Cael Miliynau ar gyfer Anafiadau Anabledd sy'n Gysylltiedig â Damweiniau

Mae hawliadau anaf personol yn codi pan fydd rhywun yn cael ei anafu neu ei ladd oherwydd esgeulustod neu weithredoedd anghyfiawn parti arall. Gall iawndal helpu i dalu biliau meddygol, incwm a gollwyd, a chostau eraill sy'n gysylltiedig â damwain. Mae anafiadau oherwydd damweiniau yn aml yn arwain at hawliadau iawndal uchel oherwydd gall yr effeithiau fod yn ddifrifol ac yn gallu newid bywyd. Mae ffactorau fel anabledd parhaol a chostau meddygol uchel yn cynyddu gwerthoedd hawlio.

Mathau o Ddamweiniau sy'n Arwain yn Gyffredin at Hawliadau Gwerth Uchel

Mae rhai o’r damweiniau mwyaf cyffredin sy’n arwain at hawliadau iawndal mawr yn cynnwys:

Damweiniau Cerbydau Modur

Mae damweiniau ceir, beiciau modur, tryciau a cherbydau modur eraill yn aml yn achosi anafiadau difrifol fel:

 • Difrod i'r ymennydd
 • Parlys
 • Colli aelodau
 • Arhosiadau hir yn yr ysbyty

Mae hyn yn gofyn am driniaeth feddygol ac adsefydlu helaeth, sy'n cynyddu costau. A gall anableddau o'r anafiadau trychinebus hyn effeithio'n barhaol ar y gallu i ennill.

“Dioddefodd ein cleient anaf i fadruddyn y cefn ar ôl gwrthdrawiad pen-yn. Bydd ei filiau meddygol a’i incwm coll yn dod i filiynau o ddoleri dros ei oes.” - Cyfreithiwr Anafiadau Personol

Damweiniau yn y Gweithle

Mae offer peryglus ac offer hyfforddi neu ddiogelwch annigonol yn aml yn chwarae rhan mewn damweiniau yn y gweithle. Gall anafiadau difrifol atal gweithwyr rhag dychwelyd i'w galwedigaethau blaenorol.

 • Dyfyniadau
 • Anafiadau llosgi
 • Trawma pen

“Fe wnaethon ni adennill $5 miliwn ar gyfer gweithiwr adeiladu a syrthiodd dair stori pan fethodd ei harnais. Daeth ei anafiadau â’i yrfa 20 mlynedd i ben.” - Cyfreithiwr Iawndal Gweithwyr

Damweiniau Llithro a Chwymp

Mae damweiniau llithro a chwympo yn aml yn achosi toriadau, anafiadau i'r pen, ac anafiadau i'r cefn - yn enwedig pan fo amodau peryglus yn bodoli heb eu gwirio mewn mannau cyhoeddus.

 • Anafiadau trawmatig i'r ymennydd
 • Difrod llinyn asgwrn y cefn
 • Toriadau hip

“Torrodd ein cleient 85 oed ei chlun pan lithrodd ar lawr gwlyb heb unrhyw arwydd rhybudd. Mae ei hanaf yn effeithio ar ei symudedd a’i hannibyniaeth.” - Cyfreithiwr Atebolrwydd Safle

Camymddwyn meddygol

Mae camgymeriadau ac esgeulustod meddygon yn aml yn arwain cleifion i gymryd camau cyfreithiol. Mae anafiadau mawr yn cynnwys:

 • Anafiadau geni
 • Gwallau llawfeddygol sy'n achosi dallineb neu heintiau
 • Camddiagnosis sy'n galluogi clefydau i ddatblygu

“Dangosodd tystiolaeth fod y labordy patholeg yn cymysgu canlyniadau biopsi ein cleient, gan ohirio ei diagnosis canser o flwyddyn. Erbyn hynny roedd yn Gam 4.” - Twrnai Camymddwyn Meddygol


Ffactorau Allweddol Sy'n Cynyddu Gwerthoedd Hawliadau Anafiadau Personol

Mae nifer o ffactorau hanfodol yn cyfrif am symiau hawlio iawndal uchel:

 • Math a difrifoldeb yr anaf – Mae anableddau neu anafiadau parhaol sy’n effeithio ar ansawdd bywyd yn cyfiawnhau taliadau uwch am boen a dioddefaint. Yn gyffredinol, mae anafiadau dros dro yn dod ag aneddiadau llai.
 • Angen triniaethau parhaus - Mae meddygfeydd, meddyginiaethau a therapïau ychwanegol dros oes yn cynyddu iawndal.
 • Colli symudedd – Mae anallu i gyflawni tasgau corfforol arferol oherwydd anafiadau yn hybu hawliadau.
 • Effeithiau seicolegol – Gall anhwylder straen wedi trawma, iselder, ac anhwylderau pryder sy’n deillio o ddamweiniau warantu iawndal ychwanegol.
 • Colli incwm a gallu i ennill – Po uchaf yw incwm rhywun a mwyaf yw ei anallu i ddychwelyd i feddiannaeth flaenorol, yr uchaf fydd y setliad.
 • Llety anabledd – Mae addasiadau cartref/cerbyd a dyfeisiau cynorthwyol ar gyfer anabledd hefyd yn ffactor.

Mae'r broses hawlio yn cynnwys profi atebolrwydd a dogfennu iawndal. Mae atwrneiod medrus yn negodi setliadau mwyaf posibl, hynny yw sut mae hawliadau anafiadau yn gweithio.

“Mae angen gofal 24 awr y dydd ar gyfer anaf trawmatig i'r ymennydd. Byddwn yn ceisio iawndal ar gyfer biliau meddygol, cyflogau a gollwyd, a chymhorthion iechyd yn y cartref. ” - Cwmni Cyfreithiol Anafiadau Personol


Cael Iawndal Llawn a Theg ar gyfer Damwain

Er mwyn sicrhau iawndal priodol, dylai dioddefwyr damweiniau:

 • Traciwch yr holl golledion sy'n deillio o ddamwain – Cadw cofnodion trefnus yn manylu ar filiau meddygol, cyflogau a gollwyd, ac amcangyfrifon difrod i eiddo.
 • Cadw arbenigwyr i brofi anabledd yn y dyfodol – Gall arbenigwyr meddygol dystio i lwybr tebygol cyflyrau iechyd a nam parhaol.
 • Llogi atwrnai anafiadau personol profiadol – Mae arbenigedd cyfreithiol yn gwneud y mwyaf o werth hawlio posibl yn seiliedig ar golledion a chynsail.
 • Ystyriwch yn ofalus gynigion setliad cyn derbyn – Gall atwrnai roi gwybod a yw setliad yn cwmpasu’r holl gostau sy’n gysylltiedig â damweiniau ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.
 • Byddwch yn barod i fynd i'r llys os oes angen – Os na ellir dod i setliad rhesymol, gall cynrychiolaeth gref yn y llys sicrhau iawndal llawn.

“Mae cael cyfreithiwr ymosodol wedi cael setliad i mi a dalodd nid yn unig fy miliau meddygol i gyd, ond sydd hefyd yn disodli 75% o’m hincwm nes y gallaf ddychwelyd i’r gwaith.” - Dioddefwr Damwain Car


Am Eiriolwyr a Chyfreithwyr Amal Khamis

 • Mae Eiriolwyr ac Ymgynghorydd Cyfreithiol Amal Khamis drosodd 75 mlynedd o brofiad cyfreithiol cyfun cynorthwyo dioddefwyr anafiadau damweiniau ledled yr Emiradau Arabaidd Unedig.
 • Ein tîm o mae cyfreithwyr tra chymwys wedi ennill miliynau mewn hawliadau iawndal i gleientiaid yr effeithiwyd arnynt yn ddifrifol gan ddamweiniau.
 • We archwilio amgylchiadau unigryw eich achos yn llawn i adeiladu dadleuon cryf sy'n gwarantu'r iawndal mwyaf.
 • Mae ein tîm gofal yn cynnig arweiniad a chyngor personol yn ystod y broses hawlio i ddiogelu eich lles gorau.
 • Mae gennym arbenigedd arbennig gyda hawliadau cerbydau modur, esgeulustod meddygol, a damweiniau yn y gweithle.
 • Rydym yn gweithredu gyda ffi fechan ymlaen llaw a chanran fechan os bydd eich cais yn llwyddiannus.
 • Dros y blynyddoedd rydym wedi cynnal a cyfradd llwyddiant drawiadol yn mynd ag achosion i'r llys pan na ellid cyrraedd setliadau teg.

“Roedd y cyfreithwyr yn eiriolwyr Amal Khamis yn anhygoel. Fe frwydron nhw’n ddiflino ar fy rhan yn y llys a sicrhau setliad enfawr sy’n darparu ar gyfer anghenion ariannol fy nheulu yn y dyfodol.” - Cyn Cleient


Cwestiynau Cyffredin

Beth yw damweiniau cyffredin sy'n arwain at iawndal mawr?

Mae’r damweiniau mwyaf cyffredin sy’n arwain at hawliadau anafiadau gwerth uchel yn cynnwys gwrthdrawiadau cerbydau modur, damweiniau peryglus yn y gweithle, digwyddiadau llithro a chwympo mewn mannau cyhoeddus, a chamgymeriadau meddygol.

Pa dreuliau y gallai hawliadau iawndal eu talu?

Gall iawndal ddarparu sylw ar gyfer biliau meddygol, costau adsefydlu, colli incwm, llai o allu i ennill yn y dyfodol, difrod i eiddo, addasiadau anabledd, a mwy.

Sut gallaf gynyddu gwerth fy nghais am iawndal?

Bydd cadw cofnodion trylwyr, llogi arbenigwyr meddygol, cadw cyfreithiwr anafiadau personol profiadol, a bod yn barod i gymryd camau cyfreithiol os oes angen yn helpu i wneud y mwyaf o iawndal hawlio posibl.

Beth allai leihau'r iawndal a gaf?

Gallai bod yn rhannol ar fai am y ddamwain, bod â phroblemau meddygol sydd eisoes yn bodoli, methu â dogfennu colledion yn llawn, a derbyn cynigion setliad cynamserol oll leihau gwerth yr hawliad.

Faint o iawndal y gallwn yn rhesymol ei ddisgwyl?

Mae symiau iawndal yn amrywio'n sylweddol ar sail amgylchiadau achos. Gall atwrnai archwilio eich sefyllfa unigryw a'ch cynghori ar iawndal rhesymol i'w ddilyn.


Am Gymorth Cyfreithiol gyda'ch Cais Anaf Personol

Y cyfreithwyr ymroddedig yn Eiriolwyr Amal Khamis â hanes cryf o lwyddiant yn sicrhau iawndal teg i gleientiaid yr effeithiwyd yn ddifrifol arnynt gan ddamweiniau a achosir gan esgeulustod partïon eraill. Rydym yn gweithredu ar sail dim ennill/dim ffi ac rydym bob amser ar gael ar gyfer ymgynghoriad cychwynnol i drafod eich hawliad posibl ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Am y Awdur

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig