Përgjegjësia e një avokati të çështjes civile

Një çështje civile në Dubai ose Emiratet e Bashkuara Arabe është një mosmarrëveshje ligjore midis dy ose më shumë palëve ku njëra palë (paditësi) kërkon kompensim ose një formë tjetër lehtësimi ligjor nga një palë tjetër (i pandehuri). Çështjet civile rrotullohen rreth mosmarrëveshjeve private mbi detyrat dhe përgjegjësitë ligjore që këto palë i detyrohen njëra-tjetrës. Barra e provës në çështjet civile është përgjithësisht "mbizotërimi i provave", që do të thotë se paditësi duhet të provojë se pretendimet e tyre kanë më shumë gjasa të vërteta sesa jo.

Mjetet juridike të kërkuara në çështjet civile zakonisht përfshijnë kompensim monetar (dëm), por mund të përfshijnë gjithashtu lehtësira jomonetare, të tilla si urdhra (urdhra të gjykatës për të bërë ose ndaluar së bëri diçka), performancë specifike (urdhërim i një pale për të përmbushur një detyrim kontraktual), ose aktgjykimet deklarative (deklaratat e gjykatës për gjendjen juridike të palëve).

Ligji Civil në Emiratet e Bashkuara Arabe

Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) krenohet me një sistem ligjor unik që bashkon ligjin tradicional islam me aspekte të sistemeve moderne të së drejtës civile. E drejta civile në Emiratet e Bashkuara Arabe rregullon çështje të ndryshme jo-penale, duke përfshirë statusin personal, të drejtat pronësore dhe detyrimet kontraktuale. Ky segment i ligjit është thelbësor, pasi ndikon drejtpërdrejt në jetën e përditshme të banorëve dhe dinamikën operacionale të bizneseve brenda Emiratet e Bashkuara Arabe. 

Burimet e së Drejtës Civile

E drejta civile në Emiratet e Bashkuara Arabe ndikohet nga një sërë burimesh, duke përfshirë Kushtetutën e vendit, ligjet federale dhe traktatet ndërkombëtare. Ligji i Sheriatit gjithashtu luan një rol vendimtar, veçanërisht në çështjet e statusit personal. Për më tepër, ligji civil i Emirateve të Bashkuara Arabe është ndikuar nga traditat ligjore nga e gjithë bota, duke përfshirë sistemet ligjore franceze, romake dhe egjiptiane, duke çuar në një trup të kodifikuar ligjor që është gjithëpërfshirës dhe i adaptueshëm. Ky bashkim ndikimesh siguron që sistemi ligjor i Emirateve të Bashkuara Arabe është i fortë, i aftë për të trajtuar sfidat komplekse ligjore në një kontekst modern.

Parimet kryesore të së drejtës civile

Sistemi i së drejtës civile të Emirateve të Bashkuara Arabe është ndërtuar mbi disa parime kyçe që drejtojnë interpretimet dhe gjykimet ligjore. Parimi i lirisë kontraktuale i fuqizon palët që të lidhin marrëveshje për kushtet e tyre, me kusht që ato të mos bien ndesh me rendin ose moralin publik. Të drejtat e pronësisë mbrohen fuqishëm, duke siguruar që individët dhe subjektet kanë të drejta të sigurta dhe të qarta për asetet e tyre. Në sferën e ligjit të dëmshpërblimit, Emiratet e Bashkuara Arabe u përmbahen parimeve të përgjegjësisë dhe kompensimit, duke siguruar që dëmet e shkaktuara nga veprimet e gabuara të korrigjohen në mënyrë adekuate. 

Çështja civile dhe procedura

Ligji i Procedurave Civile, i krijuar me Dekret-Ligji Federal Nr. 42 i vitit 2022, përcakton kuadrin për trajtimin e mosmarrëveshjeve civile dhe tregtare. Ai prezanton dy rrugë primare ligjore për palët për të filluar procedurat në gjykatat vendore: nëpërmjet kërkesave thelbësore ose nëpërmjet procedurave të shkurtuara. Gjykatat i vënë një theks të madh provave, me palët që pritet të vërtetojnë pretendimet e tyre me dokumentacion të qartë dhe të besueshëm, i cili është vendimtar në rastet që përfshijnë kompensimi i dëmtimeve në vendin e punës.

 

Një kërkesë thelbësore është një veprim juridik tradicional i nisur nga një paditës i cili paraqet një kërkesë në një gjykatë të përshtatshme juridiksionale. Ky peticion përshkruan detajet e konfliktit dhe lehtësimin e kërkuar ndaj palës kundërshtare, e njohur si i pandehuri. Me paraqitjen e padisë, i pandehuri është i detyruar të përgjigjet, duke mbrojtur qëndrimin e tij. Paraqitja e padisë materiale rregullohet nga neni 16 i Vendimit të Kabinetit Nr. 57, 2018. Kjo rregullore parashikon që paditësi duhet të regjistrojë kërkesën e tij në Zyrën e Menaxhimit të Çështjeve.

avokat i çështjeve civile është një profesionist ligjor që përfaqëson klientët në kontestet civile që nuk përfshijnë kallëzime penale. Përgjegjësia e tyre kryesore është të mbrojnë interesat e klientëve të tyre gjatë gjithë procesit gjyqësor. Kjo përfshin gjithçka nga rishikimi i rast, depozitimi padi, dirigjuese zbulim, duke negociuar vendbanimet, si të përgatitemi për seancën gjyqësores, dhe duke përfaqësuar klientët në gjykatë nëse çështja shkon në gjyq.

Përgjegjësitë e një avokati të çështjeve civile

Civil avokatët e çështjeve gjyqësore kanë një rol të shumëanshëm që përfshin të specializuar njohuri juridike, aftësi analitike të mprehta si brisk, i përpiktë vemendje ne detaje, dhe aftësi të shkëlqyera komunikimi. Detyrat e tyre kryesore përfshijnë:

Shqyrtimi dhe Vlerësimi i Rastit Fillestar

 • Takohuni me klientët e mundshëm për konsultime për të kuptuar anën e tyre të diskutim dhe të mbledhë fakte dhe dokumentacion përkatës
 • Analizoni meritat e rastit, përcaktoni vlefshmërinë e pretendimet ligjore, identifikoni të rëndësishme ligjet dhe precedentët
 • Zhvilloni strategji ligjore për të maksimizuar shanset për një rezultat të favorshëm për klientin
 • Këshilloni klientin nëse duhet ndjekur çështje gjyqësore ose konsideroni alternativa si arbitrazhi ose zgjidhja

Përgatitjet paragjyqësore

 • Draft dhe dosje fillestar ankim ose përgjigje duke detajuar argumentet e klientit dhe baza ligjore të rastit
 • Përfaqësoni klientët në negociatat e zgjidhjes për të shmangur të kushtueshme gjyq procedurat
 • Kryeni një hetim të thelluar të rastit përmes Intervista, kërkime në sfond dhe shqyrtimin e provave
 • Menaxho zbulim procedura si deponimi dëshmitarët, lëshimin e fletëthirrjeve dhe shqyrtimin e dokumenteve
 • Hulumtoni çështjet ligjore, zhvilloni bindjen argumentet, dhe identifikoni mbështetjen dëshmi për gjykim
 • Përgatitni klientët dhe ekspertët për të dëshmuar në mënyrë efektive

Kontestet në Gjykatë

 • Paraqisni argumentet hapëse dhe mbyllëse duke përmbledhur pikat kryesore të mosmarrëveshjes
 • Pyetni dhe merrni në pyetje dëshmitarët për të nxjerrë në pah fakte të favorshme për klientin
 • Kundërshtoni për pyetje dhe dëshmi paraqitur nga avokati kundërshtar kur është e nevojshme
 • Shpjegoni qartë kompleksin çështje ligjore dhe argumente për gjyqtarët dhe juritë
 • Përgjigjuni lëvizjeve paraqitur nga mbrojtësi kundërshtar
 • Negocimi i zgjidhjeve nëse mosmarrëveshja mund të zgjidhet pa një zgjidhje të plotë gjyq

Analiza pas gjykimit

 • Këshilloni klientin nëse duhet të pranojë vendbanimet dhe termat
 • Njoftoni klientin për vendim dhe shpjegoni çmimin/dënimin e vendosur
 • Diskutoni opsione si apelimet ose negociatat nëse rezultati është i pafavorshëm

Në përgjithësi, avokatët e çështjeve gjyqësore civile funksionojnë si këshilltarë të besuar, menaxherë çështjesh, mbledhës provash, studiues ligjorë, negociatorë dhe ndërlidhës të sallës së gjyqit. Çdo rast sjell sfida të reja, kështu që ata duhet të aplikojnë të menduarit strategjik për të përshtatur qasjen e tyre.

Shërbimet e Avokatit të së Drejtës Civile

Avokatët civilë në Emiratet e Bashkuara Arabe trajtojnë një gamë të gjerë çështjesh ligjore jo-penale që përfshijnë individë, biznese dhe subjekte të tjera. Disa nga fushat më të zakonshme të praktikës së ligjit civil përfshijnë:

 • kontratat: Hartimi, rishikimi dhe ngritja gjyqësore shkeljet e kontratës.
 • Ligji i Pronës: Zgjidhja pasurive të patundshme, qiradhënës-qiramarrës, mosmarrëveshje për titullin dhe disa llojet e mosmarrëveshjeve ndërtimore.
 • E drejta e korporatave: Këshillimi për inkorporimin, bashkimet, blerjet dhe çështjet e qeverisjes.
 • Çështjet gjyqësore tregtare: Zbatimi i të drejtave të biznesit dhe zgjidhja mosmarrëveshjet tregtare.
 • Ligji i Punës: Udhëzues për respektimin e ligjit të punës, ndërprerjet, diskriminimin dhe çështjet e ngacmimit.
 • E drejta familjare: Trajtimi i divorcit, kujdestarisë dhe kujdestarisë së fëmijëve, testamentet dhe trashëgimia.
 • Çështja gjyqësore e sigurimit: Zgjidhja e pretendimeve të mohuara, pretendimeve për keqbesim dhe mosmarrëveshjeve për kompensimin.
 • Lëndimi personal: Padi për aksidente gjyqësore, keqpërdorime mjekësore dhe padi për përgjegjësinë e produktit.

Përtej çështjeve gjyqësore, avokatët civilë ofrojnë gjithashtu konsultim ligjor, hartim dhe shqyrtim dokumentesh, pajtueshmërinë rregullatore, udhëzime të pronësisë intelektuale, alternativa zgjidhjen e kontesteve dhe shërbime të tjera që përfshijnë fusha të ndryshme ligjore. Na telefononi ose Whatsapp tani për një takim urgjent në +971506531334 +971558018669

Fazat e procesit të procesit gjyqësor civil

Procedura e procesit gjyqësor civil përbëhet nga disa faza të dallueshme që ndërtohen mbi njëra-tjetrën:

1. Takimi fillestar i klientit dhe shqyrtimi i rastit

Së pari dhe më kryesorja, procesi gjyqësor civil fillon me kuptimin e plotë të anës së klientit të mosmarrëveshjes gjatë fillimit. shqyrtimi i rastit dhe konsultime. Juristët me përvojë bëjnë pyetje strategjike, shqyrtojnë dokumentet e sfondit dhe analizojnë çështjet për të ofruar këshilla të shëndosha ligjore.

Ata përcaktojnë vlefshmërinë e pretendimeve, shanset e suksesit dhe fillojnë të formulojnë një teori dhe strategji të përgjithshme të rastit bazuar në rast meritat. Është thelbësore që klientët të japin paraprakisht të gjitha detajet përkatëse, në mënyrë që avokatët të mund të marrin vendime të informuara kur ndjekin një proces gjyqësor.

2. Ndërtimi i çështjes dhe dosjeve

Pasi një avokat vendos të përfaqësojë një klient në l civilnxitje, fillon faza e përgatitjes paraprake. Kjo përfshin aktivitete të tilla si:

 • Hulumtim i thelluar ligjor në lidhje statutetpraktikat gjyqësoredoktrinave juridike etj.
 • Nisja e hartimit lutjet   ankesa duke detajuar sfondin faktik, bazën ligjore të pretendimeve, mbrojtjen dhe lehtësimin e kërkuar
 • Mbledhja e provave fizike dhe të dokumentuara dëshmi
 • Identifikimi i përshtatshëm ekspertët
 • Intervistimi i dëshmitarëve për të kuptuar këndvështrime të ndryshme
 • Hetimi për rrethanat dhe argumentet e palës kundërshtare

Ndërtimi i duhur i rastit dhe paraqitjen e mocioneve vendos tonin për pjesën tjetër të procesit gjyqësor, kështu që avokatët civilë i kushtojnë përpjekje të konsiderueshme gjatë procedurës paraprake.

3. Faza e zbulimit

Procesi i zbulimit i lejon të dyja palët të shkëmbejnë informacione dhe prova përkatëse për çështjet në mosmarrëveshje. Juristët e aftë të procesit gjyqësor civil përdorin zbulimin për:

 • Zbulimi i provave inkriminuese
 • kuptim argumente të kundërta për t'iu kundërvënë më mirë atyre
 • Duke analizuar provën për të përcaktuar zgjidhje potencial

Metodat e zakonshme të zbulimit përfshijnë kërkesat për dokumentacion, me shkrim hetuesit, shkruar me betim dëshmi dhe depozitimet. Fushëveprimi, lejet dhe protokollet e përfshira varen kryesisht nga ligjet procedurale të juridiksionit.

Përfaqësimi agresiv gjatë zbulimit të sofistikuar mund të ofrojë strategjike Përparësitë. Është një fazë jetike e procesit gjyqësor.

4. Zgjidhja dhe Negociatat

Në mënyrë ideale, mosmarrëveshjet civile zgjidhen përmes negociata reciproke dhe i punuar mirë zgjidhje marrëveshjet ndërmjet palëve. Megjithëse alternativat si arbitrazhi, ndërmjetësimi ose ligji bashkëpunues po fitojnë tërheqje, zgjidhjet jashtë gjykatës të negociuara nga avokatët mbeten opsione të njohura.

Avokatët e proceseve gjyqësore civile kanë aftësi të specializuara negociuese dhe përvojë me argumente ligjore që u lejon atyre të sigurojnë përfitimet maksimale për klientët e tyre. E arsyeshme vendbanimet shmangni gjithashtu paqartësitë që lidhen me procedurat gjyqësore të zgjatura ose gjykimet nga juria.

Thënë kështu, çështjet e ndërlikuara civile me shuma ose gjoba të mëdha në lojë ndonjëherë kërkojnë ndërhyrjen e gjykatës kur negociatat dështojnë.

5. Mocionet dhe përgatitjet në procedurë paraprake

Ndërsa procesi gjyqësor përparon, avokatët mund të paraqesin çështje të rëndësishme propozimet e procedurës paraprake për çështje të tilla si:

 • Duke kërkuar në gjykatë të vendosë për pranueshmërinë e provave ose dëshmive të caktuara
 • Duke kërkuar një gjykim të përmbledhur ose largimin e çështjeve tashmë të zgjidhura
 • Duke përjashtuar informacionin paragjykues apo dëshmitarë nga ndikimi në gjykatë

Përveç kësaj, ata përgatisin intensivisht argumente, provojnë klientin dhe ekspertin dëshmia e dëshmitarit, mblidhni prova dhe prova, hartoni pyetësorin për përzgjedhjen e jurisë, siguroni respektimin e afateve gjyqësore dhe adresoni çdo apelim ose ndryshim të minutës së fundit.

Përgatitja e plotë paragjyqësore ofron një të shënuar avantazh gjatë procesit gjyqësor në sallën e gjyqit, kështu që është një fazë jetike.

6. Gjyqi

Pavarësisht përpjekjeve më të mira për zgjidhje, mosmarrëveshjet komplekse civile përfundojnë në sallën e gjyqit. Niveli i avokatit të procesit gjyqësor përvojë me sprova tani bëhet parësore. Këtu u specializuan avokatia e gjykimit aftësitë hyjnë në lojë teksa argumentojnë me pasion mocionet, paraqesin prova, marrin në pyetje dëshmitarët, japin deklaratat hyrëse dhe mbyllëse dhe më shumë.

Avokatët me përvojë të procesit gjyqësor civil janë mjeshtër në thjeshtimin e çështjeve të ndërlikuara në narrativa bindëse për gjyqtarët dhe juritë gjatë gjykimeve. Ata përfaqësojnë me forcë klientët ndërsa navigojnë rregulla komplekse procedurale.

7. Çështjet gjyqësore pas gjykimit

Mosmarrëveshjet nuk përfundojnë domosdoshmërisht pasi të shpallet vendimi. Avokatët e çështjeve gjyqësore pas gjykimit analizojnë vendimin, komunikojnë rezultatet tek klientët, këshillojnë për opsionet si apelimet nëse është e përshtatshme dhe sigurojnë që pozita juridike e klientit të tyre të sigurohet pas vendimit të gjykatës.

Marrja e zërit këshilla juridike menjëherë pas gjykimit mund të bëjë një ndryshim të madh në strategjitë e mëvonshme kur kemi të bëjmë me një vendim të pafavorshëm.

Na telefononi tani për një takim urgjent në +971506531334 +971558018669

Si avokatët kryesorë civilë lehtësojnë zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në Emiratet e Bashkuara Arabe

Kontestet civile dhe zgjidhja e mosmarrëveshjeve jashtë gjykatës mbeten thelbësisht të ndërlikuara. Cilësia Avokatët mbeten të domosdoshëm në formulimin e qëndrimeve të negociatave, lidhjen e marrëveshjeve, ndërtimin e argumenteve në sallën e gjyqit, menaxhimin me efikasitet të procedurave të zbulimit dhe këshillimin për ndërlikimet e pajtueshmërisë të lokalizuara. Dituria e tyre juridike distilon procese komplekse të së drejtës civile.

Avokatët profesionistë civilë të Emirateve të Bashkuara Arabe gjithashtu dush mbështetje përmes këshillave të personalizuara, komunikimit të qëndrueshëm dhe ndjeshmërisë së sinqertë gjatë taksimit të vështirësive ligjore. Zotërimi i tyre mbi parimet kushtetuese, kodet etike dhe nuancat e së drejtës civile vazhdon të pashoqe. Vendndodhja dhe puna me avokatë civilë të besueshëm të Emirateve që kanë reputacion të shkëlqyer të industrisë, për këtë arsye thjeshton zgjidhjen e ligjshme të çështjes tuaj civile. Na telefononi ose Whatsapp tani për një takim urgjent në +971506531334 +971558018669

Scroll to Top