Ligjet dhe gjobat kundër përvetësimit në Emiratet e Bashkuara Arabe

Përvetësimi është një krim i rëndë i jakës së bardhë që përfshin përvetësimin ose keqpërdorimin mashtrues të aseteve ose fondeve që i janë besuar dikujt nga një palë tjetër, si për shembull një punëdhënës ose klient. Në Emiratet e Bashkuara Arabe, përvetësimi është rreptësisht i ndaluar dhe mund të rezultojë në pasoja të rënda ligjore sipas kuadrit ligjor gjithëpërfshirës të vendit. Kodi Penal Federal i Emirateve të Bashkuara Arabe përshkruan ligje dhe dënime të qarta në lidhje me përvetësimin, duke reflektuar angazhimin e vendit për të ruajtur integritetin, transparencën dhe sundimin e ligjit në marrëveshjet financiare dhe tregtare. Me statusin në rritje të Emirateve të Bashkuara Arabe si një qendër globale biznesi, të kuptuarit e pasojave ligjore të përvetësimit është thelbësor për individët dhe organizatat që veprojnë brenda kufijve të saj.

Cili është përkufizimi ligjor i përvetësimit sipas ligjeve të Emirateve të Bashkuara Arabe?

Në Emiratet e Bashkuara Arabe, përvetësimi përkufizohet sipas nenit 399 të Kodit Penal Federal si akti i përvetësimit, keqpërdorimit ose konvertimit të paligjshëm të aseteve, fondeve ose pronave që i janë besuar një individi nga një palë tjetër, siç është një punëdhënës. klient, apo institucion. Ky përkufizim përfshin një gamë të gjerë skenarësh ku dikush në një pozicion besimi ose autoriteti merr qëllimisht dhe në mënyrë të paligjshme pronësinë ose kontrollin e aseteve që nuk i përkasin.

Elementet kryesore që përbëjnë përvetësim sipas ligjit të Emirateve të Bashkuara Arabe përfshijnë ekzistencën e një marrëdhënie besimi, ku individit të akuzuar i është besuar kujdestaria ose administrimi i aseteve ose fondeve që i përkasin një pale tjetër. Për më tepër, duhet të ketë prova për shpërdorim ose keqpërdorim të qëllimshëm të atyre aseteve për përfitime ose përfitime personale, në vend të një keqpërdorimi aksidental ose të pakujdesshëm të fondeve.

Përvetësimi mund të marrë forma të ndryshme, të tilla si një punonjës që devijon fondet e kompanisë për përdorim personal, një këshilltar financiar që keqpërdor investimet e klientit ose një zyrtar qeveritar që shpërdoron fondet publike. Konsiderohet një formë vjedhjeje dhe shkelje e besimit, pasi individi i akuzuar ka shkelur detyrën e besnikërisë që i është vënë duke keqpërdorur asete ose fonde që nuk ishin me të drejtë të tyret.

A është përvetësimi i përcaktuar ndryshe në kontekstin ligjor arab dhe islam?

Në arabisht, termi për përvetësim është "ikhtilas", që përkthehet në "keqpërvetësim" ose "marrje të paligjshme". Ndërsa termi arab ndan një kuptim të ngjashëm me fjalën angleze "përvetësim", përkufizimi ligjor dhe trajtimi i kësaj vepre mund të ndryshojë pak në kontekstet ligjore islame. Sipas ligjit islamik të Sheriatit, përvetësimi konsiderohet një formë vjedhjeje ose "sarikah". Kurani dhe Suneti (mësimet dhe praktikat e Profetit Muhamed) dënojnë vjedhjen dhe përshkruajnë dënime specifike për ata që janë fajtorë për këtë krim. Megjithatë, studiuesit juridikë dhe juristët islamë kanë dhënë interpretime dhe udhëzime shtesë për dallimin e përvetësimit nga format e tjera të vjedhjes.

Sipas shumë studiuesve juridikë islamikë, përvetësimi konsiderohet një vepër më e rëndë se vjedhja e rregullt, sepse përfshin një shkelje të besimit. Kur një individi i është besuar asete ose fonde, ata pritet të mbajnë një detyrë fiduciare dhe t'i mbrojnë ato pasuri. Prandaj, përvetësimi shihet si një tradhti ndaj këtij besimi dhe disa studiues argumentojnë se ai duhet të ndëshkohet më ashpër se format e tjera të vjedhjes.

