Hur kan Assault och Battery försvaras?

Mordfall

I. Inledning

Misshandel är två vanligt belastade våldsbrott som ofta förekommer tillsammans i fysiska attacker. Men de representerar faktiskt distinkta brott enligt lagen. Förstå skillnaderna såväl som tillgängliga försvar mot sådana anklagelser är avgörande för alla som står inför anklagelser.

Denna artikel kommer att ge en djupgående undersökning av misshandel och batteri definitioner, element som krävs för att bevisa varje anklagelse, typer av övergrepp och batterier, relationerna mellan dem, grader av brott och potentiella försvar som kan gälla. Detaljer om associerade påföljder, konsekvenser och juridisk rådgivning för att konstruera starka försvarsstrategier kommer också att täckas.

Utrustade med denna juridiska guide kommer de som anklagas för misshandel eller misshandel att vara mycket bättre förberedda att fatta välgrundade beslut och navigera i sina brottmål. Insatserna är höga, så rådgör med en kunnig brottsförsvar genast förblir nyckeln.

II. Vad är Assault?

A. Juridisk definition

In Förenade arabemiraten lag, misshandel är definierad som:

Hotet om överhängande skadligt eller stötande fysisk kontakt eller åtgärd riktad mot en annan personen, kombinerat med förmågan samt uppsåt att genomföra det hotet.

Verbala hot karakteriseras vanligtvis som misshandel, så länge de på ett trovärdigt sätt kommunicerar avsikt att orsaka skada eller skada inom en snar framtid. Nej fysisk kontakt måste nödvändigtvis inträffa för att åtal för misshandel ska gälla. Det är viktigt att notera att i fall där psykisk misshandel påstås, såsom hot eller känslomässig manipulation, kan åklagare behöva fastställa hur man bevisar psykisk misshandel när fysisk misshandel uteblir.

B. Inslag av misshandel

För en åklagare att bevisa åtal för enkelt överfall, måste följande element fastställas utöver a rimlig tvivel:

 1. Smakämnen svarande agerat avsiktligt
 2. Handlingarna utgjorde en trovärdigt hot of kroppsskada eller skada mot offret
 3. Smakämnen offret erfaren rimlig rädsla och oro som följd

Kriminellt försvar strategier kommer ofta att fokusera på att skapa tvivel kring en eller flera av dessa väsentliga laglig komponenter, särskilt uppsåt krav. Var överfallet verkligen avsiktligt eller bara ett missförstånd?

C. Typer av överfall

Det finns flera kategorier av enkelt överfall erkänt av domstolarna i UAE:

 • Grov misshandel – Överfall åtföljd av ytterligare allvarliga omständigheter eller resultat som anses vara allvarligare under straffrätt, Såsom användning av en vapnet eller orsakar allvarlig kroppsskada.
 • Assault by Menace – Verbala hot som kommunicerar tydligt uppsåt att tillfoga skada or skada.
 • Överfall med avsikt att begå specifika brott – Överfall med ytterligare uppsåt att begå relaterade brott tycka om våldtarån, mord osv.
 • Försök till batteriangrepp – misslyckat försök att slå eller slå någon som inte gör fysisk kontakt.
 • Sexuella övergrepp – Hot om överhängande sexualbrott genom tvång, manipulation eller styrka. I vissa fall förstår man skillnaden mellan sexuella trakasserier och sexuella övergrepp är viktigt, eftersom hotens karaktär kan skilja sig åt.

Grova övergrepp såväl som de som åtföljer andra kriminella avsikter möter vanligtvis mer allvarliga åtal och straff för grovt brott.

III. Vad är batteri?

A. Juridisk definition

Batteri definieras vanligtvis av UAE straffrätt som:

Vilken som helst avsiktliga, oönskade fysisk kontakt or rörande som anses stötande, förolämpande, provocerande eller som orsakar skada eller skada.

Batteri kräver fysisk kontakt till skillnad från misshandel. Men kontakten kan vara indirekt genom att kasta ett föremål som träffar offretStötande ord ensam kvalificerar sig inte.

