10 Awgrym Gorau ar gyfer Creu Cytundeb Cadw Llwyddiannus

Beth Yw Cytundeb Cadw?

Mae cytundeb cadw yn ddogfen gyfreithiol sy'n eich amddiffyn chi a'ch cleient rhag bod yn sownd os bydd anghydfod. Pan fyddwch chi'n gwneud cytundeb â chleient, yn enwedig rhywun rydych chi wedi bod yn delio ag ef ers tro, mae'n debyg na fyddwch chi eisiau ystyried y posibilrwydd y bydd y berthynas yn mynd yn sur.

Efallai bod pethau'n mynd cystal â'r cleient fel na allwch ddychmygu sefyllfa lle maen nhw'n rhoi'r gorau i wneud hynny. Yn anffodus, mae yna lawer o ffyrdd y gall pethau fynd i'r de yn ystod eich delio, a rhaid i chi fod yn barod i drin pethau pan fydd hyn yn digwydd. Un ffordd hanfodol o ddelio â darpar anghydfodau yw trwy ddysgu sut i greu cytundeb cadw llwyddiannus.

Mae cytundeb cadw wedi'i ddrafftio'n dda yn ymdrin â holl agweddau hanfodol eich perthynas fusnes â'ch cleient ac yn darparu ffordd allan i chi os bydd anghydfod. Mae gan gytundebau cadw lawer o fuddion, yr ydym wedi'u trafod yn y swydd hon.

Ar wahân i'r buddion hyn, mae cytundeb cadw yn eich helpu i benderfynu ymlaen llaw pa ddull datrys anghydfod yr hoffech ei ddefnyddio os bydd anghydfod yn codi rhyngoch chi a'ch cleient. Ond beth ddylid ei gynnwys mewn cytundeb cadw?

Bydd yr erthygl hon yn trafod y 10 awgrym gorau a all eich helpu i greu cytundeb cadw llwyddiannus a sut y gallwch amddiffyn eich busnes a'ch cleient gyda'ch cytundeb cadw.

Contract Cytundeb Cadw

Mae cytundebau cadw yn rhan bwysig o lawer, os nad y rhan fwyaf, o berthnasoedd cyfreithiol. O gorfforaethau i grefftwyr i feddygon, mae angen ychydig o ddogfennau allweddol ar bawb i weithio drwyddynt wrth ymrwymo i gontract, a dyma'r dogfennau a ddefnyddir i greu'r cytundeb cadw. Argymhellir ceisio cyngor gan y cyfreithwyr busnes gorau yn Emiradau Arabaidd Unedig wrth ddrafftio cytundeb cytundeb cadw i sicrhau ei fod yn amddiffyn eich buddiannau yn ddigonol.

10 Awgrym Ar Gyfer Creu Cytundeb Cadw Busnes Llwyddiannus

1. Gwerth: Beth Fyddwch Chi'n Ei Wneud I'r Cleient?

Mae cytundeb cadw yn wahanol i fathau eraill o gontractau, yn lle talu am waith a wneir, mae'r cleient yn talu am yr addewid o waith i'w wneud. Felly, mae'n rhaid i chi fel gweithiwr llawrydd wneud i'r cleient weld gwerth llofnodi cytundeb cadw gyda chi.

Mor fuddiol â chael gwaith o dan gadw, nid yw'n hawdd dod heibio. Fel arfer mae rhwystr i weithiwr llawrydd fod yn betrusgar i gynnig peiriant cadw i gleient neu fethu â chyfathrebu pam mae daliwr yn werthfawr i'r cleient. Felly, byddai'n well penderfynu pa werth y byddwch chi'n ei ddarparu i'ch cleient pan fydd yn llofnodi cytundeb cadw gyda chi.

I ateb cwestiwn gwerth, rhaid i chi bennu'r gwasanaethau y byddwch yn eu darparu ar gyfer y cleient yn rheolaidd.

2. Gwnewch y Gwaith Coes: Deall Eich Cleient.

Ar wahân i hyn yn arfer busnes da, mae hefyd yn gwrtais, ac mae'n mynd yn bell o ran penderfynu faint o waith y byddwch chi'n ei wneud cyn i chi gael y cleient i arwyddo gyda chi. Cyn cyflwyno cytundeb cadw gyda chleient, treuliwch amser yn ei dan-ystyried a'u busnes.

Deall sut mae'r busnes yn gweithio a chyfrifo meysydd lle gall eich gwasanaethau helpu i ddatblygu eu diddordebau busnes. Pan ewch at gleient ac arddangos cymaint o wybodaeth am eu busnes, gan gynnwys meysydd lle gall eich gwasanaethau eu gwneud hyd yn oed yn well, rydych wedi cyflawni mwy na 50% o'r nod.

3. Saethu Eich Ergyd: Cynnig Eich Hun I'r Cleient

Pan fyddwch chi'n egluro pa wasanaethau rydych chi am eu cynnig a sut y bydd y cleient yn elwa, mae'n bryd gwerthu'r cleient ar y dalfa. Gallwch wneud hyn mewn un o'r ddwy ffordd:

 • Ar ddechrau eich perthynas gyda'r cleient, wrth gynnig gwneud rhywfaint o waith contract rheolaidd. Gallwch lithro yn yr opsiwn o gytundeb cadw pan fyddwch wedi cwblhau'r gwaith yn llwyddiannus.
 • Ar ddiwedd y gwaith contract, wrth all-fwrdd y cleient. Erbyn hyn, byddech wedi cael gwell dealltwriaeth o anghenion busnes y cleient. Felly gallwch gynnig cefnogi'r gwaith rydych chi newydd ei gwblhau neu ddarparu rhywfaint o werth ychwanegol i'r cleient.

4. Llunio'r Cytundeb: Penderfynwch ar y Strwythur yr hoffech ei Ddefnyddio

Mae hyn yn hanfodol o safbwynt rheoli amser. Byddai'n ddefnyddiol pe byddech chi'n penderfynu sut rydych chi am weithio gyda'r cleient. Gallwch wneud hyn mewn unrhyw un o'r ffyrdd a ganlyn:

 • Gallwch gael y cleient i dalu swm penodol o arian bob mis am amser y cytunwyd arno. Sylwch fod yn rhaid i chi nodi'r hyn sy'n digwydd os na wnaethoch chi, am ryw reswm, ddefnyddio'r holl amser penodedig, neu os ydych chi'n treulio mwy na'r amser mewn mis penodol.
 • Gallwch gael y cleient i dalu am set benodol o gyflawniadau. Dylai'r cytundeb nodi beth sy'n digwydd os byddwch yn fwy na'r swm y cytunwyd arno a beth sy'n digwydd os bydd argyfwng yn codi gyda chi. Pwy sy'n trin y gwaith mewn achosion o'r fath?
 • Gallwch gael y cleient i dalu i gael mynediad i chi. Mae hyn, fodd bynnag, yn bosibl os ydych chi'n arbenigwr y gofynnir amdano yn eich maes.

5. Diffinio'r Hyn y gellir ei Gyflawni A'u Terfynau Amser Mynychu

Ar ôl penderfynu pa strwythur y bydd eich cytundeb cadw yn ei gymryd, rhaid i chi bennu cwmpas y gwaith a phryd y dylai'r cleient ddisgwyl i'r gwaith gael ei gyflawni. Gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi'r rhain mewn termau clir, gan fod bod yn amwys dim ond yn eich sefydlu ar gyfer rhywfaint o gur pen i lawr y ffordd.

Wrth nodi'r rhain, mae angen i chi hefyd benderfynu beth sy'n digwydd os yw'r cleient yn gofyn am waith sy'n mynd y tu hwnt i gwmpas y daliwr. Sillafu beth fydd yn digwydd fel bod y cleient yn gwybod beth i'w ddisgwyl.

Dylai eich cytundeb cadw hefyd gynnwys dyddiadau cau diffiniedig. Darganfyddwch pa mor aml y byddwch chi'n cyflawni'ch pethau y gellir eu cyflawni a sicrhau eich bod chi'n cadw at y llinell amser.

6. Cael Tâl

Mae hyn yn rhan hanfodol o'ch cytundeb cadw. Mae'n rhaid i chi benderfynu sut rydych chi am gael eich talu a pha mor aml. Dyma ychydig o syniadau i chi eu hystyried:

 • Gofyn am gyfandaliad ymlaen llaw am gyfnod o waith
 • Cael eich talu bob mis - fel tanysgrifiad
 • Amserlen talu hyblyg yn seiliedig ar faint o waith rydych chi'n ei gyflawni mewn mis

7. Rheoli Eich Amser

Mae rhai cleientiaid yn cymryd cytundeb cadw i olygu bod darparwr gwasanaeth ar gael iddynt rownd y cloc. Os yw'ch cleient yn gweld cytundeb cadw fel hyn, mae'n rhaid i chi eu hanalluogi o'r syniad a'i wneud yn gyflym. Fel arall, gallai mynd i gytundeb cadw olygu diwedd eich oes fel y gwyddoch.

Er mwyn osgoi'r digwyddiad annymunol hwn, mae'n rhaid i chi gyllidebu'ch amser a rheoli'ch llwyth gwaith yn briodol. Cofiwch nad y cleient hwn yw'r unig un sydd gennych chi, ac mae rhwymedigaeth arnoch chi i gleientiaid eraill rydych chi'n gweithio iddyn nhw. Felly, mae'n rhaid i chi strwythuro'ch amser i sicrhau eich bod chi'n gallu gwasanaethu cleientiaid eraill a chymryd gwaith newydd wrth barhau i fodloni disgwyliadau eich cleient o ran cadw.

8. Marciwch Eich Cynnydd: Anfonwch Adroddiadau Rheolaidd

Mae adrodd ar y gwaith rydych wedi'i wneud, a'r cynnydd rydych wedi'i wneud yn mynd yn bell o ran dangos i'ch cleientiaid bod eu penderfyniad i'ch rhoi ar ddalfa yn fuddiol. Mae'n darparu prawf i'r cleient ei fod yn cael y gwerth y talodd amdano.

Mae cynnwys yr adroddiad yn dibynnu ar natur y gwasanaethau rydych chi'n eu darparu ar eu cyfer. Fodd bynnag, dylai gynnwys Mynegai Perfformiad Allweddol (DPA) y cytunwyd arno o'r blaen. Gallai hyn fod yn fynegeion fel

 • Cyfradd ymgysylltu â'r cyfryngau cymdeithasol
 • Nifer y darllenwyr post blog
 • Cynnydd mesuradwy mewn gwerthiannau
 • Nifer o ddilynwyr y wefan

I wneud pethau hyd yn oed yn well, ceisiwch feincnodi'ch gwaith a chymharu cyfradd y twf yn fisol. Os oedd eich DPA y cytunwyd arno yn set o nodau sefydledig, dangoswch faint o gynnydd rydych wedi'i wneud tuag at gyflawni'r nodau a osodwyd.

9. Adolygiadau Rheolaidd

Dylai eich cytundeb cadw gynnwys adolygiadau rheolaidd gyda'r cleient. Gallech drwsio adolygiadau yn flynyddol, bob dwy flynedd, bob chwarter neu bob mis. Dylech hefyd ei gwneud yn glir i'r cleient, os yw'n canfod anfodlonrwydd mewn unrhyw agwedd ar y gwasanaeth rydych chi'n ei ddarparu, y dylent estyn allan atoch chi ar unwaith.

Dylai'r adolygiadau fod nid yn unig ar gyfer pan fyddant yn anfodlon, ond ar gyfer cwmpas cyfan y gwasanaeth rydych chi'n ei ddarparu. Gallai hyn gynnwys arloesiadau yn y farchnad a fydd o fudd i'r cleient neu'n atal rhai prosesau nad ydynt bellach yn gweithio i'r cleient - naill ai oherwydd twf neu newid yn y farchnad.

10. Datrys Anghydfodau

Mae datrys anghydfod yn rhan hanfodol o gytundebau cadw ac ni ddylid byth ei anwybyddu ni waeth pa mor rhyfeddol yw'r berthynas rhyngoch chi a'r cleient. Rhaid i chi fewnosod cymal ar sut y byddai'r ddwy ochr yn delio ag unrhyw anghydfod sy'n codi. Mae pedair ffordd arwyddocaol y gallwch ddatrys yr anghydfod. Mae nhw:

 • cyfryngu
 • Cyflafareddu
 • Trafod
 • Ymgyfreitha

Cymaint â phosibl, rydych chi am osgoi cyfreitha. Felly dylech gynnwys cymal pa ddull amgen o ddatrys anghydfod y byddai'n well gennych ar ei gyfer.

Sicrhewch Gytundeb Cadw Ar Gyfer Drafftio Contractau Yn yr Emiradau Arabaidd Unedig

Gall dewis cyfreithiwr wneud neu dorri cleient. Os oes angen gwasanaethau cyfreithiol arnoch, mae'n bwysig dewis cyfreithiwr a fydd yn darparu gwasanaeth mewn modd amserol, yn wybodus o'r gyfraith, ac yn rhoi sicrwydd ichi fod yr achos hwnnw mewn dwylo da. Er bod profiad a chymwysterau cyfreithiwr yn bwysig, yr hyn sy'n wirioneddol bwysig yw'r math o gontract y byddwch yn ymrwymo iddo gyda'r cyfreithiwr hwnnw. 

Mae cytundeb cadw llwyddiannus yn cynnwys nifer o rannau a allai fod yn rhy ddryslyd ichi eu dilyn. Ein cyfreithwyr yn Eiriolwyr Amal Khamis ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol yn gallu eich helpu gyda phethau. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw ateb ychydig o gwestiynau am eich dewisiadau a gadael y gweddill i ni. Estyn allan atom heddiw a dechrau pethau.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig