Ligjet për ngacmimin dhe sulmin seksual në Emiratet e Bashkuara Arabe

Ngacmimi seksual dhe sulmi trajtohen si krime të rënda sipas ligjit të Emirateve të Bashkuara Arabe. Kodi Penal i Emirateve të Bashkuara Arabe penalizon të gjitha format e sulmit seksual, duke përfshirë përdhunimin, sulmin seksual, shfrytëzimin seksual dhe ngacmimin seksual. Neni 354 ndalon në mënyrë specifike sulmin e pahijshëm dhe e përcakton gjerësisht atë për të mbuluar çdo veprim që cenon modestinë e një personi nëpërmjet veprimeve seksuale ose të turpshme. Ndërsa marrëdhëniet seksuale konsensuale jashtë martesës nuk janë në mënyrë eksplicite të paligjshme sipas Kodit Penal, ato potencialisht mund të bien nën ligjet e tradhtisë bashkëshortore në varësi të statusit martesor të personave të përfshirë. Dënimet për krimet seksuale variojnë nga burgimi dhe gjobat deri te dënimet e ashpra si fshikullimi, megjithëse dënimi me vdekje zbatohet rrallë për këto vepra. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë ndërmarrë hapa në vitet e fundit për të forcuar ligjet që mbrojnë viktimat dhe rritjen e dënimeve për autorët e krimeve seksuale.

Çfarë përbën ngacmimin seksual sipas ligjeve të Emirateve të Bashkuara Arabe?

Sipas ligjit të Emirateve të Bashkuara Arabe, ngacmimi seksual përkufizohet gjerësisht për të mbuluar një gamë të gjerë sjelljesh të padëshiruara verbale, joverbale ose fizike të natyrës seksuale. Kodi Penal i Emirateve të Bashkuara Arabe nuk ofron një listë shteruese të akteve që përbëjnë ngacmim seksual, por ndalon çdo veprim që cenon modestinë e një personi përmes sjelljeve seksuale ose veprimeve të turpshme.

Ngacmimi seksual mund të marrë shumë forma, duke përfshirë prekjen e papërshtatshme, dërgimin e mesazheve ose imazheve të turpshme, kryerjen e avancimeve të padëshiruara seksuale ose kërkesave për favore seksuale dhe përfshirjen në sjellje të tjera të padëshiruara të një natyre seksuale që krijon një mjedis frikësues, armiqësor ose fyes. Faktori kryesor është se sjellja është e padëshiruar dhe fyese për marrësin.

Si burrat ashtu edhe gratë mund të jenë viktima të ngacmimeve seksuale sipas ligjit të Emirateve të Bashkuara Arabe. Ligji mbulon gjithashtu ngacmimet në kontekste të ndryshme, duke përfshirë vendin e punës, institucionet arsimore, hapësirat publike dhe komunikimet online ose elektronike. Punëdhënësit dhe organizatat kanë detyrimin ligjor për të marrë masa të arsyeshme për të parandaluar dhe trajtuar ngacmimet seksuale.

Cilat janë ligjet për format e ndryshme të ngacmimit seksual?

Ngacmimi seksual mund të marrë forma të ndryshme, nga aktet fizike deri te sjelljet e pahijshme verbale e deri te ofendimet online/elektronike. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë ligje specifike që adresojnë dhe penalizojnë lloje të ndryshme të sjelljeve të ngacmimit seksual. Këtu është një përmbledhje e ligjeve dhe gjobave përkatëse:

Forma e Ngacmimit SeksualLigji përkatës
Ngacmimi seksual fizik (prekja e papërshtatshme, prekja, etj.)Dekreti Federal Nr. 6 i 2021
Ngacmime verbale/jofizike (komente të turpshme, përparime, kërkesa, përndjekje)Dekreti Federal Nr. 6 i 2021
Ngacmimi seksual në internet/elektronik (dërgimi i mesazheve të qarta, imazheve, etj.)Neni 21 i Ligjit për krimin kibernetik
Ngacmimi seksual në vendin e punësNeni 359, Ligji i Punës i Emirateve të Bashkuara Arabe
Ngacmimet seksuale në institucionet arsimorePolitikat e Ministrisë së Arsimit
Ngacmimi seksual publik (gjeste të turpshme, ekspozim, etj.)Neni 358 (Veprat e turpshme)

Siç tregohet në tabelë, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë një kuadër ligjor gjithëpërfshirës për të kriminalizuar dhe ndëshkuar të gjitha format e ngacmimit seksual. Si individët ashtu edhe organizatat mund të mbahen përgjegjës për ngacmimet seksuale sipas ligjit të Emirateve të Bashkuara Arabe. Punëdhënësit dhe institucionet mund të kenë gjithashtu politikat e tyre të brendshme dhe masat disiplinore

Cilat janë dënimet për ngacmimet seksuale në Emiratet e Bashkuara Arabe?

 1. Ngacmimi seksual fizik
 • Sipas Dekretit Federal Nr. 6 të 2021
 • Dënimet: Minimumi 1 vit burgim dhe/ose minimumi 10,000 AED gjobë
 • Mbulesa vepron si prekje e papërshtatshme, prekje, etj.
 1. Ngacmime verbale/jofizike
 • Sipas Dekretit Federal Nr. 6 të 2021
 • Dënimet: Minimumi 1 vit burgim dhe/ose minimumi 10,000 AED gjobë
 • Përfshin komente të turpshme, përparime të padëshiruara, kërkesa për favore seksuale, ndjekje
 1. Ngacmimi Seksual në internet/Elektronik
 • Mbulohet sipas nenit 21 të Ligjit për krimin kibernetik
 • Dënimet: Burgim dhe/ose gjobë në varësi të ashpërsisë
 • Zbatohet për dërgimin e mesazheve të qarta, imazheve, përmbajtjes përmes mjeteve dixhitale
 1. Ngacmimi seksual në vendin e punës
 • E dënueshme sipas nenit 359 të Ligjit të Punës të Emirateve të Bashkuara Arabe
 • Dënimet: Masa disiplinore si përfundim, gjoba
 • Punëdhënësit duhet të kenë politika kundër ngacmimit
 1. Institucioni Arsimor Ngacmimi Seksual
 • Drejtohet nga politikat e Ministrisë së Arsimit
 • Dënimet: Veprim disiplinor, akuza të mundshme penale sipas Dekretit Federal Nr. 6 i 2021
 1. Ngacmimi Seksual Publik
 • Bie në nenin 358 (Veprat e turpshme) të Kodit Penal
 • Dënimet: Deri në 6 muaj burgim dhe/ose gjobë
 • Kopertina vepron si gjeste të turpshme, ekspozim publik, etj.

Si mund të paraqesin një raport viktimat e ngacmimit seksual në Emiratet e Bashkuara Arabe?

 1. Kërkoni kujdes mjekësor (nëse është e nevojshme)
 • Nëse ngacmimi përfshin sulm fizik ose seksual, kërkoni menjëherë kujdes mjekësor
 • Merrni prova të dokumentuara për ndonjë lëndim
 1. Mblidhni prova
 • Mbani çdo provë elektronike si tekste, email, foto ose video
 • Shënoni detaje si data, ora, vendndodhja, dëshmitarët
 • Ruani çdo dëshmi fizike si veshjet e veshura gjatë incidentit
 1. Raportoni tek autoritetet
 • Denonconi në stacionin më të afërt të policisë
 • Mund të telefononi gjithashtu linjën telefonike të policisë ose të përdorni kioska inteligjente të stacionit të policisë
 • Jepni një deklaratë të detajuar të ngacmimit me të gjitha provat
 1. Kontaktoni Shërbimet e Mbështetjes
 • Kontaktoni për të mbështetur linjat telefonike ose organizatat për ndihmën ndaj viktimave
 • Ata mund të ofrojnë udhëzime ligjore, këshillim, strehim të sigurt nëse është e nevojshme
 1. Raportoni tek punëdhënësi (nëse ngacmohet në vendin e punës)
 • Ndiqni procesin e korrigjimit të ankesave të kompanisë suaj
 • Takoni HR/menaxhmentin dhe paraqisni një ankesë me shkrim me prova
 • Punëdhënësit kanë për detyrë të hetojnë dhe të marrin masa
 1. Ndiq progresin e rastit
 • Jepni çdo informacion/dëshmi shtesë të kërkuar nga autoritetet
 • Sigurohuni që të merrni përditësime mbi statusin e hetimit
 • Punësoni një avokat për t'ju përfaqësuar, nëse kërkohet

Duke ndjekur këto hapa, viktimat në Emiratet e Bashkuara Arabe mund të raportojnë zyrtarisht incidentet e ngacmimit seksual dhe të kenë akses në mjete juridike dhe shërbime mbështetëse.

Cili është ndryshimi midis ngacmimit seksual dhe sulmit seksual?

kriteretNgacmim seksualSulmi seksual
PërcaktimSjellje e padëshiruar verbale, joverbale ose fizike e natyrës seksuale që krijon një mjedis armiqësor.Çdo akt ose sjellje seksuale e kryer pa pëlqimin e viktimës, që përfshin kontakt fizik ose shkelje.
Llojet e VepraveKomente të papërshtatshme, gjeste, kërkesa për favore, dërgim i përmbajtjes eksplicite, prekje të papërshtatshme.Përkëdhelje, përdhunim, tentativë përdhunimi, akte seksuale të detyruara.
Kontakt FizikJo domosdoshmërisht i përfshirë, mund të jetë ngacmim verbal/jo fizik.Është i përfshirë kontakti fizik ose dhuna seksuale.
PëlqimSjellja është e padëshiruar dhe fyese për viktimën, pa pëlqim.Mungesa e pëlqimit nga viktima.
Dispozita ligjoreNdalohet sipas ligjeve të Emirateve të Bashkuara Arabe si Kodi Penal, Ligji i Punës, Ligji për Krimet Kibernetike.Kriminalizuar si sulm/përdhunim seksual sipas Kodit Penal të Emirateve të Bashkuara Arabe.
dënimetGjoba, burgim, masa disiplinore në varësi të ashpërsisë.Dënime të rrepta duke përfshirë dënime më të gjata me burgim.

Dallimi kryesor është se ngacmimi seksual mbulon një sërë sjelljesh të padëshiruara duke krijuar një mjedis armiqësor, ndërsa sulmi seksual përfshin akte seksuale fizike ose kontakte pa pëlqim. Të dyja janë të paligjshme sipas ligjeve të Emirateve të Bashkuara Arabe, por sulmi seksual konsiderohet një shkelje më e rëndë.

Cilat janë ligjet për sulmet seksuale në Emiratet e Bashkuara Arabe?

Ligji Federal Nr. 3 i Emirateve të Bashkuara Arabe i vitit 1987 (Kodi Penal) përcakton qartë dhe penalizon forma të ndryshme të sulmit seksual. Neni 354 ndalon sulmin e pahijshëm, i cili mbulon çdo veprim që cenon modestinë e një personi nëpërmjet veprimeve seksuale ose të turpshme, duke përfshirë kontaktin e padëshiruar fizik të natyrës seksuale. Neni 355 trajton krimin e përdhunimit, i përcaktuar si kryerja e marrëdhënieve seksuale pa pëlqim me një person tjetër nëpërmjet dhunës, kanosjes ose mashtrimit. Kjo vlen pavarësisht nga gjinia apo statusi martesor.

Neni 356 ndalon akte të tjera seksuale të detyruara si sodomia, seksi oral ose përdorimi i sendeve për dhunim seksual kur kryhen me dhunë, kërcënim ose mashtrim. Neni 357 penalizon joshjen ose joshjen e të miturve me qëllim kryerjen e veprave të pahijshme. Dënimet për krimet e sulmeve seksuale sipas Kodit Penal përfshijnë kryesisht burgim dhe gjoba, me ashpërsi të ndryshme bazuar në faktorë si vepra specifike, përdorimi i dhunës/kërcënimi dhe nëse viktima ishte e mitur. Në disa raste, dëbimi mund të jetë gjithashtu një dënim për shkelësit e mërguar.

Emiratet e Bashkuara Arabe marrin një qëndrim të rreptë ligjor kundër të gjitha formave të krimeve seksuale, duke synuar mbrojtjen e viktimave duke garantuar pasoja të rrepta për autorët përmes këtij kuadri ligjor të përcaktuar në Kodin Penal.

Si i kategorizon ligji i Emirateve të Bashkuara Arabe llojet e ndryshme të sulmeve seksuale?

Kodi Penal i Emirateve të Bashkuara Arabe kategorizon lloje të ndryshme të sulmeve seksuale si më poshtë:

Lloji i sulmit seksualPërkufizimi Ligjor
Sulm i pahijshëmÇdo veprim që cenon modestinë e një personi nëpërmjet veprimeve seksuale ose të turpshme, duke përfshirë kontaktin e padëshiruar fizik të natyrës seksuale.
përdhunimKryerja e marrëdhënieve seksuale pa konsensuale me një person tjetër nëpërmjet dhunës, kërcënimit ose mashtrimit.
Aktet seksuale të detyruaraSodomia, seksi oral ose përdorimi i objekteve për shkelje seksuale të kryera nëpërmjet dhunës, kërcënimit ose mashtrimit.
Sulm seksual ndaj të miturveJoshja ose joshja e të miturve me qëllim të kryerjes së veprave të pahijshme.
Sulm i rëndë seksualSulmi seksual që përfshin faktorë shtesë si lëndimi fizik, autorë të shumtë ose rrethana të tjera rënduese.

Kategorizimi bazohet në natyrën specifike të aktit seksual, përdorimin e forcës/kërcënimit/mashtrimit, moshën e viktimës (i mitur apo i rritur) dhe çdo faktor rëndues. Dënimet ndryshojnë sipas llojit të sulmit seksual, me akte më të rënda si përdhunimi dhe sulmi ndaj të miturve që marrin dënime më të ashpra sipas ligjit.

Cilat janë dënimet për sulmin seksual në Emiratet e Bashkuara Arabe?

Dënimet për sulmin seksual në Emiratet e Bashkuara Arabe ndryshojnë në bazë të llojit ose formës së veprës penale, sipas kategorizimit në Kodin Penal. Këtu janë dënimet kryesore të renditura:

 1. Sulm i pahijshëm (neni 354)
  • burgim
  • Fund
 2. Dhunimi (neni 355)
  • Burgimi që varion nga i përkohshëm deri në atë të përjetshëm
  • Dënime më të ashpra për faktorët rëndues si përdhunimi i të miturit, përdhunimi brenda martesës, përdhunimi në grup etj.
 3. Veprat seksuale të detyruara si sodomia, seksi oral (neni 356)
  • burgim
  • Dënime potencialisht më të ashpra nëse kryhen ndaj një të mituri
 4. Sulmi seksual ndaj të miturve (neni 357)
  • Afatet e burgimit
  • Dënime potencialisht më të larta bazuar në specifikat e rastit
 5. Sulm i rëndë seksual
  • Dënime të shtuara si dënime më të gjata me burgim
  • Faktorë si përdorimi i armëve, shkaktimi i paaftësisë së përhershme etj. mund të rëndojnë dënimin

Në përgjithësi, dënimet përfshijnë dënime me burgim që variojnë nga i përkohshëm deri në përjetshëm, si dhe gjoba të mundshme. Ashpërsia rritet për veprat më të rënda, krimet ndaj të miturve dhe çështjet me rrethana rënduese të kategorizuara sipas neneve përkatëse të Kodit Penal.

Cilat janë të drejtat e individëve të akuzuar për ngacmim seksual në Emiratet e Bashkuara Arabe?

Individët e akuzuar për ngacmim seksual në Emiratet e Bashkuara Arabe kanë disa të drejta ligjore dhe mbrojtje sipas ligjit. Kjo perfshin:

E drejta për një gjykim të drejtë dhe proces të rregullt. Çdokush i akuzuar për ngacmim ose sulm seksual ka të drejtë për një gjykim të drejtë dhe të paanshëm, me mundësinë për të mbrojtur veten dhe për të paraqitur prova. Ata kanë të drejtën e përfaqësimit ligjor dhe të prezumohen të pafajshëm derisa të provohet fajësia përtej dyshimit të arsyeshëm. E drejta kundër vetëinkriminimit. Individët e akuzuar nuk mund të detyrohen të dëshmojnë kundër vetvetes ose të pranojnë fajin. Çdo deklaratë e bërë nën detyrim ose detyrim është e papranueshme në gjykatë.

E drejta për ankim. Nëse shpallet fajtor, i akuzuari ka të drejtë të apelojë vendimin ose dënimin në gjykatat më të larta, me kusht që ato të ndjekin procedurat e duhura ligjore dhe afatet kohore. E drejta për privatësi dhe konfidencialitet. Ndërsa krimet seksuale trajtohen seriozisht, ligji synon gjithashtu të mbrojë privatësinë dhe detajet konfidenciale të të akuzuarit për të shmangur stigmën e panevojshme ose dëmtimin e reputacionit, veçanërisht në rastet pa prova të mjaftueshme.

Për më tepër, sistemi gjyqësor i Emirateve të Bashkuara Arabe në përgjithësi ofron akses në shërbimet e përkthimit/interpretimit për joarabishtfolësit dhe bën akomodime për individët me aftësi të kufizuara ose rrethana të veçanta gjatë procedurave ligjore në lidhje me rastet e ngacmimeve seksuale. Është e rëndësishme të theksohet se këto të drejta duhet të balancohen me nevojën për të hetuar plotësisht akuzat, për të mbrojtur viktimat dhe për të mbrojtur sigurinë publike. Megjithatë, kuadri ligjor i Emirateve të Bashkuara Arabe synon të mbrojë të drejtat themelore të të akuzuarve krahas dhënies së drejtësisë.

Si mund ta ndihmojë një avokat për ngacmimet seksuale çështjen tuaj?

Një avokat i aftë i ngacmimit seksual mund të ofrojë ndihmë të çmuar duke:

 1. Përdorimi i njohurive të thella të ligjeve të ngacmimit dhe sulmit në Emiratet e Bashkuara Arabe për t'ju këshilluar mbi procedurat ligjore dhe për të mbrojtur të drejtat tuaja.
 2. Mbledhja e provave në mënyrë të përpiktë përmes intervistave, dëshmive të ekspertëve dhe hetimeve për të ndërtuar një çështje të fortë.
 3. Duke ju përfaqësuar në mënyrë efektive përmes aftësive të avokimit dhe përvojës në sallën e gjyqit kur merreni me çështje të ndjeshme ngacmimi.
 4. Ndërlidhja me autoritetet, punëdhënësit ose institucionet për të siguruar që procedurat e duhura të ndiqen dhe interesat tuaja të respektohen.

Me ekspertizën e tyre të specializuar, një avokat kompetent mund të lundrojë në kompleksitetin e rasteve të ngacmimeve seksuale dhe të përmirësojë ndjeshëm shanset për një rezultat të favorshëm.

Lini një koment

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet. Fusha e kërkuar janë shënuar *

Scroll to Top