B. Delar av batteriladdning

Att framgångsrikt väcka åtal batteri, ska en åklagare fastställa dessa väsentliga rättsliga element:

 1. Den tilltalade agerade med uppsåt att göra kroppslig kontakta
 2. Skadlig, stötande eller provocerande fysisk kontakt inträffade
 3. Kontakten var utan samtycke och oönskad av offret

Som med misshandel, nyckelelementet som ger solid grund för försvaret är ofta uppsåt. Om kontakten var oavsiktlig snarare än avsiktlig, a batteriladdning kanske inte stöds av tillräckliga bevis.

C. Typer av batterier

Det finns några kända kategorier av batterier brott under Förenade Arabemiratens brottsliga stadgar:

 • Enkelt batteri - Minimal kontakt inte resulterar i allvarlig skada eller involverar en vapnet. Vanligtvis en förseelse.
 • Förvärrat batteri – Batteri med en dödligt vapen eller resulterar i allvarlig skada eller skada. Typiskt a åtal för grovt brott.
 • Sexuellt batteri – Avsiktligt sexuellt rörande utan samtycke.

Graderna av avgifter och påföljder beror mycket på den exakta omständigheter av händelsen, förhållandet mellan anklagare och anklagad och allvaret av eventuell skada.

IV. Förhållandet mellan misshandel och batteri

Överfall och batteri anklagelserna är ofta nära sammanflätade eftersom de båda omfattar hot eller handlingar fysiskt våld mot andra. Men de har några viktiga skillnader:

 • Överfall är hot av våld eller kontakt, medan batteri kräver faktiska kontakta.
 • Åtalas för misshandel kräver inte fysisk attack eller röra någon.
 • Batteriladdningar kan ske utan föregående angrepp i fall som oväntade avsiktliga fysiska attacker.
 • Någon kan åtalas för överfall ELLER batteri självständigt, inför anklagelser om det ena eller det andra.

I många fall orsakar misshandel ett resulterande batteri, så åtal väcks för båda brotten samtidigt. Detta gäller särskilt för eskalerande fall av våldsbrott i Dubai. Vanligtvis händer detta när:

 • Verbala eller fysiska hot om våld leder rakt in i en våldsamma fysiska bråk.
 • Ett argument eller en konfrontation eskalerar till en aggressiv attackera.
 • Provocerande ord or åtgärder utlösa repressalier genom skadliga ovälkomna kontakta.

Lagring av åtal tillåter åklagare att utöva flera vinklar samtidigt som det ger domstolarna flexibilitet i fällande domar om försvaret verkar för att tvivla på den ena kontra den andra anklagelsens väsentliga juridiska aspekter.

V. Grader av attack och batteri

Inte alla överfall eller batterier under lag behandlas lika. Avgifter faller under antingen förseelse or grov förbrytelse kategorier beroende på specifika fall som:

 • Vapenanvändning – Vapen, knivar, trubbiga vapen eskalerar i allmänhet grader.
 • Skadans svårighetsgrad – Lindrig smärta, blödning, benbrott, medvetslöshet blir allt allvarligare.
 • Offerstatus – Utsatta offer som barn och äldre kan höja anklagelserna.

Allmänna riktlinjer för debiteringsgrad inkluderar:

 • Enkelt överfall – Hot om mindre skada är vanligtvis ett förseelse.
 • Grov misshandel – Hot om allvarlig skada med vapen ofta ett grovt brott.
 • Enkelt batteri – Mindre oönskad kontakt är i allmänhet ett förseelse.
 • Förvärrat batteri – Avsiktlig allvarlig skada kan innebära grovt brott.

Mer allvarliga anklagelser för grovt brott leder sannolikt till hårdare borgen, böter och längre fängelsestraff om de till slut döms. Kategorisering påverkar också tillgängliga försvar mot anfall och batteri.

VI. Försvar mot överfall och batteri

När du ställs inför skrämmande misshandel eller batteri påståenden, med en erfaren brottsförsvar i ditt hörn kan den optimala försvarsstrategin göra stor skillnad.

Vanliga försvar mot anklagelser inkluderar:

A. Självförsvar

Om att försvara dig från en rimlig rädsla du kan lida överhängande kroppsskada, användning av lämpliga styrka kan motiveras under Förenade Arabemiraten. Reaktionen måste stå i proportion till den hotade faran för att detta försvar ska lyckas. Det kan inte heller finnas möjlighet att dra sig tillbaka på ett säkert sätt eller helt undvika konfrontationen.

