# 1 Cwmni Cyfraith Gorau yn Dubai, Emiradau Arabaidd Unedig

Awgrymiadau ar gyfer Dewis Cwmni Cyfraith yn Emiradau Arabaidd Unedig

cwmni cyfreithiol yn dubai uae

Cwmni Cyfraith Orau yn Dubai

P'un a ydych chi'n ceisio cwnsler cyfreithiol i chi'ch hun, eich teulu, neu'ch cwmni, mae'n hanfodol cynnal diwydrwydd dyladwy wrth benderfynu ar gwmni cyfreithiol. Gall hyn ymddangos fel proses anodd gyda'r gwahanol gwmnïau cyfreithiol yn Dubai.

Mae dod o hyd i gyfreithiwr da yn mynd y tu hwnt i ddewis cwmni cyfreithiol ar hap o'r llyfr ffôn neu ffonio'r un agosaf atoch chi. Mae angen i chi ystyried eich anghenion penodol a chyfateb y rheini â chwmni cyfreithiol sydd â phrofiad o ddiwallu'r anghenion hynny.

Yn Dubai, mae cyfreithwyr wedi'u rhannu'n ddau gategori, yn dibynnu ar eu swyddogaethau - yr ymgynghorwyr cyfreithiol a'r eiriolwyr.

Nid yw ymgynghorydd cyfreithiol yn ymarfer cyfraith gerbron llys cyfraith. Yn gyffredinol, maen nhw'n delio â swyddi cyfreithiol sy'n gysylltiedig â busnes a meysydd eraill. Maent yn paratoi cytundebau ac yn asesu cyfreithlondeb neu fel arall trafodion busnes. Ar y llaw arall, eiriolwyr yw'r cyfreithwyr sy'n ymddangos yn ystafell y llys. Eu gwaith yw amddiffyn neu orfodi hawliau eu cleientiaid.

Nid oes gan bob cwmni cyfreithiol yn Dubai drwydded eiriolaeth ac ymgynghoriaeth gyfreithiol. Dim ond trwydded ymgynghoriaeth gyfreithiol sydd gan y mwyafrif. Mae cael y drwydded honno yn unig yn golygu na all y cyfreithwyr yn y cwmni cyfreithiol hwnnw ymddangos yn y llys. Ar y llaw arall, mae trwydded eiriolaeth a chyfreithiol yn awdurdodi'r cyfreithwyr i ymddangos mewn achosion llys.

Gall unrhyw un ddarganfod pa fath o drwydded sydd gan gwmni cyfreithiol yn Dubai trwy edrych ar yr enw masnach. Os oes gan gwmni cyfreithiol Emiradau Arabaidd Unedig yr ymadrodd 'eiriolwyr ac ymgynghoriaeth gyfreithiol,' yna gall y cwmni cyfreithiol gynrychioli cleientiaid yn y llys. Ond os mai dim ond y geiriau 'ymgynghoriaeth gyfreithiol' sydd gan yr enw masnach, mae'n golygu nad oes gan y cwmni cyfreithiol gyfreithwyr a all ymddangos yn y llys.

P'un a ydych chi'n ceisio cyngor cyfreithiol neu gynrychiolaeth gyfreithiol, mae'n syniad da bob amser dewis cwmni cyfreithiol gyda thrwydded eirioli ac ymgynghori cyfreithiol. Mae cyfreitha bob amser yn bosibilrwydd beth bynnag. O'r herwydd, mae angen cwmni cyfreithiol arnoch a all eich cynrychioli yn y llys pe bai'r angen yn codi.

Eiriolwyr Amal Khamis ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol (Cyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig) yw'r cwmni cyfreithiol hwnnw. Mae ein gwasanaethau yn amrywio o drafodion masnachol i ymgyfreitha troseddol, datrys anghydfodau a chyfraith teulu.

Sut i Ddewis Cwmni Cyfraith yn yr Emiradau Arabaidd Unedig?

I logi cwmni cyfreithiol ar gyfer eich materion personol neu fusnes, rhaid i chi fod yn wybodus am y math o gwmni cyfreithiol sydd fwyaf addas i chi. Dyma rai ffactorau i'w hystyried ac awgrymiadau ar gyfer dewis y cwmni cyfreithiol gorau i chi.

 • Maes Arbenigedd: Mae rhai cwmnïau cyfreithiol yn cyfyngu eu harbenigedd i feysydd penodol tra bod eraill yn delio â materion cyffredinol. Felly, efallai y bydd cwmni'n arbenigo mewn materion corfforaethol neu faterion adeiladu yn unig. Cyn dewis cwmni cyfreithiol, gwnewch yn siŵr eich bod yn darganfod ym mha faes o'r gyfraith y maent yn arbenigo. Yn y ffordd honno, gallwch ddarganfod ai nhw yw'r cwmni cyfreithiol gorau i drin eich achos.
 • Enw Da a Hanes: Wrth ddewis cwmni cyfreithiol, darganfyddwch a ydyn nhw wedi delio ag achosion tebyg i'ch un chi. Os oes ganddynt, darganfyddwch sut y gwnaethant ddelio â'r achosion hynny. A aeth yr holl achosion y ffordd hir a diflas o ymgyfreitha? Neu a wnaethant setlo'r rhan fwyaf o'r achosion y tu allan i'r llys? Mae angen i chi ddarganfod cyfraddau llwyddiant y cwmni. Gallwch wneud hyn trwy ofyn i'r cwmni am dystlythyrau. Efallai y byddwch hefyd yn dod o hyd i dystebau ar wefan y cwmni cyfreithiol.
 • Cost: Mae'n hanfodol bod yn ymwybodol o gyfraddau codi tâl cwmni cyn i chi eu llogi fel na chewch eich dal oddi ar eich gwyliadwriaeth. Darganfyddwch eu system filio. A ydyn nhw'n codi fesul awr, cyfradd sefydlog, neu sail ffi wrth gefn? Bydd gwybod hyn yn eich helpu i benderfynu ai nhw yw'r cwmni iawn i chi ar sail eich cyllideb.
 • Cymhwyster Cyfreithwyr: Gallwch astudio'r cyfreithwyr yn y cwmni rydych chi am ei logi. Gwneud ymholiadau ynghylch eu cymwysterau, eu cefndir addysgol a'u cysylltiadau sefydliadol. Siaradwch â nhw os oes angen. Cofiwch, rydych chi allan i logi'r gwasanaeth cyfreithiol gorau posib.

Beth yw'r heriau sy'n gysylltiedig â gweithio gyda chwmni cyfraith mawr?

Yn gyffredinol, mae cwmnïau cyfreithiol yn cael eu hystyried yn fawr neu'n fawr pan fydd ganddyn nhw lawer o gyfreithwyr a pharagyfreithwyr yn eu cyflogaeth. Efallai na fydd cwmni cyfreithiol mawr bob amser y cwmni cyfreithiol gorau i chi.

Er y gallai manteision i logi cwmni cyfreithiol 'enw mawr', nid yw heb ei heriau. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Dim Sylw Arbennig i'r Achos: Mae gan gwmni cyfreithiol mawr dunelli o achosion i ddelio â nhw. Efallai na fydd y cyfreithwyr yn cael cyfle i roi'r ymroddiad, y sylw a'r ymrwymiad angenrheidiol i bob achos. Efallai y bydd eich achos yn cael ei lyncu yng ngweddill yr achosion fel 'rhif arall eto'.
 • Teyrngarwch i'r Cwmni dros eich Achos: Pan fyddwch chi'n gweithio gyda chwmni cyfreithiol llai, rydych chi'n cyflogi cyfreithiwr go iawn ac nid cwmni. Rydych chi'n cael trafod eich achos gyda'ch cyfreithiwr, nid paragyfreithiwr na chynorthwyydd cyfreithiol. Gyda chwmnïau cyfreithiol mawr, efallai na fyddwch byth yn cwrdd â'ch atwrnai nes eich bod yn y llys. Neu efallai y bydd yn rhaid i chi weithio gyda thîm o gyfreithwyr. Yn hynny o beth, mae'n rhywun gwahanol bob tro y byddwch chi'n cyfathrebu â'r cwmni cyfreithiol hwnnw. Efallai na chewch esboniadau nac unrhyw ganllaw pan fydd ei angen arnoch mewn achosion o'r fath.
 • Cyfraddau Uchel: Mae cwmnïau cyfreithiol mawr yn adnabyddus am godi cyfraddau uchel iawn. O'r herwydd, efallai y bydd yn rhaid i'r person cyffredin dorri'r banc i fforddio'r cyfraddau hynny. 

Buddion Gweithio gyda Chwmni Cyfraith Fach

Mae cwmnïau cyfreithiol bach yn Dubai yn cael eu categoreiddio yn ôl nifer yr atwrneiod yn eu cyflogaeth. Gall cwmni cyfreithiol bach gynnwys 20 cyfreithiwr neu lai. Mae rhai o fuddion llogi cwmni cyfreithiol bach yn cynnwys:

 • Eich Achos yw'r Flaenoriaeth Uchaf: Nid oes gan gwmni cyfreithiol bach faint o lwyth gwaith sydd gan gwmni cyfreithiol mawr. Mae hyn yn golygu y bydd y cyfreithwyr sy'n delio â phob achos yn gwneud hynny gyda sylw heb ei rannu ac ymrwymiad llwyr. Felly, gall pob cleient unigol fod yn dawel ei feddwl y bydd y cyfreithwyr yn trin eu materion gyda'r sylw y mae'n ei haeddu.
 • Perthynas Cleient a Chyfreithiwr: Fel cleient sy'n llogi cwmni cyfreithiol bach, mae gennych fynediad uniongyrchol i'r cyfreithiwr sy'n rhoi sylw i'ch achos. Mae gennych gyfle i ofyn iddynt gyfathrebu pob darn o wybodaeth sy'n angenrheidiol yn eich barn chi. Mae'r berthynas hon rhwng cleient a chyfreithiwr yn brin i'w ffurfio mewn cwmni cyfreithiol mawr.
 • Enw da: Mae'n haws olrhain enw da'r cyfreithiwr sy'n trin eich achos mewn cwmni llai. Gallwch olrhain ei gofnodion yn y gorffennol, a'r canlyniadau a gyflawnwyd hyd yn hyn. Mae'n rhoi hyder ichi fod eich achos mewn dwylo da. Yn ogystal, mae cyfreithwyr unigol mewn cwmni cyfreithiol bach yn fwy gweladwy. Mae hyn yn golygu bod eu henw da eu hunain ar y lein. Ni allant guddio y tu ôl i enw da'r cwmni cyfreithiol. Yn hynny o beth, maent yn ymladd yn ddygn ac yn ymosodol i gael y canlyniadau gorau ar gyfer eu holl achosion, waeth pa mor fach.
 • Cost Fforddiadwy: Nid yw drutach bob amser yn cyfateb i wasanaethau gwell. Nid yw ychwaith yn gwarantu buddugoliaeth. Gyda chwmni bach, gallwch gael y gwasanaethau proffesiynol gorau am gostau fforddiadwy. Mae honno'n fargen ennill-ennill.

Dewiswch y Cwmni Cyfraith Emiradau Arabaidd Unedig Cywir

Eiriolwyr Amal Khamis ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol (Cyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig) yn gwmni cyfreithiol bwtîc yn Dubai sydd â phrofiad helaeth mewn cyfraith teulu, cyfraith droseddol, cyfraith adeiladu, a gwasanaethau trafodion masnachol cyffredinol. Mae gennym dîm ymroddedig o eiriolwyr lleol ac Arabaidd eu hiaith gyda hawl y gynulleidfa yn llysoedd Emiradau Arabaidd Unedig ac ymchwiliadau troseddol.

Mae cwmni cyfreithiol haen uchaf yn Dubai, Amal Khamis Advocates & Legal Consultants (Cyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig), wedi bod yn gwasanaethu cleientiaid byd-eang a rhanbarthol trwy ei wasanaethau unigryw a'i feysydd ymarfer ers mwy na degawd. Gan ei fod yn gwmni cyfreithiol gwasanaeth llawn, mae Amal Khamis Advocates & Legal Consultants (Cyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig) wedi cael y fraint a'r buddion o ddiwallu anghenion amrywiol gleientiaid o ran ymgyfreitha, datrys anghydfod, ac ymgynghoriaeth gyfreithiol. Rydym yn dîm o weithwyr proffesiynol cyfreithiol cymwys iawn sy'n darparu sbectrwm eang o wasanaethau cyfreithiol yn Dubai, Emiradau Arabaidd Unedig.

Os oes angen gwasanaethau cyfreithiol arnoch yn yr Emiradau Arabaidd Unedig, Cysylltwch â ni ar unwaith. Rydym yn ymrwymedig ac yn ymroddedig i ddiwallu'ch holl anghenion cyfreithiol.

gwall: Cynnwys yn cael ei ddiogelu !!
Sgroliwch i'r brig