Y Ffordd Orau i Osgoi Anghydfodau Contract Emiradau Arabaidd Unedig: 4 Cam y Gallwch eu Cymryd Heddiw.

Beth yw'r Ffordd Orau i Osgoi Anghydfodau Contract Emiradau Arabaidd Unedig? Dyma'r 4 Cam y Gallwch Chi eu Cymryd Heddiw.

Wrth symud i'r Emiradau Arabaidd Unedig, bydd y mwyafrif o bobl eisiau eu hanghydfodau contract â chyfreithiwr lleol. Ond cyn i chi wneud unrhyw benderfyniadau ynghylch cynrychiolaeth gyfreithiol, mae'n hanfodol deall beth yw “anghydfod contract” a sut y gall godi. Rydyn ni wedi cymryd yr amser i lunio 4 ffordd orau i osgoi anghydfodau contract a fydd yn eich helpu i ddatrys problemau yn syth er mwyn i chi allu canolbwyntio ar setlo yn eich gwlad newydd.

Mae anghydfodau contract yn gyffredin ym myd busnes heddiw oherwydd bod pobl yn dod i gytundeb ac yn ei dorri.

Mae hyn oherwydd amgylchiadau fel; cynllunio amhriodol ar ddechrau cytundeb ac nid yw telerau'r contract yn glir i'r partïon mewn meysydd cydsynio gwych. Gall y telerau hyn gynnwys manylebau o'r cynnig contract gan un parti. Efallai na fydd cyfnewid ystyriaeth yn cael ei ymhelaethu yn rhesymol i'r ddau barti sy'n arwain at rwyg mawr oherwydd bod ystyriaeth yn ffactor arwyddocaol gan ei fod yn golygu rhywbeth o werth.

Gall y contract hefyd fod anghyfreithlon, felly gan beri i'r partïon fethu yn eu telerau ac amodau oherwydd risg y busnes.

Efallai bod gan y contract wahanol gwallau a hepgoriadau, sy'n achosi un parti i fynd yn groes i'r cytundeb oherwydd a gamddealltwriaeth o'r cysyniad. Mae rhai amcangyfrifon cost anghyflawn ac anghyflawn yn arwain at i'r gyllideb fynd dros y swm disgwyliedig. Mae'r cleientiaid yn dechrau colli eu hymddiriedaeth yn y busnes wrth iddynt ystyried bod eu harian wedi'i gamddefnyddio, sy'n groes i delerau'r contract.

Y Ffordd Orau i Osgoi Anghydfodau Contract Emiradau Arabaidd Unedig
I fod mewn contract, rhaid i chi ystyried telerau a chymryd sylw craff o bethau a fydd yn eich galluogi i osgoi anghydfodau contract sy'n cael effeithiau andwyol iawn ar y ddwy ochr.

Er mwyn osgoi anghydfodau contract, mae sawl ffactor y mae'n rhaid eu hystyried, a dyma nhw:

  1. Dylech ymgynghori â chyfreithiwr.

Cyn dod i unrhyw gontract, dylech gysylltu â'ch cyfreithiwr busnes i gael ystyriaeth gyfreithiol. Dylai'r cyfreithiwr wirio dilysrwydd y contract, yr union delerau, a'i ddiddordeb yn y mater. Dylai hefyd darogan canlyniad y cytundeb os mae'r ochr arall yn methu a sut i ddelio â materion a allai achosi gwahaniaethau ac mae angen mynd â nhw i achos yn llys.

2. Ysgrifennwch y contract

Mae'n hanfodol i drafftio contract gyda chymorth a cyfreithiwr. Mae rhai yn gwneud cytundebau contract anysgrifenedig oherwydd bod ganddyn nhw gysylltiadau agos iawn neu berthynas â'r person y maen nhw'n delio ag ef. Mae hyn yn achosi llawer o anghydfodau gan nad oes tystiolaeth os cymerir anghydfod o'r fath i unrhyw broses gyfreithiol. Trwy ysgrifennu drafft, bydd yn adlewyrchu diddordeb a newid byr unrhyw fargen.