B. Andras försvar

I likhet med självförsvar har vem som helst rätt under Förenade Arabemiraten att använda nödvändigt styrka att skydda en annan personen mot en omedelbart hot skada om flykt inte är ett genomförbart alternativ. Detta inkluderar att försvara främlingar från attack.

C. Försvar av egendom

Fastighetsägare kan anställa rimliga styrka att stanna stöld, förstörelse eller olagligt fysiskt intrång på deras mark. Eskalerade repressalier som anses överdrivna med tanke på omständigheterna kommer dock fortfarande att åtalas som brottsligt brott eller misshandel.

D. Samtycke

Giltigt juridiskt samtycke till fysisk kontakt undanröjer skäl för batteri eller tillhörande anklagelser om misshandel. Samtycke erhålls dock genom hot, tvång, manipulation eller bedrägeri fortfarande är brottsligt misshandel. Samtycket måste lämnas frivilligt.

E. Berusning

Även om en sällsynt, djupgående substansinducerad funktionsnedsättning som gör någon tillfälligt oförmögen att kontrollera sina attackerande eller våldsamma handlingar potentiellt kan ursäkta det resulterande beteendet helt. Men frivilligt rus tillfredsställer sällan det lagliga krav på försvaret.

F. Psykisk oförmåga

Allvarliga psykiska sjukdomar som allvarligt hämmar förståelse eller självkontroll kan tillfredsställa försvarskrav även i fall av misshandel eller misshandel. Rättslig psykisk oförmåga är dock komplicerad och svår att bevisa.

Vilket exakt försvar som kommer att gälla beror mycket på specifika omständigheter av varje anklagelse. En adept lokal försvarsadvokat kommer att kunna bedöma tillgängliga fakta och utveckla den optimala teststrategin. Högtidlig representation är nyckeln.

VII. Påföljder och konsekvenser

Om anklagelserna fastnar trots presenterade försvar, riskerar de som befunnits skyldiga till misshandel eller batteri fängelse, domstolsböter, civilrättsligt ansvar, besöksförbud, skyddstillsyn och mer obehagliga konsekvenser på både statlig och federal nivå.

A. Böter

Böter på upp till tiotusentals dollar gäller vanligtvis, särskilt för brottsdomar. Dessa piloter monetära straff, tillsammans med andra ålagda avgifter och ersättning för brottsofferkostnader.

B. Fängelse/fängelsetid

Fängelse som sträcker sig över månader till år i fängelse resulterar ofta i grov misshandel eller grova fällande domar. Riktlinjer för straffutmätning och minimikrav styr exakta fängelsestraff som delas ut.

C. Besöksförbud

Rättsskyddsorder som kraftigt begränsar närhet eller kontakt med offer härrör ofta från misshandel och batterifall. Dessa domstolsbeslut mandat att hålla fysiskt avstånd eller helt avstå från interaktion. Överträdelser kan leda till ytterligare rättsliga påföljder och anklagelser om förakt.

D. Skyddstillsyn

Domstolar kan skjuta upp fängelsestraff till förmån för skyddstillsyn inklusive obligatorisk rådgivning, behandlingsprogram, uppdrag inom samhällstjänst, villkorlig övervakning och levnadsvillkor beroende på åtalade brott och bakgrund.

E. Anger Management Klasser

Dömda åtalade måste regelbundet slutföra ilskahanteringsprogram som beordrats av domstol efter misshandel och misshandel. Dessa sessioner lär ut vitala humörreglerande färdigheter och icke-våldsam konfliktlösning.

Utöver direkta straffpåföljder följer även bredare civilrättsliga konsekvenser anklagelser och fällande domar för misshandel och brott som skapar ytterligare rättslig exponering.

VIII. Få juridisk hjälp

Att utsättas för misshandel eller batteriladdning hotar skrämmande destabiliserande störningar av livet genom bestående kriminalregister, ekonomiska bördor för att försvara fallet, förlorad inkomst från fängelse och förstörda personliga relationer.

Dock kunnig flitig försvarare väl förtrogen med lokala domstolar, åklagare, domare och straffrättsliga lagar kan noggrant vägleda anklagade individer genom den intensivt stressiga situationen genom att skydda rättigheterna, skydda friheten, avfärda ogrundade anspråk och säkra de mest fördelaktiga resultaten från ett dåligt scenario.

Kompetent representation gör verkligen skillnaden mellan djupt livsförändrande övertygelser och att lösa ärenden relativt intakta när de är indragna i det straffrättsliga systemets kraftfulla grepp. Erfarna lokala försvarsadvokater av hög kvalitet förstår alla detaljer i att bygga vinnande fall som gynnar deras klienter. Den svårvunna expertis och eldiga opinionsbildning skiljer dem från lacklustiga alternativ.

Dröj inte. Rådgör med en högt rankad överfalls- och batteriförsvarsadvokat som omedelbart betjänar din jurisdiktion om du står inför sådana anklagelser. De kommer att granska detaljer om arrestering, samla in ytterligare bevis, tala med alla inblandade parter, grundligt undersöka relevanta lagar och rättspraxis, förhandla med åklagare, förbereda vittnen, skapa överlägsna juridiska argument och arbeta obevekligt för att försvara klientens oskuld i rättssalen genom rättegång om överenskommelser inte kan nås.

Toppadvokater har framgångsrikt försvarat tusentals misshandels- och misshandelsfall under många framgångsrika år och praktiserat straffrättsligt försvarslag i lokala domstolar. Inga avgifter ger garanterade resultat, men representation gör skillnaden till förmån för människor i systemet.

IX. Slutsats

Anklagelser om misshandel och misshandel måste tas på största allvar. Potentiellt förödande personliga och juridiska konsekvenser följer till och med övertygelser om förseelser, medan grova brott markerar anklagade individer i flera år och hämmar livsutsikterna avsevärt genom bestående brottsregister.

Att förstå exakt vad som kvalificeras som olaglig misshandel kontra batteri, tillgängliga försvar som förnekar skuld och risker för straff gör det möjligt för människor att göra välgrundade val om att konfrontera anklagelser som riktar sig mot dem eller nära och kära. Kloka beslut härrör från korrekt kunskap, inte rädsla eller missuppfattningar.

Ingen ska genomgå stressiga åtal utan att känna till sina rättigheter och möjligheter. Lagar tjänar samhället, skadar inte individer i onödan. Utrusta dig själv eller familjemedlemmar med korrekt juridisk information först när du utsätts för misshandel eller batteriladdningar.

Se sedan till att du har en briljant försvarsadvokat aggressivt slåss på din sida. De dikterar skillnaden mellan ett fruktansvärt orättvist resultat eller friskrivning genom att utnyttja materiella försvar, juridiska förfaranden och sin egen skicklighet för att skydda mot falska anklagelser.

Lämna inte livsformande fallresultat åt slumpen. Kunskap och representation är makt när det är invecklat i det straffrättsliga systemet. Använd den här juridiska guiden för angrepp och batteri för att ta en stark informerad hållning. Försvarsadvokaten du anlitar kommer att hantera resten för att uppnå rättvisa.

Ring oss nu för en brådskande tid på +971506531334 +971558018669

Om författaren

12 tankar om “Hur kan misshandel och batteri försvaras?”

 1. Avatar för Bryan

  Jag har problem på mitt kreditkort..Jag betalade inte mer än en månad på grund av ekonomiska problem..Nu har banken då och då ringt mig och mina familjevänner till och med mina medarbetare ... innan jag förklarade och jag svarade det ringer men jag vet inte hur de behandlar personen, skrek, behandlar att de väl ringer polisen, trakasserar, och nu tidigare får jag meddelanden från internet ... till och med min familj och vänner som de säger ... herr. Bryan (hustru till @@@@) vänligen informera dem om att han är eftersökt med brottmål inlämnat i dubai för den studsade kontrollen CID och polis letar för närvarande efter den här personen pls skicka detta till den andra vän ... ..jag tappade för mycket och min fru, hon kan inte sova ordentligt, hon är gravid och jag är orolig för mycket ... bec. Av detta meddelande i fb..all min vän och familj vet redan och väldigt blyg att prata vad jag kommer att göra ... hjälp mig ... jag kan också göra ett ärende
  här i Förenade Arabemiraten för denna trakasserier ... tnxz och gud välsigne dig ...

