Beth yw Cyfraith Droseddol a Chyfraith Sifil: Trosolwg Cynhwysfawr

Sharia Law Dubai Emiradau Arabaidd Unedig

cyfraith droseddol ac cyfraith sifil yn ddau gategori eang o gyfraith sydd â rhai gwahaniaethau allweddol. Bydd y canllaw hwn yn egluro beth mae pob maes o’r gyfraith yn ei olygu, sut maent yn gwahaniaethu, a pham ei bod yn bwysig i’r cyhoedd ddeall y ddau.

Beth yw Cyfraith Droseddol?

cyfraith droseddol yw'r corff o gyfreithiau sy'n delio â nhw troseddau ac yn darparu cosb am droseddau. Ystyrir bod achosion o dorri cyfraith droseddol yn beryglus neu'n niweidiol i gymdeithas gyfan.

Rhai pethau allweddol i wybod am gyfraith droseddol:

 • Mae'n cael ei orfodi gan y llywodraeth trwy asiantaethau gorfodi'r gyfraith fel yr heddlu, llysoedd, systemau cywiro a chyrff rheoleiddio.
 • Gall torri cyfraith droseddol arwain at ddirwyon, prawf, gwasanaeth cymunedol neu garchar.
 • Rhaid i’r erlyniad brofi “y tu hwnt i amheuaeth resymol” bod y diffynnydd wedi cyflawni’r drosedd. Mae'r safon uchel hon o brawf yn bodoli i amddiffyn hawliau'r sawl a gyhuddir.
 • Mathau o droseddau yn cynnwys lladrad, ymosod, yfed a gyrru, trais domestig a llofruddiaeth. Mae troseddau coler wen fel ladrad a masnachu mewnol hefyd yn dod o dan gyfraith droseddol.

Partïon mewn Achos Troseddol

Mae sawl parti allweddol yn ymwneud ag achos troseddol:

 • Erlyniad: Y cyfreithiwr neu’r tîm o gyfreithwyr sy’n cynrychioli’r llywodraeth. Gelwir yn aml yn atwrneiod ardal neu'n atwrneiod y wladwriaeth.
 • Diffynnydd: Y person neu'r endid sy'n wynebu'r cyhuddiadau troseddol, y cyfeirir ato'n aml fel y cyhuddedig. Mae gan ddiffynyddion yr hawl i atwrnai ac i hawlio diniweidrwydd hyd nes y profir yn euog.
 • Barnwr: Y person sy'n llywyddu ystafell y llys ac sy'n sicrhau bod rheolau a phrosesau cyfreithiol yn cael eu dilyn.
 • Rheithgor: Mewn achosion troseddol mwy difrifol, bydd grŵp o ddinasyddion diduedd yn clywed y dystiolaeth ac yn pennu euogrwydd neu ddiniweidrwydd.

Camau Achos Troseddol

Mae achos troseddol fel arfer yn symud drwy'r camau canlynol:

 1. Arestio: Mae'r heddlu'n cymryd y troseddwr a amheuir i'r ddalfa. Rhaid iddynt gael achos tebygol i arestio.
 2. Archebu a Mechnïaeth: Mae cyhuddiadau'r diffynnydd wedi'u gosod, yn cael eu “mirandized” ac efallai y bydd ganddo'r opsiwn i bostio mechnïaeth i'w ryddhau cyn ei achos llys.
 3. Trefniant: Mae'r diffynnydd yn cael ei gyhuddo'n ffurfiol ac yn pledio gerbron barnwr.
 4. Cynigion Rhagbrawf: Gall atwrneiod ddadlau materion cyfreithiol fel herio tystiolaeth neu ofyn am newid lleoliad.
 5. Treial: Mae'r erlyniad a'r amddiffyniad yn cyflwyno tystiolaeth a thystion naill ai i brofi eu bod yn euog neu i sefydlu diniweidrwydd.
 6. Dedfrydu: Os ceir ef yn euog, bydd y barnwr yn pennu cosb o fewn canllawiau dedfrydu statudol. Gall hyn gynnwys dirwyon, prawf, ad-daliad i ddioddefwyr, carchar neu hyd yn oed y gosb eithaf. Gall diffynyddion apelio.

Beth yw Cyfraith Sifil?

Tra bod cyfraith droseddol yn canolbwyntio ar droseddau yn erbyn cymdeithas, cyfraith sifil delio ag anghydfodau preifat rhwng unigolion neu sefydliadau.

Dyma drosolwg:

 • Yn ymdrin ag achosion nad ydynt yn droseddol fel anghytundebau ynghylch ystyron contractau, anghydfodau anafiadau personol, neu dorri cytundebau rhentu.
 • Mae safon y prawf yn is na chyfraith droseddol, yn seiliedig ar “goruchafiaeth tystiolaeth” yn hytrach na “y tu hwnt i amheuaeth resymol.”
 • Yn ceisio darparu iawndal ariannol neu orchmynion llys yn hytrach na charchar, er y gall dirwyon arwain.
 • Mae enghreifftiau yn cynnwys achosion cyfreithiol atebolrwydd, anghydfodau tenantiaid gyda landlordiaid, brwydrau carcharu plant ac achosion o dorri patent.

Partïon mewn Achos Sifil

Y prif bleidiau mewn ymgyfreitha sifil yw:

 • achwynydd: Y person neu'r endid sy'n ffeilio'r achos cyfreithiol. Maen nhw'n honni bod iawndal wedi'i achosi gan y diffynnydd.
 • Diffynnydd: Y person neu'r endid sy'n cael ei siwio, sy'n gorfod ymateb i'r gŵyn. Gall y diffynnydd setlo neu herio'r honiadau.
 • Barnwr/Rheithgor: Nid yw achosion sifil yn cynnwys cosbau troseddol, felly nid oes hawl gwarantedig i dreial gan reithgor. Fodd bynnag, gall y ddau barti wneud cais i gyflwyno eu hachos o flaen rheithgor a fydd yn pennu atebolrwydd neu'n dyfarnu iawndal. Barnwyr sy'n penderfynu ar gwestiynau'r gyfraith berthnasol.

Camau Achos Sifil

Mae llinell amser ymgyfreitha sifil yn gyffredinol yn dilyn y camau hyn:

 1. Cwyn wedi'i Ffeilio: Mae'r achos cyfreithiol yn cychwyn yn ffurfiol pan fydd plaintiff yn ffeilio gwaith papur, gan gynnwys manylion am niwed honedig.
 2. Proses Darganfod: Gall y cam casglu tystiolaeth gynnwys dyddodi, holi, cynhyrchu dogfennau a cheisiadau derbyn.
 3. Cynigion Rhagbrawf: Yn yr un modd â chynigion rhagbrawf troseddol, gall partïon ofyn am ddyfarniadau neu waharddiad o dystiolaeth cyn i'r treial ddechrau.
 4. Treial: Gall y naill ochr neu'r llall ofyn am dreial mainc (barnwr yn unig) neu dreial rheithgor. Mae achosion achos yn llai ffurfiol na threialon troseddol.
 5. Barn: Y barnwr neu'r rheithgor sy'n penderfynu a yw'r diffynnydd yn atebol ac yn dyfarnu iawndal i'r achwynydd os yw'n briodol.
 6. Proses Apêl: Gall y parti sy'n colli apelio yn erbyn y dyfarniad i lys uwch a gofyn am dreial newydd.

Cymharu Nodweddion Cyfraith Droseddol a Sifil

Er bod cyfreithiau troseddol a sifil weithiau’n croestorri mewn meysydd fel achosion fforffedu asedau, maent yn cyflawni dibenion penodol ac mae ganddynt wahaniaethau allweddol:

CategoriCyfraith droseddolCyfraith Sifil
DibenAmddiffyn cymdeithas rhag ymddygiad peryglus
Cosbi torri gwerthoedd cyhoeddus
Datrys anghydfodau preifat
Darparu rhyddhad ariannol ar gyfer iawndal
Partïon sy'n Cymryd RhanErlynwyr y llywodraeth yn erbyn diffynnydd troseddolachwynydd(ion) preifat yn erbyn diffynnydd/diffynyddion
Baich PrawfY tu hwnt i amheuaeth resymolGormodedd o dystiolaeth
canlyniadauDirwyon, prawf, carchariadIawndal ariannol, gorchmynion llys
Cychwyn GweithreduHeddlu'n arestio cyhuddiadau a ddrwgdybir / y Wladwriaeth yn pwysoMae'r achwynydd yn ffeilio cwyn
Safon y NamRoedd y weithred yn fwriadol neu'n hynod ddiofalMae dangos esgeulustod yn ddigonol ar y cyfan

Er bod achosion sifil yn darparu dyfarniadau ariannol os canfyddir bod y diffynnydd yn atebol, mae achosion troseddol yn cosbi camweddau cymdeithasol gyda dirwyon neu garchar i atal niwed yn y dyfodol. Mae'r ddau yn chwarae rhan hanfodol ond gwahanol yn y system gyfiawnder.

Enghreifftiau o'r Byd Go Iawn

Mae’n helpu i edrych ar enghreifftiau o’r byd go iawn i weld y rhaniad rhwng cyfraith sifil a chyfraith droseddol:

 • OJ Simpson wynebodd troseddol cyhuddiadau am lofruddiaeth ac ymosodiad – torri dyletswyddau cyhoeddus i beidio â lladd neu niweidio. Cafwyd ef yn ddieuog yn droseddol ond collodd y sifil achos cyfreithiol atebolrwydd a ffeiliwyd gan deuluoedd dioddefwyr, gan ei orchymyn i dalu miliynau am farwolaethau anghyfiawn o ganlyniad i esgeulustod.
 • Martha Stewart yn ymwneud â masnachu mewnol – a troseddol achos a ddygwyd gan y SEC. Roedd hi hefyd yn wynebu a sifil achos cyfreithiol gan gyfranddalwyr yn hawlio colledion o'r wybodaeth amhriodol.
 • Ffeilio a sifil Byddai achos cyfreithiol anaf personol ar gyfer iawndal yn erbyn gyrrwr meddw a achosodd anafiadau corfforol mewn gwrthdrawiad yn gwbl ar wahân i unrhyw un troseddol cyhuddiadau gorfodi'r gyfraith yn pwyso yn erbyn y gyrrwr.

Ffoniwch ni nawr am apwyntiad brys yn +971506531334 +971558018669

Pam Deall Materion Cyfraith Sifil a Throseddol

Gall y dinesydd cyffredin ryngweithio'n llawer amlach â statudau sifil ynghylch materion fel contractau, ewyllysiau, neu bolisïau yswiriant na chyfreithiau troseddol. Fodd bynnag, mae gwybod hanfodion prosesau cyfiawnder troseddol a llysoedd sifil yn hyrwyddo cyfranogiad dinesig, cynllunio bywyd, a thrafodaeth gyhoeddus wybodus.

I'r rhai sy'n dymuno gweithio o fewn y system gyfreithiol, mae dod i gysylltiad trylwyr â chysyniadau cyfraith sifil a throseddol sylfaenol yn yr ysgol yn paratoi myfyrwyr i wasanaethu cymdeithas a chael mynediad at gyfiawnder trwy amrywiol rolau fel eiriolaeth gyfreithiol, cynllunio eiddo tiriog, rheoleiddio'r llywodraeth, a chydymffurfiaeth gorfforaethol.

Yn y pen draw, mae’r corff cyfunol o gyfreithiau sifil a throseddol yn siapio cymdeithas drefnus lle mae unigolion yn cytuno i reolau sy’n sicrhau diogelwch a chydraddoldeb. Mae bod yn gyfarwydd â'r strwythur yn grymuso dinasyddion i arfer eu hawliau a'u cyfrifoldebau.

Cyrchfannau Allweddol:

 • Mae cyfraith droseddol yn delio â throseddau yn erbyn lles y cyhoedd a all arwain at garchariad - a orfodir gan y llywodraeth yn erbyn diffynnydd a gyhuddir.
 • Mae cyfraith sifil yn rheoli anghydfodau preifat sy'n canolbwyntio ar rwymedïau ariannol - a gychwynnir trwy gwynion rhwng plaintiffs a diffynyddion.
 • Er eu bod yn gweithio'n wahanol, mae cyfreithiau troseddol a sifil yn ategu ei gilydd i gynnal cytgord cymdeithasol, diogelwch a sefydlogrwydd.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw rhai enghreifftiau cyffredin o achosion cyfraith droseddol?

Mae rhai o’r troseddau a gyhuddir amlaf yn cynnwys ymosod, curo, byrgleriaeth, lladrata, llosgi bwriadol, dwyn o siopau, ladrad, osgoi talu treth, masnachu mewnol, llwgrwobrwyo, troseddau cyfrifiadurol, troseddau casineb, llofruddiaeth, dynladdiad, treisio a meddiant neu ddosbarthu cyffuriau anghyfreithlon.

Beth yw canlyniadau posibl euogfarnau troseddol?

Mae cosbau troseddol cyffredin yn cynnwys y gwasanaeth prawf, gwasanaeth cymunedol, cwnsela adsefydlu neu gofrestru ar raglen addysg, arestio tŷ, amser carchar, triniaeth iechyd meddwl orfodol, dirwyon, fforffedu asedau, ac mewn achosion difrifol carchar neu'r gosb eithaf. Mae cytundebau ple yn rhoi cymhelliant i ddiffynyddion osgoi euogfarnau treial yn gyfnewid am argymhellion dedfrydu llai.

Beth yw enghraifft o sut mae cyfraith droseddol a sifil yn croestorri?

Un enghraifft yw pan fydd unigolyn neu gwmni yn cymryd rhan mewn twyll, yn torri cyfreithiau troseddol yn ymwneud ag dyngu anudon, datganiadau ffug, neu drin cyfrifon. Gall rheoleiddwyr ffeilio cyhuddiadau troseddol yn gofyn am euogfarnau a chosbau fel amser carchar neu ddiddymiad corfforaethol. Ar yr un pryd, gall dioddefwyr yr ymddygiad twyllodrus fynd ar drywydd achosion cyfreithiol sifil i adennill colledion ariannol mewn materion fel gwarantau neu dwyll gwifren. Mae'r rhwymedïau sifil yn wahanol i'r gosb droseddol.

Beth sy'n digwydd mewn achos llys sifil?

Mewn achos cyfreithiol sifil, mae'r achwynydd yn ffeilio cwyn yn manylu ar sut y cawsant eu camwedd, yn gofyn i'r llys ddyfarnu iawndal ariannol neu fynnu bod y diffynnydd yn rhoi'r gorau i weithredoedd niweidiol. Yna mae'r diffynnydd yn ymateb i'r gŵyn gyda'i ochr ef o'r stori. Cyn treial, mae partïon yn cael eu darganfod i gasglu dogfennau a thystiolaeth berthnasol. Yn y treial mainc neu reithgor ei hun, mae'r ddwy ochr yn cyflwyno tystiolaeth sy'n cefnogi eu fersiwn nhw o ddigwyddiadau i brofi neu wrthbrofi honiadau o niwed sy'n haeddu iawndal neu ymyrraeth llys.

Beth fydd yn digwydd os bydd rhywun yn colli achos sifil?

Mae atebion mewn ymgyfreitha sifil yn aml yn cynnwys iawndal ariannol - sy'n golygu os bydd y diffynnydd yn colli, rhaid iddo dalu'r swm a bennwyd i'r achwynydd am golledion a ddioddefwyd o ganlyniad i'w weithredoedd neu esgeulustod. Mae setliadau cyn treial yn yr un modd yn cytuno i symiau talu. Gall colli diffynyddion sydd â gallu annigonol i dalu ddatgan methdaliad. Mewn rhai achosion sifil fel brwydrau yn y ddalfa, anghydfodau corfforaethol neu gwynion aflonyddu - gall y llys orchymyn rhwymedïau anariannol fel trosglwyddo hawliau eiddo, newidiadau i bolisïau corfforaethol neu orchmynion atal yn lle symiau doler mawr.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng amser carchar ac amser carchar?

Mae carchar fel arfer yn cyfeirio at gyfleusterau cadw lleol sy'n cael eu rhedeg gan siryf neu adran heddlu i ddal y rhai sy'n aros am brawf neu'n bwrw dedfrydau byr. Cyfleusterau cywiro gwladwriaethol neu ffederal tymor hwy yw carchardai sy'n gartref i euogfarnau gyda dedfrydau dros flwyddyn. Mae carchardai yn cael eu gweinyddu'n lleol ac fel arfer mae ganddyn nhw lai o raglenni. Er bod amodau’n amrywio, yn gyffredinol mae gan garchardai fwy o le ar gyfer poblogaethau carcharorion, cyfleoedd galwedigaethol ac amser hamdden o gymharu ag amgylcheddau carchar a reolir yn llym.

Ffoniwch ni nawr am apwyntiad brys yn +971506531334 +971558018669

Am y Awdur

4 meddwl ar “Beth yw Cyfraith Droseddol a Chyfraith Sifil: Trosolwg Cynhwysfawr”

 1. Avatar ar gyfer meena

  Annwyl syr / mam,
  Rwy'n gweithio ers 11 mlynedd yn ysgol uwchradd Indiaidd Dubai fel athro cerdd yn sydyn fe wnaethant gyhoeddi memo ar 15fed Chwefror yn fy nghyhuddo o honiadau ffug - o ganlyniad i hynny roeddwn i'n teimlo'n fychanol iawn a gofyn iddyn nhw fy nherfynu. Cwynais hefyd i'r weinidogaeth. y terfyniad gan eu bod wedi fy nherfynu ar seiliau anghywir, ddoe maent wedi anfon fy noliadau terfynol ataf, sef cyflog a rhodd 1 mis sydd y tu hwnt i'm dealltwriaeth.

  Rwy'n athro ymroddedig diffuant cymaint o flynyddoedd [28 oed] yn dysgu yn India ac yma erioed wedi cael enw drwg heddiw maen nhw wedi cwestiynu fy nysgu ar ôl 11 oed yn teimlo mor ddrwg. Sut mae unrhyw un yn parhau mewn unrhyw sefydliad am y fath amser os yw hi neu ef ddim yn dda os gwelwch yn dda cyngor pa shld dwi'n ei wneud?

  1. Avatar i Sarah

   Diolch i chi am gysylltu â ni .. rydyn ni wedi ateb eich e-bost.

   Regards,
   Cyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig

 2. Avatar ar gyfer Beloy

  Annwyl Syr / Madam,

  Rwy'n gweithio mewn cwmni am 7 mlynedd. ar ôl fy ymddiswyddiad a chwblhau fy nghyfnod rhybudd o 1 mis. pan ddeuthum yn ôl i setlo fy nghanslo, rhoddodd y cwmni wybod imi ar lafar eu bod wedi ffeilio achos troseddol agaist fi nad yw'n wir. ac mae hynny'n digwydd yn ystod fy ngwyliau. gwrthodon nhw ddangos manylion yr achos troseddol i mi a dweud wrtha i y byddan nhw'n dal fy nghanslo ac y byddan nhw'n trosglwyddo hyn i'm cyflogwr newydd. a allaf hefyd ffeilio achos yn eu herbyn ar gyfer cyhuddiad Ffug. rhowch gyngor ar beth ddylwn i ei wneud?

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig