Strategi för att vinna en personskadeprocess i UAE

Dubai bilolyckskontroll

Att upprätthålla en skada på grund av någon annans försumlighet kan vända upp och ner på din värld. Att hantera svår smärta, medicinska räkningar som hopar sig, förlorad inkomst och känslomässiga trauman är extremt svårt.

Även om ingen summa pengar kan eliminera ditt lidande, säkra skälig ersättning för dina förluster är avgörande för att komma på fötter igen ekonomiskt. Det är här navigerar i det komplexa rättssystemet för personskador blir nyckeln.

Att vinna dessa ofta långdragna rättegångar kräver strategiska förberedelser, noggrann bevisinsamling och att arbeta med en erfaren personskadeadvokat. Förstå effektiva strategier och praktiska steg inblandade kommer att hjälpa till att maximera dina chanser att framgångsrikt bevisa vårdslöshet och säkra maximal återvinning av dina skador för högt värderade personskadeanspråk.

Översikt över nyckelelement i personskadeprocesser

Personskadeprocesser (även ibland kallade kompensationskrav) inkluderar en mängd olika situationer där någon lider skada på grund av en annan parts försumliga eller avsiktliga handlingar.

Vanliga exempel inkluderar skador som ådragits i:

 • Motorfordonskollisioner på grund av vårdslös körning
 • Halk- och fallolyckor som inträffar på grund av osäkra lokaler
 • Medicinsk felbehandling som härrör från en vårdgivares misstag

Det skadade offret (käranden) lämnar in ett krav med krav på ersättning från den påstådda ansvariga parten (svaranden).

För att vinna rättegången måste käranden fastställa följande viktiga juridiska element:

 • Omsorgsplikt – Svaranden hade en laglig skyldighet gentemot käranden att undvika att orsaka skada
 • Åsidosättande – Den tilltalade åsidosatte sin plikt genom oaktsamhet
 • orsakssamband – Svarandens vårdslöshet har direkt och till övervägande del orsakat kärandens skador
 • Skadestånd – Målsäganden led kvantifierbara förluster och skador på grund av skadorna

Att noggrant förstå dessa grundläggande begrepp kring ansvar och skadestånd är avgörande för att skapa ett effektivt personskadefall och känna till hur man begär skadeersättning. Om skadan inträffat i arbetsplatssammanhang, en specialiserad advokat för arbetsskada kan hjälpa till att bygga det starkaste fallet.

"Bevis är allt i en rättegång. Ett uns bevis är värt ett halvt kilo argument.” – Judah P. Benjamin

Anlita en erfaren personskadeadvokat från Förenade Arabemiraten

Anställa a kvalificerad personskadeadvokat erfarenhet av UAE:s rättssystem är det överlägset mest avgörande steget efter att ha drabbats av en skada. Som en del av due diligence, se till att intervjua potentiella advokater, kontrollera deras meriter, förstå arvodesstrukturer och analysera klientrecensioner innan du fattar ett anställningsbeslut. Vad är due diligence i detta sammanhang? Det hänvisar till att noggrant granska och utvärdera advokater innan du väljer en för att hantera ditt skadeanspråk. Din advokat kommer att utgöra hörnstenen i din seger för skadeanmälan.

Att navigera i lagarna kring oaktsamhet, beräkna komplex ersättning, förhandla fram rättvisa uppgörelser och bekämpa mål i domstol kräver riktad juridisk expertis.

Rättsliga koder som Förenade Arabemiratens civillag och Förenade Arabemiratens arbetsrätt reglerar skadeersättningsbestämmelser som advokater är skickliga på att tolka och utnyttja för att bygga starka rättegångar.

Skickliga personskadeadvokater har också lång erfarenhet av att bekämpa liknande fall i domstolar i Förenade Arabemiraten och säkra optimala uppgörelser för sina klienter. Från att analysera ansvar baserat på fallhistorik till strategi för bevisinsamling, expertjurister är oumbärliga för skadade offer.

Ring oss nu för en brådskande tid på +971506531334 +971558018669

En erfaren advokat hjälper dig:

 • Bestämma ansvar och vårdslöshet från den tilltalades sida grundad på de skador och förluster som lidits
 • identifiera alla livskraftiga åtalade inblandad i olyckan juridiskt skyldig att lämna ersättning
 • Undersök olyckan och bygg en stark evidensbas
 • Bedöm meriter och utvecklas mest effektiv juridisk strategi
 • Beräkna ersättningsbelopp som täcker alla materiella och immateriella skador
 • Förhandla fram rimliga förlikningserbjudanden med försäkringsbolag att undvika utdragna domstolsprocesser
 • Representera och bekämpa ditt fall i domstol om det behövs för att få dig maximal ersättning

Därför kan en erfaren advokat med bevisad meriter och domänexpertis göra stor skillnad för att vinna ditt skadeanspråk. Intervjua advokater, kontrollera referenser, förstå arvodesstrukturer och analysera klientrecensioner innan du slutför ditt val.

Din advokat kommer att utgöra hörnstenen i din seger för skadeanmälan.

Samla in bevis för att stödja ditt skadeanspråk

Det åligger käranden att bevisa att svarandens försumlighet direkt orsakade deras ådragna skador och förluster. Att bygga en samling övertygande bevis utgör den ryggrad som krävs för att fastställa vårdslöshetsansvar mot svaranden.

Naturligtvis, medan du fokuserar på återhämtning, kommer en erfaren advokat att leda målinriktad bevisinsamling. Men att förstå vilka typer av dokumentation som krävs kommer att hjälpa dig att ge input där det är möjligt.

Checklista för väsentliga bevis:

 • Polisrapporter lämnat in angående den skadeorsakande olyckan som fångar viktiga detaljer som datum, tid, plats, personer inblandade etc. Dessa är viktiga bevisdokument.
 • Journaler som omfattar diagnostiska rapporter, behandlingsprocedurer, läkemedelsförskrivningar etc. som beskriver de skador som uppstått och utförda behandlingar. Dessa spelar en nyckelroll för att kvantifiera skadeanspråk.
 • Uttalanden inspelade från ögonvittnar förklara vad de såg. Vittnesmål från ögonvittnen ger oberoende tredje parts bekräftelse på händelser.
 • Fotografier och video bevis på olycksplatser, skador på egendom, ådragna skador etc. Visuella bevis har högt bevisvärde som fastställer detaljer kring olyckshändelserna.
 • Bevis på resulterande förluster som medicinska räkningar, reparationskvitton, lönekort för förlorad lön etc. som är avgörande för att kräva ekonomisk skadestånd.

Samla alla tillgängliga bevis kring olyckan, orsakade skador, utförda behandlingar, uppkomna förluster etc. Det tar år i vissa fall att lösa stämningar, så börja samla in relevant dokumentation omgående utan dröjsmål.

"Förberedelser är nyckeln till framgång inom alla områden, inklusive det juridiska området." - Alexander Graham Bell

Undvik åtaganden om tidig avveckling med försäkringsbolag

Efter en olycka kommer du snart att bli kontaktad av försäkringsompassare som begär information och ibland erbjuder snabba skaderegleringar. De syftar till att betala ut lägsta utbetalningar innan skadade offer kan uppskatta de totala skadorna.

Att acceptera dessa initiala lowball-erbjudanden äventyrar dina chanser till rättvis kompensation anpassad till totala förluster när de väl beräknats. Därför avråder advokater strängt skadade offer från att anlita försäkringsbolag direkt eller acceptera något förlikningserbjudande utan ordentlig juridisk rådgivning.

Var beredd på att försäkringsbolag kan prova kontakttaktik som:

 • Framställning token gest utbetalningar när "god tro" rör sig och hoppas att offer accepterar sänkta slutavräkningar
 • Låtsas vara "på din sida" samtidigt extrahera information för att minska anspråksvärdet
 • Brusande offren att stänga bosättningar innan de kan mäta fulla förluster

Hänvisa dem att endast engagera sig genom din utsedda advokat som kommer att förhandla fram skäliga villkor för din räkning. Först när alla skadekostnader är helt klarlagda över månader bör rimliga och rättvisa skaderegleringar diskuteras.

Att vara tålmodig genom denna ofta långa rättsliga process kan maximera din återhämtning avsevärt.

Kontrollera känslor och bibehåll objektivitet

De plötsliga trauman, smärtan, ekonomiska begränsningar och osäkerheter som orsakas av skadeolyckor är känslomässigt förödande. Att upprätthålla en lugn objektivitet trots turbulensen blir avgörande i skadeanspråk där förhandlingar spelar en nyckelroll.

Alla ord eller handlingar som tas i ilska eller brådska kan ha en negativ inverkan på rättegångsresultat eller förlikningsavtal. Känslomässiga utbrott i avgörande diskussioner kommer bara att försvaga din position oavsett hur motiverad ilskan är.

Ditt juridiska teams jobb inkluderar att absorbera dina frustrationer! Att ventilera ilska privat till din advokat gör att de kan skydda dina juridiska intressen optimalt även i spända situationer. Håll patientfokus på din hälsa och lita helt på deras juridiska expertis.

"Tiden att slåss är när du har rätt. Inte när du är arg.” – Charles Spurgeon

Luta dig på din advokats sakkunniga juridiska vägledning

När du väl utsett din advokat, luta dig helt på deras råd och anvisningar medan du återhämtar dig från skador. Begränsa direkt engagemang i juridiska diskussioner och ge dem full rätt att agera i ditt bästa intresse.

Skadelagstiftningen med dess komplexa lokala regler, omfattande fallhistoria som formar resultat, många kodade ersättningsriktlinjer etc. är ett stort territorium för erfarna advokater och förvirrande labyrinter för lekmän. Enkla felsteg kan allvarligt påverka banan för din rättegång.

Lämna navigeringen av detta komplexa juridiska landskap till den mest rättvisa lösningen till din pålitliga juridiska guide! Ha tålamod och tro under motgångar – din advokat kommer lagligt att kämpa för att få dig högsta tillåtna ersättning.

"Den som representerar sig själv har en dåre för en klient.” – Juridisk ordspråk

Var redo för en potentiellt långvarig juridisk kamp

Stängning sker sällan snabbt i skadeanspråk med tanke på omfattande bevisinsamling, fastställande av juridiskt ansvar, medicinska bedömningar som sträcker sig över år av allvarliga skador, och förlikningsförhandlingar – alla delar kräver månader eller år i vissa fall.

Men trots det tålamod som denna långdragna juridiska strid kräver, avstå från att böja sig för trycket och nöja dig med mindre än vad som är berättigat. Håll kursen tills alla aspekter av ditt ärende har presenterats och du får rättmätig ersättning.

Att ha en sakkunnig advokat vid din sida underlättar denna vänteperiod avsevärt. Deras kontinuerliga ärendearbete ökar pressen på de tilltalade att lösa rättvist. Med deras lugnande vägledning kan du hitta styrkan att i slutändan få din rätt.

Rättvisa som nekats för länge är rättvisan begravd. Låt inte det hända och lita helhjärtat på din advokats kamp för dina rättigheter!

Den långa vägen leder i slutändan till den välförtjänta destinationen.

Beräkna alla monetära utgifter – nutid och framtid

Att dokumentera skaderelaterade förluster är avgörande för att återkräva skadestånd genom rättsliga uppgörelser. Fånga nuvarande och framtida kostnader relaterade till:

 • Medicinska räkningar för diagnostiska tester, operationer, sjukhusvistelser, medicinering etc.
 • Tillhörande utgifter kring sjukresor, specialutrustning mm.
 • Förlust av inkomst från uteblivet arbete, redovisning av framtida försörjningsförmåga
 • Kostnader som härrör från livsstilsbegränsningar på grund av skada som omvårdnad
 • Rehabiliterande terapi som omfattar sjukgymnastik, rådgivning mm.
 • Egendomsförluster som reparationsräkningar, kostnader för skador på hem/enheter

Grundlig finansiell dokumentation ger beviset ryggraden för att stödja krav på ekonomiska kompensationer under förlikningsaffärer. Registrera därför alla små och stora skaderelaterade utgifter noggrant.

I fall med allvarliga långvariga skador, kommer framtida levnadsstödskostnader också att beaktas baserat på prognoser utarbetade av ekonomiska experter som anlitas av advokater. Att fånga upp både omedelbara och förväntade framtida kostnader blir därför avgörande.

Omfattande monetär förlustrapportering stärker direkt avräkningsvärdet.

Begränsa försiktigt uttalanden om offentliga mål

Var extremt försiktig med skadefallsdetaljerna du delar offentligt eller de uttalanden du gör om olyckan, särskilt på sociala medieplattformar. Dessa kan användas som inkriminerande bevis som skadar förlikningsresultat genom att:

 • Lägger fram kontrasterande detaljer som höjer trovärdighet tvivel
 • Cirkulerande bevisbart faktiska felaktigheter om fallet
 • Visar vilken kollega/vän som helst tala illa om undergräver rättegångsgrunder

Även till synes harmlösa diskussioner med bekanta kan oavsiktligt vidarebefordra känslig ärendeinformation till svarandens juridiska team. Håll diskussioner strikt inom ditt advokatkontor för att undvika juridiska risker. Ge dem alla fakta och låt deras expertis styra ärendekommunikationen optimalt.

Att upprätthålla en offentlig gardin för rättegången bevarar fördelen.

Bygg vårdslöshet och förlustfall noggrant

Kärnan i personskadeprocesser ligger i att slutgiltigt fastställa att svarandens oaktsamma handlingar direkt orsakade kärandens förluster och skador.

 • Backa vårdslöshetskraven med obestridliga bevis tjänstebrott – farlig körning, säkerhetsbortfall, risker som förbises etc. som orsakar olyckan
 • Koppla stabilt olyckshändelser till påtagliga skadeutfall genom medicinsk analys och finansiella revisioner som kvantifierar effekter
 • Juridiska prejudikat, rättspraxis, ansvarslagar etc. formar och stärker slutargumenten

En skicklig personskadeadvokat kommer noggrant att sammanfoga allt detta vittnesmål, register, händelseanalys och juridisk grund till ett övertygande krav.

När de är byggda med noggrant utnyttjande av deras expertis, har även komplexa rättegångar stora chanser att vinna och säkra dig maximalt tillåten kompensation.

En sakkunnig juridisk kamp gör stor skillnad för offer som söker vederbörlig rättvisa!

Alternativ tvistlösning föredras ofta

Att bekämpa personskadeprocesser i domstol inför en domare och jury är ofta intensivt, tar tid och resultatet är oförutsägbart. Därför är det vanligtvis att föredra för båda parter att lösa ärenden utanför domstol genom alternativa tvistlösningsmetoder.

Vanligt valda mekanismer inkluderar:

Medling – Käranden, svaranden och oberoende medlare kommunicerar kravdetaljer, bevis, krav genom en ge-och-ta-försoningsmetod som är inriktad på en uppgörelse i mellanväg.

Skiljedom – Att presentera sina ärendedetaljer inför en oberoende skiljedomare som granskar inlagor och uttalar bindande beslut. Detta undviker osäkerheter som är typiska för juryrättegångar.

Att förlika sig genom medling eller skiljedom påskyndar stängningen, ger målsägande tillgång till ersättning snabbare och minskar juridiska kostnader på alla sidor. Även för komplexa skadeanspråk får cirka 95 % lösta före rättegången.

Men om utomrättslig tvistlösning misslyckas med att säkerställa skäliga avgifter i linje med fallets meriter, kommer kompetenta advokater inte att tveka att ta striden till rättegång!

Viktiga tips: Master Strategy for Personal Injury Victory

 • Agera snabbt för att anlita en skicklig personskadeadvokat för att vägleda din juridiska resa
 • Samla in omfattande bevis som stödjer vårdslöshet och kvantifiera skadeeffekter
 • Stonewall försäkringsbolags kommunikation – låt advokater förhandla
 • Prioritera kallsinnet trots kaos för att möjliggöra optimala resultat
 • Beror helt på din juridiska rådgivares strategiska insikt
 • Ha tålamod under den långa processen – men fullfölj avgifterna obevekligt
 • Registrera alla kostnader – nuvarande och förväntade framtida – för att maximera värdet
 • Begränsa offentliga uttalanden som kan riskera juridiska fördelar
 • Lita på att din advokat bygger ett järnklädd mål som fastställer ansvar
 • Överväg alternativ tvistlösning för potentiellt snabbare stängning
 • Var säker på din advokats förmåga att säkerställa dina rättmätiga avgifter

Utrustad med denna förståelse för kritiska aspekter av personskadaprocesser kan du samarbeta effektivt med juridiska experter. Deras behärskning av förhandlingar och rättstvister i rättssalen i kombination med ditt sammanhållna samarbete kommer att uppnå det slutliga målet – att rättvist förlösa ditt uppåtvända liv.

Ring oss nu för en brådskande tid på +971506531334 +971558018669

Om författaren

4 tankar om “Strategi för att vinna en personskadeprocess i UAE”

 1. Avatar för Adele Smiddy

  Hallå,

  Skulle det vara möjligt för dig att ge mig råd om eventuellt att göra anspråk på (jag inser att jag kanske har lämnat det för sent)

  1. Dubai Healthcare City-incident 2006.
  2.Al Zahara Hospital - Jag har den medicinska rapporten. Samma incident 2006.

  Jag gled i våt cement på jobbet i Dubai Healthcare City i Al Razi-byggnaden 2007. Då var jag en säljspecialist som visade läkare runt den nybyggda Al Razi-byggnaden. Jag är tillbaka omvårdnad nu som biträdande chef för omvårdnad i en Vårdhem i Dublin.
  Jag fick fel diagnos av Al Zahra Hospital 2006.
  2010 fick jag en höftbyte på grund av svår artrit från odiagnostiserat hårfässfraktur från Al Zahara i min höger höft.
  Jag lider fortfarande idag eftersom jag hade en komplikation efter operation - trendelenburg gång, på grund av att musklerna slösar bort från att vänta på operationen i ett år.

  Jag var 43 år när jag fick min höftbyte på American Hospital.

  Vänliga Hälsningar

  Adele Smiddy

  Mobil-00353852119291

  1. Avatar för Sarah

   Hej, Adele .. ja det är möjligt att göra anspråk .. Du måste vara här eftersom vi behöver en polisrapport från Dubai Police som godkänner olyckan .. vad är det anspråk som du söker?

 2. Avatar för sunghye Yoon

  Hej

  Jag fick en olycka den 29 maj.
  Någon slog min bil bakifrån.

  Polisen kom till platsen men han såg inte min bil och gav mig grön form.
  Han sa att du kan lämna och gå till ditt försäkringsbolag.
  Jag lämnade scenen efter att ha tagit den gröna formen.
  Efter dagen började jag få ont i ländryggen och nacken.
  Jag kunde inte jobba på 3 veckor.

  Medan min bil har reparerats och går till sjukhus måste jag betala för transport.

  Jag skulle vilja veta i det här fallet kan jag begära ersättning för medicinska, ekonomiska saker?

  Tack så mycket

 3. Avatar för Teresa Rose Co

  Kära juridiska team,

  Jag heter Rose. Jag var inblandad i en bilolycka den 29 juli 2019 på Ras Al Khor Road norrut. Jag körde i 80-90 km/h. Platsen låg några meter från bron som förenar dig till International City. När jag körde såg jag och mamma, som satt på passagerarsätet, en annan vit bil komma ner för rampen riktigt snabbt och svänga. Innan vi vet ordet av stötte han mot vår bil från passagerarsidan. Den här bilen kom från det högra körfältet till vårt körfält (vänster mest och 4:e körfältet) i hög hastighet och träffade vår bil som var på väg norrut. På grund av kollisionen utlöstes krockkuddar. Jag var i chock och rörde mig inte på ett tag medan mamma skrek åt mig att springa utanför bilen innan den fattade eld eftersom vår bil var på rök. Jag kom ut ur bilen fortfarande i chock och såg mig själv blöda. När jag kom till mig ringde jag genast polisen och bad om ambulans. Polis kom till platsen tillsammans med en bärgningsbil. Polisen eskorterade mamma och jag till andra sidan vägen för att vänta på ambulansen. Efter flera förhör och dokumentation fördes vi till Rashid Hospital där vi väntade i en timme eller två innan vi fick läkarvård.
  Jag var bedrövad när jag var på sjukhuset eftersom trafikpolisen inte slutar ringa mig och frågar vart jag ska flytta min bil, vem tar min bil, vem som träffar vår bil och så vidare. Försäkringsbolagets nummer fortsatte helt enkelt att ringa eller bakgrundsmusiken fortsatte att fungera medan ingen svarar på den andra raden. Jag var så förvirrad och förstod inte helt vad jag skulle göra eller ringa efter hjälp.
  Nästa dag åkte vi till Rashidiya polisstation när mina ID-kort togs dit och det var när det visade sig att mannen som träffade min bil sprang bort.
  Det var mycket förvånande.
  För att förklara historien fick jag flera förslagen på axlar, bröst, armar och en trasig handled och tumme. Min mamma läggs in på sjukhuset två dagar efter incidenten på grund av högt blodtryck och bröstsmärta. Förmodligen efterskock. Jag hade också en trasig mobiltelefon eftersom den föll hårt från instrumentpanelen under olyckan.
  I morgon den 29 augusti är vår första förhandling. Jag undrar hur kommer domstolen att besluta om ersättningen med tanke på att jag fortfarande har svår smärta men inte kan söka ordentlig medicinsk hjälp på grund av brist på medel? Försäkringen vägrade att ta avgifterna eftersom det inte var mitt fel.
  Låt mig veta hur ska jag göra det här fallet?
  Mamma lämnar förresten den 7 september när hon är på besök medan jag kommer att följa henne på hennes flyg hem.
  Jag hoppas du hör av dig. Tack

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Bläddra till början