • Ymchwil gyfreithiol fanwl i berthnasol statudaudeddfau achosathrawiaethau cyfreithiol ac ati
 • Drafftio cychwynnol plediadau ac cwynion yn manylu ar y cefndir ffeithiol, sail gyfreithiol yr hawliadau, yr amddiffyniadau a'r rhyddhad a geisir
 • Casglu prawf corfforol a dogfennu tystiolaeth
 • Adnabod addas tystion arbenigol
 • Cyfweld â thystion i ddeall gwahanol safbwyntiau
 • Ymchwiliad i amgylchiadau a dadleuon y blaid wrthwynebol

Adeilad achos priodol a ffeilio cynigion yn gosod y naws ar gyfer gweddill yr ymgyfreitha fel bod cyfreithwyr sifil yn gwneud ymdrech sylweddol yn ystod y cyfnod cyn treial.

3. Cyfnod Darganfod

Mae'r broses ddarganfod yn caniatáu i'r ddau barti gyfnewid gwybodaeth a thystiolaeth berthnasol am y materion sy'n destun anghydfod. Mae cyfreithwyr ymgyfreitha sifil medrus yn defnyddio darganfyddiad ar gyfer:

 • Datgelu tystiolaeth argyhuddol
 • Dealltwriaeth dadleuon gwrthwynebol i'w gwrthsefyll yn well
 • Dadansoddi prawf i benderfynu setliad potensial

Mae dulliau darganfod cyffredin yn cynnwys ceisiadau am ddogfennaeth, ysgrifenedig holiadau, tyngu ysgrifenedig tystiolaeth a dyddodion. Mae cwmpas, caniatadau a phrotocolau dan sylw yn dibynnu i raddau helaeth ar gyfreithiau gweithdrefnol yr awdurdodaeth.

Gall cynrychiolaeth ymosodol yn ystod darganfyddiad soffistigedig ddarparu strategol manteision. Mae'n gyfnod cyfreitha hanfodol.

4. Setliad a Thrafodaethau

Yn ddelfrydol, mae anghydfodau sifil yn datrys drwodd cyd-drafod ac yn grefftus setliad cytundebau rhwng pleidiau. Er bod dewisiadau eraill fel cyflafareddu, cyfryngu neu gyfraith gydweithredol yn cael eu denu, mae setliadau y tu allan i'r llys a drafodwyd gan gyfreithwyr yn parhau i fod yn ddewisiadau poblogaidd.

Mae gan gyfreithwyr ymgyfreitha sifil sgiliau trafod arbenigol a phrofiad gyda dadleuon cyfreithiol sy'n caniatáu iddynt sicrhau buddion mwyaf ar gyfer eu cleientiaid. Rhesymol aneddiadau hefyd osgoi ansicrwydd sy'n gysylltiedig ag achosion llys sydd wedi'u tynnu allan neu dreialon gan reithgor.

Wedi dweud hynny, mae materion sifil cymhleth gyda symiau mawr neu gosbau yn y fantol weithiau'n gofyn am ymyrraeth llys pan fydd trafodaethau'n methu.

5. Cynigion a Pharatoadau Cyn Treial

Wrth i ymgyfreitha fynd rhagddo, gall cyfreithwyr ffeilio'n bwysig cynigion cyn treial ar faterion fel:

 • Yn gofyn i'r llys i ddyfarnu ar dderbynioldeb tystiolaeth neu dystiolaeth benodol
 • Ceisio barn gryno neu ddiswyddo materion sydd eisoes wedi eu setlo
 • Heb gynnwys gwybodaeth sy'n rhagfarnu neu dystion rhag dylanwadu ar y llys

Yn ogystal, maent yn paratoi dadleuon yn ddwys, yn ymarfer cleient ac arbenigwr tystiolaeth tyst, casglu tystiolaeth ac arddangosion, holiadur drafft ar gyfer dethol rheithgor, sicrhau bod terfynau amser llysoedd yn cael eu bodloni, a mynd i'r afael ag unrhyw apeliadau neu newidiadau munud olaf.

Mae paratoi cyn-treial trylwyr yn darparu marc mantais yn ystod ymgyfreitha yn y llys felly mae'n gyfnod hollbwysig.

6. Y Treial

Er gwaethaf yr ymdrechion setlo gorau, mae anghydfodau sifil cymhleth yn dod i ben yn ystafell y llys. Lefel y cyfreithiwr cyfreitha o profiad gyda threialon bellach yn dod yn hollbwysig. Dyma lle mae eu arbenigol eiriolaeth treial daw sgiliau i rym wrth iddynt ddadlau cynigion yn angerddol, cyflwyno tystiolaeth, croesholi tystion, rhoi datganiadau agoriadol a chlo, a mwy.

Mae cyfreithwyr ymgyfreitha sifil profiadol yn feistri ar symleiddio materion astrus yn naratifau argyhoeddiadol i farnwyr a rheithgorau yn ystod treialon. Maent yn cynrychioli cleientiaid yn egnïol tra'n llywio rheolau gweithdrefnol cymhleth.

7. Ymgyfreitha Ôl-Treial

Nid yw'r anghydfodau o reidrwydd yn dod i ben unwaith y cyhoeddir y dyfarniad. Mae cyfreithwyr ymgyfreitha ar ôl y treial yn dadansoddi'r dyfarniad, yn cyfleu canlyniadau i gleientiaid, yn cynghori ar opsiynau fel apeliadau os yw'n briodol, ac yn sicrhau bod sefyllfa gyfreithiol eu cleient yn cael ei sicrhau yn dilyn penderfyniad y llys.

Cael sain cyngor cyfreithiol gall yn syth ar ôl treial wneud gwahaniaeth mawr i strategaethau dilynol wrth ymdrin â rheithfarn anffafriol.

Ffoniwch ni nawr am apwyntiad brys yn +971506531334 +971558018669

Sut mae Prif Gyfreithwyr Sifil yn Hwyluso Datrys Anghydfodau Emiradau Arabaidd Unedig

Mae ymgyfreitha sifil a setlo anghydfodau y tu allan i'r llys yn parhau i fod yn gynhenid ​​gymhleth. Ansawdd Cyfreithwyr aros yn anhepgor wrth lunio safiadau negodi, cysylltu setliadau, adeiladu dadleuon ystafell llys, rheoli gweithdrefnau darganfod yn effeithlon a chynghori ar gymhlethdodau cydymffurfio lleol. Mae eu doethineb cyfreithiol yn distyllu prosesau cyfraith sifil cymhleth.

Cyfreithwyr sifil proffesiynol Emiradau Arabaidd Unedig hefyd yn cael cefnogaeth trwy gwnsler personol, cyfathrebu cyson ac empathi diffuant yn ystod trafferthion cyfreithiol. Mae eu meistrolaeth dros egwyddorion cyfansoddiadol, codau moesegol a naws cyfraith sifil yn parhau heb eu hail. Mae lleoli a gweithio gyda chyfreithwyr sifil Emirati dibynadwy sydd ag enw da yn y diwydiant serol felly yn symleiddio datrys eich achos sifil yn gyfreithlon. Ffoniwch ni neu Whatsapp nawr am apwyntiad brys yn +971506531334 +971558018669

Sgroliwch i'r brig