 2. Avatar för Dennis

  Hej,

  Jag skulle vilja be om juridisk rådgivning angående ett ärende som jag kommer att lämna in till Sharjah-domstolen. Mitt fall inträffade i Al Nahda, sharjah angående ett övergrepp från en sharjah-taxichaufför. Det är bara ett vanligt argument som ledde till slagsmål och jag drogs och föraren strukturerade mig flera gånger i ansiktet tills mitt ögonbryn skadades och blödde under den här misshandeln. Jag bar mina glasögon och de togs bort under slaget han kastade mot mig. Förekomsten slog också min fru när hon försöker lugna föraren mellan oss. Läkar- och polisanmälan gjordes i Sharjah. Jag skulle vilja undersöka förfarandena för att lämna in det här ärendet och lagligheterna i att göra det.

  Hoppas på ditt snabba svar,

  Tack och hälsningar,
  Dennis

 3. Avatar för jin

  Hej,

  Jag skulle vilja fråga om mitt företag kan lämna in ett otroligt ärende för mig för att jag inte lämnar. Jag överskred i tre månader redan för att jag har ett polisärende för studsad check. Mitt pass är hos mitt företag.

 4. Avatar för laarni

  Jag har 1 kollega i företaget och hon gör inte sitt jobb ordentligt. faktiskt har vi några personliga problem men hon blandar personliga frågor med arbetsfrågor. Nu anklagar hon mig för att ta verken personligt och jag skapar problem för henne vilket inte är sant. Hon sa till mig att hon vet att jag kan släppa henne ur företaget men hon kommer att se till att något dåligt kommer att hända mig och jag kommer att ångra att jag satte henne här i vårt företag. I det här fallet, kan jag gå till polisen och berätta om detta. Jag har inga skriftliga bevis eftersom det sas direkt i mitt ansikte. Jag vill vara säker på att jag är säker överallt på eller utanför kontoret.

 5. Avatar för Tarek

  Hi
  Jag vill fråga om att väcka talan mot en bank.
  Jag är försenad med mina bankbetalningar på grund av en försenad bonusbetalning från mitt företag - jag förklarade att jag skulle göra den väntande kortbetalningen till banken under veckans gång men de fortsätter att ringa. Flera anställda flera gånger varje dag. Jag slutade svara på samtalen och en av de anställda skickar mig en text som säger "betala annars kommer dina uppgifter att delas med Etihad Bureau för svart lista"
  Det låter som ett hot och jag tar det inte för bra.
  Vad är rättegången relaterad till skriftliga hot?
  Tack

 6. Avatar för Doha

  Min granne trakasserar mig hela tiden, hon försökte också kväva mig en gång. Hon bråkar med en vän till mig på ett socialt nätverk. Jag svarade på en av mina vänners inlägg att det inte handlade om henne ens hennes namn nämndes inte och det var inget allvarligt. Men min granne kommer till min dörr och använder ständigt kränkande språk. Mina andra grannar har också sett henne göra det. Snälla vägled mig vad ska jag göra och under vilken lag det faller?

 7. Avatar för pinto

  Min chef hotade att slå mig framför 20 andra anställda om jag inte skickar in två filer nästa dag. Han kallade mig ett dåligt ord för att jag inte drack alkohol på någon av kontorspartierna. Han sa också till en annan arbetsgivare att slå mig när jag gav fel svar under träningsfrågor och svarssession. Han sa till mig att skicka in filerna på torsdagen. Jag är rädd för att gå till kontoret. Jag är på prov nu. Jag vet inte vad jag ska göra efter att ha spenderat så mycket på visum och resekostnader. Jag har inte pengar att ge företaget om jag avslutas.

 8. Avatar för choi

  Jag bor i en delningslägenhet. Flatmate bjuder in vänner i vår lägenhet att dricka, sjunga en och de är väldigt bullriga. Om jag ringer polisen medan de har en fest är jag orolig för andra lägenhetskamrater eftersom jag har läst att eftersom det är olagligt att dela lägenhet kommer alla människor i lägenheten att arresteras. är det sant? Jag har redan pratat med den här personen men den här personen kom till mig efter 4 dagar och skrek och pekade med fingret i ansiktet på mig.

 9. Avatar för Gerty Gift

  Min vän var tvungen att göra en undersökning om överfall och jag undrade grunderna i det hela. Jag uppskattar att du nämnde att överfall inte behöver vara fysiskt. Det här är något som jag inte insett tidigare och det har gett mig mycket att tänka på.

 10. Avatar för legalbridge-admin
  legalbridge-admin

  Hon kan troligen få böter och polisen kan be henne betala dina medicinska räkningar. Det bästa är att besöka oss för att förstå mer.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Bläddra till början