Sut i Ymladd Cyhuddiadau Troseddol Ffug mewn Llysoedd Emiradau Arabaidd Unedig

Cyfraith Cyhuddiadau a Honiadau Ffug yn Emiradau Arabaidd Unedig

Sut i Ymladd Cyhuddiadau Troseddol Ffug mewn Llysoedd Emiradau Arabaidd Unedig | Cyfraith Difenwi yn Emiradau Arabaidd Unedig

Achos Troseddol Am Gyhuddiad Ffug yn yr Emiradau Arabaidd Unedig

Yn anffodus, gall y llys eich cyhuddo a hyd yn oed eich cael yn euog am drosedd neu droseddau na wnaethoch chi eu cyflawni. Gallech gael eich cyhuddo ar gam o unrhyw fath o drosedd, gan gynnwys llofruddiaeth, ymosod, treisio, lladrad a llosgi bwriadol. Yn nodweddiadol, mae cyhuddiadau ffug yn deillio o hunaniaeth anghywir, cyhuddiadau maleisus, tystiolaeth fforensig gamarweiniol neu anghywir, a mathau eraill o gamymddwyn.

Waeth beth yw'r rheswm y tu ôl i'r cyhuddiadau ffug, fe all eich gadael yn teimlo'n anobeithiol ac mewn anobaith. Yn gyffredinol, mae eich bywyd, gan gynnwys eich swydd, bywyd teuluol ac enw da, yn y fantol. Yn ogystal, rydych mewn perygl o garchar, dirwyon ariannol sylweddol, a chosbau eraill am rywbeth na wnaethoch.

Yn waeth byth, fel arfer nid oes tystiolaeth glir i ddiystyru’r cyhuddiadau mewn achosion neu sefyllfaoedd lle mae cyhuddiadau ffug yn gyffredin, gan gynnwys achosion o drais domestig ac aflonyddu rhywiol yn y gweithle. Yn y bôn, efallai y bydd angen mwy na’r gwir arnoch wrth frwydro yn erbyn cyhuddiadau troseddol ffug.

Yn ogystal â llogi atwrnai amddiffyn troseddol medrus a phrofiadol, mae rhai camau y gallwch eu cymryd i amddiffyn eich hun wrth wynebu cyhuddiadau ffug

Mae camau neu strategaethau y gallwch eu defnyddio i frwydro yn erbyn cyhuddiadau ffug yn cynnwys:

a) Herio Hygrededd y Cyhuddwr/Tyst

Yn anffodus, mae llawer o gyhuddwyr i mewn achosion cyhuddiad ffug bod gennych gymhellion cudd, lle maent yn bwriadu ennill rhywbeth ar eich traul chi trwy ddweud celwydd wrth y llys. O wŷr/gwragedd sydd wedi ymddieithrio sy'n ceisio gwarchodaeth plant neu gymorth priod i weithwyr maleisus sy'n ceisio iawndal am aflonyddu ffug yn y gweithle, fel arfer mae tebygolrwydd o gelwyddau mewn cyhuddiadau ffug.

Dylech anelu at uchelgyhuddo'r tyst fel un o'r strategaethau ar gyfer brwydro yn erbyn cyhuddiad ffug. Mae uchelgyhuddo tyst yn golygu cyflwyno tystiolaeth sy'n cwestiynu hygrededd y cyhuddwr. Yn nodweddiadol, efallai y bydd gan y cyhuddwr/tyst hanes o ddweud celwydd. Mae angen i chi a'ch cyfreithiwr gyflwyno tystiolaeth sy'n eu gwneud yn annibynadwy yng ngolwg y llys.

Gall herio hygrededd y cyhuddwr wrth ddangos bod ganddo gymhelliad cudd dros wneud cyhuddiadau ffug yn eich erbyn helpu i brofi eich diniweidrwydd.

b) Casglwch Gymaint o Dystiolaeth ag y Gellwch

Yn ogystal â dangos i'r llys bod y cyhuddwr wedi bod yn llai na dweud y gwir yn ei gyhuddiadau, mae angen ichi gasglu tystiolaeth i gefnogi eich ochr chi o'r stori. Ni ddylech ddisgwyl i'r erlyniad na'r barnwyr gwestiynu hygrededd y tyst heb unrhyw dystiolaeth i gefnogi eich honiadau.

Gan fod dwy ochr i bob stori, mae angen i chi gefnogi eich ochr chi o'r stori trwy gyflwyno'ch tystiolaeth. Dylech gydnabod difrifoldeb y cyhuddiadau a dechrau casglu tystiolaeth ffisegol, gan gynnwys dogfennaeth, cyn gynted ag y byddwch yn dod yn ymwybodol o'r cyhuddiadau.

Er enghraifft, mewn cyhuddiad ffug yn ymwneud ag aflonyddu rhywiol yn y gweithle, dylech gasglu unrhyw dystiolaeth a allai fod o gymorth i chi, gan gynnwys derbynebau, e-byst, a mathau eraill o ohebiaeth neu wybodaeth. Lle bo angen, dylai fod gennych dystion a all dystio drosoch chi a'ch diniweidrwydd tra'n tystio i gamymddwyn neu gymhellion cudd y cyhuddwr.

c) Gwrth- siwio am Ddifenwi neu Enllib

Gallwch chi droi'r achos ar ei ben trwy wrth-ddweud eich cyhuddwr am ddifenwi neu enllib. Un o’r strategaethau o frwydro yn erbyn cyhuddiad ffug yw ymyrryd cyn i gyhuddiadau fynd i’r llys, gan gynnwys bygwth erlyn y cyhuddwr. Gan fod cyhuddiadau ffug yn anghyfreithlon, dylech fynd ymlaen a gwrth erlyn y cyhuddwr os na fydd yn tynnu'r cyhuddiadau yn ôl.

Yn bennaf, mae cyhuddiadau ffug yn honiadau difrifol a all ddifetha bywyd person yn llwyr a dyna pam yr angen i wneud popeth posibl i amddiffyn eich hun, gan gynnwys gwrth- erlyn y cyhuddwr. Fodd bynnag, yn yr un modd â strategaethau eraill, efallai y bydd angen i chi logi cyfreithiwr amddiffyn troseddol arbenigol i'ch helpu i drawsnewid y cyhuddiadau.

Pam Mae Angen Atwrnai neu gyfreithiwr Emiradau Arabaidd Unedig lleol arnoch Pan Wedi Cael eich Cyhuddo'n Ffug o Drosedd

P'un a yw'r achos yn y cam ymchwilio neu fod y llys wedi eich cyhuddo'n ffurfiol o'r cyhuddiadau ffug, mae angen i chi amddiffyn eich hawliau. Heblaw am ddifrifoldeb y cyhuddiadau a chymhlethdod y system cyfraith droseddol, gall cyhuddiadau ffug eich gadael yn ddryslyd.

Efallai y byddwch yn canfod eich hun yn ymddwyn mewn ffordd sy'n cymhlethu'ch achos ymhellach, gan gynnwys trafod gyda'r cyhuddwr neu hyd yn oed fynd yn dreisgar gyda nhw. Gallwch hefyd gydsynio i chwiliadau heddlu neu ddosbarthu gwybodaeth ymhlyg i'r erlyniad heb eich atwrnai.

Mae angen cefnogaeth ac arweiniad twrnai arbenigol arnoch ar bob cam o'r achos i'ch helpu i wneud y penderfyniadau cywir. Bydd atwrnai hefyd yn eich helpu i gasglu’r dystiolaeth angenrheidiol ac yn gwrth- siwio’r cyhuddwr, os oes angen. Yn nodweddiadol, gall cyfreithiwr amddiffyn troseddol eich helpu i brofi eich diniweidrwydd hyd yn oed pan mae'n ymddangos bod popeth ar goll.

Os ydych wedi cael eich cyhuddo ar gam o drosedd ac yn teimlo'n anobeithiol, cysylltwch â'n cyfreithwyr amddiffyn troseddol arbenigol. Byddwn yn amddiffyn eich hawliau wrth i ni eich helpu i fwrw ymlaen â'ch bywyd er gwaethaf y profiad cythryblus.

Llogi Cyfreithiwr Troseddol Arbenigol

Mae gan Gyfansoddiad Emiradau Arabaidd Unedig ddeddfau cryf, sy'n eich amddiffyn rhag cael eich cyhuddo ar gam o drosedd. Atal carchar trwy amddiffyn eich achos rhag cyhuddiadau o dwyll, ymosodiad rhywiol, troseddau traffig, difrod troseddol, troseddau yn erbyn menywod, a hyd yn oed llofruddiaeth. Sicrhewch gymorth gyda chyhuddiadau ffug neu gyhuddiadau troseddol eraill yn Abu Dhabi, Dubai, a'r Emiradau Arabaidd Unedig cyfan. Ein cyfreithwyr ac atwrneiod troseddol profiadol meddu ar wybodaeth helaeth am y Gyfraith Cyhuddiadau a Honiadau Ffug yn yr Emiradau Arabaidd Unedig a darparu cynrychiolaeth gyfreithiol ar gyfer pob achos troseddol.

Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei garu wedi'ch cyhuddo ar gam o drosedd yn yr Emiradau Arabaidd Unedig, mae angen cyfreithiwr arnoch chi. Os oes angen unrhyw gymorth cyfreithiol arnoch, cysylltwch â Eiriolwyr Amal Khamis ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol (Cyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig) yn Dubai.

Rydym yn un o'r arbenigwyr a cwmnïau cyfraith droseddol gorau yn Dubai darparu ymgynghoriaeth gyfreithiol ar gyfer materion cyfraith droseddol, busnes, teulu, eiddo tiriog a chyfreitha. We Gall eich helpu i frwydro yn erbyn honiadau ffug ac adeiladu eich amddiffyniad. 

Ffoniwch ni nawr am apwyntiad ac ymgynghoriad cyfreithiol gyda'n Cyfreithwyr Troseddol Arbenigol ar +971506531334 +971558018669

gwall: Cynnwys yn cael ei ddiogelu !!
Sgroliwch i'r brig