3. Eglurwch y camddehongliad posib 

Cyn llofnodi unrhyw gontract, rhaid i chi ddarllen a'i ddeall er mwyn osgoi ei gamddehongli. Bydd hyn yn sicrhau eich bod wedi deall y telerau yn glir ac wedi gwirio a yw'ch maes diddordeb wedi'i ystyried. Mae'n galluogi'r ddau barti i fod yn gwbl barod i weithio o fewn terfynau'r cytundeb. Rhaid i chi wirio a oes gan yr holl bersonél gofynnol wedi'i gytuno a'i lofnodi eu rhan fel sy'n ofynnol gan y fargen. Dylai'r fargen fod mewn iaith glir, ddarllenadwy ac nid yn amwys gan ei bod yn cael ei defnyddio fel canllaw trwy gydol cyfnod y contract.

Dylai hefyd gwmpasu maes iawndal a chost rhag ofn y bydd unrhyw gost neu broblem annisgwyl yng nghyfnod y cytundeb. Daw camddehongliad yn glir pan fydd gan y ddau barti syniad gwahanol am y contract

4. Gwybod eich hawliau a'ch cyfrifoldebau

Mae'n hanfodol gwybod beth yw disgwyliadau cyffredin y ddau barti a'u cyfrifoldeb yn y contract. Mae'n angenrheidiol ar gyfer ni fydd osgoi torri telerau'r cytundeb yn adlewyrchu'r fargen gytûn honno. Dylai strategaeth gael ei hadeiladu ar gyfrifoldeb rhywun o sut i ddatrys anghytundebau os ydynt yn codi. Mae'n arbed amser ac arian, a pherthynas y ddwy ochr ddim yn cael ei rwygo ar wahân mewn anghydfod.

Dylai'r cytundeb ddiffinio'n glir a ddylai'r rhwymedigaethau fod yn ariannol yn y gwasanaethau a roddir a dylid darparu manylebau'r gwasanaethau. Dylech hefyd ystyried a yw'r contract yn amddiffyn pob pryder yn unol â'ch cyfrifoldeb chi.

Dylech sefydlu rhai rheolau a rheoliadau, y gellir ei ystyried er mwyn dod â chontract cynnar i ben. Mae'r ddeddf hon oherwydd amryw resymau ac amgylchiadau sy'n codi gwrthdaro. Mae cadw cofnodion o'ch cytundeb fel galwadau ffôn, e-byst, taflenni talu ac anfonebau yn hanfodol i sicrhau bod y broses gontract yn llwyddiant. Dylech hefyd sicrhau y gellir eu cyrchu'n hawdd. Mae cyllidebu ar gyfer y prosiect cyn i chi ddechrau gweithio arno yn helpu i amcangyfrif y cynllunio angenrheidiol a pharatoi ar gyfer sefyllfaoedd brys na ellir eu hosgoi.

Mae hyn yn helpu i osgoi anghydfodau cost a thalu sydd wedi bod yn her fawr i lawer o gytundebau gan mai arian yn aml yw gwraidd y rhan fwyaf o ddadleuon busnes Dubai neu  Emiradau Arabaidd Unedig.

Ystyriaeth yn un o brif dermau'r buddion a addawyd sy'n deillio o'r ddau barti yn y cytundeb. Dylai un fod wedi ystyried gwasanaethau ar hyn o bryd; dyma'r buddion cyfredol sy'n dod gyda'r addewid. Enghraifft yw talu am wasanaeth a gyflwynwyd yn unol â'r contract. Mae'r ystyriaeth yn gytundeb cydadferol a wnaed ar ôl elwa o wasanaeth. Rydych hefyd yn ystyried yr ystyriaethau yn y dyfodol sydd o fudd i'r ddwy ochr.

I fod mewn contract, rhaid i chi ystyried telerau a chymryd sylw craff o bethau a fydd yn eich galluogi i wneud hynny osgoi anghydfodau contract sy'n cael effeithiau andwyol iawn ar y ddwy ochr, gan gynnwys colli arian mewn busnes a'r broses gyfreithiol a diffyg ymddiriedaeth ymhlith y partïon. Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn cymryd amser i greu cymalau i wneud yn siŵr y bydd yr agwedd hon yn parhau'n hyfyw yn y dyfodol. Gyda hyn, byddwch yn gallu osgoi contract masnachol ymgyfreitha o unrhyw fath.

Ar ôl cymryd y camau hyn, bydd y partïon yn mynd trwy broses datrys anghydfodau lle mae'r fforwm, y lle, y gyfraith sylweddol, a'r gyfraith weithdrefnol yn cael eu hystyried.

I gloi, mae datrys anghydfod yn orfodadwy, yn rhwymol ac yn effeithiol pan fydd yn galluogi partïon i gynnal perthynas waith. 

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

gwall: Cynnwys yn cael ei ddiogelu !!
Sgroliwch i'r brig