Është e rëndësishme të theksohet se ndërsa ligji islamik ofron udhëzime dhe parime në lidhje me përvetësimin, përkufizimet dhe dënimet specifike ligjore mund të ndryshojnë në vende dhe juridiksione të ndryshme me shumicë myslimane. Në Emiratet e Bashkuara Arabe, burimi kryesor i legjislacionit për përcaktimin dhe ndjekjen penale të përvetësimit është Kodi Penal Federal, i cili bazohet në një kombinim të parimeve islame dhe praktikave ligjore moderne.

Cilat janë dënimet për përvetësim në Emiratet e Bashkuara Arabe?

Përvetësimi konsiderohet si një shkelje e rëndë në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe dënimet mund të ndryshojnë në bazë të rrethanave specifike të rastit. Këtu janë pikat kryesore në lidhje me dënimet për përvetësim:

Rasti i Përvetësimit të Përgjithshëm: Sipas Kodit Penal të Emirateve të Bashkuara Arabe, përvetësimi zakonisht klasifikohet si kundërvajtje. Dënimi mund të përfshijë burgim deri në tre vjet ose dënim financiar. Kjo zbatohet kur një individ merr pasuri të luajtshme si para ose dokumente në bazë të një depozite, qiraje, hipoteke, kredie ose agjencie dhe i shpërdoron ato në mënyrë të paligjshme, duke shkaktuar dëm për pronarët e ligjshëm.

Posedimi i paligjshëm i pasurisë së humbur ose të gabuar: Kodi Penal i Emirateve të Bashkuara Arabe trajton gjithashtu situatat kur një individ merr në posedim pronën e humbur që i përket dikujt tjetër, me qëllim që ta mbajë për vete, ose me vetëdije merr në zotërim pronën e mbajtur gabimisht ose për shkak të rrethanave të pashmangshme. Në raste të tilla, individi mund të dënohet me burgim deri në dy vjet ose një gjobë minimale prej 20,000 AED.

Përvetësim i pasurisë së hipotekuar: Nëse një individ përvetëson ose tenton të përvetësojë pasurinë e luajtshme që ka lënë peng për një borxh, ai do t'i nënshtrohet dënimit të përshkruar për posedim të paligjshëm të pasurisë së humbur ose të gabuar.

Punonjësit e Sektorit Publik: Dënimet për përvetësim nga punonjësit e sektorit publik në Emiratet e Bashkuara Arabe janë më të rënda. Sipas Dekretit Federal Nr. 31 të vitit 2021, çdo punonjës publik që kapet duke përvetësuar fonde gjatë punës ose detyrës së tij, i nënshtrohet një dënimi minimal prej pesë vjetësh burg.

Cili është ndryshimi midis përvetësimit dhe krimeve të tjera financiare si mashtrimi ose vjedhja në Emiratet e Bashkuara Arabe?

Në Emiratet e Bashkuara Arabe, përvetësimi, mashtrimi dhe vjedhja janë krime të veçanta financiare me përkufizime dhe pasoja të ndryshme ligjore. Këtu është një krahasim tabelor për të theksuar dallimet:

KrimPërcaktimDallimet kryesore
përvetësimPërvetësimi ose transferimi i paligjshëm i pronës ose fondeve të besuara ligjërisht në kujdesin e dikujt, por jo pronës së tyre.– Përfshin një shkelje të besimit ose keqpërdorim të autoritetit mbi pronën ose fondet e dikujt tjetër. – Prona apo fondet fillimisht janë përfituar ligjërisht. – Shpesh kryhet nga punonjës, agjentë ose individë në pozicione besimi.
MashtrimMashtrimi ose keqinterpretimi i qëllimshëm për të përfituar një përfitim të padrejtë ose të paligjshëm, ose për t'i privuar një personi tjetër para, pronë ose të drejta ligjore.– Përfshin një element mashtrimi ose keqinterpretimi. – Shkelësi mund ose nuk mund të ketë akses ligjor në pronë ose fondet fillimisht. – Mund të marrë forma të ndryshme, si mashtrim financiar, mashtrim identiteti ose mashtrim investimi.
vjedhjeMarrja ose përvetësimi i paligjshëm i pronës ose fondeve që i përkasin një personi ose subjekti tjetër, pa pëlqimin e tyre dhe me qëllimin për t'i hequr përgjithmonë pronësinë.– Përfshin marrjen ose përvetësimin fizik të pronës ose fondeve. – Shkelësi nuk ka akses ose autoritet ligjor mbi pronën ose fondet. – Mund të kryhet me mjete të ndryshme, si vjedhje, grabitje ose vjedhje dyqani.

Ndërsa të tre krimet përfshijnë blerjen ose keqpërdorimin e paligjshëm të pronës ose fondeve, dallimi kryesor qëndron në aksesin fillestar dhe autoritetin mbi asetet, si dhe mjetet e përdorura.

Përvetësimi përfshin një shkelje të besimit ose keqpërdorim të autoritetit mbi pronën ose fondet e dikujt tjetër që i janë besuar ligjërisht shkelësit. Mashtrimi përfshin mashtrimin ose keqinterpretimin për të përfituar një përfitim të padrejtë ose për të privuar të tjerët nga të drejtat ose pasuritë e tyre. Vjedhja, nga ana tjetër, përfshin marrjen ose përvetësimin fizik të pronës ose fondeve pa pëlqimin e pronarit dhe pa akses ose autoritet ligjor.

Si trajtohen rastet e përvetësimeve që përfshijnë emigrantë në Emiratet e Bashkuara Arabe?

Emiratet e Bashkuara Arabe kanë një sistem ligjor të fortë që zbatohet si për qytetarët ashtu edhe për emigrantët që banojnë në vend. Kur bëhet fjalë për rastet e përvetësimeve që përfshijnë emigrantë, autoritetet e Emirateve të Bashkuara Arabe i trajtojnë ato me të njëjtin seriozitet dhe respektim të ligjit si për shtetasit e Emirateve.

Në raste të tilla, procedurat ligjore zakonisht përfshijnë një hetim nga autoritetet përkatëse, si policia ose zyra e prokurorisë publike. Nëse gjenden prova të mjaftueshme, i huaji mund të akuzohet për përvetësim sipas Kodit Penal të Emirateve të Bashkuara Arabe. Çështja do të vazhdonte më pas përmes sistemit gjyqësor, me emigrantin që do të gjykohej në një gjykatë.

Sistemi ligjor i Emirateve të Bashkuara Arabe nuk diskriminon në bazë të kombësisë ose statusit të rezidencës. Emigrantët e shpallur fajtorë për përvetësim mund të përballen me të njëjtat dënime si shtetasit e Emirateve, duke përfshirë burgim, gjoba ose të dyja, në varësi të specifikave të rastit dhe ligjeve në fuqi.

Për më tepër, në disa raste, çështja e përvetësimit mund të përfshijë edhe pasoja ligjore shtesë për mërgimtarët, siç është heqja e lejes së qëndrimit ose dëbimi nga Emiratet e Bashkuara Arabe, veçanërisht nëse vepra konsiderohet veçanërisht e rëndë ose nëse individi konsiderohet një kërcënim për sigurinë publike apo interesat e vendit.

Cilat janë të drejtat dhe opsionet ligjore për viktimat e përvetësimit në Emiratet e Bashkuara Arabe?

Viktimat e përvetësimit në Emiratet e Bashkuara Arabe kanë disa të drejta dhe mundësi ligjore në dispozicion të tyre. Sistemi ligjor i Emirateve të Bashkuara Arabe njeh peshën e krimeve financiare dhe synon të mbrojë interesat e individëve dhe subjekteve të prekura nga vepra të tilla. Së pari, viktimat e përvetësimit kanë të drejtë të paraqesin një ankesë formale pranë autoriteteve përkatëse, si policia ose prokuroria publike. Pasi të paraqitet një ankesë, autoritetet janë të detyruara ta hetojnë çështjen tërësisht dhe të mbledhin prova. Nëse gjenden prova të mjaftueshme, çështja mund të vazhdojë në gjykim dhe viktima mund të thirret për të dhënë dëshmi ose për të dorëzuar dokumentet përkatëse.

Përveç procedimeve penale, viktimat e përvetësimit në Emiratet e Bashkuara Arabe mund të ndjekin gjithashtu veprime juridike civile për të kërkuar kompensim për çdo humbje financiare ose dëmtim të shkaktuar si rezultat i përvetësimit. Kjo mund të bëhet përmes gjykatave civile, ku viktima mund të ngrejë padi kundër autorit të krimit, duke kërkuar kthimin e dëmit për fondet ose pasurinë e përvetësuar. Sistemi ligjor i Emirateve të Bashkuara Arabe vendos një theks të madh në mbrojtjen e të drejtave të viktimave dhe sigurimin që ato të marrin trajtim të drejtë dhe të drejtë gjatë gjithë procesit ligjor. Viktimat mund të kenë gjithashtu mundësinë për të kërkuar përfaqësim ligjor dhe ndihmë nga avokatët ose shërbimet e mbështetjes së viktimave për të siguruar që të drejtat e tyre respektohen dhe interesat e tyre mbrohen.

Scroll to Top